Ет ” полифол-атанас Начев” гр. Асеновград Управител на фирмата- възложител: Атанас Георгиев НачевДата05.02.2018
Размер271.97 Kb.
#55086
Уведомление


 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА


1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора

ЕТ ” ПОЛИФОЛ-Атанас Начев” гр.Асеновград

Управител на фирмата- възложител: Атанас Георгиев Начев

2. Пълен пощенски адрес: 4230 Асеновград , ул. „Атанас Свещаров” №15

3. Телефон: 0331 / 6 38 684. Лице за контакти: Атанас Георгиев Начев Телефон , факс е-mail: 0331 / 6 38 68 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. Резюме на предложението

Предложението касае производство на субстрати и гъбопроизводство, както и изграждане на малка когенерационна инсталация за добив на биогаз и производство на електрическа и топлинна енергия. Инсталацията ще бъде с мощност 80 КW електрическа и до 90 КW топлинна енергия. Като суровини ще се използват животински отпадъци (екскременти) и/или суроватка и растителни отпадъци(царевичен силаж, сорго, тритикале).


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Възложителят има опит в областта на гъбопроизводството и свързаните с него подпроизводства. Необходимостта от реализацията на инвестиционното предложение за когенерацията се определя от съвокупността на няколко групи фактори – икономически, социални, политически, екологични.

Световното производство на енергия сега се разпределя както следва: • петрол 40%,

 • природен газ 22.5%,

 • каменни въглища 23.3%,

 • хидроенергия (електричество) 7.0%,

 • ядрена енергия 6.5%,

 • биомаса и други 0.7%.

От това разпределение се вижда силната зависимост на човечеството от органичните горива. Енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и пестенето на енергия са най-евтините, най-безопасните, най-сигурните и най-приемливите, от гледна точка на природата и обществото, начини да се постигне ограничаване на емисиите на парникови газове в енергийния сектор.

Възобновяеми източници на енергия като вятъра, слънчевите фотоволтаични инсталации, слънчевата термична и геотермална енергия, биомасата и енергията на приливите и отливите могат да изпълнят тази цел.

Едновременно се дава приоритет на енергийната ефективност и мерки за пестене на енергия. Според Грийнпийс енергията от възобновяеми източници, заедно с енергийната ефективност, могат да покрият 25% от осигуряването на Европа с енергия до 2020 г. В унисон с новата, още по-строга политика на ограничаване на изкопаемите неекологични горива и енергия, е и българската вътрешна икономическа политика, която стимулира развитието на сектора на естествено възстановяеми източници.

Енергията от биомаса е енергията, която се съдържа във вид на органична материя, натрупана в растенията. В момента дървесната маса е най-големият източник на биомаса, въпреки, че други източници, като зърнените култури, селскостопанските отпадъци и градските и индустриални отпадъци заемат все по-важно място в енергийния баланс на човечеството.

Газът, който се получава при декомпозицията на органични отпадъци, основният компоненнт на които е метан, е също важен енергиен източник от биомаса.

До началото на 20-ти век биомасата е била основно енергийно гориво, а в момента е само малка част от енергийната консумация. Производството на електроенергия от биомаса се оценява на 44 GW инсталирани мощности за 2005 година.

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика към Европейския парламент в специално становище подчерта огромното значение на производството на биогаз за диверсификацията на енергийните източници. Биогазовата енергетика може да доведе до по-висока степен на независимост, сигурност, устойчиво енергийно снабдяване и да открие нови възможности за доходи и по този начин се очаква Европа не само да стане по-независима от изкопаемите горива и атомната енергия, но и да реши сериозните си проблеми с управление на постоянно нарастващите количества отпадъци. В същото време изгарянето на биогаз има много по-слабо влияние върху парниковия ефект и климатичните промени, в сравнение с изкопаемите горива. Освободения въглероден диоксид вече е бил включен в кръговрата на веществата в органичната материя и количеството му е такова, че може да се оползотвори отново в процеса фотосинтеза. Всяка година обемът на производството на биогаз в ЕС се увеличава с около 20%. През 2007 г. то достига значителен ръст – 5,9 млн. тона нефтен еквивалент. Изчисления на български специалисти в областта на биогазовата енергетика показват необходимостта в България да се обърне по-сериозно внимание на биогазовите инсталации като перспектива с голям потенциал. Още повече, че биогазовата инсталация дава не само електро- и топлоенергия, а и алтернативно гориво, като заедно с това редуцира отпадъците и емисиите на метан и въглероден диоксид.

През последните години се наблюдава съживяване на интереса към производство на биогаз в България. Работи се по редица проекти, както частни така и общински, за които се очаква значително да подобрят условията в общините и конкурентната способност на производителите. От икономическа гледна точка най-подходящо е да се изграждат биогазови инсталации с ко-генерационни системи. Очаква се в страната ни именно те да се използват най-масово. Аграрните и горски райони пък предполагат по-масово производство на биогаз от селскостопански и горскостопански отпадъчни продукти..

Биогазовите инсталации ще позволят страната ни да стане по-независима в енергийно отношение и да успее да спази споразуменията като член на ЕС за увеличаване процента на ползване на енергия от възобновяеми източници и намаляване на емисиите от въглероден диоксид.

Възложителят разполага с необходимия финансов, технически и кадрови ресурс за изграждане на обекта. Това, съчетано със собствеността върху имота и цитираните характеристики и предимства, определя целесъобразността и необходимостта от реализацията на инвестиционното предложение.
 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение. То не засяга и не противоречи на други утвърдени устройствени проекти или програми.

Предложението изцяло е съобразено с изискванията на няколко важни нормативни акта от българското законодателсто: • Закон за енергетиката. Глава 11. “Насърчаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин”, Раздел 1. “Производство на електрическа енергия от ВЕИ” (ДВ,бр.107/09.12.2003г.,изм.ДВ.бр.18/05.03.2004г.,изм.ДВ.,бр.18/25.02.2005г.,изм.ДВ.,бр.95/29.11.2005г.,изм.ДВ.,бр.30/11.04.2006г.,изм.ДВ.,бр.65/11.08.2006г.,изм.ДВ.,бр.74/08.09.2006г.).

 • Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. (ДВ., бр.49/19.06.2007г.);

 • Националeн план за действие за възобновяеми енергийни източници (2011-2020 г.)

 • Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г., приет с Решение на МС от 4 октомври 2007 г.;

 • Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2005-2015 г., МИЕТ/АЕЕ, декември 2005 г.;

 • Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г. Тя е в пряка връзка с изискванията на Закона за енергетиката и е одобрена на 12 юни 2008 г. от Министерски съвет. В програмата е посочено, че през 2020 г. около 38 на сто от потребената биомаса, което се равнява на близо 837 хил. тона нефтен еквивалент или около 9.7 тераватчаса, ще бъде използвана за производството на електрическа и топлинна енергия. Целта на тази програма е да се стимулира използването на биомасата за производството на енергия като алтернатива на конвенционалните горива,. В документа се отбелязва, че оползотворяването на техническия потенциал на биомасата - отпадъците от селското и горското стопанство, бита, малоценната дървесина, енергийните култури, може да покрие около 9 на сто от крайното енергийно потребление на България. Само от дървесни отпадъци България може да получава топлинна енергия в размер на 13.5 тераватчаса годишно, отчитат от Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА).

Предложението отговаря и на „Регионалния план за развитие на Южен централен район на планиране 2007-2013 г.”, а дейността е залегнала в редица приети общински стратегически разработки.

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи

При избора на настоящият вариант за изграждане обекта с централа за производство на електрическа енергия от биогаз разгледахме алтернативни варианти по:

 • Местоположението на площадката;

 • Вид на предлаганото оборудване и технологични процеси.

Многообразието от отпадъчни продукти на горскостопанската и селскостопанска дейност в района е дало основание фирмата ни да търси алтернативни площадки, разположени в близост до източниците на биомаса, използвайки наличните данни, водени и от желанието за усвояване на по-големи площи, необходими за складиране на суровината. По-голяма част от разглежданите алтернативи бяха в площадки, разположени на урбанизирани или увредени от антропогенно въздействие до известна степен терени, но без сменено предназначение на земите. В съседство най-често се намират съхранени природни дадености, характерни и даващи облика на района.

Разглеждахме задълбочено различни технологични варианти по отношение на използваните и достъпни за момента видове биомаса: • Енергийни селскостопански култури – рапица, слънчоглед и др.;

 • Отпадъчни продукти от селското стопанство – слама, царевичак, оборски и птичи тор...;

 • Производствени отпадъци;

 • Битови отпадъци;

 • Утайки от пречиствателни станции.

Избраното решение на този най-ранен по смисъла на ЗООС етап, представяме в т. 6.

То в максимална степен отговаря на разгледания от нас и анализиран детайлно комплекс от икономически и екологични дадености и определя удачността на избора ни за реализация на инвестиционното предложение.

Имайки предвид описаните дадености и съображения, считаме, че за инвестиционното ни прeдложение няма друга подходяща алтернатива в района.


 1. Местоположение на площадката, вкл. необходимата площ за временни дейности по време на строителството

В поземлен имот с идентификатор. Няма да са необходими допълнителни площи извън тази на имота с площ от 4,7 дка при изграждането и експлоатацията на бъдещия обект

 1. Описание на основните процеси по проспектни данни:

Производството на субстрат за гъбопроизводството ще се извършва на основата на растителни суровини и отпадъци (слама, трици, оризови люспи, памучно семе, памук и др). Смесването на изходящите суровини в определени пропорции, хомогенизирането и овлажняването им до определена влажност води до получаването на субстратна маса без мирис. Следва пастьоризация при определени температурни режими и засаждане на съответния щам-мицел в субстратната маса. Оформянето на субстрата се завършва с поставянето му в найлонови блокчета или чували, които се зареждат в реколтните помещения. За едно зареждане ще се използуват от 400 до 500 тона мицелиран субстрат. Годишно се предвижда осъществяването на 4 цикъла , или около 1200-1400т/годищно субстрат. Ще бъдат заети около 30-35 човека.

Инсталацията ще разполага с електрическа мощност от 80 Кw и 90 КW топлинна енергия, като ще бъде зареждана с растителните отпадъци от описаното призводство. Силажът и торът се разграждат биологично във ферментационните танкове, след което се получава биогаз. От един тон биомаса се получават приблизително 750 кг преработена (вторична) биомаса и около 200 м³ биогаз, със съдържание на метан около 52 %.

Суровината за биогаз се изпомпва в покрит складов буфер, снабден с устройство за разбъркване и в зависимост от процеса с допълнителен миксер за добавяне на субстрат, който влиза в буферния резервоар. Непосредствено до резервоара за съхранение на биомаса е монтирана захранващата помпа за автоклава (ферментатора), която транспортира тора почти непрекъснато към анаеробния автоклав.

Автоклавът за мокро разлагане е смесен автоклав с вътрешно смесващо устройство. Автоклавът е изолиран, така че да поддържа загубите на топлина при конвекцията в рамките на икономичен диапазон.

Процесът се осъществява при температура в мезофилния диапазон (35 °C до 38 °C) и загрят от изходящата топлина от когенерация посредством отоплителни серпентини инсталирани във вътрешната страна на автоклава. След статистическо време на задържане от 70 дни, а в някои случаи дори и повече, вторичната биомаса се складира и може директно да бъде използвана (без процес на дообработка) като почвен подобрител.

Автоклавът е снабден с миксери, за да поддържа субстрата в движение и да избегне образуване на утайка и боклуци. Изтичащият поток от автоклава, който представлява остатък след разграждане, се изпомпва в съществуващ складов резервоар или лагуна на обекта. При необходимост, биологично преработената смес може да бъде разделена на течна и твърда фракция, след което да бъде използвана за подхранване на енергийни култури, нуждаещи се от по-особени грижи по време на процеса на култивация.

Биогазта се съхранява в газов контейнер. С цел намаляване съдържанието на H2S (високите съдържания на H2S могат да бъдат вредни за когенерацията) в биогаза, се инсталира устройство за дозиране на въздух. Биогазта се използва в когенерация, с цел производство на електрическа енергия и топлина. В случай, че биогазта не може да се използва в когенерацията, аварийна горелка за биогаз, инсталирана върху когенератора, го изгаря.

Отделенията за контролното устройство и електрическия прекъсвач са поместени в отделен контейнер.

Също така в отделен контейнер са монтирани помпите за зареждане/ изпразване на резервоарите (буфера за тор, автоклава) и приспособлението за разпределяне на топлина

Производството на електрическа енергия ще се извършва в чрез газов двигател с вътрешно горене, куплиран с генератор. Около машината не трябва да има пясък, прах и корозивни газове, а останалите изисквания към средата, в която ще работи са:Барометрично налягане

kPa

<100

Температура на окръжаващата среда<50

Надморска височина

m

<2000

Относителна влажност

%

<90 (при 35℃)

Минималните изисквания за качеството на газа на разстояние от 1 метър от входящия фланец са:

температура на газта≤40

налягане

kPa

3-10

Флуктуации на налягането на газа

kPa/минута

≤1

H2S концентрация

mg/Nm3

≤200

NH3 концентрация

mg/Nm3

≤20

Гранулираност на праха

μm

≤5

Общо съдържание на прах

mg/Nm3

≤30

Съдържание на H2O

g/Nm3

≤40

Стойност на температурата

MJ/Nm3

>4

Около и над двигателя ще се проектира и изгради шумоизолираща стена и таван.

В резюме: Суровините ще бъдат подложени на анаеробна ферментация и като краен продукт ще се получава ел. енергия, топлинна енергия и неактивен тор, който ще се използва в земеделието. Инсталацията е поточно резервоарна, която в зависимост от добива на газ работи в термофилен, респ. мезофилен режим на работа. Растителните отпадъци се консервират в силажни ями. Входящите енергийни суровини се подават в главен ферментатор и се подлагат на ферментация при температура 35о-38о С. Произведеният биогаз се изгаря в когенератор – двигатели с вътрешно горене за получаване на електрическа и топлинна енергия. Произведената топлинна енергия ще се използва отчасти за собствени нужди за отопление, останалата топлинна енергия ще се използва за изсушаването на остатъчната субстанция и получаване на висококачествен тор, а ел. енергията ще се подава в електропреносната мрежата. Резервоарът за газ (газохранилището) ще е изработен като резервоар за ниско налягане и ще служи за междинно съхранение на биогаз, както и за балансиране на производствените колебания.
Присъединяването към националната електроразпределителна и електропреносна мрежа ще се извърши съгласно подписания предварителен договор с ЕVN „България Електроразпределение” АД. Подробно описание на всички елементи и компоненти на присъединяването към мрежата ще се съдържа в предварителен договор с електроразпределителното дружество.


 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нови пътища. До имота преминава полски път, който ще бъде реконструиран частично.
 1. Програма за дейностите, вкл. за строителство и експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Фирмата ще осъществи няколко дейности след положително решение по проведена процедура по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда.

Програмата за дейностите включва няколко етапа. • Инвестиционното проектиране следва традиционните стъпки от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - скицата (виза) за проектиране, идеен проект, технически проект, работен проект. Ще бъдат предложени и разработени в пълно съответствие с изискванията на ЗУТ и чл. 124, чл. 128, чл. 130, чл. 132, чл. 134 и чл. 150 от Наредбата.

Съгласно изискванията на ЗУТ инвестиционният ни технически или работен проект ще се съгласува и одобри от главния архитект на община Първомай, който ще издаде и разрешение за строеж, поискано чрез заявление.

Не е необходимо получаването на лицензия от ДКЕР тъй като съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енерегетиката такава е необходима в случаите за производство на електрическа и/или топлинна енергия в инсталации на биомаса/биогаз с обща инсталирана електрическа мощност над 5 MW и обща инсталирана топлинна мощност над 5 MW . • Изграждане на обекта. Завършване на строителството.

При изграждането на сградния фонд и монтирането на елементите на централата ще е необходимо да бъдат сключени:

 • Договори между участниците в строителството - проектант, строител и консултант;

 • Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво. За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга - чл. 157, ал. 1 от ЗУТ.

 • Застраховане в проектирането и строителството.

 • След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, ще регистрираме пред общината въвеждането на обекта в експлоатация, като представим окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастъра, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ - чл. 177, ал. 1 от ЗУТ.

 • Присъединяването на инсталацията към електрическата мрежа се осъществява поетапно, съгласно чл.чл. 63÷68 от Наредба № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи - издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, (обн., ДВ, бр. 74 от 24.08.2004).

 • Разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация. Ще се извърши въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството – чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

 1. Предлагани методи за строителство.

Предложението предвижда основно монтиране на модулни елементи на централа за производство на електроенергия от биогаз в производствено хале, което е свързано с изграждане на фундаменти, крепежни елементи, а шумозаглушителни и преградни стени, вентилационна уредба, обособяване на битовка...

Ще се използват готови елементи и масивно строителство, като необходимите бетони, арматури, хоросанови разтвори и инертни материали ще се закупуват от лицензирани производители в град Пловдив. 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Бъдещото производство е свързано с оползотворяването на природни ресурси. Прогнозните количества суровини за инсталацията са: отпадъци от растителен произход- до 15 00 тона годишно

За производството е необходима технологична вода за охлаждане от около 200 литра на час, която обаче е циркулационна. Цикълът е напълно затворен, а загубите във вид на пара ще са пренебрежително малки..

Водоснабдяването ще е чрез връзка със селския водопровод, намиращ се в стопанския двор. Водопроводната мрежа ще осигурява вода и за технологични и за битови цели. 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количество и начин на третиране.

Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и депониране. При производството – когенерацията ще се генерира остатъчна субстанция, която е първокачествен тор.

При изграждането на обекта ще генерират незначителни количества строителни отпадъци:

- код 17.05.06. “Изкопани земни маси” – ще се използват за рекултивация на терена при изграждането на присъединителните съоръжения;

- код 17.09.04. “Смесени отпадъци от строителството”, които ще се извозят на указано от Кмета на Община Първомай депо.

При ремонтната дейност на машините ще се отделят малки количества метални отпадъци, които ще бъдат събирани и продавани на лицензирани фирми като вторични суровини.

Отработените масла ще се съхраняват в специални съдове (бидони), които ще се предават на специализирани фирми за преработка и оползотворяване. Количествата им са незначителни.

При експлоатацията на обекта практически ще се генерират незначителни количества битови отпадъци от обслужващия персонал - до 2-3 души.

Очакваното количество смесени битови отпадъци /код 20.03.01/ са около 0,01 м3/ч и средно 0,3 м3 за месец или 3.6 м3 за година. Те ще се събират ежедневно и изхвърлят периодично в контейнерите за разделно сметосъбиране.

В стопанския двор има изградена площадкова канализация за отпадните води от битово-фекален характер.


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Спецификата на предлаганият обект определя и мерките за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

 • В тази връзка на първо място следва да бъде разгледано въздействието върху компонента атмосферен въздух. Системата при нормална есплоатация не допуска изпускането на биогаз. Това се гарантира от качеството на материалите и изработката на критично важните компоненти на системата.

Няма да бъде допуснато дори приближаване до нормите за допустими емисии (НДЕ) по контролирания показател СО, регламентирани в Приложение № 7 на Наредба №1 за НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници.

За минимизиране на влияние на транспорта ще разработим оптимална схема за влизане, разтоварване и излизане на транспортните средства.

Изграждането на централата ще бъде свързано с минимални по обем изкопно-насипни работи, изкопаване и преместване на земни маси и други материали, затова по време на строителство се очаква отделяне на суспендирани частици прах. Получените прахове са дезинтеграционни и кондензационни. Те засягат най-вече работещите на обекта хора. Най-опасни за здравето на човека са най-фините частици от праха, наречена “респираторна“ фракция /големина на частиците под 2 микрона/.

 Периодът на строителство на обекта ще бъде в рамките на 6 месеца. Изкопните работи ще са с продължителност не повече от един месец.

Поради това праховото замърсяване ще бъде незначително и то основно в рамките на обекта т.е. ще има определено локален характер. След завършване на строителството ще се извърши озеленяване на площите зад оградата с подходяща храстова и дървесна растителност. Голяма част от атмосферните замърсители ще бъдат поети от предвиденото озеленяване. Растенията имат силно изразена филтрираща способност.

Емисиите, получени при изграждането и експлоатация на обекта, не дават основание както по количество, така и по състав да се счита, че ще повлияят върху качествата на атмосферния въздух, както в регионален, така и в локален мащаб.

Не се очаква негативно въздействие върху качествата на повъхностните и подземни води в района тъй като не се формират производствени отпадъчни води.

Шумът, наред със запрашаването, по своето хигиенно значение е на първо място сред неблагоприятно действуващите фактори в работна и околна на едно производство среда.

Шумовото натоварване в района ще се формира от : • фоновия шум на движещите се автомобили, обслужващи дейността;

 • производствен шум при работа на машините и съоръженията.

Източник на шум и вибрации в работната (околната) среда ще са двигателите на технологичните съоръжения от производствената линия. Характерът на шума е от механичен и структурен произход.

Изграждането и експлоатацията на обекта обаче няма да причини шумово наднормено натоварване на жизнената среда, както и на растителния и животински свят. Двигателите и генераторите ще бъдат заобиколени с шумозаглушителни стени. Озеленяването по границите на имота също ще тушира това влияние спрямо околните територии. Няма да допуснем отклонение и дори приближаване до установените норми от 70 дБ регламентирани в Т а б л и ц а № 2 „Пределно допустими нива на звуково налягане в различните територии и зони на населените места” по „Хигиенните норми за пределно допустимите равнища на шума в жилищните и обществените сгради и жилищните райони”, издадени от Министерството на народното здраве.

Всички мерки за опазване на околната среда ще бъдат описани в различните части на цялостния и годишните проекти.


 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (напр. добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и т.н.)

Не се предвиждат други основни дейности, освен описаните.

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Необходимите други разрешителни, след приключване на процедурата по реда на Глава VІ от ЗООС, свързани с инвестиционното предложение, бяха описани в т. 8 - Програмата за дейностите.

Те включват получаването на скицата (виза) за проектиране, изготвянето и утвърждаването на идеен, технически и работни проекти, получаване разрешение за строеж, разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация, оокончателен договор с електроразпределителното дружество. 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Характерът на инвестиционното предложение ще предизвиква натоварване и известен дискомфорт на околната среда при експлоатацията, свързано с натоварване на площадката от работата на машините, инсталациите и засиления трафик на МПС.

При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, заложени в техническите проекти, то ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и халето и няма да предизвика въздействие върху жителите на град Пловдив и растителния и животински свят. 1. Риск от инциденти.

При експлоатацията на обекта считаме, че опасността от инциденти е минимална, въпреки че той е пожароопасен.

Мерките и средствата за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на евентуалните аварийни изпускания на замърсяващи вещества и възникване на аварийни ситуции ще бъдат подробно разгледани в работния проект и бяха описани в общи линии в изложението до тук.

Те са свързани с правилата, осигуряващи безопасна и безаварийна работа при разработването на обекта, съгласно Правилника за безопасност на труда /1996 г./, Кодекса на труда и други действащи инструкции.

Mерките за предотвратяване на аварии ще са предвидени в проекта, като част от тях ще бъдат свързани с: • Изключване на възможността за образуване на взривоопасна среда ;

 • Контрол на въздушната среда;

 • Машините, инсталациите и транспортните средства ще се подържат в изправност, ще бъдат защитени от механични повреди и ще имат бързодействащи спирателни устройства;

 • Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане на пожари в технологичните и складови помещения и площадки;

 • Обектът ще е снабден с необходимите изправни противопожарни уреди и съоражения.

Всички работници и ръководни кадри ще бъдат запознати с общите правила и изискванията по безопасност на труда и опазване на околната среда, както и със специфичните изисквания за всяко работно място.

Ръководният персонал ще следи за:

♦ предотвратяването и недопускането на аварии, както и тяхното ликвидиране за всяко работно място;

♦ принципите на действие и ползването на личните предпазни средства;

♦ използването на първичните средства за противопожарна защита;

♦ правилата за даване на долекарска помощ.

Районът ще се обозначи с указателни, предупредителни и забранителни табели, както и пътищата за хора, машини и животни.

Ще се използват машини и моторни превозни средства, преминали качествен годишен технически преглед и в отлично състояние по отношение техниката на безопасност.

Преди започване на работа водачът на МПС и сменният механик ежедневно проверяват изправността на работната, спирачната и кормилните уредби, на подемните механизми, както и херметичността на горивото и мослопроводите на двигателя. През зимата улицата и свързваща площадкката с пътя от РПМ също ще се почиства от сняг и лед и ще се посипват с пясък и луга, а през лятото ще се оросява с вода или друга безвредна течност или разтвор.

При извършване при крайна необходимост на заварочни и други огневи работи ще се спазва стриктно Наредбата на МВР за пожарна безопасност. При използването на ацетиленови генератори ще се спазват изискванията на Правилника за безопасност на труда при заваряване и рязанае на металите. Такива дейности ще бъдат допускани само в крайни и екстрени случаи.

Няма да се допусне складиране в добивните и транпортни машини и съоръжения на бутилки с кислород, газ пропан-бутан или сгъстен въздух. Всички машини ще са оборудвани с прахови пожарогасители.

Ще бъде изготвен авариен план, съдържащ планирани действия, мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации, съгласуван с Областната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”.

Общите правила ще се поставят на видно място и ще се използуват при провеждане на периодични инструктажи.


 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. План, карти снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на националната екологична мрежа

В границите на площадката и в непосредствена близост до нея няма обявени или предложени за обявяване защитени природни територии.

Най-близката защитена зона от “Натура 2000” е “Река Чинардере” с код BG 0000438

Няма локализирани паметници на културно-историческото наследство.

Top of Form

Няма находища на редки, ендемични или защитени растителни видове. Няма находища на лечебни растения със стопанско значение и поставени под специален режим на опазване и ползване.

В този си вид в имота и в близост до него, не са формирани и няма местообитания, описани в Приложение № 1 на Директива  92/43/ЕЕС и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие.

Зооценозата е бедна, предвид силния антропогенен натиск и урбанизиращия се характер на околните терени.

Дейността няма да се отрази на комплекса безгръбначни в района. Няма да засегне и видове, свързани с водна среда.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Околните терени се урбанизират и ще се позват за производствени дейности, но на изток и север се е съхранило селскостопанското производство.Липсва горскостопанско ползване. В този смисъл инвестиционното предложение няма да влезе в противоречие с настоящи или бъдещи ползватели на земи в района. 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:

 2. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарноохранителни зони и др. Национална екологична мрежа.

Дейността на централата не е свързана с генериране на отпадъчни води, съдържащи азотните съединения и не засяга уязвими зони, по смисъла на Директива 91/676/ЕИО и НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Тя не засяга и зони, обявени за чувствителни по смисъла на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите, описани в Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район.

Инвестиционното предложение поради местоположението, характера и описаните степен и особености на влиянията няма да окаже въздействие върху предмета на опазване в Защитени природни територии и зони. Не се засягат пряко територии, включени в зоните. Реализацията на проекта няма да се предизвика фрагментация на популациите на видовете, включени в предметите на опазване и влошаване на тяхната структура, както и сукцесионни процеси, водещи до промяна на видовия състав или в условията на средата - химически, геоложки, климатични или други промени. Не се очаква и кумулативен ефект. Мерките за опазване на околната среда, щрихирани в т. ІІ, осигуряват и съхраняването в бъдеще на благоприятно природозащитно състояние на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони. При изграждането и експлоатацията на обекта най-общо можем да очакваме непряко, постоянно и дълготрайно въздействие, без проявления с отрицателен характер върху ключовите елементи на зоните.

Биоразнообразието в имота е оскъдно. Описаните характеристики на ценозите в него не предполагат значими промени по отношение на структурата и динамиката на популациите на растителните и животински видове в района. Те включват широко разпространени в България видове, които в голямото си болшинство са силно пластични в рамките на ареалите си. Няма да се засегнат невъзстановимо екологични ниши на типичните и постоянни за зоната видове.

Може да се очаква минимално засилване на антропогенния натиск, но в рамките на емкоста на формираните в района и прилежащите територии екосистеми.

Аналогиччно и за цялата биота можем да очакваме непряко, постоянно и дълготрайно въздействие, без значими проявления с отрицателен характер върху видовете и популациите в района.

Изцяло ще липсва въздействие върху археологически, исторически и културни паметници.4.а . Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Природни ресурси на терена, предназначен за централата, са ограничени, поради описания му характер.. 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

От икономическа и екологична гледна точка, площадката няма алтернатива в района. .


 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализирането на инвестиционното предложение)

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи...

Процесът на изграждане и експлоатация на централата ще бъде съобразен с всички норми и изисквания и няма да води до значими негативни последици по отношение на околната среда.

Не се очаква вредно въздействие върху хората и тяхното здраве, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, защитените територии, единични и групови паметници на културата и т.н.

Евентуалните негативните въздействия са нищожно минимални и се изразяват в следното:


 • завишени нива на шум, вибрации и прах по време на изграждането и експлоатацията;

 • евентуално замърсяване на околните терени с битови отпадъци, от гориво-смазочни материали от МПС или разсипване на дървесни материали при превоза им;

- въздействие върху макар и изключително бедния растителен и животински свят в околните терени чрез безпокойство;

 1. Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Описаното местоположение и параметри на инвестиционното предложение не създават възможности за значително и невъзстановимо въздействие върху обявени или предложени за обявяване елементи на националната екологична мрежа.

 1. Вид на въздействието (пряко, непрако, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието се очаква да бъде пряко, дълготрайно, постоянно и с много слабо изразен негативен ефект в рамките на допустимите граници по време на изграждането и експлоатацията на обекта.

 1. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места.

Проектът ще се реализира на площ от 4,7 дка в урбанизиран поземлен имот – стопански двор с. Патриарх Евтимово и няма да засегне по никакъв начин населението му и това на другите най-близки селища.

 1. Вероятност от проява на въздействието.

Очакваме основно минимално и изключително слабо изразено негативно въздействие общо върху компонентите на околната среда.

 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на централата.

 1. Мерки които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия.

Те са свързани с опазване на компонентите на околната среда и околните терени от замърсяване и увреждане при експлоатацията на обекта.

Бяха представени в т.ІІ.12 и ІІ.16 и ще залегнат в съответните части на техническите проекти.

Не се очакват значителни отрицателни въздействия.


 1. Трансграничен характер на въздействията.

Въздействието ще има локален характер и ще се ограничи само в рамките на имота.
Изготвил: ...................

Ат. Начев


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница