Наредба № н-3 от 18 февруари 2013 Г. За изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на европейския съюзстраница1/12
Дата23.07.2016
Размер1.28 Mb.
#2295
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
НАРЕДБА № Н-3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, РЕГИСТРИРАНИ ИЗВЪН ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА - СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

В сила от 01.03.2013 г.

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. условията и редът за:

а) изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства (ППС) от категории M, N, O, G и L съгласно чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата;

б) индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или Конфедерация Швейцария;

2. техническите изисквания към:

а) пътните превозни средства с изменение в конструкцията;

б) пътните превозни средства за извършване на индивидуално одобряване по т. 1, буква "б".

Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за изменение в конструкцията на ППС, които са:

1. нови;

2. регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

3. проектирани и произведени за използване от въоръжените сили, службите за гражданска защита, пожарна и аварийна безопасност и за службите, отговорни за осигуряване на обществения ред;

4. проектирани и произведени за използване предимно за състезания;

5. проектирани и произведени за конвоиране на обвиняеми, подсъдими, на лица с постановена мярка за неотклонение задържане под стража или на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

(2) Наредбата не се прилага за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите - членки на ЕС, друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които са:

1. проектирани и произведени за използване от въоръжените сили, службите за гражданска защита, пожарна и аварийна безопасност и за службите, отговорни за осигуряване на обществения ред;

2. проектирани и предназначени за използване на строителни обекти или в кариери, пристанищни терминали или летища;

3. проектирани и произведени за използване предимно за състезания;

4. проектирани и произведени за конвоиране на обвиняеми, подсъдими, на лица с постановена мярка за неотклонение задържане под стража или на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.
Глава втора.
ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 3. (1) Изменение в конструкцията на ППС е:

1. всяка процедура по промяна в техническите данни на ППС, посочени в свидетелството му за регистрация или в конструктивни или технически характеристики на ППС, които са заложени от производителя по време на неговото производство или които са били одобрени по реда на наредбата;

2. добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и оборудване.

(2) Не е изменение в конструкцията на ППС:

1. промяната на цвета му;

2. смяната на двигателя му с двигател от същия тип, марка, модел и код - когато има и неизменено окачване.

Чл. 4. (1) При изменение в конструкцията на ППС се използват системи, компоненти и отделни технически възли, които са от одобрен тип.

(2) Изискването по ал. 1 се отнася за системи, компоненти и отделни технически възли, при производството на които са били в сила изисквания за одобрение на типа.

(3) Съответствието с изискването за одобрен тип системи, компоненти и отделни технически възли се удостоверява с маркировка за одобрение на типа съгласно чл. 138, ал. 8 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 5. Технически допустимата максимална маса и технически допустимото максимално натоварване на ос на ППС с изменение в конструкцията не трябва да превишават тези преди изменението в конструкцията на ППС.

Чл. 6. (1) При изменение в конструкцията на ППС, което води до промяна на категорията му от категория М в категория N, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

1. отделението, в което са разположени местата за сядане, да е напълно отделено от товарното пространство или да е снабдено с обезопасяващи устройства, проектирани да предпазват водача и пътниците от преместването на товара в движение, включително при рязко спиране или завиване;

2. устройствата за обезопасяване (закрепване) на товара, както и устройствата за преграждане, предназначени за превозни средства с маса до 7500 kg, да са изпълнени и монтирани в съответствие с изискванията на раздели 3 и 4 от стандарт ISO 27956:2009 "Пътни превозни средства - обезопасяване на товара в лекотоварни автомобили - изисквания и методи за изпитване";

3. броят на местата за сядане без мястото на водача не трябва да надвишава:

а) за превозни средства от категория N1 - 6;

б) за превозни средства от категории N1 и N1 - 8;

4. изразеният в килограми капацитет за превоз на товари на ППС да е по-голям или равен на техния капацитет за превоз на пътници; за тази цел трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

а) когато N = 0:

P - M 100 kg;

б) когато 0 < N 2:

P - (M + N x 68) 150 kg;

в) когато N > 2:

P - (M + N x 68) N x 68,

където:

Р е технически допустимата максимална маса на ППС, в kg;

М - масата на ППС в готовност за движение, в kg;

N - броят на местата за сядане в ППС, без мястото на водача.

Масата на оборудването, монтирано на превозното средство за целите на разполагане на товари (например: резервоар, каросерия и др.), за товаро-разтоварни операции (например: кран, подемник и др.) и за закрепване на товари (например: устройства за обезопасяване на товари и др.) се включва в масата в готовност за движение (М).

Масата на оборудването, което не се използва за посочените цели (например: компресор, лебедка, електрически генератор, апаратура за радиоразпръскване и др.), не се включва в масата в готовност за движение (М).

(2) Когато след изменението в конструкцията категорията на ППС бъде променена в N1, освен изискванията по ал. 1 трябва да бъдат изпълнени и следните изисквания:

1. когато отделението за водача и товарното пространство са в рамките на един технически възел (тип на каросерията "ВВ"):

а) товаренето/разтоварването на товарите трябва да е възможно през проектирана и конструирана за тази цел задна врата, заден капак или странична врата; при задна врата или капак отворът за товарене трябва да отговаря на следните изисквания:

аа) когато превозното средство е оборудвано само с един ред седалки или само със седалка за водача, минималната височина на отвора за товарене трябва да е най-малко 600 mm;

бб) когато превозното средство е оборудвано с два или повече реда седалки, минималната височина на отвора за товарене трябва да е най-малко 800 mm, а площта на отвора трябва да е най-малко 12 800 cm2;

б) товарното пространство трябва да отговаря на следните изисквания:

аа) площта, определена за товара в товарното пространство, трябва да е като цяло плоска (равен под);

бб) когато превозното средство е оборудвано само с един ред седалки, разположени напречно на надлъжната ос на превозното средство, или само със седалка за водача, минималната дължина на товарното пространство трябва да е равна най-малко на 40 % от междуосовото разстояние;

вв) когато превозното средство е оборудвано с два или повече реда седалки, разположени напречно на надлъжната ос на превозното средство, минималната дължина на товарното пространство трябва да е равна най-малко на 30 % от междуосовото разстояние; когато седалките от последния ред седалки могат лесно да бъдат извадени от превозното средство без използване на специални инструменти, изискванията по отношение на дължината на товарното пространство трябва да бъдат изпълнени, когато всички седалки са монтирани в превозното средство;

гг) изискванията по отношение на дължината на товарното пространство трябва да бъдат изпълнени, когато седалките от първия или от последния ред, в зависимост от случая, са изправени в тяхното нормално положение за използване от пътниците;

2. когато отделението за водача и товарното пространство не са в рамките на един технически възел (тип на каросерията "ВЕ"):

а) когато превозното средство е оборудвано с каросерия от затворен тип, се прилагат следните изисквания:

аа) товаренето/разтоварването на товарите трябва да е възможно през задна врата, заден капак, плъзгащ се панел или по друг начин;

бб) минималната височина на отвора за товарене трябва да бъде най-малко 800 mm, а площта на отвора трябва да е най-малко 12 800 cm2;

вв) минималната дължина на товарното пространство трябва да е равна най-малко на 40 % от междуосовото разстояние;

б) когато превозното средство е оборудвано с открита товарна платформа, се прилагат следните изисквания:

аа) товаренето/разтоварването на товарите трябва да е възможно през задна врата, заден капак, плъзгащ се панел или по друг начин;

бб) минималната дължина на товарното пространство трябва да е равна най-малко на 40 % от междуосовото разстояние;

в) изискванията по отношение на дължината на товарното пространство трябва да са изпълнени по протежение на хоризонталната линия, лежаща в надлъжната вертикална равнина, минаваща през осевата линия на превозното средство, на нивото на товарната повърхност.

(3) Измерването на размерите по ал. 2, т. 1 се извършва при следните условия:

1. регулиране на седалката:

а) седалките трябва да са регулирани в тяхното най-задно положение;

б) облегалката на седалката (когато е регулируема) се регулира така, че да може да се разположи тримерна Н машина или седнал човек, при наклон на торса, равен на 25°;

в) когато седалката се регулира по височина, тя трябва да е в най-долно положение;

2. условия относно превозното средство:

а) превозното средство трябва да бъде натоварено до технически допустимата максимална маса;

б) колелата на превозното средство трябва да са насочени напред;

3. измерване на дължината на товарното пространство:

а) когато превозното средство не е оборудвано с преграда или стена, дължината трябва да се измерва от вертикалната равнина, допирателна към най-задната точка на облегалката на седалката, до задната вътрешна плоскост, врата или заден капак при затворено положение;

б) когато превозното средство е оборудвано с преграда или стена, дължината трябва да се измерва от вертикалната равнина, допирателна към най-задната точка на преградата или стената, до задната вътрешна плоскост или, в зависимост от случая, на задната врата или капак при затворено положение;

в) изискванията по отношение на дължината трябва да са изпълнени най-малко по протежение на хоризонталната линия, лежаща в надлъжната вертикална равнина, минаваща през осевата линия на превозното средство на нивото на товарната повърхност.

Чл. 7. При изменение в конструкцията на ППС от категорията М с промяна на броя на местата за сядане трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

1. с изключение на случаите на изменение в конструкцията на ППС с намаляване на броя на местата за сядане, седалките, тяхното закрепване и облегалките за глава да отговарят на изискванията на:

а) Наредба № 100 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за ЕО одобряване типа на седалки (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; посл. изм., бр. 56 от 2006 г.) - Наредба № 100, или

б) Директива 74/408/ЕИО на Съвета от 22 юли 1974 г. относно седалките, тяхното анкерно закрепване и облегалките за глава на моторните превозни средства (ОВ, L 221 от 12.08.1974 г.) - Директива 74/408/ЕИО, или

в) Правило № 17 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни условия относно одобряването на превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и всички облегалки за глава - Правило № 17 на ИКЕ - ООН - за ППС от категория М1, или

г) Правило № 80 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни условия относно одобряването на седалки за големи пътнически моторни превозни средства и на тези моторни превозни средства по отношение на якостта на седалките и техните закрепвания - Правило № 80 на ИКЕ - ООН - за ППС от категории М2 и М3;

2. масите и размерите на ППС да отговарят на съответните изисквания за:

а) пътно превозно средство от категория М1:

аа) Наредба № 68 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на масите и размерите (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; посл. изм., бр. 61 от 2006 г.) - Наредба № 68, или

бб) Директива 92/21/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно масите и размерите на моторните превозни средства от категория M1 (OB, L 129 от 14.05.1992 г.) - Директива 92/21/ЕИО;

б) пътно превозно средство от категории М2 и М3:

аа) Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; посл. изм., бр. 92 от 2006 г.) - Наредба № 75, или

бб) Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 1997 г. относно масите и размерите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 70/156/ЕИО (OB, L 233 от 25.08.1997 г.) - Директива 97/27/ЕО;

3. с изключение на случаите на изменение в конструкцията на ППС с намаляване на броя на местата за сядане на ППС се монтират обезопасителни колани, които да отговарят на изискванията на:

а) Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (обн., ДВ, бр. 49 от 2004 г.; посл. изм., бр. 77 от 2007 г.) - Наредба № 105, или

б) Директива 77/541/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателството на държавите членки по отношение на обезопасителните колани и на системите за задържане на моторните превозни средства (OB, L 220 от 29.08.1977 г.) - Директива 77/541/ЕИО, или

в) Правило № 16 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни предписания за одобрение на: I. обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване за деца и системи за обезопасяване на деца ISOFIX за пътници в моторни превозни средства; II. превозни средства, оборудвани с обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца ISOFIX - Правило № 16 на ИКЕ - ООН;

4. с изключение на случаите на изменение в конструкцията на ППС с намаляване на броя на местата за сядане закрепването на допълнително монтираните обезопасителни колани да отговаря на изискванията на:

а) Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани (обн., ДВ, бр. 26 от 2004 г.; посл. изм., бр. 54 от 2006 г.) - Наредба № 90, или

б) Директива 76/115/ЕИО на Съвета от 18 декември 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства (OB, L 24 от 30.01.1976 г.) - Директива 76/115/ЕИО, или

в) Правило № 14 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване ISOFIX и горните лентови устройства за закрепване ISOFIX - Правило № 14 на ИКЕ - ООН;

5. пътното превозно средство да отговаря на съответните изисквания за:

а) пътно превозно средство от категория М1:

аа) Наредба № 106 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на вътрешното оборудване (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; посл. изм., бр. 4 от 2007 г.) - Наредба № 106, или

бб) Директива 74/60/ЕИО на Съвета от 17 декември 1973 г. за сближаване на законодателството на държавите членки по отношение на вътрешното оборудване на моторните превозни средства (ОВ, L 38 от 11.02.1974 г.) - Директива 74/60/ЕИО, или

вв) Правило № 21 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни условия относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на вътрешното им оборудване - Правило № 21 на ИКЕ - ООН;

б) пътно превозно средство от категории М2 и М3:

аа) Наредба № 97 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (обн., ДВ, бр. 36 от 2004 г.; посл. изм., бр. 77 от 2007 г.) - Наредба № 97, или

бб) Директива 2001/85/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 20 ноември 2001 г. относно специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача и за изменение на Директиви 70/156/ЕИО и 97/27/ЕО (ОВ, L 42 от 13.02.2002 г.) - Директива 2001/85/ЕО, или

вв) Правило № 107 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни условия относно одобряването на превозни средства от категории М2 и М3 по отношение на общата им конструкция - Правило № 107 на ИКЕ - ООН и Правило № 66 на ИКЕ - ООН - Единни технически предписания относно одобряването на превозни средства с голяма пътниковместимост по отношение на якостта на тяхната конструкция - Правило № 66 на ИКЕ - ООН;

6. за ППС да е изпълнена формулата:

P - (M + N x 68) < N x 68,

където:

P е технически допустимата максимална маса на ППС, в kg;

М - масата на ППС в готовност за движение, в kg;

N - броят на местата за сядане в ППС, без мястото на водача.

Чл. 8. При изменение в конструкцията на ППС, което води до промяна на категорията му от категория N в категория M, трябва да се спазват следните изисквания:

1. пътното превозно средство да отговаря на съответните изисквания за:

а) пътно превозно средство от категория М1:

аа) Наредба № 106, или

бб) Директива 74/60/ЕИО, или

вв) Правило № 21 на ИКЕ - ООН;

б) пътно превозно средство от категории М2 и М3:

аа) Наредба № 97, или

бб) Директива 2001/85/ЕО, или

вв) Правило № 107 на ИКЕ - ООН и Правило № 66 на ИКЕ - ООН;

2. масите и размерите на ППС да отговарят на съответните изисквания за:

а) пътно превозно средство от категория М1:

аа) Наредба № 68, или

бб) Директива 92/21/ЕИО;

б) пътно превозно средство от категории М2 и М3:

аа) Наредба № 75, или

бб) Директива 97/27/ЕО;

3. за ППС да е изпълнена следната формула:

Р - (М + N x 68) < N x 68,

където:

P е технически допустимата максимална маса на ППС, в kg;

M - масата на ППС в готовност за движение, в kg;

N - броят на местата за сядане в ППС, без мястото на водача;

4. допълнително монтираните седалки, тяхното закрепване и облегалките за глава да отговарят на изискванията на:

а) Наредба № 100, или

б) Директива 74/408/ЕИО, или

в) Правило № 17 на ИКЕ - ООН - за ППС от категория М1, или

г) Правило № 80 на ИКЕ - ООН - за ППС от категории М2 и М3;

5. на ППС се монтират обезопасителни колани, които да отговарят на изискванията на:

а) Наредба № 105, или

б) Директива 77/541/ЕИО, или

в) Правило № 16 на ИКЕ - ООН;

6. закрепването на допълнително монтираните обезопасителни колани да отговаря на изискванията на:

а) Наредба № 90, или

б) Директива 76/115/ЕИО, или

в) Правило № 14 на ИКЕ - ООН;

7. стъклата, които ще се монтират на ППС, да отговарят на изискванията на:

а) Наредба № 69 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла и за одобряване типа на безопасни стъкла (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; посл. изм., бр. 54 от 2006 г.) - Наредба № 69, или

б) Директива 92/22/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно предпазните стъкла и материалите за изработка на стъкла за моторни превозни средства и техните ремаркета (ОВ, L 129 от 14.05.1992 г.) - Директива 92/22/ЕИО, или

в) Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни условия относно одобряването на безопасни стъкла и материали от стъкло - Правило № 43 на ИКЕ - ООН.

Чл. 9. При изменение в конструкцията на превозни средства от категории М1 или N1 в превозни средства с повишена проходимост трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

1. превозното средство да има най-малко една предна ос и най-малко една задна ос, които се задвижват едновременно, независимо дали задвижването на една ос може да бъде прекратено;

2. на превозното средство да е монтиран най-малко един механизъм за блокиране на диференциала или механизъм с подобен ефект;

3. превозното средство да може самостоятелно да изкачва наклон от най-малко 25%;

4. превозното средство да отговаря на пет от следните шест изисквания:

а) предният ъгъл на проходимост да е най-малко 25 градуса;

б) задният ъгъл на проходимост да е най-малко 25 градуса;

в) ъгълът на надлъжна проходимост да е най-малко 20 градуса;

г) просветът под предната ос да е най-малко 180 mm;

д) просветът под задната ос да е най-малко 180 mm;

е) просветът между осите да е най-малко 200 mm.

Чл. 10. При изменение в конструкцията на превозни средства от категории М2, N2 или M3, чиято технически допустима максимална маса не надвишава 12 000 kg, в превозни средства с повишена проходимост, трябва да бъде изпълнено изискването, посочено в т. 1, или изискванията, посочени в т. 2 и 3:

1. всичките оси на превозното средство да се задвижват едновременно, независимо дали задвижването на една или повече задвижвани оси може да бъде прекратено;

2. превозното средство да:

а) има най-малко една предна ос и най-малко една задна ос, които се задвижват едновременно, независимо дали задвижването на една от задвижваните оси може да бъде прекратено;

б) има монтиран най-малко един механизъм за блокиране на диференциала или механизъм с подобен ефект;

в) може самостоятелно да изкачва наклон от най-малко 25 %;

3. превозното средство да отговаря на пет от следните шест изисквания, когато неговата технически допустима максимална маса не надвишава 7500 kg, и четири от тях, когато неговата технически допустима максимална маса надвишава 7500 kg:

а) предният ъгъл на проходимост да е най-малко 25 градуса;

б) задният ъгъл на проходимост да е най-малко 25 градуса;

в) ъгълът на надлъжна проходимост да е най-малко 25 градуса;

г) просветът под предната ос да е най-малко 250 mm;

д) просветът под задната ос да е най-малко 250 mm;

е) просветът между осите да е най-малко 300 mm.

Чл. 11. При изменение в конструкцията на превозни средства от категории М3 или N3, чиято технически допустима максимална маса надвишава 12 000 kg, в превозни средства с повишена проходимост трябва да бъде изпълнено изискването, посочено в т. 1, или изискванията, посочени в т. 2 и 3:

1. всичките оси на превозното средство да се задвижват едновременно, независимо дали задвижването на една или повече задвижвани оси може да бъде прекратено;

2. превозното средство да:

а) изпълнява изискването най-малко половината от осите (или две от трите оси, когато превозното средство е с три оси, и три от петте оси, когато превозното средство е с пет оси) да се задвижват едновременно, независимо дали задвижването на една от задвижваните оси може да бъде прекратено;

б) има монтиран най-малко един механизъм за блокиране на диференциала или механизъм с подобен ефект;

в) може самостоятелно да изкачва наклон от най-малко 25%;

3. превозното средство да отговаря на четири от следните шест изисквания:

а) предният ъгъл на проходимост да е най-малко 25 градуса;

б) задният ъгъл на проходимост да е най-малко 25 градуса;

в) ъгълът на надлъжна проходимост да е най-малко 25 градуса;

г) просветът под предната ос да е най-малко 250 mm;

д) просветът под задната ос да е най-малко 250 mm;

е) просветът между осите да е най-малко 300 mm.

Чл. 12. При проверка на съответствието на превозните средства с изискванията за геометричните стойности, посочени в чл. 9 - 11, се прилагат процедурите, посочени в приложение II, допълнение 1 от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB, L 263 от 9.10.2007 г.) - Директива 2007/46/ЕО.

Чл. 13. При изменение в конструкцията на превозно средство от категория М или N в превозно средство със специално предназначение от категория М1 - линейка, се спазват следните изисквания:

1. превозното средство да отговаря на приложимите за съответната категория към датата на първа регистрация на превозното средство технически изисквания, посочени в регулаторните актове в приложение № 11, част 1 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; посл. изм., бр. 75 от 2012 г.) - Наредба № 60 (приложение XI, допълнение 1 от Директива 2007/46/ЕО);

2. в превозното средство да е монтирана неподвижна, плътна и уплътнена напречна преградна стена между отделението за водача и останалата част на купето;

3. отделението за пациенти да отговаря на техническите изисквания на стандарт EN 1789:2007 "Медицински превозни средства и тяхното оборудване - Линейки", с изключение на раздел 6.5. "Списък на оборудването".

Чл. 14. При изменение в конструкцията на превозно средство от категории М или N в превозно средство със специално предназначение от категория М - къмпинг-автомобил (моторна каравана), се спазват следните изисквания:

1. превозното средство да отговаря на приложимите за съответната категория към датата на първа регистрация на превозното средство технически изисквания, посочени в регулаторните актове в приложение № 11, част 1 от Наредба № 60 (приложение XI, допълнение 1 от Директива 2007/46/ЕО);

2. превозното средство да бъде оборудвано най-малко със:

а) седалки и маса;

б) място за спане, което може да бъде образувано от седалките;

в) готварско оборудване;

г) оборудване за съхранение на багаж;

3. оборудването по т. 2 да е надеждно закрепено към жилищното помещение; допуска се масата да бъде проектирана по такъв начин, че да се прибира лесно.

Чл. 15. При изменение в конструкцията на превозно средство от категории M, N или О в превозно средство със специално предназначение от категория О - къмпинг-ремарке, се спазват следните изисквания:

1. превозното средство да отговаря на приложимите за съответната категория към датата на първа регистрация на превозното средство технически изисквания, посочени в регулаторните актове в приложение № 11, част 4 от Наредба № 60 (приложение XI, допълнение 4 от Директива 2007/46/ЕО);

2. превозното средство да бъде оборудвано най-малко със:

а) седалки и маса;

б) място за спане, което може да бъде образувано от седалките;

в) готварско оборудване;

г) оборудване за съхранение на багаж;

3. оборудването по т. 2 да е надеждно закрепено към жилищното помещение; допуска се масата да бъде проектирана по такъв начин, че да се прибира лесно.

Чл. 16. При изменение в конструкцията на превозно средство от категория М1 в превозно средство със специално предназначение от категория М1 - катафалка, се спазват следните изисквания:

1. превозното средство да отговаря на приложимите за категорията към датата на първа регистрация на превозното средство технически изисквания, посочени в регулаторните актове в приложение № 11, част 1 от Наредба № 60 (приложение XI, допълнение 1 от Директива 2007/46/ЕО);

2. в превозното средство да е монтирана неподвижна, плътна и уплътнена напречна преградна стена между отделението за водача и останалата част на купето;

3. отделението зад водача да е с дължина не по-малка от 2,20 m и височина в най-ниската точка не по-малка от 0,80 m;

4. в превозното средство да е монтирано специално оборудване, отнасящо се към превоза на починали лица.

Чл. 17. (1) При изменение в конструкцията на превозно средство от категории М, N или О в превозно средство със специално предназначение от категории М, N или О - бронирано превозно средство, се спазват следните изисквания:

1. превозното средство да отговаря на приложимите за съответната категория към датата на първа регистрация на превозното средство технически изисквания, посочени в регулаторните актове в приложение № 11, част 2 от Наредба № 60 (приложение XI, допълнение 2 от Директива 2007/46/ЕО);

2. на превозното средство да е монтирана противокуршумна броня за защита на превозваните пътници или товари.

(2) Бронираните превозни средства от категории M или N за превоз на пари и ценности да отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № I-171 от 2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции (обн., ДВ, бр. 70 от 2001 г.; посл. изм., бр. 68 от 2004 г.).

Чл. 18. На ППС от категории М2, М3, N, О3 и О4, на които в резултат на изменение в конструкцията се променят координатите на центъра на тежестта (монтиране на надстройка на ППС, шаси-кабина или на ремарке (полуремарке) и др.), се извършва проверка на странична устойчивост.

Чл. 19. (1) Дейностите по дооборудване на ППС с антиблокираща спирачна система (ABS) или забавител на скоростта (ретардер) се извършват от:

1. производителя на ППС или от упълномощен негов представител, или

2. производителя на ABS или забавителя на скоростта или от упълномощен негов представител.

(2) Лицата, извършили дооборудването на ППС с ABS или забавител на скоростта, издават протокол за монтаж на ABS или забавител на скоростта в два екземпляра.

(3) Лицата по ал. 2 създават и поддържат база с данни с информация за издадените протоколи за монтаж на ABS или забавител на скоростта.

Чл. 20. (1) При дооборудване на ППС с уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се спазват изискванията на приложение № 1.

(2) Лицата, извършили дооборудването на ППС с уредби за LPG или CNG, издават протокол за монтиране на уредби за LPG или CNG в два екземпляра.

(3) Лицата по ал. 2 създават и поддържат база с данни с информация за издадените протоколи за монтиране на уредби за LPG или CNG.

Чл. 21. При изменение в конструкцията на ППС, което не е предназначено за превоз на опасни товари в ППС за превоз на опасни товари, се спазват изискванията на:

1. Глава 9 от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) - ADR;

2. Наредба № 79 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за превоз на опасни товари по пътищата (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; посл. изм., бр. 100 от 2011 г.) - Наредба № 79.

Чл. 22. (1) При допълнително монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация трябва да бъдат изпълнени изискванията на:

1. регулаторен акт, определящ техническите изисквания към съответното устройство за осветяване и светлинна сигнализация;

2. Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация - Правило № 48 на ИКЕ - ООН - за ППС от категории M, N и О;

3. Правило № 74 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни предписания относно одобрението на превозни средства от категория L1 по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация - Правило № 74 на ИКЕ - ООН - за ППС от категория L1;

4. Правило № 53 на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации - Единни предписания относно одобрението на превозни средства от категория L3 по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация - Правило № 53 на ИКЕ - ООН за ППС от категория L3.

(2) При промяна на източника на светлина на фаровете за къси и/или дълги светлини трябва да бъдат изпълнени изискванията на:

1. регулаторен акт, определящ техническите изисквания към съответните фарове за къси и/или дълги светлини;

2. Правило № 48 на ИКЕ - ООН - за ППС от категории М, N и О;

3. Правило № 74 на ИКЕ - ООН - за ППС от категория L1;

4. Правило № 53 на ИКЕ - ООН - за ППС от категория L3.

Чл. 23. При изменение в конструкцията на ППС, задвижвано с двигател с вътрешно горене, в хибридно превозно средство или електрическо превозно средство превозното средство да отговаря на:

1. приложимите за съответната категория към датата на първата регистрация на превозното средство технически изисквания, посочени в регулаторните актове във:

а) приложения № 10 или 11 от Наредба № 60 (приложение IV или XI от Директива 2007/46/ЕО) - за ППС от категории M и N;

б) приложение № 1, раздел I от Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.; посл. изм., бр. 67 от 2006 г.) - Наредба № 117 (приложение I от Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета - Директива 2002/24/ЕО (OB, L 124 от 9.05.2002 г.) - за ППС от категория L;

2. Правило № 100 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение на специфичните изисквания за електрическото силово предаване - Правило № 100 на ИКЕ - ООН - за ППС от категории M и N.

Чл. 24. Изменение в конструкцията на ППС от категории О3, О4 и на ППС от категории М2, М3, N2, N3 с не повече от 4 оси с дата на първа регистрация след 31 март 2001 г. се извършва, когато са оборудвани с ABS.

Чл. 25. При изменение в конструкцията на ППС, които представляват музеен или исторически интерес, се използват рама, каросерия (купе), уредби, системи, компоненти и/или отделни технически възли, които са близки до оригинала по година на производство, тип, марка, модел.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница