D020808/01 директива / /ес на комисиятастраница1/4
Дата25.07.2017
Размер0.64 Mb.
  1   2   3   4


D020808/01

ДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на свързаните с отбраната продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността1, и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:  1. В приложното поле на Директива 2009/43/ЕО попадат всички свързани с отбраната продукти, които съответстват на продуктите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 19 март 2007 г.

  2. На 27 февруари 2012 г. Съветът прие актуализиран Общ списък на оръжията на Европейския съюз2.

  3. Поради това Директива 2009/43/ЕО следва да бъде съответно изменена.

  4. Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по трансфер в ЕС на продукти, свързани с отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложението към Директива 2009/43/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящата директива.Член 2

Транспониране

1. Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от [3 месеца след публикуването в ОВ] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Комисията

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Директива 2009/43/ЕО се заменя със следното:ПРИЛОЖЕНИЕ
Списък на свързаните с отбраната продукти

Забележка 1 Термините в кавички („“) са термини с дефиниции. Справка може да се направи в „Дефиниции на термините, използвани в настоящия списък“, приложени към настоящия списък.Забележка 2: В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

СО1
Гладкоцевни оръжия с калибър, по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално предназначени за тях компоненти, както следва:

a. Пушки, карабини, револвери, пистолети, картечни пистолети и картечници;Забележка СО1.а. не се прилага за следните оръжия:

а. мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

b. копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.;

c. револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890 г., и техните копия;

b. Гладкоцевни оръжия, както следва:

1. Гладкоцевни оръжия, специално разработени за военна употреба;

2. Други гладкоцевни оръжия, както следва:

а. Напълно автоматични;

b. Полуавтоматични или с презареждане тип „помпа“;

c. Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;

d. Заглушители, специални присъединителни възли, патронни пълнители, оръжейни мерници и пламегасители за оръжията, изброени в СО1.а., СО1.b. или СО1.c.

Забележка 1 СО1 не се прилага за гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да бъдат специално предназначени за военна употреба или за напълно автоматична стрелба.

Забележка 2 СО1 не се прилага за огнестрелно оръжие, което е специално предназначено за стрелба с учебни бойни припаси и което не може да използва нито един от бойните припаси, изброени в СО3.

Забележка 3 СО1 не се прилага за оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за автоматична стрелба.

Забележка 4 СО1.d. не се прилага за оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на образа, с увеличение 4 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.


СО2
Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално предназначени за тях компоненти:

a. Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, изстрелващи устройства, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект;Забележка 1 СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи, специално предназначени за използване на течни метателни заряди за всяко оборудване, изброено в СО2.а.

Забележка 2 СО2.а. не се прилага за следните оръжия:

а. мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

b. копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.

c. оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия и минохвъргачки, произведени преди 1890 г. Забележка 3 СО2.а. не се отнася за ръчни изстрелващи устройства, специално разработени за изстрелване на привързани предмети, които нямат висок експлозивен заряд или система за управление, на разстояние по-малко или равно на 500 m.

b. Димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;Забележка СО2.b. не се прилага за сигналните пистолети.

c. Оръжейни мерници и стойки за оръжейни мерници, за които се отнася всичко изброено:

1. специално разработени за военна употреба; и

2. специално предназначени за оръжията, посочени в СО2.а.;

d. Стойки, специално предназначени за оръжията, изброени в СО2.а.
СО3


Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално предназначени за тях елементи:

a. бойни припаси за оръжията, изброени в СО1, СО2 или СО12;

b. взривателни устройства, специално предназначени за боеприпасите, изброени в СО3.а.

Забележка 1 Специално предназначените елементи, изброени в СО3, включват:

a. метални или пластмасови елементи като капсулни втулки, ризници за куршуми, патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;

b. предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;

c. импулсни енергоизточници;

d. изгарящи гилзи за барутни заряди;

e. касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и управляеми снаряди.

Забележка 2 СО3.а. не се прилага за халосните бойни припаси и учебните бойни припаси с пробита гилза.

Забележка 3 СО3.а. не се прилага за заряди, специално предназначени за някоя от следните цели:

a. сигнализиране;

b. плашене на птици; или

c. запалване на струи газ от петролни кладенци.
СО4
Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, и оборудване и принадлежности за тях, както следва, и специално предназначени за тях елементи:

Важно 1: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

Важно 2: За противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS) вж. СО4.с.

a. Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби, подривни заряди, подривни устройства, подривни комплекти, „пиротехнически“ устройства, патрони и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко от тези изделия), специално предназначени за военна употреба;


Забележка СО4.а включва:

a. димни гранати, запалителни бомби и контейнери, и взривни устройства;

b. реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве на атмосферата.

b. Оборудване, имащо всичко изброено:

1. Специално разработени за военна употреба; и

2. Специално разработени за ‘дейности‘, свързани с едно от следното:

а. изделията, изброени в СО4.а.; или

b. самоделни взривни устройства (СВУ/IED).


Техническа забележка:

За целите на СО4.b.2. дейности включва управление, изстрелване, насочване, контролиране, разреждане, детониране, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, отклоняване от целта, радиоелектронно заглушаване, тралене, засичане, разрушаване или обезвреждане.

Забележка 1 СО4.b. включва:

a. мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност не по-малка от 1 000 kg втечнен газ на ден;

b. непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.

Забележка 2 СО4.b. не се прилага за ръчните устройства, които са ограничени по проект само за откриване на метални обекти и са неспособни да различават мини от други метални обекти.

c. Противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS).Забележка СО4.c. не се прилага за ПЗСЛА/AMPS, имащи всичко изброено:

а. Някой от следните сензори, предупреждаващи за ракети:

1. пасивни сензори, имащи максимална чувствителност в обхвата 100 – 400 nm; или

2. активни пулсиращи Доплерови сензори за предупреждение за ракети;

b. Разпръскващи системи за противодействие;

c. Изстрелвани средства, които осигуряват едновременно визуална и инфрачервена заблуждаваща маскировка с цел отклоняване на ракети „земя-въздух“; и

d. Монтирани са на „граждански летателен апарат“ и имат всичко изброено:

1. ПЗСЛА/AMPS функционира само на конкретен „граждански летателен апарат“, на който дадената ПЗСЛА/AMPS е монтирана и за който е издаден един от следните документи:

а. граждански тип сертификат; или

b. равностоен документ, признат от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО);

2. ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен достъп до „софтуер“; и

3. ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява системата да функционира след демонтиране от „гражданския летателен апарат“, на който е била монтирана.


СО5
Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване, и свързаните с него системи, оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, както и специално предназначени за него компоненти и принадлежности:

a. Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на артилерийски системи и системи за управление на огъня;

b. Системи за прехващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на цели; оборудване за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели; и оборудване за интегриране на датчици;

c. Оборудване за противодействие на изделията, изброени в СО5.а. или СО5.b.;Забележка За целите на СО5.с. оборудването за противодействие включва и оборудване за откриване.

d. Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално предназначено за изделия, изброени в СО5.а., СО5.b. или СО5.с.СО6
Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:

Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

a. Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;Техническа забележка

За целите на СО6.а терминът „сухопътни транспортни средства“ включва и влекачи.

b. Други сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:

1. Всички колесни сухопътни транспортни средства, годни за използване в условия без пътища, които са произведени или снабдени с материали или компоненти за осигуряване на балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо;

2. Компоненти, имащи всичко изброено:

a. специално предназначени за транспортните средства, посочени в СО6.b.1.; и

b. осигуряващи балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо.Важно: Вж. също СО13.а.

Забележка 1 СО6.а включва:

a. танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване, предназначено за миниране или за изстрелване на бойни припаси, изброени в СО4;

b. бронирани сухопътни транспортни средства;

c. транспортни средства тип „Амфибия“ и такива за преодоляване на дълбоки водни прегради;

d. ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото им подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане.

Забележка 2 Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, посочени в СО6.а., се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения, включващи един или повече компоненти, специално предназначени за военна употреба. Такива компоненти обхващат:

а. пневматични външни гуми, специално предназначени да са непробиваеми от куршуми;

b. бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на механик-водачи);

c. специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;

d. Маскировъчно осветление.

Забележка 3 СО6 не се прилага за граждански автомобили, имащи бронева или балистична защита, предназначени или модифицирани за транспортиране на пари и ценности.

Забележка 4 СО6. не се прилага за превозни средства, отговарящи на всички изброени условия:

а. произведени са преди 1946 г.;

b. нямат изделията, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС и произведени след 1945 г., с изключение на копия на оригинални компоненти или принадлежности за превозното средство; и

c. не съдържат оръжията, посочени в СО1, СО2 или СО4, освен ако са неизползваеми и не могат да произведат изстрел.


СО7
Химически или биологични токсични вещества, „вещества за борба с масови безредици“, радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:

a. Биологични агенти или радиоактивни материали, „приспособени за бойна употреба“, които могат да поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата или околната среда;

b. Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:

1. Нервнопаралитични БТХВ:

а. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-фосфонфлуориди, като:

Зарин (GB):O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и

Зоман (GD):O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0);

b. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:

Табун (GA):O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77 81 6);
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница