РепубликабългарияДата25.07.2016
Размер27.43 Kb.
#5505РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1000 София, ул. “Шести септември” № 29

Рег. №. МП-2-КД-11641, екз. №.......

06.03.2013 г.

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № КД-10207/04.03.2013г. по открита обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Доставка на пожарни автомобили /автоцистерни/ за гасене на пожари в градски агломерационни ареали” /Решение № МП-2-МР-4/31.01.2013г./ давам следните разяснения:1. Пояснение: Радиотерминала да бъде доставен с двойка ключове за оторизация /authentication/ в ТЕТРА системата – един ключ в терминала и един за сървъра за оторизация, записан на електронен носител.

Въпрос:

Какъв е реда и начина на предоставяне на данни за алгоритъма на ТЕТРА мрежата на МВР, необходим за изработване на ключовете ?Отговор:

Алгоритъмът, който се използва за оторизация /authentication/ в ТЕТРА системата на МВР е TEA 3 и е дефиниран от ETSI. Предоставянето на двойката оторизационни ключове се извършва от доставчика/производителя на ТЕТРА радиотерминалите.2. Пояснение: Задължително е радиотерминала да има пълна съвместимост с цифровата радиосистема на МВР, изградена по ТЕТРА стандарт и осигурен със съответните лицензи за работа към нея.

Всички радиотерминали независимо от производителя, отговарящи на одобрения от ETSI стандарт са съвместими с ТЕТРА мрежата на МВР и могат да работят с нея след като бъдат допуснати от оператора на системата. Ако това са лицензии за разширяване на системата /увеличаване броя на абонатите/, то това е задължение на оператора на мрежата, тъй като лицензиите, които са необходими се предоставят от производителя на Центъра за управление на системата.

В този случай изборът на абонатните устройства се ограничава и се изключва участие на всеки друг производител на ТЕТРА терминали, освен производителя на базовите съоръжения.

Въпрос:

За какви лицензии става въпрос ?Отговор:

Лицензите за работа към системите са и лицензи за увеличаване на броя на абонатите и са обект на закупуване. След закупуване на лицензите оператора ги инсталира в системата и активира нови абонатни номера. Закупуването на лицензи от един производител/доставчик не изключва възможността за закупуване на абонатни устройства /ТЕТРА радиотерминали/ от производител/доставчик, различен от този на базовите съоръжения.3. Пояснение: В техническите изисквания за автомобилите от Среден и Тежък тип, под точки 2.13.8. са заложени Далекобойност на разпръснатата водна струя /на лафетния струйник/ > 50 m.

Въпрос:

Допусната ли е техническа грешка при споменаването на > 50 m, тъй като стандартите за този показател са > 20 m ?Отговор:

В посоченото изискване за далекобойност на разпръснатата водна струя не е допусната техническа грешка и следва да се приеме „>50 m”4. Пояснение: В техническите изисквания за автомобилите от Среден тип под точка 3.10.4. и Тежък тип , под точка 3.6. са заложени „четиризвенни алуминиеви стълби с работна дължина 8-8.5 м.”

Въпрос:

Задължително ли е стълбите да са четиризвенни или се допускат и тризвенни ?Отговор:

В техническите спецификации Възложителят е поставил изискване стълбите да бъдат сглобни четиризвенни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ/

Съгласували:ВНД Директор на ДУССД-МВР: .............................../И. Иванов/
ВНД началник на отдел “Доставки”: ...................... /Д. Цанкова/
ВНД началник на с-р КД: ..................................... /М. Андонова/

Изпълнил:......................................... /И. Лазаров/............... 2013 г.
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница