Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 гстраница1/35
Дата05.10.2017
Размер3.96 Mb.
#31723
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а

И

Н а ц и о н а л е н п л а н

З а д е й с т в и е 2000 – 2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията 4
ПЪРВА ЧАСТ 6


ВЪВЕДЕНИЕ ... ............................................................................................................. 7
I. ИЗВОДИ ОТ “АНАЛИЗА НА СРЕДАТА” ............................................................ 12
I.1. ДОСТИЖЕНИЯ И СИЛНИ СТРАНИ, ПРОБЛЕМИ И СЛАБИ СТРАНИ ...... ............ 12

I.2. ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ ............................................................... .......................... 27


II. SWOT – АНАЛИЗ ................................................................................................... 28
III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ................................................................................... 31
IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ .................................................................................. 33

IV.1.ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ВОДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА 34

IV.2. ДОСТИГАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА.. 37

IV.3. ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ С ДОБРО КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ....................... ................................. 40


IV.4.ПО-ТЯСНО ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА В ПОЛИТИКИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОТРАСЛИ............................... 43
IV.5. ОПАЗВАНЕ И ПОДЪРЖАНЕ НА БОГАТОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ .................................................................................. 47

IV.6. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ................ ........................... 49

IV.7. ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ............ ............................... 53
IV.8. НАМАЛЯВАНЕ ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ ............................ ................................ 57
IV.9. ПО-ШИРОКО УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ........................................................................................ ......................... 59

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 63


ВТОРА ЧАСТ 69

I. СЕКТОРЕН АНАЛИЗ ............................................................................................... 70

I.1. ВОДИ ...................................................................................................................... .................. 70

I.2. ВЪЗДУХ ...................... ........................................................................................ .................. 80

I.3. ПОЧВИ ............................................................................. ................................ ..................... 87

I.4. БИОРАЗНООБРАЗИЕ ............................................................................... .......................... 91
II. АНАЛИЗ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ .................................................. 98
II.1 ОТПАДЪЦИ ............................................................................................................ ............... 98

II.2. ШУМ ....................................................................................................................... ............... . 104

II.3. РАДИАЦИЯ ........................................................................................................ ................... 108

III. АНАЛИЗ НА ОТРАСЛИ ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ОКОЛНАТА

СРЕДА ............................................................................. ................................................ 116
III.1. ЕНЕРГЕТИКА ....................................................................................................... ............... 116

III.2. МИННО-ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ .......................................................... .............123

III.3. ÏÐÎÌÈØËÅÍÎÑÒ ............................................................................................... ............... 126

III. 4. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ......................................................................................................... ............... 129

III. 5. ÑÅËÑÊÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ ..................................................................................... .............. 131
IV. МЕЖДУСЕКТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ........................................ 133
IV. 1. ОВОС, ЕКОЛОГИЧНИ ОДИТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ..................................................133

IV.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ............................................................ ..............137

IV.3. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ......................................................................................... .............. ..143

IV.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ................................................................................ 146

IV.5.ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ..................................................................................................... ............... 151

IV.6. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ........................................................................................ 157


приложения 166
Приложение 1: “Обща характеристика на България” 167

Приложение 2: “Изпълнение на плана за действие 1992-2000 г.” .......................... 169

Приложение 3: “Води”, Част “Наредби” ............................................................................. 178

Приложение 4: “Води” част “Функции на отговорните институции” ................... 179

Приложение 5 : “Отговорности на институциите в управлението на отпадъците” 181

Приложение 6: “Отговорност на държавата за отстраняване на щети върху околната среда, причинени от минали действия или бездействия, при приватизация” 183

Приложение 7: “Поддържане сигурността и безопасността на ядрените мощности” 185

Приложение 8: “Éåðàðõèÿ íà нормативните àêòîâå â áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî” 187

Приложение 9: “Срокове за съкращаване на производството и потреблението на озоноразрушаващи вещества” 188

Приложение 10: “Решение на Министерски съвет” 190СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯТА


ААМР

Американска агенция за международно развитие

ААОС

Американска агенция по околна среда

ААТР

Американска агенция за търговия и развитие

АЕЦ

Атомна електрическа централа

БВП

Брутен вътрешен продукт

ВЕЕС

Висш експертен екологичен съвет

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГМО

Генетично модифицирани организми

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДАЕЕР

Държавна агенция за енергетика и енергийни ресурси

ДАГЗ

Държавна агенция Гражданска защита към Министерски съвет

ДБ

Държавен бюджет

ЕАОС

Европейска агенция по околна среда

ЕБВР

Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕИБ

Европейска инвестиционна банка

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗОВВООС

Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух


ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКЕ/ООН

Икономическа комисия за Европа на ООН


ИСПА

Инструмент за структурни политики по присъединяването

КАТ

Контрол на автомобилния транспорт – структура към Министерство на вътрешните работи

КТЗВДД

Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечно действие

КЦМ

Комбинат за цветни метали

ЛМС

Локални мониторингови станции

ЛОС

Летливи органични съединения

ЛТУ

Лесотехнически университет

МДК

Медно-добивен комбинат

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗГ

Министерство на земеделието и горите

МО

Министерство на отбраната

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МИ

Министерство на икономиката

МПС

Моторно превозно средство

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МТС

Министерство на транспорта и съобщенията

МФИ

Международни финансови институции

НАСЕМ

Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг

НДЕФ

Национален доверителен екофонд

НМЛОС

Неметанови летливи органични съединения

НПО

Неправителствена организация

НПИР

Национален план за икономическо развитие

НСИ

Национален статистически институт

НАСЕМ

Национална система за екологичен мониторинг

НФЗ

Национален фонд “Земеделие”

НФООС

Национален фонд за опазване на околната среда

НЦХМЕХ

Национален център за хигиена, медицинска екология и хранене към МЗ

ОБ

Общински бюджет

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОФООС

Общински фонд за опазване на околната среда

ОЦК

Оловно-цинков комбинат

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПРООН

Програма за развитие на Обединените нации

РГ

Работна група

РБ

Републикански бюджет

РЕЕС

Регионален експертен екологичен съвет

РИОСВ

Регионална инспекция за околна среда и води

РКОНИК

Рамкова Конвенция на ОН за изменение на климата

САПАРД

Специална програма за развитие на земеделски и селски райони

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

ХЕИ

Хигиенно-епидемиологичен инспекторат към МЗ

ЦИЕ

Централна и Източна Европа

ЮИЕ

Югоизточна Европа

ЮНЕП

Програма на ОН за околна среда

Каталог: AWCadmin -> tiny mce -> plugins -> imagemanager -> files -> programi
programi -> Програма за опазване на околната среда 2008 2013 г
files -> О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
files -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
files -> Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница