Декларация за количеството произведено и налично зърноДата25.07.2016
Размер62.17 Kb.
#5578
Приложение № 3 към чл. 14, ал.1

ДО

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ

ЗЕМЕДЕЛИЕ“гр. …………………………….


ДЕКЛАРАЦИЯ

за количеството произведено и налично зърно


от земеделски производител..............................................................................................

(трите имена на физическото лице или фирма на юридическото лице)с постоянен адрес (на физическото лице) гр./с. ………………………………, общ. ……………………………………

кв. ……………………………….. ул. ……………………………………№………………….., ЕГН……………………………………..

телефон.............................................................e-mail…………………………………………………………..

с адрес на управление (на юридическото лице)……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЕИК по БУЛСТАТ ……………………………………телефон............................e-mail…………………………..…….

Декларирам, че за ........................................................ , произведеното и наличното

(тримесечие / месец)

количество зърно по видове е следното:
Вид зърно

Произведено

(тона)


Налично зърно извън

Обектите за съхранение на зърно (тона)Обикновена пшеницаТвърда пшеницаЕчемикЦаревицаСлънчогледРапицаРъжОвесТритикалеОризова арпаСояИзвестна ми е наказателна отговорност за неверни данни по чл.313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни.

Забележка: В колона „налично зърно извън ОСЗ“, се посочва количеството зърно, което не е декларирано по чл.58о,ал.1 в обектите за съхранение на зърно.

Декларацията се подава всяко тримесечие: за I-во трим. до 3-ти април; за II-ро трим. до 3-ти юли; за III-то трим. до 3-ти октомври; за IV-то трим. до 3-ти януари. За месец юли и август, декл. за произведената и наличната пшеница се подават до 3-то число на следващия месец. В колоната за произведеното зърно се посочват количествата произведено зърно с натрупване от предходното тримесечие или месец, а в колоната за налично зърно в земеделското стопанство се посочват към момента на декларирането.
Дата:……………………… Подпис:......................

Приложение № 1 към чл. 4, ал.2
ДО

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ

ЗЕМЕДЕЛИЕ“гр.…………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ
за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно
От …………………………………………………………………………………………………………………………………………
в качеството ми на……………………………………………………………………………..

(физическо лице или управител на юридическо лице)


с местожителство на физическото лице, гр. / с. …………………………, общ. ………….

кв. ……………………………… ул. …………………………………………… № …………

ЕГН……………………., телефон....................................e-mail………………………………………….

с адрес на управление на юридическото лице………………………………………………………………

ЕИК по БУЛСТАТ ………………………………………………………………………………………………………………

телефон.............................................................e-mail…………………………………………..

Декларирам,че:
Стопанисвам собствен/нает (невярното се задрасква) обект за съхранение на зърно, намиращ се в гр.(с)………………………………обл………………..………от тип…………………………………. състоящ се от………………..бр. складове, с №………………………….…………………………………………

капацитет (вместимост) ………….…………тона.

Прилагам, следният документ за собственост/наем/друг вид ползване на обекта за съхранение на зърно:…………………………………………………………….

Известна ми е наказателна отговорност за неверни данни по чл.313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни.


Забележка: Декларацията се подава при въвеждане в експлоатация или придобиване на правото на собственост, или ползване на обект за съхранение на зърно. Подава се на хартиен носител или по електронен път.
Дата……………………. Подпис:……………………………………..
Приложение № 2 към чл. 11, ал.1

ДО

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ

ЗЕМЕДЕЛИЕ“гр. …………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ

за местата за съхранение наличното количество зърно в тях
От......................................................................................................................

(трите имена на физическото лице или фирма на юридическото лице)

с постоянен адрес (на физическото лице) гр./с. ………………………………, общ.…………………...

кв. ……………………………………. ул. …………………………………..…….………… № …………………………………

ЕГН…………………………., телефон......................................e-mail……………………………………….

с адрес на управление (на юридическото лице)………………………………………………………………

............................................................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ ……………………………………………………………………………………………………………………

телефон.............................................................e-mail……………………………………………….

стопанисващ обект за съхранение на зърно № ………….......(посочва се № под който е вписан), с местонахождение, гр. / с ……………………………………..……обл. ……………………………

Декларирам, че към................................. в складове с № …………………………………………..

(дата, месец, година)

са налични следните количества зърно, по видове:


Вид зърно

Количество общо

(тона)


В т.ч. на влог

(тона)


Обикновена пшеницаТвърда пшеницаЕчемикЦаревицаСлънчогледРапицаРъжОвесТритикалеОризова арпаСоя


Известна ми е наказателна отговорност за неверни данни по чл.313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данниЗабележка: Информацията се предоставя до 3-то число на следващия месец на хартиен носител или по електронен път. При попълване на колоната количество за наличните количества от пшеница се посочва общо количество.

Дата:…………………. Подпис:................
Каталог: language
language -> Българска камара на химическата промишленост
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
language -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
language -> За 15 години вестник „мляко+
language -> Решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция
language -> Онлайн платформа (EN)
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
language -> Изложение «месомания 2016»
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница