До директора на риосвДата16.12.2016
Размер136.15 Kb.
#11276

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ


БУРГАС

ИНФОРМАЦИЯ


ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИОЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ИЗГРАЖДАНЕ НА РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЪСТЪРВОВИ РИБИ С КАПАЦИТЕТ ДО 20 000КГ/ГОД, С НЕЗАВИСИМО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ - ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА С КАПАЦИТЕТ ДО 30 KW ИЗГРАДЕНА НА КОНСТРУКЦИЯ ВЪРХУ ОТРАСНИТЕ И УГОИТЕЛНИ БАСЕЙНИ НА РИБОВЪДНОТО СТОПАНСТВО

І.Информация за контакт с инвеститора

1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен индификационен номер на юридическото лице

„САДОВО АКВА„ЕООД,обл.Бургас,общ.Сунгурларе,с.Садово, ЕИК203345402

2.Пълен пощенски адрес

обл.Бургас,общ.Сунгурларе,с.Садово, ул.”Георги Димитров” №31
Адрес за кореспонденция: гр.Ямбол, п.к. 8600,пл.”Освобождание” №7, ет.6, офис 610,
3.Телефон, факс, е-mail

Тел.: 0886 773772, 0899 303864

е-mail : gergana_rradeva@abv.bg, zoneservice@abv.bg

4. Лице за контакти

Гергана Рачева Радева, Пламен Стоянов Панев
ІІ.Характеристика на инвестиционното предложение
1.Резюме на предложението

Рибовъдното стопанство „САДОВО АКВА” ЕООД ще бъде изградено в землището на с. Садово, обл.Бургас,общ.Сунгурларе, горска територия, имот №051046, с площ 6,337 дка. Рибовъдното стопанство ще бъде за отглеждане на пъстървови риби с капацитет до 20 000кг/год.,с независимо ел. захранване – фотоволтаична централа с капацитет до 30 kW изградена на конструкция върху отрасните и угоителни басейни на рибовъдното стопанство. Типа на рибовъдното стопанство е пълносистемен а именно н предвижда се производството на зарибителен материал.


2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

След направено собствено проучване на „САДОВО АКВА” ЕООД относно територията и възможностите за реализация на инвестиционното си намерение ,ръководството на фирмата взема решение че най-доброто местоположение на рибовъдното стопанство е в посочения по-горе имот тъй като:

Община Сунгурларе е разположена в много плодородната едноименна Сунгурларска долина, която се простира от с. Мокрен до с. Лозарево, на 80 км западно-северозападно от Бургас, на 25 км западно от Карнобат и на 11 км източно от с. Аврамов, на 189 м надм. в. Тук се събират пътища от Карнобат, Върбица, Котел и Аврамов (Мокрен). Община Сунгурларе е разположена на площ 824,4 кв. км. На север граничи с област Шумен, на изток - с община Руен, на юг - с община Карнобат, а на запад - с област Сливен и област Ямбол.

Почвите са предимно канелени горски, което благоприятства отглеждането на лозя, зеленчуци, тютюн и почти всички видове зърнени култури.

Общината разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници . През нея протичат река Мочурица и река Луда Камчия, на която е построен язовир Камчия. Той снабдява с питейна вода по - голямата част от Бургаска и Варненска област. На територията на общината има 46 микроязовира.

Общата площ на рибовъдното стопанство ще бъде 6,337 дка. Решението за неговото изграждане и рибностопанска експлоатация е взето на базата на събрана информация за условията в района и възможността за водоснабдяване през най-горещите месеци на годината. Проучени са биологичните особености на различните видове риби, обект на басейново отглеждане, както и проучвания в областта на производството и маркетинга на риба и рибни продукти.

Събраната информация показва перспективите и възможността за отглеждане на пъстървови видове за консумация в бетонови басейни и на зарибителен материал в рециркулационна система. В планираната за изграждане рибовъдна ферма се планува максимално годишно производство на пъстървови видове за консумация до 20 тона/година и Това е количество, което е незначително спрямо нуждите на българския пазар от деликатесни видове риби и то ще бъде успешно реализирано на пазара.

През последните години в Община Сунгурларе е налице тенденция към обезлюдяване на населените места поради липса на трайна заетост и поминък. През новият програмен период в мерките от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. се дава приоритет на инвестиционни намерения, които водят до създаване на по – голяма трайна заетост за населението от малките населени места , както в случая с. Садово.

Всичко това дава основание за необходимостта от извършване на това инвестиционно намерение.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Посоченото предложение като дейности е включено в Общинския план за развитие който, отговаря и не противоречи на Областната стратегия за развитие на района. Няма връзка и не засяга други утвърдени или внесени за утвърждаване инфраструктурни или устройствени проекти и програми на територията на Община Сунгурларе.


4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Няма други алтернативи.

5. Местоположение на площадката, вкл. необходимата площ за временни дейности по време на строителството
Имот №051046, с площ 6,337 дка, залесена горска територия ,намираща се в местността „Среден дол” ,в землището на с. Садово ,община Сунгурларе,обл.Бургас, собственик на имота е ТП”ДГС Карнобат”, който е дал принципно съгласие за изграждане на рибовъдното стопанство ,което е инвестиционното намерение на „САДОВО АКВА” ЕООД, а РДГ – Бургас с Решение 10-I-1/11.11.2015г. съгласува искането за промяна предназначението на поземлен имот №051046/образуван от имот№051039/

6.Описание на основните процеси /по проспектни данни/, капацитет

В посочените имоти ще бъдат извършени следните операции: изрязване на тръни и храсти, изхвърляне на тръните и храстите извън площите, изкореняване на храсти, избутване на отпадъците извън площа /вършината ще бъде раздадена на местното население/, подравняване на площите, вертикална планировка, предвидените изкопни работи ще са с предполагаема дълбочина около 1,5м. като основно ще се правят за изграждането на фундаментите върху които се поставят преместваемите съоръжения. Общата площ на парцела предназначен за изграждането й е 6,337 дка и е достатъчен за планувания капацитет за производство. Осигурена е необходимата площ за изграждане на производствените сгради, съоръжения и инфраструктура (риболюпилня, отрасни и угоителни басейни, водоподаващи съоръжения и пътеки). За планувания обем производство ще бъдат изградени 23 бр. отрасни басейни за, до 200 000 бр. рибки с общ обем 100 м3. За плануван добив до 20 000 кг пъстърва за консумация и оптимална гъстота на посадката до 70 бр./м3 ще бъде изграден басейнов комплекс с общ обем 900 м3. Басейните са с дълбочина до 1.5 м. Върху тези басейни ще бъде изградена конструкция за монтаж и експлоатация на фотоволтаични панели с обща мощност 30kW.

Изграждане на техническа инфраструктора за доставка на вода до съоръженията за отглеждане на пъстървова риба и заустване обратно в река Садовска. Захранването с вода на рибовъдната ферма ще се извърши от р. Садовска. Улавянето на необходимото количество вода и насочването му към рибовъдните басейни ще се извърши чрез водовземно съоръжение (водохващане), което се изгражда в речното русло в границите на водния обект. Водовземното съоръжение се състои от бетонов яз, рибен проход комбиниран с отовор за пропускане на минимален екологичен отток и водовземен отвор оборудван решетка и савак. След водовземното съоръжение се изгражда утайник за утаяване на неразтворените вещества над определен размер, които са придвижват от водната маса. Утаяването е необходимо за предпазване на басейните от натрупване на неразтворени вещества, които влошават качеството на водата. Утайника може да бъде открит земен профил или закрит изграден от стоманобетонова конструкция. Конкретното решение зависи от проучвания, които ще се извършат в следващ етап от проектирането. Конкретното местоположение на водохващането се избира според разположението на рибовъдните басейни. Водата от водохващането до басейните се придвижва гравитачно по тръбопроводи и канали и поради тази причина е необходимо котата на водовземането да бъде по-високо разположена от котата на ползването на водата. След преминаването на водата през рибовъдните басейни се зауства отново в реката. През летните месеци на маловодие, когато водата в реката не е достатъчна да поддържа кислородният баланс се включва рециркулационната система и водата от реката се използва многократно.

Отглеждането на дъгова пъстърва по описаната технология в рибовъдна ферма „САДОВО АКВА” ЕООД не представлява производство, създаващо екологични проблеми.

Рибовъдната ферма, чрез основната си и спомагателна дейност не замърсява околната среда. Описаната и приложима технология е изцяло екологосъобразна.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Не предлагаме промяна на съществуващата инфраструктура.. Ще се използват съществуващите горски пътища.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

В посочените имоти ще бъдат извършени следните операции: изрязване на тръни и храсти, изхвърляне на тръните и храстите извън площите, изкореняване на храсти, избутване на отпадъците извън площа /вършината ще бъде раздадена на местното население/, подравняване на площите, изграждане на вертикална планировка ,отливане на фундаменти за поставяне на временните съоръжения и монтаж на конструкцията за поставяне на фотоволтаична система, поставяне на преместваем обект за съхранение на продукция ,суровини и материали и др.Изграждане на водовземно съоръжение и съоръжение за заустване.

Започването на дейностите свързани със изграждането на съоръженията от инвестиционното намерение ще започне след подписване на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция ,Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и „САДОВО АКВА” ЕООД.Това се очаква да стане през втората половина на 2017г.
9.Предлагани методи за строителство

Поставяне и монтаж на временни съоръжения.

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Ще се използва водата от река Садовска. Изграждане на техническа инфраструктора за доставка на вода до съоръженията за отглеждане на пъстървова риба и заустване обратно в река Садовска. Захранването с вода на рибовъдната ферма ще се извърши от р. Садовска. Улавянето на необходимото количество вода и насочването му към рибовъдните басейни ще се извърши чрез водовземно съоръжение (водохващане), което се изгражда в речното русло в границите на водния обект.


11.Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количество и начин на третиране

При експлоатацията на обекта няма да се генерират отпадъци.


12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда

Няма да бъде допуснато отрицателно въздействие върху околната среда. Влизането на тежки машини ще се извърши по съществуващите горски пътища и няма да бъде допуснато увреждане на горската територия.


13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води/ .

Не се предвиждат други основни дейности, освен описаните.


14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Промяна предназначението на залесена територия от имот №051046,в „рибовъдна ферма” от РДГ – Бургас и отдаване под аренда за период от 30 години или закупуване на имота, издаване на разрешително за рибовъдна дейност от ИАРА и разрешително за строеж от община Сунгурларе,разрешително за водоползване от Басейнова дирекция - Варна

ІІІ.Местоположение на инвестиционното предложение
1.План и карти, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на националната екологична мрежа
Имот № 051046 с площ от 6,337 дка, по картата за възстановената собственост на землището на с.Садово. Разсположен е в местността „ Среден дол”, имота е собственост на МЗХ-ДА, ТП”ДГС Карнобат”, който е дал принципно съгласие за изграждане на рибовъдното стопанство ,което е инвестиционното намерение на „САДОВО АКВА” ЕООД, а РДГ – Бургас с Решение 10-I-1/11.11.2015г. съгласува искането за промяна предназначението на поземлен имот №051046/образуван от имот№051039/ Граничи с имоти №№ 051047 – залесена територия,051021– залесена територия,051022– залесена територия,052002– залесена територия,051045– залесена територия.

Скиците са издадени от поддържащата фирма на Общинска служба “Земеделие и гори” гр. Сунгурларе.

2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи
Собственик на горската територия на имот №051046 с площ от 6,337 дка е ТП”ДГС Карнобат”, който е дал принципно съгласие за изграждане на рибовъдното стопанство ,което е инвестиционното намерение на „САДОВО АКВА” ЕООД, а РДГ – Бургас с Решение 10-I-1/11.11.2015г. съгласува искането за промяна предназначението на поземлен имот №051046/образуван от имот№051039/

Ползвател на имота ще бъде „САДОВА АКВА” ЕООД . Изграждането на рибовъдната ферма няма да наруши нормалната паша в районите, на домашни животни и няма да създадат предпоставки за въздействие върху нормалните и традиционни горски и полски работи, както и нарушаване на екосистемата в коритото на река Садовска.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:

Зонирането в районите е регламентирано с утвърдените Земеразделителни планове и карти на възстановената собственост на землището на село Садово. Границите и съседите, както и предназначението на собствените имоти и на съседите са представени в приложените актове за собственост, и скици от ОСЗГ гр.Сунгурларе. Дейността не противоречи на утвърденото земеползване и зониране.


4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и др. Национална екологична мрежа

Имотите са разположени в защитена зона BG0002029 – Котленска планина – Защитена зона по директивата за птиците, BG0000117 – Котленска планина – Защитена зона по директивата за местообитанията, BG0000136 – Река Горна Луда Камчия – Защитена зона по директивата за местообитанията.Границите, предмета и целите на опазване на ЗЗ „Котленска планина“ сапредставени в Натура 2000 Стандартен формуляр за специални защитени зони (СЗЗ) запроекто – територии от значение за общността и за специални консервационни зони (СКЗ)В него са описани предмета и целите на опазване (съгласно чл.8ал.1, т.2 на ЗБР),животинските и растителни видове предмет на опазване и режимите на опазване, а също са описани забраните за дейности в защитената зона.Територията на ЗЗ „Котленска планина” BG0000117 се припокрива с територията на ЗЗ „Котленска планина” BG0002029 и обхваща част от Котленско-Върбишката планина.Тя се състои основно от сенонски и неоценски карбонатни скали. В защитената зона преобладават Мизийски букови и Мизийски буково-габърови гори. Около 12% от зоната е залесена с иглолистни насаждения (бял бор, черен бор, смърч, дугласка ела, сребриста ела,кедър и др.) на мястото на местни широколистни гори. Преобладаващите видове дървета са родове Quercus и Fagus. Има широки карстови области с много язовири и пещери.ЗЗ „Котленска планина” BG0002029 за опазване на дивите птици.Защитената зона е обявена със Заповед №.РД-910 от 11.12.2008 на МОСВ. Заемацентралния дял на Източна Cтара планина. Границите й се определят от реките Тича насевер до вливането й в язовир Тича, Стара река на запад и Луда Камчия на юг. На изтокдостига до Върбишкия проход между село Бероново и град Върбица, продължава по пътя гр. Върбица - село Бяла река, като включва и язовир Тича. Около две трети от територията на планината е покрита с първични широколистни гори, главно от мизийски бук (Fagus moesiaca), на места примесен с обикновен габър (Carpinus betulus). По-ограничено разпространение имат горите от горун (Quercus dalechampii) на места примесен с обикновен габър (C. betulus) и келяв габър (Carpinus orientalis), смесените дъбови гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto). В западната част на планината е установено малко находище на естествени смесени гори от бяла ела (Abies alba) и обикновен бук (Fagus sylvatica). Вторичните гори и храсталаци от келяв габър имат силно ограничено разпространение в района. Останалата част от територията е заета от открити пространства, използвани за пасища и селскостопански земи. В пасищата преобладават три типа тревни съобщества: мезофилни, ксеромезофилни и ксеротермни. Значителна част от откритите пространства, в това число и земеделските площи са възникнали вторично, на мястото на стари гори. Влажните зони и поречията на реките заемат сравнително малка част от територията на защитената зона. Единствената влажна зона е язовир Тича в който няма обраствания с блатна растителност. По високите части на планината се срещат.На територията на ЗЗ „Котленска планина” BG0002029 са установени 182 видаптици, от които 51 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите севидове 81 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004).Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 10 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 21 вида, в SPEC3 - 50 вида. Защитената зона осигурява подходящи местообитания за 65 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 58 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. ЗЗ „Котленска планина” е място от световно значение за гнезденето на ливадния дърдавец (Crex crex) и едно от най-значимите места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на видове, гнездящи в голяма численост - черен щъркел (Ciconia nigra), осояд (Pernis apivorus), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел (Aquila pomarina), скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел (Hieraaetus pennatus), сокол скитник (Falco peregrinus), лещарка(Bonasa bonasia), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) и среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius). През Котленска планина преминава най-западната част на черноморския прелетен път Via Pontica. Тук се образува типично място с тесен фронт на миграция, където ежегодно по време на есенна миграция преминават над 3000 грабливи птици. Най-многобройни от тях са осояда, обикновения мишелов (Buteo buteo), вечерната ветрушка (Falco vespertinus) и блатарите. По време на миграция е установен и сивия жерав/G rus grus/. През есенно-зимния период язовир Тича поддържа значителни количестваводолюбиви птици, включително червеногушия гмуркач (Gavia arctica), големия корморан(Palacrocorax carbo), зеленоглавата патица (Anas platyrchynchos) и др. РибиРечна пъстърва (Salmo trutta fario),Лешанка (Phoxinus phoxinus)и Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC:Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis),Маришка мряна (Barbus plebejus)
5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Няма други алтернативи.


ІV.Характеристики на потенциално въздействие: (кратко описани на възможните въздействия в следствие на реализирането на инвестиционното предложение)
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествените и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници- шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Създаването на горепосочените съоръжения на рибовъдната ферма няма да има негативни последици по отношение на околната среда.

2.Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Настоящото инвестиционно предложение не оказва въздействие върху елементите на националната екологична мрежа.


3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Изградената рибовъдна ферма ще има положително и дълготрайно въздействие.

4.Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, население места

Проектът ще се реализира в землището на село Садово, Община Сунгурларе, ОбластБургас и ако засегне населението на селото, то това ще бъде основно със създаване на трайна заетост на малка част от живущите там или от съседните населени места.

5.Вероятност от проява на въздействието.

Чрез съвременното изграждане на съоръженията и логистиката в рибовъдната ферма ,дейността и ще окаже положително въздействие общо върху компонентите на околната среда.

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействието ще има постоянен и положителен характер.

7.Мерки които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

Не се очакват отрицателни въздействия

8.Трансграничен характер на въздействията

Въздействието няма трансграничен характер.


16.09.2016 год.

гр. Ямбол


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница