Издаден от Комисията за регулиране на съобщениятаДата24.02.2017
Размер172.18 Kb.
СПИСЪК НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАЩИ ХАРМОНИЗИРАНИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РАДИОЧЕСТОТНИ ЛЕНТИ, И КРАЙНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

Издаден от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г.

I. Крайни електронни съобщителни устройства, предназначени за свързване към интерфейсите на обществени фиксирани мрежи, и радиосъоръжения, предназначени само за приемане


Цифрови мрежи с интегрирани услуги (ISDN) - с основен достъп (ISDN Basic Rate), с първичен достъп (ISDN Primary Rate), с потребителски достъп (ISDN U), широколентови ISDN с асинхронен режим на предаване (Broadband ISDN ATM) (подклас 1)

Радиосъоръжения, предназначени само за приемане (подклас 7)


II. Радиосъоръжения, които предават само под контрола на електронни съобщителни мрежи
(Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., в сила от 15.05.2009 г.)
1. Глобална система за мобилни съобщения (Global System for Mobile Communications - GSM) (подклас 9)

1.1. Глобална система за мобилни съобщения (GSM900)

 Параметър

Описание

Коментар

Нормативна

1

Радиослужба

Подвижна

 

част

2

Приложение

GSM

за краен потребител

 

 

 

GSM-R

за краен потребител

 

3

Радиочестотна лента

890-915 MHz/935-960 MHz

P-GSM (предаване/приемане)

 

 

 

880-890 MHz/925-935 MHz

E-GSM (предаване/приемане)

 

 

 

876-880 MHz/921-925 MHz

R-GSM (предаване/приемане)

 

4

Разпределение на

200 kHz канално

 

 

 

каналите

отстояние

 

 

5

Модулация/Широчина на

Gaussian Minimum Shift

 

 

 

заеманата честотна лента

Keying (GMSK)

 

 

6

Посока/Разделяне

45 MHz дуплексно

 

 

 

 

отстояние

 

 

7

Предавателна

8 W (39 dBm)

Клас по мощност 2

 

 

мощност/Плътност на

5 W (37 dBm)

Клас по мощност 3

 

 

мощността

2 W (33 dBm)

Клас по мощност 4

 

 

 

0,8 W (29 dBm)

Клас по мощност 5

 

8

Достъп до канала и

 

 

 

 

правила за заемането му

 

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

 

10

Допълнителни

 

 

 

 

съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни

 

 

 

 

планирания

 

 

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

Хармонизирани

 

 

 

 

стандарти:

 

 

 

 

БДС EN 301 419-1

 

 

 

 

БДС EN 301 419-2

 

 

 

 

БДС EN 301 419-3

 

 

 

 

БДС EN 301 419-7

 

 

14

Номер на нотификацията

 

 

 

15

Забележка

 

 

1.2. Глобална система за мобилни съобщения (GSM1800)
 Параметър

Описание

Коментар

Нормативна

1

Радиослужба

Подвижна

 

част

2

Приложение

GSM

за краен потребител

 

3

Радиочестотна лента

1710-1785 MHz

(предаване)

 

 

 

1805-1880 MHz

(приемане)

 

4

Разпределение на

200 kHz канално

 

 

 

каналите

отстояние

 

 

5

Модулация/Широчина на

200KG7WDT

 

 

 

заеманата честотна лента

Gaussian Minimum Shift

 

 

 

 

Keying (GMSK)

 

 

6

Посока/Разделяне

95 MHzдуплексно

 

 

 

 

отстояние

 

 

7

Предавателна

1 W (30dBm)

Клас по мощност 1

 

 

мощност/Плътност на

0,25 W (24 dBm)

Клас по мощност 2

 

 

мощността

4 W (36 dBm)

Клас по мощност 3

 

8

Достъп до канала и

 

 

 

 

правила за заемането му

 

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

 

10

Допълнителни

 

 

 

 

съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни

 

 

 

 

планирания

 

 

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

Хармонизирани

 

 

 

 

стандарти:

 

 

 

 

БДС EN 301 419-1

 

 

 

 

БДС EN 301 419-2

 

 

 

 

БДС EN 301 419-3

 

 

 

 

БДС EN 301 419-7

 

 

14

Номер на нотификацията

 

 

 

15

Забележка

 

 

2. Мобилни земни спътникови станции (подклас 11)


3. Мобилни земни станции, работещи в Ku-обхвата (подклас 12)


4. TETRA радиосъоръжения за краен потребител (подклас 13)


5. Земни станции за спътникови персонални съобщения (S-PCES) (подклас 14)
 Параметър

Описание

Коментар

Нормативна

1

Радиослужба

Земна

 

част

 

 

подвижна-спътникова

 

 

2

Приложение

Земни станции за

 

 

 

 

спътникови персонални

 

 

 

 

съобщения

 

 

3

Радиочестотна лента

1610,0-1613,5 MHz

предаване (Земя-космос)

 

 

 

1613,8-1626,5 MHz

приемане (космос-Земя)

 

 

 

2483,5-2500,0 MHz

приемане (космос-Земя)

 

4

Разпределение на

определя се от

 

 

 

каналите

спътниковия оператор

 

 

5

Модулация/Широчина на

определя се от

 

 

 

заеманата честотна лента

спътниковия оператор

 

 

6

Посока/Разделяне

определя се от

 

 

 

 

спътниковия оператор

 

 

7

Предавателна

-3 dBW/4 kHz (средна)

 

 

 

мощност/Плътност на

-15 dBW/4 kHz (пикова)

 

 

 

мощността

 

 

 

8

Достъп до канала и

 

 

 

 

правила за заемането му

 

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

 

10

Допълнителни

 

 

 

 

съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни

 

 

 

 

планирания

 

 

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

Хармонизиран стандарт:

 

 

 

 

БДС EN 301 441

 

 

14

Номер на нотификацията

 

 

 

15

Забележка

 

 

6. Земни станции за спътникови персонални съобщения (S-PCES) (подклас 15)
 Параметър

Описание

Коментар

Нормативна

1

Радиослужба

Земна

 

част

 

 

подвижна-спътникова

 

 

2

Приложение

Земни станции за

 

 

 

 

спътникови персонални

 

 

 

 

съобщения

 

 

3

Радиочестотна лента

1980-2010 MHz

предаване (Земя-космос)

 

 

 

2170-2200 MHz

приемане (космос-Земя)

 

4

Разпределение на

определя се от

 

 

 

каналите

спътниковия оператор

 

 

5

Модулация/Широчина на

определя се от

 

 

 

заеманата честотна лента

спътниковия оператор

 

 

6

Посока/Разделяне

определя се от

 

 

 

 

спътниковия оператор

 

 

7

Предавателна

определя се от

 

 

 

мощност/Плътност на

спътниковия оператор

 

 

 

мощността

 

 

 

8

Достъп до канала и

 

 

 

 

правила за заемането му

 

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

 

10

Допълнителни

 

 

 

 

съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни

 

 

 

 

планирания

 

 

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

Хармонизиран стандарт:

 

 

 

 

БДС EN 301 442

 

 

 

 

Решение на

 

 

 

 

Европейската комисия

 

 

 

 

2007/98/EО

 

 

14

Номер на нотификацията

 

 

 

15

Забележка

 

 

7. Мобилни земни станции (LMES) за предаване на данни с ниска скорост (подклас 16)
 Параметър

Описание

Коментар

Нормативна

1

Радиослужба

Земна

 

част

 

 

подвижна-спътникова

 

 

2

Приложение

LMES за предаване на

 

 

 

 

данни с ниска скорост

 

 

3

Радиочестотна лента

1525,0-1544,0 MHz

приемане 1 (космос-Земя)

 

 

 

1555,0-1559,0 MHz

приемане 2 (космос-Земя)

 

 

 

1626,5-1645,5 MHz

предаване 1 (Земя-космос)

 

 

 

1656,5-1660,5 MHz

предаване 2 (Земя-космос)

 

4

Разпределение на

определя се от

 

 

 

каналите

спътниковия оператор

 

 

5

Модулация/Широчина на

определя се от

 

 

 

заеманата честотна лента

спътниковия оператор

 

 

6

Посока/Разделяне

определя се от

 

 

 

 

спътниковия оператор

 

 

7

Предавателна

определя се от

 

 

 

мощност/Плътност на

спътниковия оператор

 

 

 

мощността

 

 

 

8

Достъп до канала и

определя се от

 

 

 

правила за заемането му

спътниковия оператор

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

 

10

Допълнителни

 

 

 

 

съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни

 

 

 

 

планирания

 

 

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

Хармонизиран стандарт:

 

 

 

 

БДС EN 301 426

 

 

14

Номер на нотификацията

 

 

 

15

Забележка

 

 

8. DECT радиосъоръжения (подклас 18)
 Параметър

Описание

Коментар

Нормативна

1

Радиослужба

Подвижна

 

част

2

Приложение

DECT

за краен потребител

 

3

Радиочестотна лента

1880-1900 MHz

 

 

4

Разпределение на

1728 kHz канално

 

 

 

каналите

отстояние

 

 

5

Модулация/Широчина на

Виж БДС EN 301 406

 

 

 

заеманата честотна лента

 

 

 

6

Посока/Разделяне

Виж БДС EN 301 406

TDD (Time Division

 

 

 

 

Duplex)

 

7

Предавателна

250 mW пикова

Тип на антената:

 

 

мощност/Плътност на

ефективна излъчена

вградена или

 

 

мощността

мощност (e.r.p.)

специализирана

 

 

 

(пикова мощност за

 

 

 

 

времеви интервал)

 

 

8

Достъп до канала и

 

 

 

 

правила за заемането му

 

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

 

10

Допълнителни

 

 

 

 

съществени изисквания

 

 

 

11

Допустими честотни

 

 

 

 

планирания

 

 

Информативна

12

Планирани промени

 

 

част

13

Позоваване

Хармонизиран стандарт:

 

 

 

 

БДС EN 301 406

 

 

 

 

Директива на Съвета на

 

 

 

 

Европейските общности

 

 

 

 

91/287/ЕИО

 

 

14

Номер на нотификацията

 

 

 

15

Забележка

 

 

ІІІ. Други радиосъоръжения, технически хармонизирани в Европейската общност, чието пускане в действие не се ограничава в държавите - членки на Европейския съюз


(Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., в сила от 15.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г., в сила от 03.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.)
(Отделени като самостоятелен акт)
Забележки:

1. Пускането на пазара и в действие на посочените в списъка крайни електронни съобщителни устройства и радиосъоръжения, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите е свободно.

2. Крайните електронни съобщителни устройства и радиосъоръженията по този списък се класифицират в клас 1 по силата на Решение 2000/299/ЕО на Европейската комисия от 6 април 2000 г. относно установяването на първоначална класификация на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства и свързаните с тях идентификатори (ОВ, L 97/13 от 19 април 2000 г.).

3. Лице, което пуска на пазара крайно електронно съобщително устройство или радиосъоръжение от този списък, не следва да уведомява Комисията за регулиране на съобщенията преди пускането му на пазара.

4. В скоби са посочени подкласовете от изготвения в съответствие с Решение 2000/299/ЕО списък на клас 1 радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства, информация за който може да се получи на адреси http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/guidance/scope/index_en.htm и http://www.cept.org/ecc/topics/short-range-device-regulations-and-indicative-list-of-equipment-sub-classes-in-accordance-with-the-rtte-directive-(19995ec).

5. Списъкът въвежда разпоредбите на:

Директива 91/287/ЕИО на Съвета от 3 юни 1991 г. относно честотната лента, определена за координирано въвеждане на цифрови европейски безжични далекосъобщения (DECT) в Общността (ОВ, L 144/45 от 8 юни 1991 г.);

Решение 2000/299/ЕО на Европейската комисия от 6 април 2000 г. относно установяването на първоначална класификация на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства и свързаните с тях идентификатори;

Решение 2004/545/EО на Европейската комисия от 8 юли 2004 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 79 GHz за използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (ОВ, L 241/66 от 13 юли 2004 г.);

Решение 2005/50/EО на Европейската комисия от 17 януари 2005 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (ОВ, L 21/15 от 25 януари 2005 г.);

Решение 2005/513/EО на Европейската комисия от 11 юли 2005 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN);

Решение 2006/771/EО на Европейската комисия от 9 ноември 2006 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (ОВ, L 312/66 от 11 ноември 2006 г.);

Решение 2006/804/EО на Европейската комисия от 23 ноември 2006 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър за устройства за радиочестотна идентификация (RFID), които работят в свръхвисокия честотен обхват (UHF) (ОВ, L 329/64 от 25 ноември 2006 г.);

Решение 2007/90/EО на Европейската комисия от 12 февруари 2007 г. за изменение на Решение 2005/513/ЕО относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN);

Решение 2007/98/EО на Европейската комисия от 14 февруари 2007 г. относно хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в честотния обхват от 2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (ОВ, L 43/32 от 15 февруари 2007 г.);

Решение 2007/131/EО на Европейската комисия от 21 февруари 2007 г. за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (ОВ, L 55/33 от 23 февруари 2007 г.);

Решение 2008/432/ЕО на Европейската комисия от 23 май 2008 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (ОВ, L 151/49 от 11 юни 2008 г.);

Решение 2009/343/ЕО на Европейската комисия от 21 април 2009 г. за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (ОВ, L 105/9 от 25 април 2009 г.);

Решение 2009/381/ЕО на Европейската комисия от 13 май 2009 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (ОВ, L 119/32 от 14 май 2009 г.);

Решение 2010/368/ЕС на Европейската комисия от 30 юни 2010 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (ОВ, L 166/33 от 1 юли 2010 г.);

Решение за изпълнение 2011/485/ЕС на Европейската комисия от 29 юли 2011 г. относно изменение на Решение 2005/50/ЕО относно хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (ОВ, L 198/71 от 30 юли 2011 г.);

Решение за изпълнение 2011/829/ЕС на Европейската комисия от 8 декември 2011 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (ОВ, L 329/10 от 13 декември 2011 г.).Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 394 ОТ 23 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАЩИ ХАРМОНИЗИРАНИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РАДИОЧЕСТОТНИ ЛЕНТИ, И КРАЙНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА (ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 1472 ОТ 20.XII.2007 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ДВ, БР. 8 ОТ 2008 Г.)
(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.05.2009 Г.)
§ 3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 1209 ОТ 4 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪК НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАЩИ ХАРМОНИЗИРАНИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РАДИОЧЕСТОТНИ ЛЕНТИ, И КРАЙНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 03.12.2010 Г.)
§ 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 1375 ОТ 31 МАЙ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪК НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАЩИ ХАРМОНИЗИРАНИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РАДИОЧЕСТОТНИ ЛЕНТИ, И КРАЙНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 22.06.2012 Г.)
§ 3. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".
Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница