AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/programi
  Програма за опазване на околната среда 2008 2013 г
  Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/docs
  О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files
  Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
  Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
  Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината
directory AWCadmin tiny mce  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница