Доклад за екологична оценка на общ устройствен план на община якоруда 2015 година съдържание: 1 обща част 5Дата15.10.2018
Размер335.72 Kb.
ТипДоклад
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЯКОРУДА3 А Д А Н И Е

ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

2015 годинаСЪДЪРЖАНИЕ:

1 ОБЩА ЧАСТ 5

2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5

3 ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУП 5

4 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ 8

5 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 12

6 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕО НА ОБЩИНА Якоруда 13

6.1. ВЪВЕДЕНИЕ 13

6.4.1 Основни цели на ОУП – описание на основните цели и задачи на плана 14

6.4.3. Цели на опазването на околната среда – кратко представяне 14

7 Синтезиране на резултатите от анализа на съществуващото състояние 17

7.1 Развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана 17

7.2 Взаимовръзки между аспектите без прилагане на плана 17

7.3 Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към плана. Райони с особено екологично значение. 18

8 Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво, имащи отношение към плана и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на плана 18

8.1 Предвиждания на ОУП на община Якоруда с постигане на национални цели 18

9 Прогнозна оценка на възможни значителни въздействия върху околната среда и връзките между тях 18

9.1 Характеристика на плана /устройствени параметри/ 18

9.2 Климат и атмосферен въздух 18

9.3 Повърхностни води 19

9.4 Земи и почви 19

9.5 Земни недра, подземни води 19

9.6 Ландшафт 19

9.7 Биоразнообразие, защитени територии и зони 19

9.8 Отпадъци и опасни вещества 19

9.9 Вредни физични фактори 20

9.10 Културно и историческо наследство 20

9.11 Население и човешко здраве 20

10 Синтезиране на резултатите от анализа на възможните въздействия върху околната среда от предвижданията на плана 20

10.1 Развитие на аспектите на околната среда с прилагане на плана 20

10.2 Взаимовръзки между аспектите с прилагане на плана 20

10.3 Нерешени екологични проблеми или произтичащи от предвижданията на ОУП на община Якоруда 21

11 Алтернативи, в т.ч. „нулева” алтернатива 21

12 Мотиви за избор на разглежданите алтернативи и описание на методите за извършване на екологична оценка, вкл. трудностите при събиране на информация. 21

13 ПРИЛОЖЕНИЯ 21
Използвани съкращения

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ИАОС

Изпълнителна агенция по околната среда

МЗГ

Министерство на земеделието и горите

МОСВ

Министерството на околната среда и водите

ТСУ

Териториално селищно устройство

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МФ

Министерство на финансите

НН

Норма на натрупване

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъци

НСИ

Национален статистически институт

ОВОС

Оценка на въздействие върху околната среда

ОО

Организация по оползотворяване

ОС

Околна среда

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

УО

Управление на отпадъците

ЕО

Екологична оценка

ОС

Оценка за съвместимостта

НУРИОСПППИППЦОЗЗ

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РИОСВ

Регионална Инспекция по Околна Среда и Водите

РИОКОЗ

Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

СОЗ

Санитарно-охранителна Зона

ОУПО

Общ Устройствен План на Община

ОУП

Общ Устройствен План

МСП

Малки и средни предприятия

РУГ

Регионално управление на горите

ЗВ

Закон за водите

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗЗ

Защитена зона


1ОБЩА ЧАСТ


Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно равнище. Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените места и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на Европейски и Национални оперативни програми и други финансови инструменти. С влизане в сила на изискванията на чл. 59, чл.109, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ общ устройствен план на общината. Заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на Общ Устойствен план на Община Якоруда е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО). Заданието е съобразено с изискванията на Писмо изх. №1783/1/30.05.2014г. от РИОСВ Благоевград относно Планово задание за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Якоруда, където е преценена неонходимостта от извършване на екологична оценка и стъпките, които следва да бъдат извършени във връзка с това.

2ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


2790 ЯКОРУДА

ул. “Васил Левски” № 1

Тел: 07442 23 28

Факс: 07442 26 28

ел. поща: oba_yda@abv.bg

Кмет: инж. Нуредин Мусов Кафелов- Кмет на Общината от 11.2007 годЛице за контакти: Магдалена Богданова - 0888969642

3ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУП


Устройството на територията във времето на прехода към свободна пазарна икономика и демократична правова държава, са под силното влияние на коренните промени в законовата и нормативна уредба, както в областта на ТСУ, така и в други области на стопанството и обществения живот.

Приеха се основни закони, които имат съществено влияние върху териториалното и селищно устройство и развитието на населените места1, както и едни съвсем различни от досегашните механизми за регулиране на процесите в територията.

Като главна нова цел на териториалното и селищно устройство, днешният етап може да се определи: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”. Паралелно задължително изискване е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и съставните селища в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти.

За осъществяване на тази цел и условие, освен типично присъщите и традиционни задачи2, общият устройствен план следва да реши и някои нови: • Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси. Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът трябва да защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от тази задача е и балансът между отделните и различни частни интереси.

 • Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато определени мероприятия от обществен интерес имат търговска привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава възможност на всички собственици и инвеститори, включително и частни.

 • Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на града извън-селищни територии при съобразяване с плана за земеразделянето.

 • Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската администрация. Общият устройствен план трябва да бъде оперативен инструмент в ръцете на общинската администрация за ефективно управление на селищната територия. За тази цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и да е с възможности за бързо привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на конюнктурата.

Тази задача е изключително важна, тъй като в настоящия момент процесите в икономиката и пространственото изграждане на средата са с висока степен на непредвидимост (дори и в по-близко бъдеще). Много бързо изменящите се условия могат да направят и най-добрият план неприложим, ако той не съдържа в себе си възможности за развитие и промяна.

Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на община Якоруда съдържа мотивирани проектни решения за: 1. Структура на територията – устройствените зони за обитаване, производство, рекреация, природозащита, природо-възстановяване, комуникация и инфраструктура.

 2. Строителните граници, в т.ч. и терените за ново градско развитие, при отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие.

 3. Строителните зони, границите им, начинът на застрояване и основни параметри на застрояване (интензивност, плътност, височина и др.)

 4. Главната и обслужваща улична мрежа.

 5. Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура.

 6. Защитените архитектурни, културни и др.зони и обекти - паметници на културата.

 7. Обектите за обществено обслужване от система "образование", "култура", "здравеопазване", "спорт", култура и др., които се изграждат със средствата на общината и държавата и са от особена важност за града.

 8. Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и качествата на околната среда.

 9. Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на града, прилежащите квартали и крайселищната територия.

 10. Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътствуващите ги устройствени условия.

 11. Разчети за баланса на територията и други важни териториални показатели.

 12. Зоните с висока концентрация на обекти от обслужващия сектор със стопанско предназначение.

По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които произтичат определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в настоящото развитие на града и селищата от общината.

ОУП – на община Якоруда да се разработи за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт 2035 година. Урбанистичната хипотеза да се разработи с планов хоризонт 2040 година.


4ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ


Територията на община Якоруда, за която се изготвя ОУП има следните най-общи характеристики:

 • Местоположение - Община Якоруда е разположена в Югозападна България между областните центрове Благоевград и Пазарджик. В близост са разположени градовете Банско, Разлог и Белица. Административният център град Якоруда отстои на 79 км източно от областния център Благоевград, на 28 км северно от Разлог, 190 км южно от град София, западно на78 км от град Пловдив и 40 км от Велинград.

 • Селищна мрежа – Община Якоруда е разположена в Югозападна България между областните центрове Благоевград и Пазарджик. В близост са разположени градовете Банско, Разлог и Белица. Административният център град Якоруда отстои на 79 км източно от областния център Благоевград, на 28 км северно от Разлог, 190 км южно от град София, западно на78 км от град Пловдив и 40 км от Велинград.

 • Площ – 339276дка. Територията е слабо урбанизирана. С най-голям дял са горските територии – 61.90 %, следват земеделските – 32.25 %. Урбанизираните територии са само 1.26 % от общата площ

 • Население – Постоянното население на Общината към 31.12.2014 г. наброява 10 386 души, което е 3.29 % от населението на областта. Развитието на демографските процеси в община Якоруда следва основните тенденции в страната, характеризиращи се с влошаване на режима на демографско възпроизводство и намаляване броя на населението. Важно е да се отбележи, че за Община Якоруда този негативен процес е значително по-слабо изразен.

 • Релеф - Релефът е предимно планински и полупланински, с големи амплитуди в надморските височини. Общината включва 8 населени места - гр. Якоруда (898 м) и седем села разположени високо в Родопите: Аврамово (1500 m), Бел Камен (1400 m), Бунцево (1568 m), Конарско (1329 m), Смолево (1224 m), Черна места (1191 m) и Юруково (852 m) Средната надморска височина е 1600 м, а средният наклон на терена 11.1%.

 • Климат - Приетата методика на Националния Институт по Метеорология и Хидрология страната разделя климатичните условия и особености на територията на страната в две климатични области, четири подобласти и двадесет и пет климатични района. По нея община Якоруда попада в Южнобългарската климатична подобласт. Имайки предвид нейното специфично местоположение и разнообразен релеф, то на нейната територия могат да се наблюдават климатични особености от два климатични района - т. нар. долина Места и Планински. Климатът е умерено-континентален със слабо изразено средиземноморско влияние по долината на река Места, във високите части (над 1000 м) – планински. Сезоните са ясно изразени – кратко топло лято и дълга, умерено-студена зима. Средната юлска температура (от 700 ÷ 1600 - най-високото нас.място) е 16.9°С (в най-високите планински части през юли и август понякога се отчитат отрицателни температури, в края на август са възможни валежи от сняг), а средната януарска температура – 2.5°С. Средногодишна температура за община Якоруда е 7.5°С.

 • Минерални извори и геотермални ресурси: На около 2 км югозападно от гр. Якоруда в местността Баните се намират Якорудските минерални извори. Минералните извори са разположени на десния бряг на река Места и включват над двадесет малки изворчета, най-големият от тях има дебит от 28-32 литра в секунда, обща минерализация 619 милиграма на литър. Водата е хипертермална (42 ÷ 43 °С), бистра, безцветна, без мирис, приятна за пиене и подходяща за трапезна употреба.

 • Водни ресурси: Община Якоруда е богата на водни ресурси. Водните течения и площи заемат 0.44 % от територията на общината. На нейната територия се намират прочутите Якорудски езера, от склоновете на планините извират реките, притоци на Бела и Черна Места.

 • Горски фонд Горският фонд на територията на община Якоруда е 219045 дка, или 64,6% от територията на общината. В Рила преобладават иглолистните насаждения – бял и черен бор, смърч, бяла и черна мура. В по-ниските части от широколистните дървесни видове преобладава дъба. Широколистният пояс навлиза по долините на рилските реки навътре в планината. Западните Родопи са заети предимно от представители на средноевропейската горска растителност, като особено голямо развитие има иглолистната растителност. Големи иглолистни горски масиви покриват височините на Дъбрашкия рид. По-големи площи от букови гори има по северните склонове на Западните Родопи.

 • Полезни изкопземи: В националния концесионен регистър няма данни за държавни, общински или обществени концесии за територията на община Якоруда. В района има известни още от древността стари находища (м. Рудището, м. Бабяк и др.) на полезни изкопаеми (сребро, злато). През 1959 ÷ 1969 г в землищата на Якоруда и Белица, местността "Бабяк" са направени геоложки проучвания за молибден и сребро. През 2013 г е подадено заявление No. НСЗП-589 в МОСВ от "Евромакс сървисиз" ЕООД за извършване на проучвателни дейности за търсене на метални полезни изкопаеми в площ "Бабяк" (около 80 км2).

 • Почви: Разнообразието на релефа и климата обуславя пъстротата на почвените типове на територията на община Якоруда. Почвообразуващите процеси протичат под въздействието на абиотични и биотични фактори и са с ясно подчертана вертикалната зоналност. Доминиращите почви са: кафявите горски почви (700 ÷ 1200 м), планинско-горски тъмноцветни почви (1200 ÷ 2000 м), планинско-ливадни почви (2000 ÷ 2500 м)

 • Въздух: На територията на общината няма изграден специализиран постоянен пункт за наблюдение на атмосферните замърсител. Измерването на показателите на възудха се извършват в обикновен пункт в гр. Благоевград 6 пъти месечно. В центровете на общините се извършват епизодични измервания с помощта на мобилна станция с продължителност 72 часа годишно. При измерванията не са отбелязани превишения на нивата на изследваните замърсители.

 • Биоразнообразие

 • По отношение на флората - Значителна част от територията на общината е заета от гори, като преобладават иглолистните насаждения (50-60 годишна възраст). Запазени са естествени гори от дъб и бук. В НП “Рила” са представени 4 растителни пояса: буков (представен частично); иглолистен горски; субалпийски; алпийски.

 • Животински свят: По зоогеографско райониране община Якоруда попада в Рило-Родопския район. В него са разпространени животински видове, характерни за горския пояс и за алпийския пояс. Типични за алпийските и субалпийските части са скалолюбивите видове - диви кози, муфлони.

 • Елементи на Националната екологична мрежа:

 • Защитени територии:

 • Част от национален парк „Рила”, обявен със Заповед №397/15.10.1999г. на МОСВ

 • Защитена местност ,,Белаците» е обявена за природна забележителност със Заповед 521/20.05.1985 на Комитета за опазване на околната среда. По-късно, със Заповед No РД652/26.05.2003 на Министъра на околната среда и водите, е прекатегоризирана в защитена местност.

 • Природна забележителност „Честна” и прилежаща около него територия с обща площ 10 ха, обявена със Заповед No 521/20.05.1985 г. на Комитета за опазване на околната среда при Министераки съвет.

 • Защитени зони:

 • Част от Защитена зона "Рила" BG0000495 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-764/28.10.2008 на Министъра на ок. среда и водите

 • Част от Защитена зона"Рила"BG0000495 за опазване наприродни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони с Решение № 122/02.03.2007 на МС

 • Икономика и селско стопанство - Общинската икономика е слаборазвита с аграрно-промишлена структура, като местната индустрия е доминирана от дърводобива, машиностроенето и шивашката промишленост. Енергетиката е представена от ВЕЦ “Белмекен” и ВЕЦ “Якоруда. Селското и горското стопанство са структуроопределящи в местната икономика. В земеделието доминира производството на картофи, царевица, фасул и тютюн. Животновъдството е доминирано от говедовъдството и овцевъдството. Община Якоруда се намира в планински район, поради което местната икономика е силно зависима от дърводобива, дървопреработването и земеделието като източник на доходи и заетост. На територията на общината функционират над 40 предприятия с основна дейност дърводобив и дървопреработване. Произвеждат се дървени строителни материали, мебели, хартия и хартиени изделия. Съществен проблем представлява отпадъчния дървен материал, достигащ до 4000 тона годишно, който причинява сериозни щети на околната среда. Същевременно дървесните отпадъци могат да се използват като суровина за произвоство на брикети, като по този начин се намали количеството на дърводобива за отопление на домакинствата. Преработвателната промишленост освен от дърводобивната и дървопреработвателната промишленост е представена от текстилната промишленост. Производството на шивашки изделия и трикотаж осигурява заетост предимно на жените. Машиностроенето е представено от Завод за дървообработващи машини “Якоруда”.
  Община Якоруда е една от малките по големина и значимост общини в икономиката на област Благоевград. През 2012 г. общинската икономика е с дял от 0.5 % от нетните приходи от продажби, 0.5 % от разходите за възнаграждение и 0.9 % от заетите лица на област Благоевград. Структурата на фирмите следва тенденциите в икономиката на страната - увеличаване дела на микро предприятията (до 9 човека) за сметка на средните и големи предприятия, които от 24 броя през 2011 г до 14 броя през 2013 г. Данните показват процес на възстановяване след икономическата криза от 2009 г. и показват известна динамика на развитие и нарастване на основните икономически показатели. Произведената продукция през 2013 г. нараства с 11.06 % спрямо 2012 г., а спрямо 2009 г с 14.5 %, приходите от дейността нарастват с 10.7 %, нетните приходи от продажби нарастват с 10.73 %, а дълготрайните материални активи нарастват с 10.3 %.

Якоруда не е сред общините с традиции в туризма. За разлика от съседите си, общината няма статистически регистрирана туристическа дейност. Реални туристически услуги и приходи има, но те са без установени количествени параметри и нямат сезателен дял в структурата на местната икономика. Предходни анализи по повод планови документи на общината изтъкват наличието на неоползотворен туристически потенциал – най-вече в сферата на маршрутно- познавателния и отчасти – балнеоложкия и културния туризъм. • Социална сфера: Социалната дейност в община Якоруда е насочена към уязвимите групи от населението - самотно живещи възрастни хора, лица с увреждания и уязвими и рискови групи. В разработената Стратегия за социални услуги основните дейности са насочени към първите две групи - възрастни самотни хора и лица с увреждания. В Общински план за развитие на Якоруда 2014-2020 г, по Приоритет 1 "Развитие на човешкия потенциал", е заложена Стратегическа цел 1.3 за развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи, предвиждаща изграждане на домове за възрастни хора и хосписи, домове за хора с увреждания на стойност 4 млн. лева. Социалните дейности в община Якоруда са съсредоточени в общинския център. За отдалечените населени места се предоставят грижи в областта на социалния патронаж.

 • Здравеопазване: Здравното обслужване на населението се осъществява от индивидуални практики. Извънболничната спешна медицинска помощ се осъществява от Център за спешна медицинска помощ в гр. Якоруда. Той е филиал на Центъра за спешна медицинска помощ - Благоевград. Болничната помощ се осъществява от персонала на "МБАЛ - Разлог" ЕООД. Многопрофилната болница за активно лечение обслужва четири общини от област Благоевград - Разлог, Банско, Белица и Якоруда, с общ брой на населението над 56 хиляди души. На територията на общината са регистрирани 10 общопрактикуващи лекари, съгласно Националната здравна карта това е минималният брой лекари, необходим за общината. В община Банско работят още 8 лекари по дентална медицина, 7 медицински лица със средно медицинско образование или завършили медицински колежи. Лекарските практики са организирани във всички населени места. Аптечното обслужване е само в града – 4 аптеки.

 • Транспортна инфраструктура: Транспортната система на община Якоруда е сравнително неразвита. Общинските пътища са с дължина 32 км, и гъстота 9,6 км/100 кв. км., което е значително по-малко от средното за страната (33 км/100 кв. км.), като основни влияещи фактори са планинският релеф, голямата надморска височина и разположението на населените места. Липсват пътища от висок клас.

 • Благоустроеност: Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е добре изграден, но с известни дефицити както във физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има негативни последици в най-малко две посоки – жизнен стандарт и екология. Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Близо 99% от жилищата се отопляват с твърди горива. Други 0,7% са на електричество. Останалите около 0,3% са на газ, нафта, локални парни инсталации на пелети. Прекомерното използване на твърди горива за отопление на жилищата е един от основните източници на замърсяване на въздуха, особено при неблагоприятни климатични условия.

 • Историческо развитие и културни ценности: Културната история на територията на общината е забележителна и на базата на ценните археологически свидетелства – праисторическо селище край с. Юруково, тракийското светилище при връх Бабечка чука, римските крепости Калята и Градището край р. Черна Места е датирана от праисторията и епохата на Античността. Тук e преминавал римски път, свързващ Филипополис и долината на р. Марица, лежащи на Via Diagonalis с един от другите главните пътища на империята Виа Егнация. В периода на Османската империя Якоруда е вакъф и по силата на този й статут от 1508 г. има данъчни привилегии. Към средата на XVII в. Якоруда е най-голямото селище в Разложко и се развива на базата на ресурсите, които територията притежава. Има развити специфични производства като строителство, катранджийство, животновъдство. Изнася продукти за големите градове на империята, а строителните тайфи работят по цялата й територия. Според "Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“ (изд. в Константинопол в 1878 г.) през 1873 г. в Якуруда има 741 домакинства с 2020 жители българи, от които християните са 1500, а помаците – 520. 1891 г. училището при църквата „Св. Никола“ има 120 ученика, момчета и момичета и двама учители. Територията на Община е присъединена към България през 1912 г. по време на Първата балканска война. Веднага след войната, през 1913 г. е открита смесена прогимназия. От 1974 г. гр. Якоруда е обявен за курорт с национално значение. Днес Община Якоруда има развита дърводобивна и дървопреработвателна промишленост, както и машинопроизводство и оборудване. Община Якоруда се стреми да бъде привлекателно място за живот и за инвестиции.

5ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА


Съгласно изискванията на чл.86 от Закона за опазване на околната среда, Докладът за екологичната оценка /ДЕО/ включва информация, съответстваща на степента на подробност на плана и използваните методи за оценка.

Задължително, ЕО трябва да съдържа информация, анализи и коментар по отношение на: • описание на съдържанието на основните цели на ОУП и връзката му с други съотносими планове и програми;

 • аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на ОУП;

 • характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати;

 • съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към плана, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по ЗБР;

 • целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към ОУП и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето му;

 • вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, недвижимо културно наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици;

 • мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда;

 • описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау;

 • описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на ОУП

 • нетехническо резюме на екологичната оценка.

Съгласно писмо изх. №1783/1/30.05.2014г. от РИОСВ Благоевград относно Планово задание за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Якоруда, е преценена необходимостта от извършване на екологична оценка и стъпките, които следва да бъдат извършени във връзка с това.

6ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕО НА ОБЩИНА Якоруда

6.1. ВЪВЕДЕНИЕ


6.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – име, пълен пощенски адрес, лице за връзка, телефон, факс, електронен адрес;

6.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

а) основание за изготвяне на ОУП - нормативен или административен акт;

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана;

в) териториален обхват;

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) - описание;

д) финансиране на плана (държавния и общинския бюджет, международни

програми, финансови институции);

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

з) орган, отговорен за прилагането на плана - пълен пощенски адрес, лице за връзка, телефон, факс, електронен адрес.

6.4. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ОУП, ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

6.4.1 Основни цели на ОУП – описание на основните цели и задачи на плана


6.4.2 Връзка с други планове и програми в този раздел на ЕО следва да се направи анализ и се установят връзките на ОУП на община Якоруда с Националният план за развитие на РБ, Националната стратегия за регионално развитие, Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор, Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на РБ, Общински план за развитие и т,н.

6.4.3. Цели на опазването на околната среда – кратко представяне


6.4.4. Консултации с компетентни органи и заинтересовани лица в табличен вид се представя справка за проведените консултации и за изразените мнения и предложения, както и за начина на отразяването им в ЕО, като се описват приетите и/или неприети бележки, препоръки или предложения и отразяването им в ЕО. Към доклада се прилагат документите, представящи резултатите от проведените консултации - протоколи, становища, анкети, писма и др.

6.4.5. Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на плана

Анализът на компонентите на околната среда се извършва в последователност, базирана на чл.4 и чл.5 от ЗООС. По отношение на обхвата, за всеки един от анализираните компоненти и фактори е необходимо да се изведат съответните основни характеристики и се направи обобщение относно неговата роля и значение за предвижданията на ОУП на община Якоруда. Анализът на компонентите и факторите се извършва в следната последователност:6.4.5.1 Териториален обхват, местоположение, обща характеристика

Предмет на анализ тук са структурата на територията и характера на земеползване – земеделски земи, горски фонд, селищна мрежа, недвижимо културно наследство, зони за отдих и туризъм, защитени зони, транспортна и техническа инфраструктура, защитени територии, диференцирани по смисъла на ЗЗТ, водоизточници със СОЗ и водни площи, нарушени територии и такива, замърсени с отпадъци и територии със специално, друго и смесено предназначение;

Към ЕО се прилагат Опорен план и карти съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и прието Задание за разработване на ОУП на община Якоруда.

6.4.5.1 Климатични фактори

Описват се и се анализират данните от съществуващите метеорологични станции, разположени на територията на общината или в близост до границите й, като се прави характеристика по основни климатични елементи с акцент върху тези, представляващи ограничител или стимулатор за развитие на различни сектори на територията на общината; акцентира се върху влиянието на тези, стимулиращи разсейването на вредни вещества във въздуха6.4.5.2 Въздух

Извършва се оценка на качествата на атмосферния въздух по налични данни, коментират се основните източници на замърсяване на атмосферния въздух, като се разграничават тези с линеен и /или точков характер, постоянни и епизодично действащи, въздушни и наземни, подвижни и стационарни и др.; формулират се изводи относно съществуващото състоянието и качествата на атмосферния въздух.6.4.5.3 Повърхностни води

Характеризират се преминаващите през територията на общината реки, притоците към тях, водоеми, анализират се качествените характеристики на водите, начините и условията на водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води; При наличие на проблемни замърсявания в зависимост от източниците на замърсяване-селищни или от инсталации се извеждат мерки, които се отразяват в предварителната фаза на ОУП на община Якоруда6.4.5.4 Земи и почви

Земите се анализират в качеството им на приемник на съществуващи функции и характер на изграденост, базирано на съществуващият баланс на територията /съществуващо земеползване/ и като ресурс-приемник на предвижданията на плана, почвената покривка се анализира по тип и наличие на нарушени и увредени земи; прави се анализ на типа на почвите и тяхното състояние; на местата със съхранени естествени характеристики, извършва се обобщаваща оценка за съществуващото състояние на този компонент.6.4.5.5 Земни недра и подземни води

Оценява се възможността на земната основа да приеме евентуална бъдеща намеса, инженерно-геоложките условия, наличие на подземни богатства, наличие на физико-геоложки процеси и явления, сеизмичност, естествени и експлоатационни ресурси на подземните води и нивото на залягането им, изградени водовземни съоръжения и др.подобни;6.4.5.6 Ландшафт

Извършва характеристика и анализ на принадлежността на територията към основните типове ландшафт, определяне на структурата и устойчивостта им към антропогенно натоварване, възможностите за миграция за замърсители, определяне на основните степени на устойчивост на ландшафта, поемна способност на ландшафтите за различни типове дейности; представянето на съществуващото състояние завършва с обобщена оценка за състоянието на компонента ландшафт.6.4.5.7 Биоразнообразие, защитени територии и зони

Анализира се общото състояние на този аспект предвид обстоятелството, че действащата нормативна уредба изисква разработване на Доклад за оценка на въздействието, чиято задача е да даде ясна представа за въздействието на предвижданията на ОУП върху предмета и целите на опазване на отделните защитени зони; поради това и с цел да се избегнат излишни повторения, задачите на ЕО се ограничават до общата представа за наличностите, характера и качествата на елементите на проучваният компонент и изискванията спрямо защитените зони. По отношение на защитените територии, предмет на ЕО са попадащите в границите на община Якоруда.Анализът на този компонент завършва с обобщаваща оценка за съществуващото състояние на всеки от разглежданите елементи на този компонент.

6.4.5.8 Отпадъци и опасни вещества

 • Опасни вещества описват се употребата и съхранението на опасни вещества в пределни количества равни или по-големи от количествата в Приложение 3 на ЗООС.

 • Отпадъци – предмет на анализ в тази част на ЕО е съществуващото състояние – вид и количества на генерираните отпадъци-битови, строителни, производствени, опасни, начин на събиране и третиране в т.ч. и на специфични отпадъчни потоци; третиране, оползотворяване, обезвреждане (в т.ч. депониране) и др.; място на генериране, класификации.

6.4.5.9 Вредни физични фактори


Анализира се съществуващото състояние по отношение на източниците на шум, вибрации, електромагнитни полета и фонова и антропогенна радиация, топлинно замърсяване; местоположение, характер и степен на въздействие на различните източници; гранични стойности на шумови нива за различни територии; оценка за доминиращите за общината и населените места видове вредни физични фактори.

6.4.5.10 Клтурно и историческо наследство


Анализира се наличието на регистрираните обекти на културата /археологически, исторически, архитектурни/ и тяхното отношение към устройството на територията от позициите на опазването на околната среда;

6.4.5.11. Зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут


Предмет на оценка тук са Санитарно-охранителните зони около водоизточници и евентуално определяне на хигиенно-защитни зони; съгласно указанията на Басейнова дирекция „дейности с отрицателните въздействия върху водите да не се извършват в СОЗ, да не се допуска замърсяване на водите в зоните със съществуващо и перспективно ползване – зони за къпане, зони за развъждане на черупкови организми, водите в защитените територии и зони по Натура 2000, осигуряващи условия за живот на воднозависими видове”. Необходимо е да се даде информация за зони и обекти със специфичен хигиенно- охранителен статут и при наличие на такива да се оцени евентуалното въздействие върху тях, съобразно действащите хигиенни норми и изисквания.

6.4.5.12 Здравно- хигиенни аспекти на околната среда


Анализира се съществуващото състояние по отношение на здравно-хигиенните аспекти; оценка за влиянието на ОУП на Община Якоруда върху тези фактори.

7Синтезиране на резултатите от анализа на съществуващото състояние


Извършва се в следните три направлениа:

7.1 Развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана

7.2 Взаимовръзки между аспектите без прилагане на плана


Характеристика на взаимовръзките на аспектите, изложени от 4.2 до 4.10.

7.3 Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към плана. Райони с особено екологично значение.

8Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво, имащи отношение към плана и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на плана

8.1 Предвиждания на ОУП на община Якоруда с постигане на национални цели


Прави се представяне на предвидените с плана устройствени решения относно целевата ориентация на плана, общото зониране на територията, предназначението на отделните видове територии, поемната способност на територията, общата концепция на плана, количественото развитие на транспортната и инженерна инфраструктури, алтернативи и др.; да се опишат упоменатите в т.5.3 проблеми през призмата на целите, изведени в НСОС и Национален план за действие.

За всяка от посочените цели се извършва кратък анализ на база предвижданията на плана.


9Прогнозна оценка на възможни значителни въздействия върху околната среда и връзките между тях

9.1 Характеристика на плана /устройствени параметри/


Представят предвижданията на плана относно предлаганото фактическо ползване на територията, предназначението й, цялостният й баланс /характер на земеползване/ и отражението на отделните му елементи върху компонентите на околната среда; представят се в резюме основните постановки на ОУП на община Якоруда по отношение на:

 • общата концепция на плана;

 • общата структура на територията;

 • функционалното предназначение на отделните части на територията и устройственото зониране;

 • комуникацията и транспорта;

 • други;

За всеки от посочените елементи на плана се разработва коментар -оценка за въздействие върху околната среда, вкл. препоръки и насоки към окончателният план.

9.2 Климат и атмосферен въздух


Извършва се прогноза и оценка за въздействие върху атмосферния въздух; възможното въздействие върху въздуха се оценява по вид, вероятност, продължителност, териториален обхват, честота на проявление, рискове за човешкото здраве, кумулативен ефект, превишаване на екологични стандарти, последици върху пространства и пейзажи, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

9.3 Повърхностни води


Описват се и се оценяват всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните води; анализират предвижданията на ОУП на община Якоруда, свързани с този компонент на околната среда; извършва се прогноза и оценка за въздействие по отношение на вида, вероятността, продължителността, териториалният обхват и последиците върху хората и пространствата със статут на защита.

9.4 Земи и почви


Анализира се проектният баланс на територията /проектно земеползване/ и конкретните предназначение и начин на устройството й; преценяват се възможностите и условията за нарушаване или промяна на категорията земя, увреждане на почвите, промени в почвеното плодородие; извършва се прогноза и оценка за въздействие по вид, вероятност, продължителност, териториален обхват, рискове аз човешкото здраве, стойност и уязвимост на пространствата, последици върху пространства и пейзажи със статут на защита.

9.5 Земни недра, подземни води


Анализира се въздействието на предвижданията на плана върху този компонент по вид, вероятност, териториален обхват, рискове за човешкото здраве, кумулативен ефект, стойност и уязвимост на пространството, последици върху пространства и пейзажи със статут на защита; акцентира се върху въздействието на неблагоприятните физико-геоложки процеси и явления, в частност активните свлачищни процеси.

9.6 Ландшафт


Извършва се анализ на проектния баланс на територията, предложен от плана; оценяват се ландшафтите според промените, които се очаква да настъпят в структурата им; анализират се условията за миграция на замърсители по пътя на атмосферния въздух, повърхностните и подземни води и почвите; въздействието върху ландшафта се оценяват по вид, вероятност, продължителност, кумулативен ефект, последици върху пространства и пейзажи със статут на защита.

9.7 Биоразнообразие, защитени територии и зони


Анализират се и се оценяват на база предвижданията на плана - общата структура на територията и режима на устройство на отделните територии; предмет на оценка са горските паркове, зелени площи, защитените територии по ЗТТ, защитените зони по ЗБР; оценката за въздействие върху разнообразието и защитените зони се определя по вид, вероятност, продължителност, териториален обхват, честота, стойност и уязвимост на пространството, последици върху пространства или пейзажи, които имат признат статут на защита.

9.8 Отпадъци и опасни вещества


Анализират се и се оценяват количествата очаквани отпадъци по видове, източници, начини на събиране и третиране, като нарочно внимание се отделя на пространствения аспект на компонента – местата за депониране /третиране/ на различните видове отпадъци.

9.9 Вредни физични фактори


Анализират се и се оценяват източниците на шум съгласно предвижданията на плана – комуникационно-транспортни, производствени, битови, евентуални източници на вибрации, източници на електромагнитно натоварване, радиационно и топлинно замърсяване; оценката на прогнозното въздействие се извършва по вид, териториален обхват, степен, вероятност, честота, продължителност, комбиниран и кумулативен ефект.

9.10 Културно и историческо наследство


Оценява се въздействието на предвижданията на плана върху наличието на движими и недвижими културно-исторически паметници.

9.11 Население и човешко здраве


Определя се потенциално засегнатото население и територии, зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита, рисковите фактори за увреждане здравето на хората, възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено действие на установените фактори, оценка на риска, мерки за здравна защита.

10Синтезиране на резултатите от анализа на възможните въздействия върху околната среда от предвижданията на плана

10.1 Развитие на аспектите на околната среда с прилагане на плана


Представят се по аспекти нерешени екологични проблеми или такива, произтичащи от предвижданията на плана; резултатите от анализа се представят в табличен вид, като срещу всеки компонент и фактор на околната среда се представя очакваното развитие на аспектите на околната среда и възможните въздействия върху тях.

10.2 Взаимовръзки между аспектите с прилагане на плана


Представя се характеристика на взаимовръзките на аспектите с нерешени екологични проблеми или произтичащи от предвижданията на плана:, свързани с или произтичащи от

 • общата концепция на плана;

 • земеползването и устройственото зониране;

 • комуникационно-транспортната инфраструктура;

 • техническата инфраструктура и др.10.3 Нерешени екологични проблеми или произтичащи от предвижданията на ОУП на община Якоруда


Представят се описателно нерешени екологични проблеми или произтичащи от предвижданията на плана, напр. комуникационни проблеми-транспортна инфраструктура, ако има такива.

11Алтернативи, в т.ч. „нулева” алтернатива


Разглеждат се следните алтернативи – нулева, най-добра за околната среда, най-икономически подходящата с мерки за намаляване на въздействията.

12Мотиви за избор на разглежданите алтернативи и описание на методите за извършване на екологична оценка, вкл. трудностите при събиране на информация.


13. Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятни последици от реализирането на плана

Мерките се представят по компоненти и фактори на околната среда, вкл. устройствените параметри на територията. Да се отделят мерките, които следва да бъдат отразени в окончателния проект на ОУП на община Якоруда.14. Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на плана

Заключение на експертите: Посочват се и срокове и отговорници за изпълнение на мерките, вкл. необходимостта от мониторинг. Заключение на експертите – разработва се в съответствие с изискванията на чл.83, ал.3 от ЗООС.

Като отделен документ - т.е. самостоятелно приложение към ЕО и съобразено с изискванията на нормативната уредба да се представи:Доклад за оценка за съвместимостта на Общия устройствен план на Община Якоруда с предмета и целите на опазване на защитените зони и защитени територии в община Якоруда.

13ПРИЛОЖЕНИЯ


Като Приложения да се представят най-малко:

 • Справка за проведените консултации;

 • Списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада;

 • Общ устройствен план;

 • Картен и графичен материал – водоснабдяване, защитени зони и територии;

 • Снимков материал;

 • Копия от протоколи, становища и писма относно проведените консултации по обхвата и съдържанието на ОУП и ЕО

 • Декларации по чл. 16, ал. 2 от Наредбата за ЕО

 • Списък на източниците на информация, използваните методи за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който са публикувани1 Закон за устройство на територията; Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета; Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на населените места; Закон за държавната и общинска собственост; Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

2 а) определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие на града до 2035 г. и неговото демографско развитие;

б) определяне на функционалното предназначение на градските терени по структурни единици и извеждане на пространствени и социални параметри;

в) определяне на вътрешната структура на елементите на функционалните системи "обитаване", "труд" и "отдих";

г) организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера;

д) определяне йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна мрежа и тесните места в действието й;

е) създаване на условия за оптимизиране на масовия градски транспорт и неговото функциониране;

ж) развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи;

з) организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система;

и) създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия при отчитане на факта, че градът има епизодични проблеми в екологично отношение;

к)разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница