documents/files
  Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
  Д о к л а д за състоянието на
  Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василева
  Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василева
  Закон за биологичното разнообразие зз защитена зона от екологична мрежа Натура 2000
  Отчет за дейността на риосв шумен за 2005 г
  2 по кк на с. Ветрище, общ. Шумен с нтп: „Друг вид недървопроизводителна горска площ, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал
  Скъпи приятели и почитатели на добрата кухня
  Утвърдил: нона караджова министър на околната среда и водите
  Бедстващо животно? Преди да предприемете действия, трябва да знаете следното
  Издадени решения за преценяване на необходимостта от
  Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
  Посветена на „Седмицата на гората
directory documents files  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница