Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор ОбразованиеДата21.07.2016
Размер53.29 Kb.
#112
РУМЕН ПЕТРОВ ВЛАДИМИРОВ
Академична длъжност: професор
Научно степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски” – 1975 г.
Основни изследователски интереси в областта на: наказателно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: международно наказателно право
Възможности за експертиза в областта на: наказателно право
Преподавателски интереси в областта на: наказателно право и международно наказателно право, криминалистика, наказателен процес
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):


 • Член на Съюза на учените в България от 1988 година

 • Член на ръководството на секция “Правни науки” от 1991 г.

 • Член на контролния съвет на СУБ 1994-1998 година

 • Член на УС на Творческия фонд към СУБ от 1998 година

 • Член на българската секция на Международната асоциация по наказателно право от 1993 г.

 • Член на УС на СУБ от 2001 г.

 • Член на СНС по правни науки при ВАК от 2001 г.Участие в национални и международни проекти:


 • Наказателна отговорност на юридическите лица, участие като индивидуален експерт и единен контрактор за България (май-юни 2011 г.)

 • Ръководител на проекта за България: проф. д-р Румен Владимиров, НБУ

 • Участие в делегацията на Р България за защита на Втори периодичен доклад пред Комитета против изтезанията към ООН във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от конвенцията против изтезанията, м. IV-V. 1999 г., Женева, Швейцария, автор на доклада;

 • Участие в официална делегация на Р България за защита на 3 и 4 периодичен доклад пред Комитета против изтезанията в гр. Женева, Швейцария, 15-22.05.2004

 • Автор на одобрения от Министерски съвет Трети и Четвърти консолидиран доклад на Р България пред Комитета против изтезанията, 2001 г.

 • Автор на V и VІ доклад на Р България пред Комитета против изтезанията, 2008 г.По-важни публикации:


 • Общи положения за съучастието при усложнена престъпна дейност,студия 100 с, публ.в Годишник на ВИ,София 1987 г.

 • Съучастие при продължавано престъпление,студия 30с,публ.в Бюлетин 2 на ВИ София 1987 г.

 • Някои специфични въпроси относно квалификацията и наказуемостта на задружната дейност при съставно и двуактно престъпление,статия публикувана в списание Социалистическо право кн.12 1986 г.

 • Многоактни и други усложнени престъпления,статия публикувана в списание Правна мисъл кн.2 1987 г.

 • Характерни особености на продълженото престъпление,статия публикувана в сп.Държава и право кн. 2 - 3 1988 г.

 • Особености на съучастието при продължено престъпление,статия публикувана в сп.Държава и право,кн 4 1988 г

 • Престъпления по служба,лекция във връзка с обучението на служителите от НМ по проблемите на законността София 1997 година

 • Доброволен отказ при задружно участие в престъпна дейност,статия публикувана в списание Държава и право ,кн.11 1988 година

 • Съвременни тенденции в развитието на наказателноправната защита на социалистическите обществени отношения,статия публикувана в Сборник Материали за подготовка в Народната милиция ,изд.ДНМ,София

 • Съвременни тенденции в развитието на наказателноправната защита на социалистическите обществени отношения,резюме публ.в Сб.Методически материали,изд.ДНМ София 1989 г.

 • По повод включването на квалифициращия признак ‘пияно състояние’ в чл.346 НК,статия,публ. В сп.Държава и право,кн.2,1990г.

 • Отново за подкупа и действието или бездействието по служба във връзка с него,статия публ.в списание Съвременно право ,кн.3,1991 г.

 • Недостатъци и тенденции в наказателноправната защита на собствеността,статия публ. в сп.Съвременно право кн.5 от 1991 г.

 • Квалифицирани състави,свързани със засягане личността на повече лица,статия,публ.в сп.Съвременно право,кн.2 1992 г.

 • Подкупът според българското наказателно право,монография 200 с.,София,Университетско издателство ‘Св.Кл.Охридски’,1992 г.

 • Деяние и вина,статия публ. в сп. Съвременно право кн.6 ,1992 г.

 • Давността в наказателното право’ от Антон Гиргинов,рецензия,публ.в сп.Съвременно право,кн.1,1993 г.

 • Наказателният кодекс и промените в него след 10.XI.1989 г.,статия,публ.в сп. Практическо право ,кн.5,1993 г.

 • Основни белези на съставното престъпление,статия публ. в сп. СП,кн..1 ,1994 г.

 • Наказателноправна защита срещу рекет,статия,публ.в сп. Практическо право,кн.2,1994 г.

 • Организирана престъпност,рекет и наказателноправна защита срещу рекета,статия публ. в приложението на сп.Секюрити гид,кн.1,1995 г.

 • Наказателно - законодателната реформа от 1995 г. статия,публ. в сп. СП,кн.4,1995 г.

 • Понятието’ оръжие в наказателното право ,статия публ.в сп. СП,кн.2,1996 г.

 • Полицията за реформата в наказателното законодателство,статия в съавторство,публ.в Сб.100 години наказателен закон и актуални проблеми на наказателното законодателство 1896-1996,София,1996 г.,изд.МПр.

 • Съучастие при усложнена престъпна дейност,монография 300 с.,София 1996 г.,изд.Нова звезда и РУ-А.Кънчев

 • Новият наказателен закон на Руската Федерация,статия публ.в сп.СП,кн.3,1997 г.

 • Новите положения в НК и проблемите на противодействието на трансграничната престъпност,статия публ.в Сб.Проблеми на противодействието на трансграничната престъпност,изд.ЮФ на РУ-А.Кънчев,1998 г.

 • Престъпленията против финансовата система,статия публ.в сп. Финансово - данъчен контрол,бр.10,1998 г.

 • Престъпленията против данъчната система,статия публ. в сп. Финансово-данъчен контрол,бр.1,1999 г.

 • Втори периодичен доклад на Република България пред Комитета против изтезанията към ООН във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от Конвенцията против изтезанията – С, 1999 г. – успешно защитен в Женева.

 • Престъпления против финансовата система .Престъпления против кредиторите.студия,изд.ПАРАДИГМА,1999г.

 • Защита на финансово-данъчната система от правонарушения С.,2000, изд.Фенея

 • Отговорност за административното нарушение,статия, сп. Адмимистративно правосъдие., кн.3 2000 г.

 • Нови положения в НК за противодеиствие срещу подкупа, статия , сп. Административно правосъдие, кн.4, 2001.

 • Трети и четвърти консолидирани доклади на Република България против Комитета против изтезанията към ООН във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от Конвенцията против изтезанията – с., 1999 г.

 • Международната конвенция против изтезанията и произтичащите от нея задължения за България, статия, сп. Международни отношения, бр.4, 2002

 • Наказателно-правната наука не се нуждае от такава защита, статия, сп. Правен преглед, кн.1 2002

 • За престъпленията свързани със знание или предположение, статия, сп. Правна мисъл, кн. 4, 2004

 • Правен режим на деца с девиантно поведение, статия, сп. Правен преглед, бр. 1, 2004

 • Документни престъпления, студия, Сборник съдебна практика по документните престъпления, Фенея, 2004

 • Нови положения, относно престъплението и изпиране на пари /чл.253 и 253а НК/, статия публ. в Апис-време

 • Защита на финансово-данъчната система от правонарушения, монография, ІІ преработено и допълнено издание, Фенея, 2004

 • Статии, изказвания, доклади , интервюта , рецензии и др. по различни въпроси на наказателното право , излъчени по българското радио , изнесени на научни конференции у нас и в чужбина,както и публикации във вестниците : Труд, Банкер, 166, участие в предавания на БНР, на радио “Свободна Европа” и др.

 • Престъпления против данъчната система, статия, с. 114-126, Горекс Прес, С., 2005

 • Престъпление изпиране на пари /чл. 253-253а НК/, с. 127-143, Горекс Прес, С., 2005

 • Други общи финансови престъпления по НК на РБ, с.144-150, Горекс Прес, С., 2005

 • Престъпления в стопанската сфера на НК на РБ, сб. «Европейска интеграция на България – предприсъединителни реформи», с. 36-46, Горекс Прес, С., 2005

 • Данъчните престъпления, статия, с. 100-113, Сб. Наказателно правоприемане и борба с престъпността, законодателни промени и процесуална практика, Горекс Прес, С., 2005

 • Относно проекта на Министерски съвет за нов Наказателен кодекс /обща част/, Юбилеен сборник, изд. Фенея

Каталог: PUBLIC -> IMAGES -> File -> departments -> law
law -> Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
law -> Научна степен: доктор на науките Образование
law -> Конкурс на Американския съвет на научните дружества
law -> Научна степен: доктор на науките Образование
law -> Памела николаева бучкова академична длъжност
law -> Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор Образование
law -> Александър андреев андреев академична длъжност: асистент Научна степен: доктор Образование къде е получено
law -> Конспект за държавен изпит по наказателноправни науки І
law -> Веселина Неделчева Манева Академична длъжност: доцент Научна степен: доктор Образование


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница