Приложение №1 към публичната покана описание на предмета на публичната покана. Изисквания на възложителяДата01.01.2018
Размер273.86 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
І. Предмет на публичната покана: „Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. „Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. „Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21, пл. „Св. Неделя” №1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1”.

ІІ. Правно основание за провеждане на процедурата: Чл. 14, ал. 4 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.
ІІІ. Прогнозна стойност на поръчката: 45 000 лв., без ДДС. Оферти надхвърлящи прогнозната стойност ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІV. Срок на договора:

Срокът на договора за изпълнение предмета на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от сключването му .
V. Методика за оценка: Критерият за оценяване на предложенията е „най-ниска цена” представляваща сбор от единичните цени по двете точки.

Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно място – участникът, предложил най-висока.

Възложителят избира за изпълнител на договора участникът, чиято оферта е класирана на първомясто.

Посоченият критерий се прилага за оценка на офертите, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.
VІ. Изисквания към обекта по т. I.

Доставките следва да се осъществяват в съответствие с изискванията на Възложителя и при спазване на клаузите на Договора за доставка, в това число при спазване на следните изисквания на Възложителя :1.Място на изпълнение: в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София и в гр. Пловдив:

 • ул. „Славянска” № 8

 • ул. „Триадица” № 8

 • ул. „Княз Александър І” № 12

 • ул. „Леге” № 2

 • ул. „Леге” № 4

 • ул. „6-ти септември“ № 21

 • пл. „Св. Неделя” №1

 • и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1,

като изпълнителят е длъжен да доставя бутилки /галони/ от 19 /деветнадесет/ литра натурална минерална вода и пластмасови чаши в срок от 24 часа от предварително направена заявка от страна на възложителя и/или по предварително утвърден график.

За извършените доставки се съставят ежемесечни приемо-предавателни протоколи по сгради, с които се удостоверяват получените количества вода и пластмасови чаши във всяка една от сградите на министерството.


2. Обем на доставките: за осъществяване предмета на договора в сградите на Министерството на икономиката и енергетиката следва да бъдат предоставени за временно и безвъзмездно ползване апарати за студена и топла вода /диспенсери/ с чашкодържачи, подходящи за бутилки /галони/ от 19 /деветнадесет/ литра минерална вода и оборотен амбалаж, минимум 60 бутилки. Избраният изпълнител е длъжен да извършва безплатна поддръжка и профилактика на диспенсерите за времето на действие на договора. Общият брой диспенсери с чашкодържачи е 21 /двадесет и един/, съответно: за сградата на ул. „Славянска” № 8 – 4 бр.; за сградата на ул. „Триадица” № 8 – 2 бр.; за сградата на ул. „Княз Александър І” № 12, ул. „Леге” № 2 и ул. „Леге” № 4 - 3 бр. ; за сградата на ул. „6-ти септември“ № 21 – 7 бр., за сградата на пл. „Св. Неделя” № 1 – 1 бр. и за сградата в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1” – 4 бр.

Възложителят има право да променя по всяко време на действие на договора броя на диспенсерите и оборотния амбалаж, според нуждите си в т.ч. при намаляване броя на сградите, дадени за управление на МИЕ, Възложителя има право да намали броя на доставките за съответната сграда, съгласно техническата спецификация.


3. Технически изисквания:

3.1.Участници в процедурата могат да бъдат: бутилиращи компании, техни дистрибутори както и други доставчици. Съответното качество се удостоверява с копие от пълномощно, сключен договор или друг документ, заверен с подпис и печат.

3.2. Предназначение на бутилираната натурална минерална вода- за питейни цели; подходяща за ежедневна употреба; с ниска минерализация, съгласно приложение № 7, към чл. 22, ал.4 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели; негазирана.
3.3.Състав на водата – съставките на натуралните минерални води да не надвишават стойностите посочени в Приложение № 3, към чл.6, ал.1 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели /приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 68 от 03.08.2004 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2008 г./.
3.4.Изисквания към бутилките – водата да бъде бутилирана в 19 /деветнадесет/ литрови галони за инсталиране на диспенсери.
3.5.Други изисквания:

- предоставяне на диспенсери за временно безвъзмездно ползване в рамките на срока на договора, с възможност за подгряване и охлаждане на водата;

- предоставяне на оборотни галони за временно безвъзмездно ползване в рамките на срока на договора;

- предоставените диспенсери и оборотни галони се връщат на изпълнителя след изтичане на договора;

- осигуряване на регулярно саниране на диспенсерите за вода минимум два пъти годишно. При санирането, всички механични части /филтри, клапан, тръбопровод и др./, които са в съприкосновение с водата, се почистват и дезинфекцират;

- осигуряване на техническа поддръжка и постоянна профилактика на диспенсерите за вода;

- срок на годност на доставяната вода – не по-малко от 3 /три/ месеца от датата на доставката за конкретната заявка.
3.6. Участниците могат да предложат за доставка и повече от един вид минерална вода, ако отговаря на изискванията, посочени в настоящето техническо задание, но на посочената от тях цена за един галон минерална вода в ценовото предложение.
3.7. Към доставката на минерална вода да се предвиди и доставка на пластмасови чаши за еднократна употреба с вместимост 0.200 литра, подходящи за употреба с предлагащите се от участника диспенсери.
3.8. На външната страна на опаковката на всяка бутилка да има етикет, съдържащ задължителната информация, съгласно изискванията на чл. 22 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Опаковката на стоката да отговаря на изискванията на действащите нормативни актове.
3.9. Опаковка, транспорт и съхранение – фабричната опаковка е задължение на Доставчика. Тя трябва да гарантира стоката от външни въздействия по време на транспортирането и съхранението на склад. Доставчикът трябва да даде указание за правилното съхранение на стоките.
3.10. В срок до 1 /един/ ден след датата на влизането на договора в сила, Изпълнителят е длъжен да предостави диспенсерите на Възложителя, съгласно посоченото разпределение по сгради. Изделията да бъдат нови и неупотребявани. Да имат възможност за подгряване и охлаждане на водата. Възложителят си запазва правото по време на действие на договора да увеличи или намали броя на диспенсерите. След приключване на договора Възложителят връща диспенсерите на Изпълнителя.
VII. Допустими са офертите, представени в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката на ул. „Славянска” № 8, до крайния срок: 17:30 ч. на 01.07.2014г. и съдържащи следните необходими документи:

1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2. предложение за изпълнение на доставката, съдържащо данни за лицето, което прави предложението (ЕИК, седалище/адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството по образец на Възложителя – Приложение № 2 към публичната покана;

3. отделен плик с надпис „предлагана цена” (по образец – Приложение № 3 към публичната покана) - Предложената цена трябва да бъде в лева, с точност до два знака след десетичната запетая. Оферти с цени, предложени в друга валута няма да бъдат разглеждани.

- В цената се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число транспортни, както и всички останали разходи, свързани с изпълнението на предмета на договора.

- Да се посочи единичната цена на 1 /една/ бутилка от 19 литра минерална вода в лева, без вкл. ДДС.

- Да се посочи единичната цена на 1 /една/ пластмасова чаша за вода от 0.200 литра в лева, без вкл. ДДС.

- Да се посочи общата стойност, сбор от двете точки в лева, без ДДС.


Плащането на цената се извършва по банкова сметка на определения за Изпълнител участник при условията, определени в договора за възлагане на доставката.

4. декларация за срока на валидност на направеното предложение - минимум 60 календарни дни, считано от датата на представянето на предложението (свободен текст);

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:

5.1.списък с притежаваните собствени или наети транспортни средства, с които участникът разполага за срока на изпълнение на договора и с които ще бъдат осъществявани доставките /участникът трябва да посочи минимум две моторни превозни средства, с които разполага за срока на изпълнение на поръчката /;

5.2. списък с имена и телефони на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката /участникът трябва да посочи минимум две лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката/

6. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП,попълнена по образец, съгласно Приложение 4 към публичната покана;

7.Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП,попълнена по образец, съгласно Приложение 5 към публичната покана;

8. Декларация /свободен текст/ за съгласие с клаузите на приложения към поканата за участие в настоящата процедура проект на договор.

9.Декларация, че предлаганите стоки отговарят на нормативните документи, посочени в техническата спецификация – (Приложение № 6);
10. Декларация за произход на доставяните стоки - (Приложение № 7);
11. Заверено копие на Сертификат от Министерството на здравеопазването съгласно Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.
12. Списък на приложените документи.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, това обстоятелство се декларира, като документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 5, 6 от Закона за обществените поръчки се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверено с подпис на представляващия и печат на участника копие.

VIII. Изисквания към начина на представяне на предложенията:

- представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик, от участника или от упълномощен от него представител, в деловодството на МИЕ, на адрес: София, ул. „Славянска” № 8;

- върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата, както и следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”;

- предложение относно предлаганата цена, без ДДС, приложено в отделен непрозрачен плик, в подписан и подпечатан вид, поставен в плика с офертата;

- при приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ;

- не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. „Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. „Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21, пл. „Св. Неделя” №1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1”I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА


Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника, ЕИК или ЕГН/

и подписана от:

/трите имена и ЕГН/

В качеството му/им на

/длъжност/II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.Адрес..............................................................................................................................

....…………………………………………………………………………………………………………................…

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон No:

факс No:.......................................................

e-mail:....................................................

2.Лице за контакти................................................................................

Длъжност:…………………………………

Телефон ……………………............

Факс …………………....................
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако бъда определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………………

При банка ……………………………….......................................................…….

Титуляр на сметката…………....................................................……………УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:
Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. „Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. „Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21, пл. „Св. Неделя” № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1”

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения поставени от възложителя в провежданата процедура.

В представената от мен ценова оферта са включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантирам, че съм в състояние да изпълня качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в утвърдената публична покана.

Срокът на валидност на офертата е .................................. (не по-малко от 60 дни).

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора, приемам без възражение клаузите в него и изразявам готовност за подписването му в случай, че бъда избран за изпълнител.


Друго по преценка на участника:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Приемам, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.
Към настоящото предложение, прилагаме следните документи:


 • отделен малък плик с надпис „предлагана цена”, съдържащ предлаганата цена относно изпълнението, по образец (Приложение № 3);

 • Предложение за изпълнение на поръчката, по образец (Приложение № 2);

3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Приложение № 4);

4. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 5);

5. Декларация, че предлаганите стоки отговарят на нормативните документи, посочени в техническата спецификация – (Приложение № 6);

6. Декларация за произход на доставяните стоки - (Приложение) №7

7. подписан и подпечатан списък на документите, съдържащи се в предложението.
Дата:................................2014 г. Подпис и печат ............


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от................................................................................................................................

със седалище и адрес гр. ....................................................................................., ул. ....................................., № ................... ЕИК:....................................., тел. ..............................., факс................................, e-mail............................................., представлявано от ..................................................................................................., в качеството му на ...................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с представената от нас оферта за участие в процедура за възлагане на услуга по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП)с предмет: Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. „Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. „Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21, пл. „Св. Неделя”№ 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1за срок от две години”представяме следното ценово предложение:


Наименование на видовете стоки

Единична цена в лв. (без ДДС)

1

2

3

1.

Галон Минерална вода от 19 литра/1 бр.

2.

Чаша пластмасова с вместимост от 200 мл./1 бр.
Общо: /сбор от единичните цени по ред 1 и ред 2/, в лв., без ДДСЗАБЕЛЕЖКА:

В цената се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число транспортни, както и всички останали разходи, свързани с изпълнението на предмета на договора.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

…………………………….. …………………………………….

Дата /Подпис и печат/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ  
за отсъствие на обстоятелствата по


чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
/попълва се от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП/

Долуподписаният:………………………………………………………………………………………………………………….

с лична карта № …………………………, издадена на ......................от …………………………………,

с постоянен адрес:……………………………………………………………………………………………………………..,

представляващ …………………………………………………………………………………………………………………..,

/наименование на юридическото лице, физическо лице – ЕТ/

в качеството ми на …………………………………………………………………………………………………………….,/длъжност/

Седалище …………………………………………………………………………………………………………………………….,

адрес на управление:…………………………………………………………………………………………………………,

тел./факс ………………………………………., ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………,участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки, с предмет

Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. „Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. „Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21, пл. „Св. Неделя” № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор:ПРИЛОЖЕНИЕ № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният:…………………………………………………………………………………………………………………,

с лична карта № ………………………………, издадена на .....................от ………………………….,

с ЕГН …………………………………….., в качеството ми на…………………………………………………………,

/длъжност/

на ……………………………………………………………………………………………………………………………………….,/посочете фирмата на участника/

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. „Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. „Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21,пл. „Св. Неделя” № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1”Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

г. Декларатор:


Обстоятелствата по т. 1 се декларират от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

За обстоятелствата по т. 2 е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат да представляват самостоятелно участника.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6


ДЕКЛАРАЦИЯ
От …………………………………………………………………………………………………
Аз, ……………………………………………………………………………… в качеството ми на
……………………………………. на ……………………………………………..
Декларирам, че:

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на поръчка с предмет:Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. „Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. „Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21, пл. „Св. Неделя” № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1за срок от две години” продуктите, които ще доставим отговарят на изискванията на следните нормативни актове от българското законодателство:

1. Закон за храните /обн. ДВ бр.90 от 15.10.1999 г., последно изм., бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г. /

2. Наредба за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели /ПМС № 178 от 23.07.2004 г., обн. ДВ, бр.68 от 03.08.2004 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2008 г./


Дата …………………. Декларатор: ……………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
От …………………………………………………………………………………………………
Аз, ……………………………………………………………………………… в качеството ми на ……………………………………. на ……………………………………………..
Декларирам, че:

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на поръчка с предмет:Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. „Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. „Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21, пл. „Св. Неделя” № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1за срок от две години” продуктите, които ще доставим ще имат изброените в долната таблица параметри:№ по ред

Описание

Разфасовка

Търговска марка

Страна на произход

Производител

Качество или стандарт

1.

Минерална вода в галони от 19 литра
2.

Чаши пластмасови
3.Дата …………………. Декларатор: ……………………..


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


ДОГОВОР № …....../....................2014 г.

Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. „Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. „Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21, пл. „Св. Неделя” № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1” за срок от две годиниДнес, .........................2014 г. в гр. София, след проведена процедура по обявена публична покана за възлагане на обществена поръчка, между:
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, ЕИК 130169256, представлявано от Владимир Туджаров, главен секретар на Министерството на икономиката и енергетиката и Елена Карапаунова, главен счетоводител, началник на отдел „Финансов”, наричано по-долу за краткост “Възложител”, от една страна,

и

............................................................................., със седалище и адрес на управление ......................................................................................., ЕИК…………………………………………, банкова сметка № .........................................................., код ...................................., при банка ..................................................... клон ...................................................., представлявано от ....................................................................................................., л.к. № .........................., изд. на ……………………….. от…………………………..наричано по-долу за краткост “Изпълнител”, от друга страна,се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва срещу възнаграждение за срока на действие на настоящия договор доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. „Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. „Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21, пл. „Св. Неделя” № 1 и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1, съгласно офертата, представляваща неразделна част от договора.

(2) Изпълнителят е длъжен да достави стоката, предмет на настоящия договор в срок от 24 часа от предварително направена заявка от страна на Възложителя и/или по предварително утвърден график. За извършените доставки се съставят ежемесечни приемо-предавателни протоколи по сгради, с които се удостоверяват получените количества вода и пластмасови чаши във всяка една от сградите на министерството.

(3) За осъществяване предмета на договора, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя за временно и безвъзмездно ползване следните вещи:

1. апарат за топла/студена/ вода – диспенсър с чашкодържач – 21 /двадесет и един/ броя, както следва:

- за сградата на ул. “Славянска” № 8 – 4 броя;

- за сградата на ул. “Княз Александър І” № 12 и ул. „Леге” №2 и №4 – 3 броя;

- за сградата на ул. “Триадица” № 8 – 2 броя;

- ул. „6-ти септември“ № 21 – 7 броя

- пл. „Св.Неделя” – 1 брой

и в гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1 - 4 броя

2. бутилка РС 19л. /оборотен амбалаж/ - минимум 60 броя.

(4) Вещите по ал. 3 се предават от Изпълнителяна Възложителя в срок до 1 (един) ден) от датата на влизане в сила на настоящия договор.

(5) Изпълнителят се задължава да извършва безплатна техническа поддръжка и профилактика на вещите по ал. 3 за срока на действие на договора, както и регулярно саниране на диспенсерите за вода минимум два пъти годишно. При санирането, всички механични части /филтри, клапан, тръбопровод и др./, които са в съприкосновение с водата, се почистват и дезинфекцират.

(6) Извършените действия по ал. 4 и ал. 5 се удостоверяват с двустранно подписани приемо-предавателни протоколи между страните по договора или от писмено упълномощени от тях лица.

(7) Доставката се изпълнява в съответствие със Закона за храните и подзаконовите нормативни актове за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, условията за бутилиране на натуралните минерални води и изискванията за производствен и хигиенен контрол, клаузите на настоящия договор, изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие, както и съгласно представената от Изпълнителя оферта, представляващи неразделна част от този договор.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 24 /двадесет и четири месеца/.
Чл. 3. Място на изпълнение на договора – доставките се извършват в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София и в гр. Пловдив на :

1. ул. “Славянска” № 8;

2. ул. “Княз Александър І” № 12;

3. ул. „Леге” №2 и №4;

4. ул. “Триадица” № 8;

5. ул. „6-ти септември“ № 21;

6. пл.„Св. Неделя” № 1

7. гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Единичната цена на 1 /една/ бутилка минерална вода от 19 л. е .......................лв. (..............................................) без вкл. ДДС, а единичната цена на 1 /една/ пластмасова чаша за вода от 200 мл. е .......................лв. (..............................................) без вкл. ДДС.

(2) В цената по ал. 1 се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число транспортни, както и всички останали разходи, свързани с изпълнението на предмета на договора.


Чл. 5. Плащането за направените доставки се извършва ежемесечно по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя: IBAN №................................................................., в срок до 10 работни дни, считано от представяне на подписаните приемо-предавателни протоколи за доставеното месечно количество вода и пластмасови чаши по сгради и издадена оригинална фактура от Изпълнителя.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) Права на Възложителя:

1. Да получи стоката, предмет на договора, съгласно уговореното в чл. 1 от настоящия договор.

2. Да получи вещите по чл. 1, ал. 3 във вид и състояние, осигуряващи нормалното им използване.

3. По време на действие на договора да увеличи или намали броя на диспенсерите / при намаляване броя на сградите, дадени за управление на МИЕ, Възложителя има право да намали броя на доставките за съответната сграда, съгласно техническата спецификация/.

4. Да направи възражение /рекламация/ за несъответствие на доставената стока с уговорената по договора. Възражението се отправя по телефона и по факс в срок от 1 работен ден от доставянето на стоката от Изпълнителя.

5. Да се изисква от Изпълнителя спазването на пропускателния режим, утвърден за достъп до сградите на Възложителя.


Чл. 7. Задължения на Възложителя:

1. Да приема доставената стока, предмет на договора, от Изпълнителя, като приемането се установява с протокол, подписан от страните по настоящия договор.

2. Да приеме предоставените за временно и възмездно ползване вещи по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор във вид и състояние, осигуряващи нормалното им използване.

3. Да заплати на Изпълнителя уговореното за доставената стока съобразно реда и условията на този договор.

4. Да предаде вещите по чл. 1, ал. 3 след прекратяване на договора във вида, в който ги е получил, като се вземе предвид нормалното им изхабяване.

5. Да ползва вещите само с минерална вода, доставена от Изпълнителя.

6. Да се грижи за вещите с грижата на добър стопанин и да уведомява незабавно Изпълнителя за всички повреди и посегателства върху тях.

7. Да осигурява достъп до сградите на МИЕ съобразно пропускателния режим в административните сгради.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. Права на Изпълнителя

1. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата – осигуряване на достъп до сградите на Възложителя при спазване на пропускателния режим.

2. Да иска от Възложителя приемане на вещите по чл.1, ал. 3 от договора, съгласно уговорено в договора.

3. Да иска от Възложителя приемане на доставената стока, предмет на договора.

4. Да получи цената по договора, съобразно реда и условията на този договор.

5. Да получи вещите след прекратяване на този договор във вида, в който ги е предал, като се вземе предвид нормалното им изхабяване.


Чл. 9. Задължения на изпълнителя:

1. Да доставя стоката, предмет на настоящия договор по реда и начина, уговорени в договора.

2. Да предаде вещите по чл. 1, ал. 3 в срока, посочен в договора във вид и състояние, осигуряващи нормалното им ползване, като осигури безплатната им поддръжка и профилактика за срока на действие на договора.

3. По искане на Възложителя да увеличи или намали броя на диспенсерите.

4. Да спазва пропускателния режим, утвърден за достъп до сградите на МИЕ, като в срок от 3 /три/ дни след подписването на договора представи на Възложителя списък на служителите, които ще изпълняват предмета на договора и ще имат достъп до сградите на Възложителя.
VІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 10. (1) При неизпълнение по този договор, всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското законодателство.

(2) При неспазването на сроковете по чл. 1, ал. 2 от настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1 % от цената на съответната заявка за всеки ден забава.

(3) При неспазването на срока по чл. 1, ал. 4 от настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 100 лв. за всеки ден забава.

(4) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.


VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Настоящият договор се прекратява:

 • С изтичане на срока;

 • По взаимно писмено споразумение между страните;

 • Едностранно, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна по пощата с обратна разписка.

Чл. 12. Изправната страна може да развали договора при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.


VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 14. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени с настоящия договор, се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България, като страните уреждат отношенията си чрез писмено споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
Чл. 15. (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително и по факс от упълномощените представители на страните. Адресите на страните по договора са, както следва:
на Изпълнителя: ...................... .........................., тел. .................................., факс ............................, e-mail .................................

на Възложителя: гр. София, ул. “Славянска” № 8, на тел. 02/940 7374;

Факс: 02/940 7685.

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………………………… ………………………………

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ

(ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИЕ)
.......................................

ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА

(Главен счетоводител)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница