Дистанционно обучение курсова работа учебна 2021/2022 г


Приложение 2 - ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКАстраница5/15
Дата20.11.2023
Размер240.02 Kb.
#119352
ТипИзложение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
1.Казус-УЧР

Приложение 2 - ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Длъжност: „Специалист по привличане, подбор и наемане на персонал“
Клас по НКПД: 2423
Код по НКПД: 24236004
Структурно звено, в което се намира: Управление на човешки ресурси
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Висше икономическо образование, магистърска степен „Управление на човешките ресурси“;
Отлично писмено и говоримо владение на английски език на ниво В2 по европейската езикова рамка;
Знания за привличане, подбор, наемане и адаптация на персонал;
Умения за управление на трудовото представяне на персонала;
Способности за планиране на кариерното развитие, ученето през целия живот и разработване на програми за адаптация;
Коучинг и кариерно консултиране;
Организационна култура и лоялност към компанията;
Социалност, адаптивност, комуникативност и работа с хора;
Ориентация към резултатите и клиентите/потребителите;
Иновативно, аналитично и стратегическо мислене;
Работа с информационни и комуникационни технологии - MS Office;
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Разработване на цялостна политика за подбор на персонала;
Разработване на процедури за подбор на персонала;
Организиране на цялостният процес на подбор;
В сътрудничество с преките ръководители определя конкретните нужди от персонал за съответната структура, профила на кандидата и времевите рамки за подбора му;
Подбира най-ефективните източници за търсене на кандидати в зависимост от позицията
Извършва предварителен подбор по документи, провежда интервюта и организира такива със съответните преки ръководители;
Финализира определянето на подходящия кандидат;
Координира действията на съответните отдели за назначаването на избрания кандидат;
Координира програмата за въвеждане на новопостъпилите и я изпълнява в частта ѝ за човешките ресурси;
Осигурява навременното обявяване на свободните работни места и новите назначения в компанията
ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Прилагане на корпоративна система за привличане, оценяване, подбор, наемане и развитие на персонала;
Анализиране, проектиране и управление на длъжностите;
Проучване, наблюдение и анализиране работата на персонала с различни средства, вкл. интервюта, наблюдение, контрол и др.;
Набиране и анализиране на професионална информация за персонала и разработване на квалификационни системи за длъжности;
Предлагане на консултантска помощ в областта на администриране на персонала, работните места, планиране на кариерата и HR развитието;
Маркетиране на персонала, проучване на целевите групи на пазара на труда, разработване и прилагане на персонал-маркетингови стратегии;
Обучение на персонала по управление на кариерата, гъвкава заетост, възможности за квалификация и приложение на трудовото законодателство;
Мониторинг за постигане на целите, спазването на правилата, стандартите, процедурите и изискванията към трудовото изпълнение;
IV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И РАБОТНА СРЕДА
Стриктно изпълнение на договореностите между страните;
Обучения, свързани с подобряване ефективността на изпълнението;
Здравословни и безопасни условия на труд;
Вътрешно фирмени отношения, основаващи се на утвърдени правила;
Допълнително здравно застраховане;
Социални придобивки, монетарни и не монетарни бонуси;
Перспектива за професионален растеж в мултинационална компания;
V. СИСТЕМА НА ЗАПЛАЩАНЕ
Според установените в компанията система за трудово възнаграждение и бонусна система
VІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Осъществява връзки с всички отдели в компанията, бюрата по труда, различни организации
Длъжностната характеристика е,

ИЗГОТВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

УТВЪРДИЛ:

…………….

………………

……………….

/Подпис/

/Подпис/

/Подпис/

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

…………………………………………………………............................................
(трите имена) Дата: Подпис


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница