Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11Дата12.03.2018
Размер70.54 Kb.
Утвърждавам:

Кмет на Община Несебър: /п/

/Н. Димитров/

ПРАВИЛНИК


ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ПРИЮТА ЗА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА

ПРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪРОбщи положения

Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване.Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – ЗВМД, обнародван в държавен вестник брой №87 / 1.11.2005 год., ЗЗЖ – обнародван в ДВ брой 13 / 8.02.2008 год.
  1. Функции на приюта

    1. .За приютяване на безстопанствени кучета съгласно ЗВМД, ЗЗЖ и Програма на Община Несебър за овладяване на популацията на безстопанствени кучета 2008 – 2010 год.
  1. Ситуиране на приюта

    1. .Местонахождение – местността „Стролата”

    2. .Отстояние – на 6 км от град Несебър.
  1. Пространствено обособяване

3.1. Приютът е ограден с оградна мрежа и два реда бодлива тел с височина 2 метра с портална двусекционна входяща врата .
4. Терен

4.1. Насипан, валиран и бетониран.


5. Сграден фонд

5.1. Г – образна сграда с дворно място

5.2. Обособени чсти на приюта:

5.2.1. Външна зона – оградена, със заключващ се портал, дезинфекционна площадка за автомобили

5.2.2. Административен блок:

- Стая за почивка на персонала – с баня и тоалетна;

- Стая за посетители;

- Склад за препарати / дезинфектанти/;

- Кухненски склад.

5.2.3. Ветеринарно – медицинска зона:

- Манипулационна;

- Лекарски кабинет;

- Операционна маса;

- Аптека.

5.2.4.Приемно отделение:

- Стая за приемане и външно обезпаразитяване на кучетата;

- Коридор с изход към изолатора и залата с клетките.

5.2.5.Изолатор

- Една клетка за настаняване на болни и агресивни кучета.

5.2.6. Зала с клетки:

- 4 клетки за настаняване на кучета - / клетки за майки с бебета /.
6. Улавяне на безстопанствени кучета и транспорт

6.1. Улавяне

6.1.1. На улавяне подлежат всички свободно движещи се кучета на територията на Община Несебър.

6.1.2. Начин на улавяне:

- Улавянето се извършва по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание от лица със специфична квалификация, след предварително упояване с разрешени за употреба ветеринарномедецински медикаменти;

- Членовете на екипа за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали курс на обучение за защита и хуманно отношение на животните;

- След залавянето на кучето се поставя траен идентификационнен номер на врата;

- Повторно залавяне на маркирани кучета се извършва на 4 / четири / месеца, като се обезпаразитяват и се ваксинират за бяс;

- Екипът за залавяне на безстопанствени кучета се ръководи от управителя на приюта за животни.

6.2. Транспорт

6.2.1. Уловените кучета се транспортират в отделни клетки по начин, изключващ възможността за физически контакт.

- Клетките са с размери 70/ 40 /40 , подвижни;

- Клетките се свалят от колата за директно настаняване на кучетата в съответното помещение в приюта;

- Освободената кола, както и всяка клетка се подлагат на измиване и дезинфекция;

- Кучетата се вадят от клетките поединично и с необходимото внимание, катое забранено да се изсипват от височина, да се хвърлят, дърпат и влачат за главата, козината, опашката и крайниците, както и да бъдат ритани и бити.

6.2.2. Транспортното средство е специално оборудвано и позволяващо почистване и дезинфекция след всяка група уловени животни.

- За транспортиране се използват само покрити транспортни средства, предпазващи животните при лошо време и пряко слънчево греене;

- Автомобилът е снабден с аптечка, в която се съхраняват необходимите медикаменти и инструменти за оказване на първа медецинска помощ на кучетата;

- Температурата в транспортното средство – не повече от 30 градуса;

- Въздушна циркулация – транспортното средство трябва да има срещуположни отвори.


7. Приемане на кучета в приюта

7.1. Приемането се извършва от управителя и ветеринарен специалист, който преценява здравословното състояние на кучето още в колата.

7.2. На болни или наранени кучета се оказва ветеринарномедицинска помощ още при приемането.

7.3. Малките кучета / бебета / се настаняват заедно с майката.

7.4. Болните и агресивни кучета се настаняват в изолатора.

7.5. Всяко куче се настанява в отделна клетка , която е съобразена с изискванията за заемана площ.

7.6. Всяка клетка е оборудвана с дървена скара и канал за отвеждане на отпадъците.

7.7. Престоят на кучетата в приюта е 7 – 15 дена и след задължително кастриране се връщат по местата, откъдето са взети.


8.Хранене на кучетата по възраст и тегло

8.1. Кучета да 6 месеца7

- Хранят се по два пъти на ден, като едното хранене е на месна основа, а другото е смесено;

- Сухата или консервираната храна се разпределя на дажби според препоръката но производителя – до 400 грама.

8.2. Кучета до 1 година

- Дажбата може да бъде хляб, суха или консервирана кучешка храна;

- Хранят се два пъти дневно


Тегло в килограми

Количество храна в грамове

От 6 – 10 кг

900гр

От 10 – 18 кг

1400 гр

От 18 – 27 кг

2000 гр

8.3. Кучета над 1 година

- Хранят се един път на ден;

- Дажбата може да бъде хляб, суха или консервирана кучешка храна;

- При температура на въздуха под 10 градуса храната се поднася затоплена.
9. Условия за хранене и поене

9.1. Храненето се извършва в купички – алпака, с вместимост 3 литра;

9.2. Поенето се извършва в купички или метални кофи с вместимост 3 л.
10. Осветление

10.1. Клетките в закритите помещения трябва да се осветляват от 8 до 20 часа.


11. Температура

11.1. минималната температура във всяка клетка трябва да бъде 10 градуса, а максималната – 25 градуса.

11.2. Отоплението на залата с кучетата става с газ пропан - бутан и специални горелки.
12. Грижи за кучетата

12.1.Лицата, които де грижат за кучетата в приюта, проверяват един път дневно общото им състояние;

12.2.Не се допуска причиняване на страх, болка, страдание на кучетата, освен в случай на самозащита;

12.3. Не се допуска извършване на ветеринарно медицински манипулации от лица без необходимата квалификация;

12.4. Кучетата, настанени в приюта, се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс и се връщат по местата, от коита са взети;

- Не се допуска връщането на кучета в дворове на детски ясли, градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца и автомагистрали.


13. Евтаназия се допуска при:

- Неизлечимо болни животни;

- Ограничаване и ликвидиране на заразна болест;

- Кучета, чието агресивно поведение представлява опастност за здравето на хората и животните.

13.1. Труповете на животни в приюта се съхраняват във фризер и се предават един път седмично но Екарисажа в гр. Варна.
14. Ветеринарно медицинска документация

14.1. Регистър:

- Дата на постъпване в приюта;

- Място на залавяне;

- Пол;

- Приблизително тегло;- Пореден номер;

- Дата на предаване на собственик за осиновяване;

-Дата на евтаназия / ако се налага такава /

14.2. дневник за хранене, в който се отразява честотата на хранене, вид и количества на подадената храна.

14.3. Амбулаторен дневник

- За извършени манипулации;

- За извършени операции.

14. 4. Протоколи за евтаназия.

14.5. Дневник за провеждане на дезинфекция.
15. Персонал

15.1. Управител;

15.2. Ветеринарен лекар на трудов договор.

15.3. Екип за залавяне на безстопанствени кучета.

15.4. Хигиенист / общ работник/.
16. Работно време и връзки с обществеността

16.1. Приютът трябва да е отворен за двободен достъп 8 часа в делничните дни, както и 6 часа поне в един от почивните дни / събота, неделя, празничните дни/.

16.2. Телефонът на управителя на приюта трябвада е на разположение в Спешния център, Полицията и Гражданска защита.
17. Ценоразпис на предлаганите услуги:

- Кучетата се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по чл. 174 отЗВМД.

- Кучета компаньони, заловени като свободно скитащи, се връщат на собственика след предоставяне на паспорт, заплащане на разходите за обслужването и престоя на кучето в приюта – упойка, лекарсва, кастрация, храна, ваксина – бяс, транспортни разходи – 1.20 лв / км.

- Услугите по обслужване на други Общини с наш екип за залавяне на безстопанствените кучета се таксуват по 100 / сто / лв на бройка, това включва:

1. Спринцовка и игла – 26 лв

2. Упойка за залавяне – 6 лв

3. Труд за залавяне – 10 лв

4. Упойка за кастриране – 6 лв

5. Кастрация / за мъжко – 20 лв, за женско – 40 лв/ - 30 лв

6. Консумативи – ваксина, обезболяващи и др. – 10 лв

7. Храна 14 дни – 12 лв

8. Транспортни разходи – 1.20 лв / км

- Ако приютът се използва за кастрационен център, т.е. общините се грижат за залавянето на безстопанствените кучета и ги транспортират до приюта, те заплащат стойността на кастрацията и престоя.

Съгласувал:................... Изготвил:.......................Ръководител У-ние БКС Управител приют /Ив. Иванов / /В. Николов/
Каталог: AWCadmin -> tiny mce -> plugins -> imagemanager -> files
files -> Програма за опазване на околната среда 2008 2013 г
files -> Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
files -> О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
files -> Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница