Crossplot на крива на Bezier Аплетът има две основни състояния(modes) Insertion modeДата28.01.2017
Размер51.67 Kb.
#13681
Crossplot на крива на Bezier

  • Аплетът има две основни състояния(modes)

  1. Insertion mode(по подразбиране).Използва се за интерактивно задаване на точките.Това става с единичен клик на мишката(без значение кой бутон).Двоен клик ще направи две точки !

  2. Drag mode(включва се с натискане на клавиша ‘d’,излизането става също с ‘d’).Позволява влачене на произволно избрана точка(избирането става с double-left click).Точките от контролния полигон на кривата могат да се движат в произволна посока,докато тези от контролните полигони на координатните функции могат само да се движат в една посока(абсцисите им са строго фиксирани).Ако сме избрали точка от контролния полигон на кривата(но не и от контролния полигон на някоя от координатните функции),с натискане на бутона delete точката се премахва,като това довежда до съответните промени на crossplot-a.

Изтриване на последно добавена точка(независимо от текущото състояние) става с клавиша r.

За изчистване на екрана се използва клавиша cРазпечатка на кода на аплета

package kgm;

import java.applet.Applet;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import java.awt.geom.*;

import java.util.*;

/**

*

* @author Plamen

*/

public class Simple extends Applet implements KeyListener, MouseListener, MouseMotionListener, ActionListener {

int width, height, x, y;

int n, offsetX, offsetY;

int interval = 150, index;//index of selected point

boolean showXY = false, mouseRight = false, dragMode = false, pointSelected = false;

String selPointPos = "cpts";//indicates where is the selected point

ArrayList
pts = new ArrayList
();//points of main Bezier curve


ArrayList
cpts = new ArrayList
();//points of control polygon


ArrayList
cptsX = new ArrayList
();//points of control polygon for x = x(y)


ArrayList
cptsY = new ArrayList
();//points of control polygon for y = y(t)


ArrayList
ptsX = new ArrayList
();//points of x coordinate function


ArrayList
ptsY = new ArrayList
();//points of y coordinate function


MouseListener ml;

Graphics2D g2d;

Button rm, drag;

// public boolean mouseClicked = false;

/**

* Initialization method that will be called after the applet is loaded

* into the browser.

*/

@Override

public void init() {

this.setSize(new Dimension(600, 600));

this.setBackground(Color.gray);

addMouseListener(this);

addKeyListener(this);

addMouseMotionListener(this);

width = getSize().width;

offsetX = (width >> 1) - 50;

height = getSize().height;

offsetY = (height >> 1) + 50;

// TODO start asynchronous download of heavy resources

}

public void updateN() {//update index of last point

n = cpts.size() - 1;

}

public void Casteljau(ArrayList
controlPoints, ArrayList
bPoints) {


g2d.setColor(Color.GREEN);

for (int i = 0; i < cpts.size(); i++) {

g2d.fillOval(cpts.get(i).x, cpts.get(i).y, 6, 6);

g2d.fillOval(cptsX.get(i).x, cptsX.get(i).y, 6, 6);

g2d.fillOval(cptsY.get(i).x, cptsY.get(i).y, 6, 6);

}

double t;

bPoints.clear();//remove previous content

Point2D.Double[] tmp = new Point2D.Double[n + 1];

g2d.setColor(Color.BLACK);

for (t = 0; t <= 1.0; t += 0.01) {

for (int k = 0; k <= n; k++) {//fill tmp with control points

tmp[k] = new Point2D.Double(controlPoints.get(k).x, controlPoints.get(k).y);

}

for (int i = 1; i <= n; i++) {

for (int j = 0; j <= n - i; j++) {

tmp[j] = new Point2D.Double((1 - t) * tmp[j].x + t * tmp[j + 1].x, (1 - t) * tmp[j].y + t * tmp[j + 1].y);

}

}

bPoints.add(tmp[0]);

}

g2d.setColor(Color.RED);

//g.drawString(cnt + "", 50, 50);

for (int i = 0; i < bPoints.size() - 1; i++) {//draw Bezier curve

Line2D.Double l = new Line2D.Double(bPoints.get(i).x, bPoints.get(i).y, bPoints.get(i + 1).x, bPoints.get(i + 1).y);

g2d.draw(l);

//g2d.drawLine((int) (bPoints.get(i).x + 0.5), (int) (bPoints.get(i).y + 0.5), (int) (bPoints.get(i + 1).x + 0.5), (int) (bPoints.get(i + 1).y + 0.5));

}

}

@Override

public void paint(Graphics g) {

g2d = (Graphics2D) g;

g2d.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,

RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);//turn on antialiasing for shapes

g2d.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_TEXT_ANTIALIASING,

RenderingHints.VALUE_TEXT_ANTIALIAS_ON);//turn on antialiasing for text

drawAxis();

if (mouseRight) {//show absolute coordinates of a clicked point

drawCoor();

}

g2d.setColor(Color.BLACK);

if (dragMode) {

g2d.drawString("Drag mode.Press 'd' to disable", 20, 20);

} else {

g2d.drawString("Drag mode disabled.Press 'd' to enable", 20, 20);

}

g2d.setColor(Color.GREEN);

if (cpts.size() == 1) {

g2d.fillOval(cpts.get(0).x, cpts.get(0).y, 6, 6);

}

if (cpts.size() >= 2) {

drawControlPolygon(cpts, Color.GREEN);

drawControlPolygon(cptsX, Color.CYAN);

drawControlPolygon(cptsY, Color.ORANGE);

Casteljau(cpts, pts);

Casteljau(cptsX, ptsX);

Casteljau(cptsY, ptsY);

}

// TODO overwrite start(), stop() and destroy() methods

}

public void drawControlPolygon(ArrayList
cPoints, Color c) {


g2d.setColor(c);

for (int i = 0; i < cPoints.size() - 1; i++) {//draw control polygon

g2d.drawLine(cPoints.get(i).x, cPoints.get(i).y, cPoints.get(i + 1).x, cPoints.get(i + 1).y);

//Line2D.Double l = new Line2D.Double(cPoints.get(i).x, cPoints.get(i).y, cPoints.get(i + 1).x, cPoints.get(i + 1).y);

//g2d.draw(l);

}

}

public void clear() {

cpts.clear();

cptsX.clear();

cptsY.clear();

updateN();

repaint();

}

public void mouseClicked(MouseEvent e) { //cpts.add(new Point(e.getX(),e.getY()));

//repaint();

}

public void drawAxis() {

int cx = width >> 1;

int cy = height >> 1;

g2d.setColor(Color.BLACK);

g2d.drawLine(cx, 30, cx, height - 50);

g2d.drawString("Y", cx, 30);

g2d.drawString("T", cx, height - 50);

g2d.drawLine(30, cy, width - 50, cy);

g2d.drawString("X", width - 50, cy);

g2d.drawString("T", 30, cy);

}

public void updateFunc() {//changes the control points of x = x(t) i y = y(t)

if (n > 0) {

for (int i = 0; i <= n; i++) {

cptsX.get(i).y = offsetY + i * interval / n;

cptsY.get(i).x = offsetX - i * interval / n;

}

}

}

public int getPointIndex(int points, int x, int y)//return -1 if point(x,y) not registered

{

ArrayList
p = null;


switch (points) {

case 1:

p = cpts;

break;

case 2:

p = cptsX;

break;

case 3:

p = cptsY;

break;

}

for (int i = 0; i < p.size(); i++) {

if (Math.abs(x - p.get(i).x) <= 3 && Math.abs(y - p.get(i).y) <= 3) {

return i;

}

}

return -1;

}

public void mousePressed(MouseEvent e) {

if (e.getButton() == MouseEvent.BUTTON3 && showXY) {

x = e.getX();

y = e.getY();

mouseRight = true;

} else if (dragMode) {

String[] ch = {"cpts", "cptsX", "cptsY"};

for (int i = 0; i < ch.length; i++) {

index = getPointIndex(i + 1, e.getX(), e.getY());

if (index != -1) {

pointSelected = true;

selPointPos = ch[i];

break;

}

}

if (index == -1) {

pointSelected = false;

}

} else {

cpts.add(new Point(e.getX(), e.getY()));

updateN();

cptsX.add(new Point(e.getX(), offsetY + n * 30));

cptsY.add(new Point(offsetX - n * 30, e.getY()));

updateFunc();

}

repaint();

}

public void drawCoor() {

mouseRight = false;

g2d.setColor(Color.MAGENTA);

g2d.drawString("(" + x + "," + y + ")", x, y);

}

public void keyTyped(KeyEvent e) {

if (e.getKeyChar() == 's') {

showXY = true;

}

if (e.getKeyChar() == 'd') {//key 'd' enables and disables drag mode

dragMode = !dragMode;

repaint();

}

if (e.getKeyChar() == 'c') {

clear();

}

}

public void removeLastPoint() {

if (cpts.size() > 0) {

int size = cpts.size() - 1;

cpts.remove(size);

cptsX.remove(size);

cptsY.remove(size);

updateN();

updateFunc();

repaint();

}

}

public void removePointAt(int index) {

cpts.remove(index);

cptsX.remove(index);

cptsY.remove(index);

updateN();

updateFunc();

repaint();

}

public void keyPressed(KeyEvent e) {

if (e.getKeyChar() == 'r') {

removeLastPoint();

}

if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_DELETE && selPointPos.equals("cpts") && index != -1) {//must be in this method

pointSelected = false;

removePointAt(index);

}

}

public void mouseDragged(MouseEvent e) {

if (dragMode && pointSelected) {

if (selPointPos.equals("cpts")) {

if (e.getX() < width && e.getX() > 0 && e.getY() < height && e.getY() > 0) {

cpts.get(index).x = e.getX();

cpts.get(index).y = e.getY();

cptsX.get(index).x = e.getX();

cptsY.get(index).y = e.getY();

}

} else if (selPointPos.equals("cptsX")) {

if (e.getX() < width && e.getX() > 0) {

cpts.get(index).x = e.getX();

cptsX.get(index).x = e.getX();

}

} else {

if (e.getY() < height && e.getY() > 0) {

cpts.get(index).y = e.getY();

cptsY.get(index).y = e.getY();

}

}

repaint();

}

}


Каталог: fmi -> companal -> krassivl
krassivl -> 3d-алгоритъм на Chaikin
fmi -> Конкурентно Програмиране
fmi -> Лекции по компютърни мрежи и комуникации
fmi -> Ще предпочетеш да наблюдаваш света отстрани или ще се присъединиш към най-голяма студентска организация?
fmi -> Лекции по обектно-ориентирано програмиране
krassivl -> 1. Oписание на алгоритъма Описание на реализация Описание на функционалност
krassivl -> Алгоритъм на Doo-Sabin Описание на алгоритъма
krassivl -> Повърхнина на Peters-Reif За да работи приложението е необходимо на компютъра да е инсталиран
krassivl -> Алгоритъм за повишаване степента на криви на Безие


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница