Д е к л а р а ц и я относно липса на обстоятелстваДата23.10.2017
Размер25.88 Kb.
Образец № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно липса на обстоятелства
Забележка: Декларацията се попълва от лицата, представляващи участника респ. кандидата, в т.ч от прокуриста/ите и от лицата, представляващи подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от търговския регистър.

Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


От:.....................................................................................................................................

/име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя


ЕГН:................................... с л.к.№........................издадена от.....................................

в качеството ми на

........................................................................................................................................

На ....................................................................................................................................

(фирма на кандидата/участника/подизпълнителя)

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................…………………………………………………………………………

БУЛСТАТ/ ЕИК:..........................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: …………………...............


Декларирам, че:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. Не съм и представляваното от мен дружество не е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, обявен в несъстоятелност или в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно българското законодателство.

5. Не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, и моята дейност не е под разпореждане на съда, и не е преустановил дейността си.

6. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или имам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. Представляваното от мен дружество няма публични задължения;

8. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя за всички промени, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

дата …………….... ДЕКЛАРАТОР: ………………/подпис и печат/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница