Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василевастраница1/6
Дата19.07.2018
Размер0.94 Mb.
#76475
  1   2   3   4   5   6

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ШУМЕН


УТВЪРДИЛ:
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


Съгласувано с:
КРАСИМИР ЖИВКОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРП Л А Н
за контролната дейност на РИОСВ Шумен през 2017 г.


г-жа Евелина Шишманова:

Директор на РИОСВ Шумен
Съгласували:

Ганя Христова

Директор на Дирекция „ПОС”
Ваня Димитрова

Началник на отдел „ККД”

Съдържание


Текстова част

1. Обхват на плана

1.1. Период от време и географска област

1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна структура

1.3. Мисия и цели на РИОСВ

1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство

2. Околна среда, дейности и инсталации

2.1.Състояние на околната среда - екологични проблеми в района

2.2 Контролирани дейности

2.3. Контролирани инсталации

2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност

2.3.2. Съответствие със законодателството

2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти

2.3.4.1.Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото, съгласно чл.116 з, ал.1 от ЗООС

2.3.4.2. Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения

3. Изпълнение на плана за преходната година

3.1. Цели, които е трябвало да постигнем

3.2. Входни, изходни данни и резултат

3.3. Оценка

4. Планирано изпълнение за годината

4.1. Приоритети

4.2. Цели

4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки

4.4. Процедури за сътрудничество и координация с други контролни органи

4.5. Процедури за преглед/актуализация на плана


Приложение : Таблична част (таблици във формат Excel)
1. Регистри на обектите за контрол

1.1. Регистър на всички обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ

1.2. Списък на планираните обекти за контрол през 2016 г.

1.3. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда


2. Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда

2.1. Въздух

2.2. Води

2.3. Почви

2.4. Управление на отпадъците

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа /НЕМ/

2.6. ОВОС и ЕО

2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

2.8. СЕВЕЗО и химикали

2.9. Ограничаване изменението на климата

2.10. Комплексни проверки

СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АИС – Автоматична измервателна станция

БДДР – Басейнова дирекция за Дунавски район

БДЗП – българско дружество за защита на птиците;

БДЧР – Басейнова дирекция за Черноморски район

БПК5 – Биологична потребност от кислород за 5 дни

ВЕИ – Ветроенергийни инсталации

ВНОС – Вещества, нарушаващи озоновия слой

ГДОС – Годишен доклад по околна среда

ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ДВ – държавен вестник

ЕО – Екологична оценка

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие

ЗЗ – Защитена зона от екологична мрежа Натура 2000

ЗЗВВХВС – Закон за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси

ЗЗТ – Закон за защитените територии

ЗЗШОС – Закон за защита от шум в околна среда

ЗИК – Задължителен инструментален контрол

ЗЛР – Закон за лечебните растения

ЗМ – Защитена местност

ЗОЗЗ – Закон за опазване на земеделските земи

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗТ – Защитена територия

ЗУО – Закон за управление на отпадъците

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

ИЕО – Индивидуални емисионни ограничения

ИЛБ – Информационни листи за безопасност

ИН – Инвестиционно намерение

ИУЕОО – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУМПС – Излезли от употреба моторни превозни средства

КРкомплексно разрешително

ЛПСОВ – Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

ЛОС – Летливи органични съединения

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МПП – Млекопреработвателно предприятие

МРО – Масово разпространени отпадъци

НДЕ – Норми за допустими емисии

НДНТ – Най- добри налични техники

НП – Наказателно постановление

НУБА - Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда

ОС – Оценка за съвместимост

ОХВ – Опасни химични вещества

ПДК – Пределно допустима концентрация

ПЗ – Праг на замърсяване

ПМС- постановление на министерски съвет;

ПРЗ – Препарати за растителна защита

ПСБФВ – Пречиствателна станция за битово-фекални води

ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПХБ – Полихлорирани бифенили

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води

РЛ – Регионална лаборатория

РДГ – Регионална дирекция по горите

СДН – Средноденонощна норма

СНИ – Собствени непрекъснати измервания

СПИ - Собствени периодични измервания

ТБО – Твърди битови отпадъци

ТХВ – Токсични химични вещества

ОЧЦМ – отпадъци от черни и цветни метали;

ФПГ – Флуорирани парникови газове

ФПЧ 10 – фини прахови частици 10 микрона

CLP - Регламент (EО) № 1272/2008, относно класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP)

REACH - Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

1. Обхват на плана

1.1. Период от време и географска област.

Този план обхваща периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и се отнася за териториалния обхват на РИОСВ Шумен:


Шуменска област Търговищка област Общо

 • Територия: 3 379 км² 2 555 км² 5 934 км²

 • Население: 178 814 бр. ж. 118 786 бр. ж. 297 600 бр. ж.

 • Общини: 10 бр. 5 бр. 15 бр.

 • Населени места: 151 бр. 196 бр. 347 бр.

Област Шумен с общини:

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен;

Област Търговище с общини:

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище.

В териториалния обхват на РИОСВ гр. Шумен са разположени защитени територии от различни категории: Природен парк «Шуменско плато», на чиято територия се намира Резерват «Букака»; Поддържани резервати «Патлейна», «Дервиша» и «Моминград»; Защитени местности «Могилата», «Марашка курия», «Чибуклията», «Дъбовете», «Червен божур», «Челеклията», «Дебелеца», «Мадарски скални венци», «Див рожков», «Конски кестен», «Урумово лале», «Игликина поляна», «Петка балкан», «Божур поляна», «Каньона», както и две естествени находища на растителен вид „Блатно кокиче” /разположени съответно в землищата на селата Кочово и Осмар, общ. Велики Преслав/. Защитените територии с категория „природна забележителност” са: „Скока”, „Коня”, „Водопада”, „Дервенска пещера”, „Гърбавата чешма”, „Костадин тепе”

Защитените зони от екологичната мрежа «Натура 2000», попадащи в обхвата на РИОСВ гр. Шумен, по Директивата за опазване на дивите птици са: «Котленска планина», «Овчарово», «Ломовете» и «Провадийско- Роякско плато», а по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора са: «Каменица», «Хърсовска река», «Провадийско- Роякско плато», «Ришки проход», «Островче», «Котленска планина», «Тича», «Стара река», «Шуменско плато», «Екокоридор Камчия- Емине», «Преславска планина», «Голяма река», «Марина дупка», «Кабиюк», «Ломовете», «Голяма Камчия» и «Твърдишка планина».
Кратка географска характеристика на област Шумен

Шуменският край се намира в централната част на североизточна България и в източната част на Дунавската равнина, като южните части обхващат Предбалкана и достигат до главното Старопланинско било. Релефът е равнинно-платовиден, хълмист и нископланински. Северната част обхваща част от Лудогорското плато, като на юг то преминава в Самуиловските възвишения. В средната част се открояват две остатъчни карстови плата – Шуменското с височина 502 м и източно от него Провадийското - 389 м, северните склонове на което в района на селата Мадара и Кюлевча представляват внушителни скални венци.

Южно от долината на р. Голяма Камчия се издигат Преславската и Драгоевската планина, разделени от пролома на реката, а на юг преминава билото на източната част на Котленската планина и билото на Върбишката планина.

Илчов баир е най-източния дял на Шуменското плато. Той е с характерна релефна форма с най-висока северна част, наведена над град Шумен.

Речната мрежа в северната третина на Шуменския регион е слабо развита. Тук всички реки, водещи началото си от северните склонове на Самуиловските височини губят водите си в безоточни долини в Лудогорското плато. Този район попада в Дунавския водосборен басейн. Средната третина се отводнява към Черноморския басейн чрез Провадийска река и притоците и, най-значителни от които са Крива река и р. Мадарска. Най-добре развита речна мрежа има южната нископланинска част на Шуменския край. Тя се отводнява към Черноморския басейн от р. Голяма Камчия. Най-южните части се отводняват от реките Герила., Елешница и Брестова. В югозападната част е изграден язовир Тича, който е най-значимия питеен водоизточник в региона. В него се вливат реките Тича, Герила и Драгановска.

Източниците за подхранване на реките в северната безоточна част са предимно подпочвени, а в средната и южната част – предимно дъждовни. Водоснабдяването на град Шумен и гр.Велики Преслав се извършва от язовир Тича, изграден на р.Голяма Камчия с лимит на ползваната вода, в съответствие с месечните графици, утвърждавани от МОСВ. Водоснабдяването на населението от селищата в общините е от местни водоизточници.
Кратка географска характеристика на област Търговище

Област Търговище се намира в Североизточна България, западно от Шуменска област, в източната част на Дунавската равнина. По-голяма част от територията на общината се простира в обхвата на Предбалкана в близост до северните склонове на Преславската планина. Добре изразени тук са земните форми на долинните разширения на реките Врана и Сива и нископланинските възвишения на Търговищкото поле. Има потенциал за развитие на селско стопанство и хранително-вкусова промишленост. Земеделието и животновъдството са определящите отрасли.

Районът се характеризира с липса на плитки подпочвени води. За общините Търговище, Омуртаг и Антоново са включени в експлоатация 321 бр. водоизточници, разположени на териториите на съответните населени места. Общини Попово и Опака се водоснабдяват от система “Дунав”. От язовир Тича в землището на Преславска община се водоснабдява гр.Търговище с лимит на ползваната вода, съгласно месечните графици за използване на водите, утвърждаван от МОСВ. В североизточната част на община Антоново се намира язовир Ястребино, който е най-големият в Търговищка област и водоснабдява община Антоново и община Омуртаг.
1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна структура

Устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са уредени с Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите (Обн. ДВ. бр.103/ 2011г.)

При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни функции. Съгласно регулиращите си функции, РИОСВ разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата в тази област. Съгласно информационните си функции, РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани с предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда; предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната среда; повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда; поддържане на регистри и бази данни.

Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.

Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове за предотвратяване от замърсяване или увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане; опазване на водите от замърсяване; спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците; опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси; опазване качеството на атмосферния въздух;

При осъществяване на функциите по текущия и последващ контрол РИОСВ извършва проверки, наблюдения и възлага извършване на измервания от лабораториите към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи.

Администрацията на РИОСВ е обща и специализирана.

Общата администрация на РИОСВ Шумен е организирана в Дирекция "Административно-финансови и правни дейности". Тя осигурява финансово-технически, правно-административно и информационно дейността на директора, на специализираната администрация, както и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализираната администрация на РИОСВ Шумен е организирана в една дирекция „Контрол и превантивна дейност”, в която са образувани три отдела: отдел "Контрол на околната среда" с направления "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори", "Опазване на водите", "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), екологична отговорност и доброволни ангажименти; опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"; отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" и отдел „Превантивна дейност” с направления "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)", "Биологично разнообразие, защитени територии и зони и Специализирани регистри".

Структурата на РИОСВ Шумен е представена чрез следната органограма:

1.3. Мисия и цели на РИОСВ.

Мисията на РИОСВ Шумен е с контролната и превантивната си дейност да допринесе за подобряване състоянието на околната среда на териториално равнище – областите Шумен и Търговище; намаляване като цяло броя на аварийните и инцидентни замърсявания на компоненти на околната среда – атмосферен въздух, води и почви; намаляване броя на сигналите за замърсяване на повърхностни водни обекти от нерегламентирано изпускане на непречистени отпадъчни води и тези за замърсяване на атмосферния въздух от изпускане на неорганизирани емисии. Работата на експертите на РИОСВ Шумен е насочена към максилано спазване и съответствие на развиваните дейности в териториалния обхват на инспекцията с изискванията на законодателството по околна среда във всички контролирани сектори на стопанската дейност.

Общата цел, относно качеството на атмосферния въздух в региона, е неговото подобряване, посредством ограничаване на вредното въздействие, в резултат на дейностите, формиращи емисии на вредни вещества в околната среда. В тази връзка насоките и целите, които ще се следват през 2017 г. са:


 • Подобряване качеството на атмосферния въздух в област Шумен и област Търговище, чрез намаляване на изпусканите в атмосферния въздух емисии на вредни вещества от промишлените обекти;

 • Достигане на нормата по отношение на замърсителя Фини прахови частици при изпълнение на мерките, които ще бъдат заложени в плана за действие в Общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на (ФПЧ10) в атмосферния въздух с цел подобряване КАВ в гр. Шумен;

 • Изпълнението на утвърдения план за емисионен контрол за 2017 г., посредством извършването на инструменталния контрол;

 • - Регистриране на нови обекти с дейности с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, хладилни и климатични системи, инсталации с употреба на органични разтворители, обекти с източници на шум в околната среда и привеждането им в съответствие с нормативните изисквания.

 • Подобряване координацията и съвместната работа с други институции, във връзка с прилагането на екологичното законодателство;

Основната мисия и цели на РИОСВ Шумен по отношение на водите, произлизат от политиката на МОСВ и от националното законодателство. Конкретните задачи, които се включват и са водещи при плана за 2017 г. са:

А. Заустването на отпадъчни води да се осъществява след пречистване, съгласно определените норми в Разрешителните и недопускане на заустване на замърсени такива чрез : • Извършване на ефективен контрол на качествата на отпадъчните води и прекратяване на замъсяванията на емитери на отпадъчни води;

 • Прилагане политика на устойчивост при подобряване състоянието на отпадъчните води и пречиствателните съоръжения

 • Интегрирано управление на водите, в съчетание с останалите компоненти на околната среда;

 • Чрез превантивен контрол недопускане да се въвеждат в експлоатация и заустват емитери на отпадъчни води, без изградени пречиствателни съоръжения;
 • При контролната дейност прилагане на приоритет за реконструкция на стари и неефективни пречиствателни съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с качества трайно над определените норми;

 • Продължаване на практиката на добра координация с други институции имащи отношение по опазване на водите.

 • Прилагане на нови нормативни изисквания, влезли в сила през плановия период, по отношение опазване на водите.

Б. Прилагане на системата за контролен и собствен мониторинг, гарант за устойчиво добро състояние на водните ресурси чрез:

 • Изпълнение на контролния мониторинг на отпадъчните води за плановия период и повишаване на ефективността му;

 • Контрол по изпълнение на собствения мониторинг на емитерите и завишаване значението му като коректив за недопускане на замърсяване с отпадъчни води на околната среда;

 • Въвеждане на данните от мониторинга в Националната информационна система и база данни за състоянието на водите и в частност отпадъчните води;

В. Прилагане на новите Планове за управление на речните басейни 2016-2020г – ПУРБ и ПУРН 2016-2020г. на БДЧР Варна и БДДР Плевен, като основен планов документ за интегрирано управление на водите, чрез:

 • изпълнение на заложените мерките, които са с отговорност на РИОСВ Шумен;

 • Оказване съдействие на Бенефициентите и дейностите по планиране и изграждане, на нови и реконструкция на ГПСОВ и канализационни мрежи в населените места и намаляване на риска от наводнения ;

Г. Устойчивост и бърза реакция при решаване на възникнали аварийни ситуации, залпови замърсявания на водните обекти и постъпили сигнали по опазване чистотата на водите.

 • Прилагане на заповедите за координация на действията на РИОСВ Шумен и други служби и институции при аварийни ситуации имащи отношение към опазване чистотата на водите;

 • Издаване на ефективни предписания и извършване на последващ контрол по изпълнението им при аварийни ситуации и сигнали.

Мисията и целите, по отношение управлението на отпадъците и опазване на почвите произтичат в:

 • упражняване на контрол по отношение на третирането на отпадъците: спазването условията в издадените документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците; наличие на необходимите съоръжения за извършване на съответната дейност и поддържането им в изправност; проследяване на документацията (договори, отчетни книги, идентификационни документи, кантарни бележки, сертификати и декларации за произход по чл. 39, ал.4 от ЗУО);

 • разделно съхранение на отпадъците на площадки отговарящи на изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за съответните масово разпространени отпадъци.

 • коректно водене на отчетност по чл. 44 от ЗУО и Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, както и предаването на отпадъците в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО;

 • контрола на общините, относно спазване на изискванията на чл.19 от ЗУО и Наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО; Проследяване изготвянето и изпълнението на Програмите за управление на отпадъци по чл. 52 от ЗУО, както и тяхната актуализация при необходимост. Проследяване на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци;

 • недопускане нерегламентираното изхвърляне на отпадъци /замърсяване на земни площи и терени/ и образуването на локални замърсявания;

 • проверка на изпълнение на задълженията на по чл. 14 от ЗУО (индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организации по оползотворяване) от лицата пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; правилното и коректно начисляване на продуктовите такси, както и своевременното им заплащане;

 • недопускане замърсяването на почвите с препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, като се извършват проверки на съоръженията за съхранение на негодните за употреба ПРЗ – складове и Б-Б кубове, проверка на осъществения контрол от отговорните лица и адекватните мерки при установени нарушения на целостта на съоръженията;

 • Недопускане замърсяването на почвите с нитрати, чрез съблюдаване правилното съхранение и третиране на торовата маса от животновъдни обекти.

Основната цел на контролната дейност, относно опасните химични вещества /ОХВ/, е да се ограничава и предотвратява риска за човека и околната среда от въздействието на всички химични вещества, класифицирани като опасни по смисъла на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, които се съхраняват, произвеждат и употребяват в териториалния обхват на РИОСВ Шумен. Мисията е идентифициране на всички необходими мерки за управление на риска. За постигането на последното, на всяка инсталация с „висок” рисков потенциал ще се извърши през 2017 г. проверка за изпълнение на условията в издадените разрешителни по чл.104, ал.1 от ЗООС. На всяка инсталация с „нисък“ рисков потенциал ще се извърши проверка на рисковете от голяма авария и предприеманите мерки за предотвратяване, контрол и намаляване на последствията от евентуална авария с цел осигуряване високо ниво на защита на околната среда, за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Целите, свързани с комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването са: • контрол на условията, определени в съществуващите комплексни разрешителни на инсталации в обхвата на приложение № 4 на закона за опазване на околната среда;

 • последващ контрол на предписания, дадени при проверките за установени несъответствия с изискванията на условията в комплексните разрешителни;

 • при необходимост - осъществяване на контрол на обекти, които извършват дейност от приложение № 4 на закона за опазване на околната среда, и са с капацитет близък, но непревишаващ, определения в приложението.

Целите, поставени с превантивната дейност в рамките на периода на плана са: • опазване на околната среда на регионално равнище;

 • интегриране на предвижданията при превантивните процедури с предимство на предотвратяване на замърсяването пред последващо отстраняване на вредите причинени от него;

 • опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки;

 • опазването на типовете природни местообитания и местообитания на застрашени и редки видове в рамките на Национална екологична мрежа за контролираната от РИОСВ гр. Шумен територия чрез спазване на условията в постановени решения, както и спазване на режимите в защитените територии и зони;

 • опазването на вековни и забележителни дървета.

В резултат от изпълнение на поставените цели ще се постигне съответствие с изискванията на екологичното законодателство при съобразяване с европейската практика в областта на опазване на околната среда и устойчиво развитие.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница