Дипломна работа на тема: " Вътрешен банков контрол" студент: Пламен Георгиев Параскевов


Проверка на документирането на безкасовите плащания в левовестраница10/17
Дата31.03.2024
Размер236.5 Kb.
#120836
ТипДиплом
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
vytreshen-bankov-kontrol
Свързани:
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
3. Проверка на документирането на безкасовите плащания в левове.

Службите за вътрешен контрол осъществяват проверки по спазваянето на Наредба №3 на БНБ за плащанията. Основно се преглеждат досиетата на банковия клиент за откеиване на банкови сметки, които следва да съдържат следните документи:  • Искане за откриване на сметка (образец БУС 1093А);

  • Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката от името нба лицето откриващо сметката.Подписите на тези лица трябва да са положени в присъствието на упълномощен за това служител на банката или да са заверени нотариално;

  • Копие от акта, с който са оправомощени лицата, които се разпореждат с парите по сметката;

  • Удостоверение за регистрация на лицето,което открива сметката (ако е ЮЛ);

  • Извлечение от учередителния акт на лицето,което открива сметката, с което се установяват правомощията за разпореждане с неговите имущества;

В хода на проверката най-често се разкриват пропуски като – липса на документи за регистрация на фирмата; липса на искане за откриване на сметка; неправилно или неизчерпателно искане за откриване на сметка; липса на спесимен по открити сметки на фирми; неправилно изготвени спесимени, които не са съобразени с решенията на съда за регистрацията на фирмата в частта на упражняването на представителна власт; незаверени фотокопия от съда за регистрация на фирмата; включване на лица в спесимените, за които не са представени нотариално заверени пълномощни за представяне на права за разпореждане със сметката; пропуски в означаването на начина на разпореждане със сметката, както на гърба на спесимена, така и на графичното изобразяване на лицевата страна на спесимена; неправилно положени подписи на лицата по документите за откриване на сметка, като не е обърнато внимание кой представлява фирмата, кой е титуляра на сметката, в полза на кого се открива сметката и др.
3.1 Директен превод – чрез тази форма обикновено се уреждат сметни отношения между фирми, които се намират в едно населено място или се обслужват от един банков институт. Директният превод е плащане по нареждане на платеца (образец БУС 1092I1 и БУС 1092I2), въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането, по сметката на получателя.
В този случай, освен проверките оказани по-горе в излобението, вътрешният контрол проверява дали не са допуснати нарушения и пропуски по обработката на платежните документи по техния хронологичен ред на постъпване и поредността на плащане. Много често се дава ход на неправилно оформени платежни документи без попълнени задължителни реквизити, невярно попълнена сметка, както на платеца, така и на доставчика, точното наименование на платеца и обслужващата го банка, несъотведствие между сумата, посочена в платежния документ, основанието за плащане и други пропуски.
3.2 Незабавно инкасо – по договор между платеца и получателя плащането може да бъде извършено с незабавно инкасо само ако платецът предварително даде съгласие (образец БУС 1092К) плащането става незабавно от неговата сметка по искане на получателя. Платецът представя своето съгласие пред банката, където се води сметката му, а копие от съгласието изпраща на получателя на плащането. В случай, че платецът е посочил условие за прилагане на незабавно инкасо, банката приема искане за незабавно инкасо на получателя само ако се убеди, че са изпълнени поставените условия за плащане.
При проверка на инициираните искания за незабавно инкасо задължително се проверява спазени ли са условията от съгласието за незабавно инкасо при извършване на плащането. Документите, които продавачът трябва да представи за инкасиране, се уточняват още при сключването на търговския договор. Те трябва да бъдат съобразени с изискванията на валутните, митническите и други разпоредби в страната на купувача. Невключването в комплекта на инкасовите документи на един или друг, изиксван за освобождаването на стоката, документ в страната на вноса може да стане причина за забавяне на плащането и възникването на допъмнителни разходи. Документите по инкасото трябва да бъдат редовни, т.е. данните, които се съдържат в тях, да бъдат в съответствие помежду си. Тъй като банките по принцип не са длъжни да проверяват инкасовите документи, купувачът може да се възползва от наличието на такова несъответствие между документите и да откаже плащането.
Освен това в хода на контрола се набляга на проверки върху счетоводните записвания по повод на незабавното инкасо, както и таксите за вътрешнобанков, междубанков и експресен превод и при безкасови операции.
3.3 Акредитивна форма на плащане – това е основна форма на плащане в международната търговия. Най-общо това е писмено задължение в рамките на посочен срок на една банка да заплати на определено физическо или юридическо лице дадена сума по поръчение и за сметка на свой клиент или банка кореспондент, ако това лице представи документи, които удестоверяват изпълнението на предварително договорени условия. Приложението на акредитивната форма на плащане, както във вътрешните, така и в международните икономически взаимоотношения е изключително широко, защото се прилага, както при търговските, така и при нетърговските плащания.
Както при незабавното инкасо, така и при тази форма на безкасово разплащане вътрешния банков контрол проверява спазването на Наредба №3, счетоводните операции и таксата по договореност. Нарушенията, които могат да доведат до възникване на бъдещи задължения на банковия клон, са – допуснато е усвояване на акредитив, без да са спазени задължителните условия, посочени в акредитивното нареждане; отклонени са средства – погасяване на задължения на бенифициента към банката, откриване на депозит в негова полза или трето лице, без да е изпълнил задълженията си към наредителя, касово теглене, без да е изрично упоменато като условие в акредитивното нареждане; при извършени промени в отменяем акредитив, банката е допуснала освояване, без да се съобрази с тях; сортираните и анулирани операции се проверяват изчерпателно или се прави селективен подбор.


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница