Дейност: 5 нп „Квалификация” Иновативни практики в управлението 2011-2012Дата11.01.2018
Размер361.15 Kb.
ТипАнализ
Дейност: 7.5.2. НП „Квалификация”

Иновативни практики в управлението 2011-2012

Тематично направление 3: Иновативни подходи в управлението
за взаимодействие със заинтересовани страни


Заедно, задружно, с общи усилия

модел на взаимодействие между училищната мрежа и заинтересованите страни в регион Търговище за изграждане на житейски умения у младите хора

Съдържание1. Обосновка на иновацията 2

1.1. Контекст 2

1.2. Проблем 5

1.3. Проектирано решение 7

2. Цели: 9

3. Работна хипотеза – намерения и очаквания 9

4. Целеви групи и заинтересовани страни: 11

4.1. Целеви групи 11

4.2. Заинтересовани страни 12

5. Очаквани резултати 13

6. Методология 14

7. Критерии и индикатори за наблюдение и оценка 16

7.1. Критерии и индикатори за оценка на успеха на иновацията 16

7.2. Критерии и индикатори за наблюдение на напредъка на иновацията 17

7. План за приложение на иновацията 20

8. План за дейности по публичност и информиране 22

9. Екип за иновации –Област Търговище (ЕИОТ) 231. Обосновка на иновацията

1.1. Контекст


Анализите на резултатите от международното проучване PISA определят българската образователна система като консервативна и агресивна спрямо ученика. Те сочат, че образованието у нас не формира практически житейски умения у учениците, не изгражда важни социални компетентности. В условията на съществуващите учебни планове и програми училището не би могло да се справи само с посочената проблемна ситуация. Необходимо е мотивирано взаимодействие с множество заинтересовани страни. Нужен е механизъм на взаимодействие, който да гарантира това взаимодействие като работеща система за решаване на различни образователни и възпитателни въпроси на различни нива – на ниво клас, училище, регион.

В ежедневната си работа професионалистите от сферата на училищното образование в област Търговище констатират в последните години нарастващи очаквания към училището по отношение на различни житейски умения на младите хора. Анализът на Екипа за иновации от област Търговище (ЕИОТ) на настоящия етап позволи да разграничим две големи групи очаквания: • общностно-кризисни – очаквания, свързани с решаването на обществено значими проблеми, които обаче обективно надхвърлят значително полето на въздействие и ресурсите на училищното образование и в България, и в Европа .

 • иновационно-образователни - очаквания, които съответстват на полето на въздействие на модерното училищно образование в съвременна Европа, но част от тях още е трудно да бъдат удовлетворени от българското училище поради недостиг на ресурси от различни видове и още недовършения процес на модернизация на училищното образование в България .

Типични примери за общностно-кризисни са очакванията в края на курс общо средно образование младежите да разполагат с пригодност за заетост, осигуряваща им незабавна реализация на пазара на труда, или очакванията училището да компенсира за рекорден срок от няколко месеца поведенчески разлики в новосъздадена паралелка, които са резултат от разликите в личната и семейна култура на учениците. Широко разпространено, и в регион Търговище като навсякъде в страната, е също очакването педагогическите специалисти в училище да извършат ефикасно и/или да участват активно и персонализирано в превенцията и санкционирането на отклонения в поведението на тийнейджърите, които са типични за възрастта им (нарушаване на обичайните забрани, различните кризи на неподчинение и пр.). Най-честата проява на това нереалистично очакване е склонността на медии, някои институции и някои родители да търсят обяснения и да държат отговорно училището за типични ексцесивни прояви на тийнейджъри, дори когато са извършени извън учебно време и/или извън територията на училището.

Училището е чувствително към проблемите, които пораждат общностно-кризисни очаквания, защото те се отразяват негативно и на качеството на обучението на младите хора – което е основната функция на училището. В същото време единствената възможна роля на училището в решаването на проблемите от този вид е ролята на подкрепящ партньор, при условие че водещата заинтересована страна – най-често родителите – е готова на сътрудничество и реално партньорство, което все още е трудно постижимо.

Екипът за иновации от област Търговище (ЕИОТ) отчита значимостта на общностно-кризисните очаквания. Независимо че те надхвърлят функциите и ресурсите на училището, според ЕИОТ училищните екипи могат да предприемат в рамките на планираната иновация няколко стъпки (проучване на очакванията, структуриран диалог, изграждане подкрепящи общности от различни по квалификация възрастни, междуинституционална координация и др.), с които да създадат среда за реално многостранно партньорство за решаването на този вид проблеми между заинтересованите страни – ученици, родители, специализирани институции за превенция и подкрепа на детското развитие от региона и професионалистите в училище. Успехът на този елемент от иновацията очакваме да намали значително натиска на очакванията към училището да изпълнява задачи, които надхвърлят неговите компетентости и ресурси, и да има положителен ефект за възстановяване на реалния престиж на училищната институция и учителската професия.

Типични примери за другата значима група - иновационно-образователни очаквания към училището, са: да има динамична връзка между съдържанието на обучението и реалността на живота на учениците; да има персонализиран подход към учениците в хода на обучението; да се повиши значително интерактивността на преподаването и на учениците да се дава възможност за много повече практически дейности в рамките на обучението; да се осигури качествено гражданско образование в училище както като превенция на редица негативни прояви на младите възрастни, така и като гаранция за лична и общностна активност на следващите поколения български граждани; да има гъвкави форми на училищно образование, позволяващи бърза реинтеграция, наваксване на пропуснато обучение или просто адаптиране на обучението към специфични нужди, произтичащи от мобилността или нетипична заетост на семействата на учениците и др. Този вид очаквания нараснаха значително в процеса на интеграция на България в ЕС , често се изразяват и като елементи на общо очакване за „сравнимо качество на училищното образование в България с това в най-развитите държави в света и, според ЕОИТ, ще продължат да нарастват заради лесния достъп на гражданите на България до информация за образователни иновации и резултати от цял свят.

Прави впечатление, че в много голяма степен и иновационно-образователните очаквания на ниво училищно образование са фокусирани силно около развиването на определени житейски умения у учениците, които все повече се налагат като съществени за успешната им реализация в един динамичен свят на непрестанни промени:


 • умения за учене и висока степен на дигитална грамотност – отговарящи на нуждата от учене през целия живот;

 • висока степен на функционална грамотност – езикова и математическа – отговарящи на нуждата от адаптивност към бързо променящи се условия на учене и труд;

 • добре развити социални и граждански умения – отговарящи на нуждата от пълноценно участие в обществен живот и на нуждата от здравословен начин на живот според стандартите на 21 век;

 • предприемачески умения и умения за културна комуникация – отговарящи на нуждата от иновации и креативност на съвременната икономика.

Адекватен и пълен отговор на иновационно-образователните очаквания на заинтересованите страни от училищното образование няма как да бъде даден от училището без съществени промени на националната политика в областта на училищното образование. Такива промени са вече в ход (ново законодателство, нови учебни програми, нови степени и форми на децентрализация и др.), но ще минат още няколко години преди да бъдат завършени и още поне толкова преди да доведат до реални резултати, изразени в постигане на задоволителни нива на житейски умения на учениците. Нещо повече, дори след като се изяснят политическите, методологическите и законовите рамки на училищното образование на ХХІв. в България, е възможно въпросът за ресурсите да остане неудовлетворително решен още дълго време като се вземе предвид актуалното състояние на европейските икономики и перспективите за продължителна рецесия.

За професионалистите в училищното образование тази ситуация на липса на непосредствена перспектива за удовлетворяване очакванията на заинтересованите страни от училищното образование по отношение на житейските умения на учениците с мащабни и добре осигурени с ресурси дейности в национален мащаб е неприемлива. Както заради щетите върху настоящото поколение ученици, така и заради щетите върху училищната общност, които причиняват очакванията, надхвърлящи компетентностите и ресурсите на училищата в област Търговище.

Ето защо, според анализа на Екипа за иновации от област Търговище (ЕИОТ) професионалистите в системата на училищното образование могат и дори имат морален дълг да бъдат инициатори на един по-широк процес на мобилизиране на наличните ресурси на местно и регионално ниво, полезни за развиване на съвременни житейски умения у учениците, за чието обучение работят ежедневно.

Задачата не е проста, но при внимателно обмисляне на силните и слабите страни на съществуващата ситуация се откриват някои добри възможности за построяване на модел на взаимодействие между училищната мрежа и заинтересованите страни за изграждане на житейски умения у младите хора в регион Търговище.

Очакванията ни са свързани с нагласата да градим заедно със заинтересованите страни не училищна или учебна среда, а училищна общност, която подкрепя и гарантира развитието на всеки ученик. Предлаганата иновация - модел на взаимодействие със заинтересовани страни ще апробираме във връзка с изграждането на житейски умения у учениците. За име на нашата иновация „Заедно, задружно, с общи усилия” избрахме ключовите понятия от дефиницията на Български тълковен речник, с която се обяснява значението на думата общо. Идеята е да поставим основите на модел на взаимодействие, в който участниците да се чувстват част от общност, която развива образователната система като подобрява условията за адаптация на ученика към цялото многообразие на живота – училищен и извънучилищен – като помага за изграждането на житейски умения.


1.2. Проблем


Основният проблем, обект на проекта за образователна иновация в управлението „Заедно, задружно, с общи усилия”, е как да бъде разширен капацитетът за формиране на житейски умения у учениците от всички възрастови групи в регион Търговище чрез мобилизация на местни ресурси, в кратки срокове и по устойчив начин. Решаването на този проблем, според ЕИОТ е:

 • належащо, поради очакванията, описани в т.1.1.;

 • полезно, поради потенциала си да компенсира в кратки срокове за настоящото поколение ученици липсата на достатъчно възможности да формират житейски умения в училище преди да е завършил процесът на модернизация и да могат да се възползват от нови възможности, които ще създаде проектираната от правителството националната политика за изграждане на ключови компетентности;

 • възможно в значителна степен на регионално и местно ниво в област Търговище при обединяване на възможностите и ресурсите на множество заинтересовани страни.

Стратегическият анализ, извършен през януари 2012 от ЕИОТ, дава следните отправни точки за търсене на решение на проблема:

А Вътрешен анализ (потенциал на Екип за иновации от област Търговище)

Силни страни

Идеи за развитие на силните страни

 1. Четирите училища, представени в Екипа за иновации, имат добра репутация и разнообразен опит от разнородни дейности, свързани с развитието на житейски умения на учениците.

Споделяне и по-широко популяризиране на наличния опит ще допринесе за добра стартова репутация на консорциума зад иновацията.

 1. Членовете на Екипа за иновации в област Търговище имат дълъг и успешен опит в управлението на образователни иновации

Задълбочаване на управленските умения за работа в мрежа с други институции.

 1. Училищните екипи, които ще бъдат ангажирани с иновацията, споделят във висока степен убеждението, че развитието на житейски умения на техните ученици е важен приоритет.

Измерване на приоритети и центрове на интерес за добро разпределяне на задачите

 1. Училищните екипи, които ще бъдат ангажирани с иновацията, разполагат с полезен предишен опит във взаимодействието със стратегическата заинтересована страна в предлаганата иновация – родителите.

Насърчаване на най-опитните професионалисти да се ангажират с тази иновация.

 1. Членовете на Екипа за иновации в област Търговище имат привилегировани контакти с повечето от институциите на местно и регионално ниво, вкл. медиите

Споделена база данни.

Слаби страни

Идеи за намаляване на въздействието на слабите страни или избягването им

 1. Рисково кратко време - 6 м. – за експериментиране на иновацията

Внимателно планиране. Приоритетен избор на дейности с нисък риск време.

 1. Липса на допълнителни ресурси за инвестиране в самата иновация

Приоритетен избор на дейности. изискващи ниска допълнителна инвестиция на ресурси.

Приоритетно възлагане на задачи на ниво училище на професионалисти с по-ниско натоварване, но с висока професионална мотивация.

Възможно максимално мобилизиране на учениците в подходящите за тях логистични дейности по иновацията.


 1. Недостатъчен опит от експериментиране на иновации в мрежа в подобни мащаби.

Повишена роля на РИО в координацията и трансфера на информация между участниците в мрежата

Б. Външен анализ (Средата, в която ЕИОТ ще експериментира иновацията)

Силни страни (възможности)

Идеи за развитие на силните страни

 1. Безспорна кауза (няма естествени врагове, изкуствените са обществено неприемливи).

Повече комуникация на иновацията, за да бъде ЕИОТ идентифициран с каузата от колкото е възможно повече хора в регион Търговище.

 1. Налична общност на ниво регион = лесен достъп до различните институции и медии, които са заинтересовани страни в предлаганата иновация.

Добре организирана комуникация. Добре преценени послания за всяка от заинтересованите страни.

 1. Предстоящи промени в законодателството.

Иновацията следва основните нови линии в бъдещото законодателство:

самооценката като приоритет;

гражданското образование като приоритет (вкл. формите на училищния живот като граждански практики за учениците);

политиката, основана на данни, като приоритет.Слаби страни (предизвикателства)

Идеи за намаляване на въздействието на слабите страни или избягването им

 1. Незрялост на гражданското общество в България = хроничен недостиг на подкрепа за каузи.

Грижливо входящо проучване на интересите на заинтересованите страни и учениците, за да се фокусират правилно дейностите и мотивацията за участие да се запази висока.

 1. Съществува риск приоритетите на ученици и родители по отношение на житейските умения да не съвпаднат с възможностите на заинтересованите страни да предоставят възможности за формиране на такива

Грижливо входящо проучване на интересите на заинтересованите страни и учениците, за да се фокусират правилно дейностите.


1.3. Проектирано решение


Проектът за образователна иновация в управлението „Заедно, задружно, с общи усилияще изгради механизъм на взаимодействие на училището с различни заинтересовани страни на регионални ниво за изграждане на житейски умения на младите хора и ще експериментира на практика въздействието на модела с 1780 ученици от 3-те възрастови групи, обучавани в рамките на училищното образование.

Механизмът за взаимодействие ще включва следните основни елементи:

 1. Средства за отчитане на приоритети в очакванията на ученици и родители по отношение на житейските умения (методики за измерване, отчитане и анализ).

 2. Неформална мрежа на всички институции, които могат да предложат достъпни форми за развитие на житейски умения на учениците от различни възрасти в област Търговище (платформа за сътрудничество, включваща освен желанията и конкретните възможности на присъединилите се институции и минимума етични правила за работа с деца, към които ще се придържат и институциите, които не работят типично с деца в основната си дейност, но са пожелали да участват в консорциума).

 3. Комуникационна стратегия и методики за разпространение на информацията към различните публики на иновацията.

 4. Каталог на форми за развитие на житейски умения у ученици от различни възрастови групи във взаимодействие с различни външни за училището заинтересовани страни.

Практическото изпитание на механизма включва следните основни действия:

 • Разработване на средства и методики за отчитане на приоритети на ученици и родители, за регистриране на форми за развитие на житейски умения, предлагани от различни заинтересовани страни, за взаимодействие и координация на дейностите от членовете на регионалния консорциум от институции, за комуникация на иновацията.

 • Изграждане на екипи за прилагане на иновацията – на регионално ниво, на училищно ниво, комуникационен екип.

 • Изследвания: входящо отчитане на приоритети в очакванията на ученици и родители по отношение на житейските умения и изходящо отчетена удовлетвореност от проведеното експериментално прилагане.

 • Практическо изпитание на различни форми за изграждане на житейски умения с 1780 ученици от 3 възрастови групи, обучавани в училище.

 • Анализ и постексплоатационен план на резултатите от иновацията.

 • Комуникация на резултатите на училищно, регионално и национално ниво.


2. Цели:


2.1. Обща цел: изграждане на модел за взаимодействие на заинтересованите страни за формиране на житейски умения у младите хора

2.2. Специфични цели: • Подобряване на житейските умения на учениците в регион Търговище, вкл. в средносрочен план подобряване на резултатите от PISA , доближаване на образователния процес до предстоящите промени и по-специално до изискванията на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот.

 • Развитие на уменията за работа в мрежа на училищата от регион Търговище

 • Подобряване на престижа на училищното образование в регион Търговище, вкл. в средносрочен план при успех на иновацията – положително влияние за повишаване на обхващането на учениците след 8 клас от селата на област Търговище

 • Мултиплициране на модела за взаимодействие в училищата от област Търговище, след успешното му изпитание от 4 училища-инициатори на модела и 16 училища, заявили желанието си за участие в апробацията.

Целите се съотнасят с очертаната проблемна ситуация, свързана с липсата на система на взаимодействие със заинтересовани страни по определен образователно-възпитателен въпрос. Постигането на тези цели би очертало една нова за регионалната образователна система ситуация, отчитайки евентуални промени в сравнение с входното състояние, би дало възможност да се очертаят вероятни нови проблеми на по-високо в развитието на училищата качествено равнище, както и да се търсят или усъвършенстват пътища за преодоляването им. Постигането на целите би позволило на директорите на училища и заинтересованите страни заедно, задружно, с общи усилия да променят проблемната ситуация към ситуация с повече положителни страни и с намалени позиции на слабите страни, така че учители и ученици да работят в една по-подкрепяща ги училищна общност.

3. Работна хипотеза – намерения и очаквания


Верифицирането на очакванията на гражданите от област Търговище към училищното образование във връзка с изграждане на житейски умения у учениците и партньорският анализ за несъответствията между очакванията и предлаганото образование и възпитание биха очертали вътрешни и външни на училището причини за недостатъчно ефективния диалог със заинтересованите страни. Иновацията „Заедно, задружно, с общи усилия” търси отговор на въпроса продължава ли в област Търговище да битува опозицията училище-заинтересовани страни, каква е ролята на училището и доколко е в неговите възможности да промени очертаната ситуация. Може ли училището да бъде център в работата с вътрешни и външни заинтересовани страни, така че ученикът да чувства цялата заобикаляща го общност като подкрепяща го.

Работната хипотеза на Екипа за иновации от област Търговище е, че е възможно училището да удовлетвори в разумна степен очакванията по отношение на житейските умения, които изгражда у учениците в хода на обучението им, като обедини усилията и ресурсите си с други заинтересовани страни на местно и регионално ниво. Това може, според ЕИОТ, да стане чрез изграждането и практическото изпитание на механизма за взаимодействие (описан в част 1.3.)

Ние предлагаме модел за работа със заинтересовани страни и търсим отговор на редица въпроси:


 • Доколко апробираният модел може да бъде ползван за работа между институции и други заинтересовани от резултатите в образователната система структури на обществото за решаване на проблеми, свързани с образованието и възпитанието на децата и учениците?

 • Дали апробираният модел може да доведе до подобряване на училищната общност и до превръщането й в реално подкрепяща индивидуалното развитие на ученика общност?

 • Може ли апробираният модел да активира заинтересованите страни и да намали съществуващия формализъм, да води до преодоляване на несъответствията между предлагано от училищата и очаквано от обществото?

Очакванията на екипа са свързани със значително подобряване на взаимодействието със заинтересовани страни в резултат на приложен иновативен модел, водещ до изграждане на механизъм, стратегия или друг документ на различни нива за разрешаване на определена проблемна ситуация, в случая свързана със житейските умения на учениците. Важна за нас е превантивната работа, умението по определен модел навреме да се очертават проблемните въпроси за съвместна работа със заинтересовани страни.

Екипът, предлагащ иновацията, има и амбицията да създаде модел на взаимодействие, който да стане основа за реално изграждане на училищна общност, в която всички – ученици, учители, училищни ръководства, родители, институции и организации – да се чувстват като един екип, който може да взема и реализира решения, свързани с образованието и възпитанието.

Очакванията на ЕИОТ за непосредствен ефект от експериментирането на предлаганата иновация са: • моделът да бъде максимално близо до приоритетите на ученици и родители;

 • моделът да бъде максимално добре комуникиран към всички заинтересовани страни;

 • моделът да бъде устойчив и след експериментирането му да позволява ежегодно прилагане и постоянно разширяване на каталога от форми за развитие на житейски умения;

 • моделът да бъде широко подкрепен от професионалистите в училищното образование, които са основната му движеща сила;

 • моделът да позволи реална положителна промяна в нивата на житейски умения на учениците в пилотиращите го училища, а в средносрочен план – и в цялата училищна мрежа в регион Търговище.

Според ЕИОТ успешното внедряване на предлаганата иновация може да има и опосредстван ефект: намаляване на натиска на общностно-кризисните очаквания към училището, които надхвърлят компетентностите и ресурсите на самото училище. Този ефект е възможен резултат от проучването на очакванията, структурирания диалог, изграждането на подкрепящи общности от различни по квалификация възрастни, междуинституционална координация и др. стъпки, част от иновацията, които ще създадат среда за реално многостранно партньорство за решаването на този вид проблеми между заинтересованите страни ученици, родители, специализирани институции за превенция и подкрепа на детското развитие от региона и професионалистите в училище. Успехът на този елемент от иновацията очакваме да има също така положителен ефект за възстановяване на реалния престиж на училищната институция и учителската професия.

4. Целеви групи и заинтересовани страни:

4.1. Целеви групи


В апробацията на модела за взаимодействие със заинтересовани страни участват 20 училища (36% от общия брой) от общо 56 училища на територията на област Търговище. Избраните от екипа училища са различни по вид и степен на образование, която дават, сред тях има училища от областния град, от два общински града, от малки населени места; има средищни училища. В целевите групи са включени ученици с различен етнически състав, както и с различни учебни резултати; включен е педагогически персонал, работещ при различни условия. Същевременно в различните населени места условията за работа със заинтересовани страни са различни. Тази пъстра картина дава възможност моделът да бъде апробиран в училища с различни специфични условия на работа, за да се установят възможностите на неговото действие.

Ученици
Общ брой в областта

Брой в целева група

Процент на целевата група от общия брой

Ученици IV клас

1100

580

53%

Ученици VIII клас

1067

560

53%

Ученици XI клас

1052

640

61%

Общо


3219

1780

55%

Педагогически персонал
Общ брой в областта

Брой в целева група

Процент на целевата група от общия брой

Педагогически персонал

1366

684

50%


4.2. Заинтересовани страни


За апробиране на модела на взаимодействие екипът, създал иновацията, търси съдействие от следните заинтересовани страни:

 • Родители

 • Областна администрация

 • Общински администрации

 • Кметства

 • Регионален инспекторат по образованието

 • Медии

 • Неправителствени организации

 • Синдикални организации

 • Районни полицейски управления

 • Служба „Противопожарна и аварийна безопасност”

 • Дирекция „Социално подпомагане”

 • Бизнес инкубатор

 • Българска търговско-промишлена палата

 • Данъчна администрация

 • Агенция по заетост

 • Комисия за защита на потребителите

 • Регионална здравна инспекция

 • Читалища

 • Библиотеки

 • Дом за младежки дейности

 • Обединен детски комплекс

Списъкът е отворен и в хода на апробиране на модела може да бъде променян.

5. Очаквани резултати


 • Установена реалната картина на очакванията на гражданите на област Търговище във връзка с изграждане на житейски умения у учениците.

 • Идентифицирани заинтересовани страни по въпроса за житейските умения на учениците страни, както и мотивацията им за съвместно участие при формирането на тези умения.

 • Установен интерес и възможности на целевите групи за работа със заинтересовани страни за формиране на житейски умения у учениците.

 • Изработен с участието на заинтересовани страни анализ на несъответствията между очакванията на гражданите и предлаганото образование и възпитание.

 • В резултат на дейността на проведен обществен форум изградена устойчива структура за работа по въпросите на формирането на житейски умения – консултативен съвет.

 • Изработен образец и достигнати рамкови споразумения за сътрудничество със заинтересовани страни.

 • Проведени квалификационни курсове и подобрени умения на 40 директори, помощник-директори и учители от училища, в които се апробира моделът за работа със заинтересовани страни.

 • Мултиплициращ ефект чрез споделяне на придобитите от квалификационната дейност умения с целия педагогически персонал на училищата, участващи в апробацията на модела.

 • Проведени в училищата съвместно със заинтересованите страни множество допълващи дейности в помощ на изграждане на житейски умения.

 • Подобрени житейски умения на учениците от целевата група в резултат на проведени съвместно със заинтересовани страни дейности.

 • Повишена информираност и удовлетвореност на гражданите в региона от възможностите и резултатите, постигани от регионалната образователна система.

 • Устойчивост на резултатите от работата със заинтересовани страни чрез съвместно изработена и утвърдена от началника на инспектората регионална стратегия за промяна на съществуващата ситуация по образованието на учениците в житейски умения за четиригодишен период от време.

 • Постигната широка публичност на модела за взаимодействие със заинтересовани страни.

 • Изграден сайт на иновацията.

 • Устойчивост и мултиплициращ ефект на иновацията чрез внедряване на регионалната стратегия и чрез изработване и прилагане във всички 56 училища от региона на училищни стратегии за формиране на житейски умения у учениците.

6. Методология


За постигане на целите на иновацията екипът определи да работи със следните методи и средства (инструменти):

Методи и похвати

Инструменти

Събиране, обработка, анализ и публикуване на информация за очаквания и удовлетвореност на заинтересованите страни.

Анкети

Информационни листи

Чеклиста за работа с родители

SWOT-анализМотивиране на заинтересовани страни и целеви групи за участие в иновацията

Пресконференция, срещи, разговори, заседания на Педагогическите съвети на училищата; родителски срещи; структурите на ученическото самоуправление като инструмент за мотивация; сайтове на училища и РИО, сайт на иновацията „Заедно, задружно с общи усилия”

Изграждане на устойчиви екипи за внедряване и комуникация на иновацията (мрежа от професионалисти) – регионален екип, училищни екипи, консултативен съвет; пресцентър

Учредителни заседания

Училищен механизъм за делегиране на отговорностиЕкипни срещи

Обсъждане на алтернативни решения и изработване на план за подобряване на съответствието

Обществен форум; заседания на училищните екипи; заседания на регионалния екип

Обучения на педагогически персонал за работа със заинтересовани страни

Квалификационен курс

Провеждане на дейности с ученици от целевата група за подобряване на житейските им умения (съвместно със заинтересовани страни)

Състезания, изложби (на съвместно изработени продукти), пленери, виртуални пътешествия; дискусии, панаирни изложения; образци на документи от ежедневието на хората; етикетни правила на поведение в различни ситуации; информационно-консултационни срещи и др.

Изработване и внедряване на стратегия, механизъм или друг документ с определен период на действие.

Заседания на консултативния съвет, на училищните екипи, на регионалния екип.

Постигане на широка публичност с цел информираност и пораждане на интерес и желание за участие. Изграждане на пресцентър

Пресконференция, срещи, разговори, родителски срещи; структурите на ученическото самоуправление като инструмент за мотивация; сайтове на училища и РИО, сайт на иновацията „Заедно, задружно с общи усилия”; координираща роля на изградения пресцентър

Отчитане на резултати и обсъждане на алтернативни решения за усъвършенстване на изградените умения на по-високо качествено ниво.

Заключителен форум


7. Критерии и индикатори за наблюдение и оценка1

7.1. Критерии и индикатори за оценка на успеха на иновацията


Критерий

Индикатор

Източник на информация

Успешно управление на времето (спазени срокове)

Не повече от 15% отклонение в сроковете на изпълнение

Работни графици на ЕИОТ за целия период. Анализ на отклоненията и причините.

Пълнота и качество на крайните продукти

100% от крайните продукти са налични към 30-07-2012.

Моделът за взаимодействие е структуриран и публикуван он-лайн в пълнота.

Обхват на ЦГ

Не по-малко от 1500 ученици и не по-малко от 500 учители участвали в различните дейности

Регистрационни форми по дейности

Удовлетвореност на ЦГ

Над 60% от учениците и над 75% от учителите са удовлетворени от участието си и готови да продължат дейностите през следваща учебна година

Анкети – изходящо проучване на удовлетвореност

Удовлетвореност на ЗС

80 % от участниците в консорциума от не училищни институции са удовлетворени и готови да продължат дейностите през следваща учебна година

Анкети – изходящо проучване на удовлетвореност

Обем на инф. покритие

5 публикации за различни дейности в хода на иновацията в регионални и местни медии

Архив на публикациите в местни и национални медии

Заявени намерения за участие в експлоатацията на иновация през следващи учебни години

Дейностите част от модела за взаимодействие са интегрирани в училищните стратегии на 4-те пилотни училища в началото на учебната 2012-2013 г Обсъдена Областна стратегия за изграждане на житейски умения 2012-2016

Училищни стратегии

Заключителен доклад от Обществен форум публикуван на сайта на иновацията
7.2. Критерии и индикатори за наблюдение на напредъка на иновацията


Дейност

Критерий

Индикатор

Верифициране на очакванията на гражданите на област Търговище към училищното образование във връзка с изграждане на житейски умения у учениците.

 • Степен на участие на ЦГ и ЗС във поучаването.
 • Качество на данните (въпросниците позволяват да се очертае едновременно: ясна картина на интересите на ЦГ и ЗС и ясна картина на възможностите и готовността им за участие в иновацията

 • 95% от анкетираните отговарят при входящо проучване

 • Анализът на данните от входящо проучване позволява да се определят пресечни точки на интерес и възможности

Партньорски анализ за несъответствията между очакванията и предлаганото образование и възпитание.

 • Активност на участието на ЗС

 • Качество на дискусията и брой предложения за решаване на проблема с несъответствията между очакванията и предлаганото образование
 • Участват над 80% от идентифицираните ЗС

 • Постигано съгласие по причините за разминаване на очаквания и предлагано образование

 • Постигнато съгласие между ЗС за възможни решения на проблема с несъответствията .

Изграждане на устойчива структура и средносрочен план за повишаване на съответствието – попълване на липсващото и популяризиране на наличното.

В резултат на дейността на проведен обществен форум изграждане на устойчива структура за работа по въпросите на формирането на житейски умения – консултативен съвет.


 • Изграден консултативен съвет.

 • Изработен план за повишаване на съответствието в рамките на апробацията
Постигане на рамкови споразумения за сътрудничество със заинтересовани страни.

Брой сключени Рамкови споразумения за сътрудничество със заинтересовани страни

Над 50% от ЗС сключват Рамкови споразумения за сътрудничество

Усъвършенстване на уменията на педагогическия персонал за работа със заинтересовани страни. Постигане на мултиплициращ ефект на подобрението.

Усъвършенстване уменията на педагогическия персонал за изпълнение на по-сложни и отговорни задачи. • Участие в квалификационни курсове и подобрени умения на 40 директори, помощник-директори и учители от училища, в които се апробира моделът за работа със заинтересовани страни.

 • Постигане на мултиплициращ ефект чрез споделяне на придобитите от квалификационната дейност умения с целия педагогически персонал на училищата, участващи в апробацията на модела.

 • Делегиране на отговорности на училищните екипи за провеждане на апробацията съгласно въведени в училищата механизми за делегиране на отговорности.

 • Сертификати за участие в квалификационни курсове и подобрени умения на 40 директори, помощник -директори и учители.

 • Проведени 20 вътрешноучилищни квалификационни курсове за подобряване уменията на педагогическия персонал за работа със заинтересовани страни.

 • Делегирани отговорности на 20 училищни екипа.

Апробиране на разумен (според наличното време) брой допълващи мерки с помощта на заинтересованите страни.

 • Провеждане в училищата съвместно със заинтересованите страни на множество допълващи мерки.

 • Подобрени житейски умения на учениците от целевата група в резултат на проведени съвместно със заинтересовани страни дейности.
 • Проведени дейности.

 • Проведени анкети и тяхното обобщаване.

 • Съвместен анализ на резултатите – регионален екип и консултативен съвет

Постигане на повишена информираност и удовлетвореност на гражданите в региона от възможностите, предлагани от регионалната образователна система.


Промяна в информираността и удовлетвореността на гражданите в региона от възможностите и резултатите, постигани от регионалната образователна система.


Анкети, обобщаване на резултати, съвместен анализ.

Изработване и внедряване на регионална стратегия за промяна на съществуващата ситуация по образованието на учениците в житейски умения като основа за разработване и внедряване на училищни стратегии.


Постигане на устойчивост на резултатите от работата със заинтересовани страни чрез съвместно изработена и утвърдена от началника на инспектората регионална стратегия за промяна на съществуващата ситуация по образованието на учениците в житейски умения за четиригодишен период от време.


Утвърдена от началника на инспектората регионална стратегия за промяна на съществуващата ситуация по образованието на учениците в житейски умения за четиригодишен период от време.


Постигане на широка публичност на модела за взаимодействие със заинтересовани страни.

 • Постигната широка публичност на модела за взаимодействие със заинтересовани страни.

 • Изграден сайт на иновацията.
Публикации в местни и национални медии; пресконференции; публикации в сайтовете на училищата и РИО; изграден и работещ сайт на иновацията.

Мултиплициране и устойчивост на модела за взаимодействие в училищата на областта.


Постигане на устойчивост и мултиплициращ ефект на иновацията чрез внедряване на регионалната стратегия и чрез изработване и прилагане във всички 56 училища от региона на училищни стратегии за формиране на житейски умения у учениците.

Внедрена регионална стратегия.

Училищни стратегии – 100% от апробиращите училища
7. План за приложение на иновацията


ЕИОТ координира изпълнението на дейностите като изготвя месечен график с посочени участници, време и място на провеждане.

Дейност

Срок

Отговорности

Подбор на пилотни училища за участие в проекта

М. февруари 2012 г.

ЕИОТ

Сформиране на областен екип за управление на иновацията

М. февруари 2012 г.

Председател на ЕИОТ

Провеждане на заседания на ПС на пилотните училища за участие в апробацията на иновативния модел

М. февруари 2012 г.

Директорите на училища, членове на областния екип за управление на иновацията

Сформиране на екипи на училищно ниво и делегиране на отговорности на председателя и членовете на екипите за управление на въвеждането на иновативния модел за работа със заинтересовани страни за формиране на житейски умения у учениците.

М. февруари 2012 г.

Директорите на училища, членове на областния екип за управление на иновацията

Обучение на областния екип за управление на иновацията по въпросите на взаимодействието със заинтересовани страни.

М. февруари 2012 г.

Директорите на училища, членове на областния екип

Създаване на пресцентър

- областен

- на училищно ниво; делегиране на отговорности


М. февруари 2012 г.

Областен екип

Директорите на училища, членове на областния екип за управлениеСъздаване на електронна система за работа по проекта

М. февруари 2012 г.

ЕИОТ; областен пресцентър

Създаване на инструментариум за верифициране на очакванията

М. февруари 2012 г.

ЕИОТ


Събиране и проучване на информация

Обобщение

Анализ


М. февруари 2012 г.

Областен екип за управление

ЕИОТ


Работна среща на областния екип с част от заинтересовани страни за подготовка на обществен форум – SWOT-анализ

М. февруари 2012 г.

Областен екип за управление

Обществен форум

М. март 2012 г.

Областен екип за управление

Кръгли маси в училищата/по групи училища

М. март 2012 г.

Училищни екипи

Изграждане на консултативен съвет като резултат от работата на обществения форум и кръглите маси.

М. март 2012 г.

Областен екип за управление

Мониторинг за проследяване динамиката на индикаторите

М. март 2012 г.

ЕИОТ

Съвместни със заинтересовани страни дейности на пилотните училища за изграждане на житейски умения на учениците.

М. март – м. юни 2012 г.

Училищни екипи

Отчитане и приемане на резултатите от приложения иновационен модел на взаимодействие със заинтересовани страни на ПС в пилотните училища

М. юни 2012 г.

Директори на пилотни училища

Събиране и проучване на информация

Обобщение

Анализ


М. юни 2012 г.

Областен екип

Представяне на резултатите от проведената апробация

М. юни 2012 г.

ЕИОТ

Изработване на проект за областна стратегия за развитие на житейските умения на учениците за тригодишен период

М. юни 2012 г.

Консултативен съвет, областен екип, ЕИОТ

Представяне пред директорите на училища и внедряване във всички училища на областна стратегия за развитие на житейските умения на учениците

М. юни 2012 г.

Началник на РИО

Изработване и внедряване във всички училищата на територията на областта на училищни стратегии за развитие на житейските умения на учениците за тригодишен период

М. юни 2012 г.

Директори на училища

Дейности по публичност и информиране

М. декември 2011 г. – м. ноември 2012 г.

ЕИОТ

Областен пресцентър

Училищни пресцентрове


Мониторинг за проследяване динамиката на индикаторите

М. юни 2012 г.

ЕИОТ

Изготвяне на научно съобщение/доклад за проведената иновация

М. юли – м. август 2012 г.

ЕИОТ


8. План за дейности по публичност и информиране
Дейност

Срок

Отговорности

Вътрешна информационна дейност – работни съвещания с директори на всички училища и обслужващи звена за представяне на иновацията; информационни събития в пилотните училища

М. февруари – м. юни 2012 г.

Екип за иновации от област Търговище

Директори на училища, училищни пресцентровеСрещи, в т.ч. родителски, разговори, дейности със структурите на ученическото самоуправление като инструмент за мотивация и информиране на учениците

М февруари – юни 2012 г.

Училищни пресцентрове

Пресконференция за представяне на дейностите на проекта пред местните и национални медии.

01.02.2012 г.

Екип за иновации от област Търговище

Изграждане на областен пресцентър на иновацията

М. февруари 2012 г.

Екип за иновации от област Търговище

Изграждане на училищни пресцентрове на иновацията

М. февруари 2012 г.

Директори на пилотни училища

Създаване на сайт на иновацията „Заедно, задружно, с общи усилия”;

М. февруари 2012 г.

Областен пресцентър на иновацията

Публикуване на информация за дейностите по проекта, на добри практики на сайта на проекта, на сайтовете на училищата и РИО.

След провеждане на съответна дейност

Областен пресцентър

Училищни пресцентровеИздаване на печатни информационни материали по темите на проекта

ежемесечно

Екип за иновации от област Търговище

Училищни пресцентровеИзработване на база-данни и мейлинг листа с контактите на всички потенциални ЗС и медии.

М. март 2012 г.

Областен пресцентър

Публичен дебат по проблемите на житейските умения на младите хора със заинтересованите страни по местен телевизионен канал

М. март 2012 г.

Екип за иновации от област Търговище


Съобщения за проведени дейности в местни и национални медии.

Февруари-юни 2012 г.

Областен пресцентър

Училищни пресцентровеИзготвяне и разпространение на 4 прес съобщения за ключови етапи в хода на иновацията.

М. февруари, март, май, юни 2012 г.
Пресконференция за представяне на резултатите от проекта пред местните и национални медии.

М. юни 2012 г.

Екип за иновации от област Търговище

9. Екип за иновации –Област Търговище (ЕИОТ)
 1. Даринка Георгиева Петкова,РИО Търговище darina.g@abv.bg Ръководител

 2. Севдалина Петкова Зафирова, І СОУ "Св. Седмочисленици" sou1_tg@abv.bg

 3. Галя Петрова Панайотова, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов", sou_2@abv.bg

 4. Димитър Кънчев Алексиев, І ОУ "Христо Ботев", ou_1_tg@abv.bg

 5. Марина Великова Димитрова, ОУ "Любен Каравелов" oukaravelov@abv.bg

1 Възможно е допълнителни критерии и индикатори да бъдат определени след входящото проучване на приоритетите и интересите на ученици и родители през м.Февруари

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница