Ежегодни цели на администрацията за 2013 г. Наименование на администрацията: Държавна агенция за българите в чужбинаДата23.07.2016
Размер131.38 Kb.
#1424
ТипПрограма
Ежегодни цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: Държавна агенция за българите в чужбина


1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2012 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок /месец

през 2012/

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

Практическо осъществяване на полити ката на държавата към българи-те по света

Единение на всички българи:

1. Програма на Правителството;
2. Устройствен правилник на ДАБЧ;
3. Стратеги -чески план на ДАБЧ 2013 г.


Изработване на програми на ДАБЧ за работа с бълг. общности по държа ви и орг.структури

Реализиране в пълен обем на функциите и задачите на ДАБЧ по основ- ни направления
I.Подобряване на демограф - ското състоя -ние на бълг. нация


1. Национална стратегия към българите по света
2. Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и на интеграцията 2011 – 2020 г.;
Национална стратегия по демографско развитие на България 2006 – 2020 г.

3. Постоянна междуведомствена комисия по въпросите на образ. дейност сред българите в чужбина - ПМС 465/2011 г.


Реализиране на положителен емиграционен баланс


1.Разработване на проект за стратегия


2.Участие на ДАБЧ в годишните планове за 2012 г. по изпълнение на стратегиите.

Дек.
дек.


2.Устойчиво ниво на завръщащи се българи за професионална реализация в страната; интеграция в бълг. о-о на трайно установили се в страната
2.год. планове 2 бр.

участие в 2 работни групи

1.Един проект

2.год. планове 2 бр.

участие в 2 работни групи2.а. Поддържане на базата данни за бълг. студентски общности в чужбина.

2.б. Организиране и участие в инициативи на младежки и студ. организации в чужбина


дек.

2.а. Мониторинг върху проф. ориентираност на младите хора


2.б.Засилване на връзката между академичните организации и бълг. общество и държ. институ ции


2.а. една база данни
2.б. участие в 3 инициативи

2.а. една база данни
2.б. участие в 4 инициативи

2.в. Проучване на нагласите за завръ щане на високо -квалифицираната емиграция в България

дек.

2в. Актуализира-

не на базата данни за младата емиграция и нагласите й за завръщане и проф. реали - зация в Б-я
2.в. едно проучване; две публикации, участие в един форум

2.в. едно проучване; участие в един форум

2.г. Организиране на

Младежки форум „Кариера в Б-я. Защо не?”, 6-то издание2.д. Летен стаж в ДАБЧ за бълг. студенти от чужбина и от България


Дек

юли.


2.г. Разши-ряване участието на млади българи с образование и опит, придобити в чужбина;

Увеличаване броя на фирмите участнички;

привличане участието на държавни институции
2.д. Повишаване на интереса към функцио нирането на държ. админис-трация


2.г. 1200 участници от 44 д-ви; 51 фирми;

две държ. институции2.д. 23 студента от 5 държави


2.г. 1200 участници; 55 фирми;

Две държ. институции2.д. 24 студента от 7 държави


3. Участие в осъще ствяване на дейностите, предвидени в утвърдения план за 2013 г.


3.а. Участие в кандидат студентската кампания по приема на документи на желаещите да следват в бълг. висши училища
3.б.Създаване на оптимална органи -зация по посре -щане и установя -вяне на студенти от чужбина по ПМС 103 и ПМС 228;


дек.

юли


Септември-
октомври


3. Опитимизира не на координа цията между и-циите
3.а.Разясняване на условията за кандидатстване, съобразно изискванията на ПМС № 103 и ПМС № 228


3.б. Взаимодействие с държ. и-ции и висшите училища (редовни срещи, консултации, решаване на текущи проблеми)


3. участие в 14 заседания


3.а. Участие в комисии по прием на документи в 7 държави
3.б. приети 408 студенти след завършено средно образование и 32 в ОКС „Магистър”

3. участие в 12 заседания


3.а.Участие в комисии по прием на документи в 7 държави
3.б. 450 кандидат студенти
3.г. Организиране на кандидат-студентски борси/

Информационни дни на бълг. висше образованиемарт

3.г. Разширява не на положителните нагласи за придобиване на висше образование в България

3.г. Разработване на програми и участие в две борси: Молдова/155 участници/ и Украйна/120 участници/

3.г. Разработ- ване на програми и участие в реализирането на 3 кандидат-студентски борси в Ю.И.Европа
II. Запазване и развитие на националната, културната и духовна идентичност на българите по света


1. Устройствен правилник на ДАБЧ
2. Стратегиче-ски план на ДАБЧ за 2013 г.


1. Изпълнение в пълен обем на функциите на ДАБЧ и реализира не на стратегическия план за 2013 г.

дек.

1. Съхраняване на българското етнокултурно пространствоА. Развитие на взаимодействието и подкрепа на бълг. образователни звена по света:


декември


Съхраняване на бълг. език, култура, традиции и истор. памет сред подрастващото поколение българи в чужбина
1. Участие в реали- зирането на Нац. програма „Роден език и култура”, 2013 г.

2. Участие в Междув. Комисия по ПМС №334/2011 за бълг. неделни училища в чужбина

дек.
Дек.

1.Запазване на тенденцията по отношение броя на бенефициентите

2.Увеличаване броя на бенефициентите1. 60 училища

2.104 училища получили финансиране

1.65 училища

2.130 училища


3. Съдействие за организиране и участие във форуми по проблеми на бълг. у-ща в чужбина


Дек


3.Повишаване ефективността на образованието и разпростран. на бълг. език и култура зад граница

3. един форум;30 участници


3. два форума;150 участници


4. Предоставяне на худ. и учебна л-ра, пособия, филми и др. материали в помощ на образоват. и култ. дейност на бълг. у-ща
5. Организиране на съвместни инициативи с бълг. училища

дек.

Дек.


4. Укрепване на

учебната база на бълг. образо вателни звена


5. Стимулиране на процесите на съхраняване на нац. идентичност на децата от бълг. общности

4. предоставе -ни 140 комплекти с м-ли за училища в 27 д-ви

5. 38 инициативи

4. Предоста -вяне на 150 комплекти с м-ли за у-ща в 30 д-ви

5.42 инициативи

6. Традиционни детски конкурси, учредени от ДАБЧ: литературен; по изобразително изкуство; по пеене

юли


6. Привличане по-голям брой деца


6. 1188 деца от 27 държави

6. 1250 деца от 30 държави

7. Детски спортни прояви/ „Спартакиада” 2013

май


7. Укрепване на контактите между българските деца от страната и чужбина


7. 272 участници от 6 държави

7. 280 участници от 6 държави

8. Сътрудничество с НПО


дек.


8. Приобщава не на бг. деца от чужбина чрез включването им в прояви на НПО


8. десет инициативи


8. дванадесет инициативи


Б. Поддържане на връзки и подпома- гане дейността на

бълг. дружества, църк. общини, медии в чужбина
Дек.


Б. Разширява не на хоризон талните контакти между тях и бълг. държавни институции


Б. ДАБЧ поддържа връзки с 869 структури


Б.ДАБЧ поддържа връзки с 885

структури1. Предоставяне на фолк. костюми, инф. , културни продукти


дек.

1.Укрепване и разширяване на дейността им


1. Предоставе- ни 127 комплекти с м-ли в 35 д-ви


1. Предоставя- не на 140 комплекти в 38 д-ви


2. Удостояване с отличия на заслу жили българи и о-ции с паметни зна-ци на ДАБЧ
3.Организиране на съвместни инициативи с бълг. сдружения в чужбина


дек.
Дек.

2.Формиране на българско лоби в чужбина


3.стимулиране процесите на консолидация и

опазване на бълг. традиции култура и идентичност2. 23 отличия
3. 64 инициативи

2. 25 отличия
3.70 инициативи

III. Разпростра нение на поло жит. образ на България, на българската култура и история по света


1. Програма на правителството;
2. Устройствен правилник на ДАБЧ;

3.Стратегически план на ДАБЧ 2012 г.


А. Реализиране на издателската и информационната дейност на ДАБЧ

А.Разширяване на инф. обслуж ване на българите и бг. общности


1. Поддържане на електронен портал „Родина”

дек.


1.Оптимизиране на общуването с българските общности и техните орган. структури
1. публикувани 220 материали1. публикувани 250 материали


2. Електронни продукти в уеб-сайта на ДАБЧ
3. Стартиране на нов електронен продукт:Информационен бюлетин

дек.


3. улесняване достъпа на сънародниците ни с полезна информация за България в образоват., социалната и икономич. сфера

2. един продукт


3. 0


2. един продукт


3.един продукт

4. Печатни издания

5.Съдействие за организиране на инициативи на бълг. сдружения за популяризиране на бълг. култура и традиции в съответните общества


дек.

Дек.5. Привличане на полит., културните и стопанските кръгове към България

3. 5 издания

5. десет инициативи

3. 5 издания

5. десет инициативиРосен Иванов

Председател на ДАБЧ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница