Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организмистраница1/6
Дата23.09.2016
Размер382.91 Kb.
#10579
  1   2   3   4   5   6
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА РИБОЛОВ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, РАЗВЪЖДАЩИ И ОТГЛЕЖДАЩИ РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ

Обн. ДВ. бр.105 от 4 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.89 от 20 Септември 2002г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. условията и редът за издаване на разрешителни за стопански риболов;

2. редът за лишаване на лицата от право да извършват стопански риболов;

3. условията и редът за регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;

4. условията и редът за издаване на разрешителни за любителски риболов на чужденци;

5. условията и редът за извършване на любителски риболов с харпун във водите на Черно море;

6. редът за съставяне на протокол за зарибяване;

7. техническите изисквания и параметри на риболовните уреди и правилата за тяхното съхраняване и използване.

Раздел II.

Условия и ред за издаване на разрешителни за стопански риболов

Чл. 2. (1) Разрешителни за стопански риболов се издават:

1. от ръководителите на териториалните звена на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) - за физическите лица - български граждани, и за юридическите лица;

2. от изпълнителния директор на ИАРА - за чуждестранните риболовни кораби в случаите по чл. 5.

(2) Разрешителното за стопански риболов е поименно и не може да се преотстъпва на трети лица.

(3) (В сила от 1 януари 2003 г.) Разрешителното за стопански риболов се издава на лица, които отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).

(4) Разрешителното дава право за извършване на стопански риболов само съгласно посочените в него условия за ползване на рибните ресурси.

Чл. 3. (1) Разрешително за стопански риболов с риболовен кораб и разрешително за стопански риболов в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗРА се издава на лицето - собственик или ползвател, по образец съгласно приложение № 1.

(2) В разрешителното по ал. 1 се вписват и името, ЕГН и постоянният адрес на капитана или на друго физическо лице, когато извършват риболова от името и за сметка на собственика или ползвателя.

(3) За извършване на стопански риболов с риболовен кораб или в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 ЗРА от други лица освен лицата по ал. 1 се издава разрешително по образец съгласно приложение № 2.

(4) Разрешително по ал. 3 се издава и на всяко лице, извършващо стопански риболов на други водни организми в рибностопанските обекти по чл. 3 ЗРА.

(5) При извършване на стопански риболов с риболовен кораб или в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 ЗРА задължително участва лице по ал. 1 или 2.

Чл. 4. (1) До предоставянето на концесия за специализиран обект - далян, воля или тоня, за разрешително за стопански риболов може да кандидатства лице, което ползва обекта към момента на влизането в сила на ЗРА.

(2) Разрешителното по ал. 1 има действие до момента на сключване на концесионния договор за специализирания обект.

(3) В едномесечен срок от сключването на концесионния договор за специализирания обект концесионерът кандидатства за издаване на разрешително по реда на този раздел.

Чл. 5. (1) Чуждестранни риболовни кораби могат да извършват стопански риболов съгласно чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 9 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) само с разрешение на Министерския съвет за ползване на неусвоен ресурс от определена квота.

(2) На собственика или капитана на чуждестранния риболовен кораб, получил разрешение по ал. 1, се издава разрешително за стопански риболов след представяне на акт за националност и разрешително (лиценз) за стопански риболов, издадени от държавата на знамето.

Чл. 6. (1) За издаване или подновяване на разрешително за стопански риболов кандидатът подава в съответното териториално звено на ИАРА заявление по образец съгласно приложение № 3.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. копие на позволителното за плаване или актът за националност (корабното удостоверение), издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА), в случаите, когато се издава разрешително за стопански риболов с риболовен кораб по чл. 3, ал. 1;

2. нотариално заверено пълномощно на капитана или друго упълномощено лице в случаите по чл. 3, ал. 2;

3. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов.

(3) В случаите, когато кандидатът за разрешително за стопански риболов не е собственик на риболовния кораб, към заявлението по ал. 1 се прилага и документ, удостоверяващ основанието, на което се ползва риболовният кораб.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2002 г.) За издаване или подновяване на разрешително за стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗРА или в зона от него се прилага и документ за собственост или договор, удостоверяващ основанието за ползването на обекта или на зоната от него.

(5) В случаите, когато кандидат за разрешително за стопански риболов е юридическо лице или едноличен търговец, се прилагат и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, копие на удостоверение за данъчна регистрация и копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

Чл. 7. (1) При издаване на разрешително за стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗРА или в зона от него в разрешителното се вписват площта и нормите за задължително минимално зарибяване

на обекта.

(2) Извършено задължително минимално зарибяване се удостоверява с протокол за зарибяване, съставен по реда на раздел VII.

Чл. 8. Заявление за подновяване на разрешително за стопански риболов се подава:

1. за разрешителни за стопански риболов с риболовни кораби с максимална дължина над 10 м в Черно море, за разрешителни за стопански риболов с риболовни кораби в р. Дунав, за разрешителни за стопански риболов в специализирани обекти и за разрешителни за стопански риболов по чл. 3, ал. 3 в Черно море и в р. Дунав - от 1 януари до 15 февруари на текущата година;

2. за разрешителни за стопански улов на жаби - от 1 януари до 15 май на текущата година;

3. за разрешителни за стопански улов на морски охлюви/рапани и езерни раци - от 1 януари до 30 май на текущата година;

4. за всички останали случаи, включително за вътрешните водоеми - от 1 януари до 31 март на текущата година.

Чл. 9. (1) Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 6, ал. 1.

(2) При наличие на технически причини, препятстващи обработката на информацията по издаване на разрешителното, срокът по ал. 1 може да бъде удължен от изпълнителния директор на ИАРА, но с не повече от един месец.

Чл. 10. (1) Изпълнителният директор или ръководителят на териториалното звено на ИАРА отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за стопански риболов:

1. на лица, които не отговарят на изискванията по чл. 14 ЗРА;

2. на лица, които са лишени от право да извършват стопански риболов;

3. на лица, които не са изпълнили вписаните в разрешителното им за предходната година норми за задължително минимално зарибяване на ползваните от тях обекти;

4. на лица, неотговарящи на изискванията на чл. 4, ал. 1.

(2) В 14-дневен срок от датата на издаването на заповедта по ал. 1 заявителят се уведомява писмено.

(3) Отказът за издаване на разрешително подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд по реда на Закона за административното производство.

(4) Внесените такси за издаване на разрешително за стопански риболов се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.

Чл. 11. (1) Всяка промяна на обстоятелствата по чл. 6, както и изгубването, унищожаването или повреждането на разрешителното за стопански риболов се декларират от притежателя в 7-дневен срок от настъпването им пред органа, издал разрешителното.

(2) В случаите на изгубване, унищожаване или повреждане на разрешително за стопански риболов се издава дубликат.

(3) В случаите на промяна в обстоятелствата, вписани в разрешителното за стопански риболов, се издава ново разрешително.

(4) В случай че лицето не изпълни задължението си по ал. 1, разрешителното за стопански риболов се отнема със заповед на изпълнителния директор или ръководителя на териториалното звено на ИАРА.

(5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Раздел III.

Ред за лишаване от право за извършване на стопански риболов

Чл. 12. (1) За нарушения по чл. 58, ал. 1, чл. 70, 73, 74, 77 и чл. 79, ал. 2 ЗРА в зависимост от тежестта на нарушението на виновните лица се налага наказание лишаване от право за извършване на стопански риболов за срок до една година от датата на влизане в сила на наказателното постановление.

(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление oрганът, който го е издал, прави мотивирано предложение до изпълнителния директор на ИАРА за отнемане на разрешителното.

(3) Изпълнителният директор на ИАРА отнема разрешителното с мотивирана заповед.

(4) Когато срокът за лишаване от право за извършване на стопански риболов изтече преди края на текущата година, изпълнителният директор на ИАРА връща отнетото разрешително с мотивирана заповед.

(5) От влизането в сила на наказателното постановление до изтичането на срока за лишаване от право за извършване на стопански риболов лицето не може да кандидатства за издаване на разрешително.

(6) Изпълнителният директор на ИАРА или упълномощено от него длъжностно лице отразява в регистъра на разрешителните за стопански риболов по чл. 16 ЗРА, че разрешителното на лицето по ал. 1 е отнето и срока за лишаване от право за извършване на стопански риболов, като уведомява ИАМА в 7-дневен срок.

Раздел IV.

Условия и ред за регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми

Чл. 13. (1) В териториалните звена на ИАРА се създава и поддържа регистър на лицата, които развъждат и отглеждат риба и/или други водни организми в специализирани обекти, изградени за тази цел.

(2) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва поотделно за всеки обект.

Чл. 14. (1) Лицата по чл. 13 подават заявление по образец съгласно приложение № 4.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. документ за собственост или договор, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;

2. положително решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от органите на Министерството на околната среда и водите, и съгласувани скици с органите по чл. 25, ал. 2 ЗРА;

3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2002 г.) техническо описание на обекта и технологична схема на производството;

4. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, копие на удостоверение за данъчна регистрация и копие на картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ в случаите, когато се регистрират юридически лица или еднолични търговци;

5. документ за платена такса за регистрация.

(3) При преустановяване на дейността за повече от една година, при промяна на обстоятелствата по чл. 14, при промяна в техническото описание на обекта или на технологичната схема на производството регистрацията се заличава и в 30-дневен срок лицето подава в съответното териториално звено на ИАРА документи за нова регистрация по реда на ал. 1.

Чл. 15. (1) Регистрацията се извършва от ръководителите на териториалните звена на ИАРА.

(2) На регистрираното лице се издава удостоверение по образец съгласно приложение № 5.

(3) При извършване на регистрацията на лицето се предоставя информационно-статистически формуляр по образец съгласно приложение № 6 за попълване на данните по чл. 27 ЗРА.

Чл. 16. Регистрацията на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 14, ал. 1.

Раздел V.

Условия и ред за издаване на разрешителни за любителски риболов на чужденци

Чл. 17. Разрешителни за любителски риболов на чужденци се издават от изпълнителния директор или от ръководителите на териториални звена на ИАРА по образец съгласно приложение № 7.

Чл. 18. Разрешителните за любителски риболов на чужденци се издават след попълване на заявление по образец, както следва:

1. на чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България - до края на календарната година, като разрешителното се подновява за всяка следваща календарна година;

2. на чужденци, краткосрочно пребиваващи в Република България - за срок 1 месец.

Чл. 19. (1) В разрешителното по чл. 17 се вписва информация за улова в килограми и бройки по видове при всеки риболовен излет при приключване на риболова за деня, а в случай на проверка от контролните органи - към момента на проверката.

(2) Видовете се определят по приложената в разрешителното таблица със списък на наименованията на видовете и на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми.

(3) Разрешителното с нанесени данни за улова задължително се връща в ИАРА от лицето притежател при изтичането на срока на разрешителното или при напускане на Република България.

Чл. 20. При издаване на наказателно постановление по ЗРА на чужденец в срок до 24 часа органът, издал постановлението, уведомява Агенция "Митници" към Министерството на финансите, като й предоставя необходимата информация за нарушителя и нарушението.

Раздел VI.

Условия и ред за извършване на любителски риболов с харпун във водите на Черно море

Чл. 21. Любителски риболов с харпун във водите на Черно море се извършва без ползване на акваланги или други устройства за продължително пребиваване и дишане под водата.

Чл. 22. При извършване на любителски риболов с харпун за улов на калкан се допуска отстрелването и задържането на не повече от един екземпляр.

Раздел VII.

Ред за съставяне на протокол за зарибяване

Чл. 23. (1) Извършено разселване на генетичен материал от риба и други водни организми в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗРА се удостоверява с протокол за зарибяване по образец съгласно приложение № 8.

(2) Протоколът се съставя от комисия, чийто състав се определя от ръководителя на териториалното звено на ИАРА, на чиято територия се намира обектът. В комисията задължително се включват: инспектор от териториалното звено на ИАРА, ветеринарен лекар - служител на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), представител на собственика на обекта, представител на ползвателя на обекта.

(3) Лицата, които ще извършват зарибяване, уведомяват ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА не по-късно от една седмица преди датата, определена за зарибяването.

Чл. 24. (1) При разселване на генетичен материал в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗРА към протокола за зарибяване се прилага генетичен сертификат, издаден от акредитирана лаборатория за генетичен анализ на риба и други водни организми.

(2) Разселването на генетичен материал се извършва в присъствието на комисията по чл. 23, ал. 2, а заверяването на протокола се извършва от ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.

Чл. 25. Протоколът се съставя в 3 еднообразни екземпляра: един за ползвателя на обекта, един за собственика на обекта и един за ИАРА.

Чл. 26. (1) В рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗРА или в зоните от тях, както и в язовирите - държавна собственост, след извършено разселване на генетичен материал риболовът може да бъде забранен за срок от 1 до 3 години със заповед на министъра на земеделието и горите по чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗРА.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят срокът за забрана и параметрите на зоните.

Раздел VIII.

Технически изисквания и параметри на риболовните уреди. Правила за тяхното съхраняване и използване

Чл. 27. (1) Лицата, кандидатстващи за получаване на разрешително за стопански риболов, декларират в заявлението риболовните уреди по опис, съдържащ видовете, броя и размерите (дължина, широчина, размер на окото на мрежените уреди).

(2) Инспекторите по риболовен надзор към териториалните звена на ИАРА маркират с отличителен знак и номер риболовните уреди по ал. 1. Номерът на отличителния знак се вписва в разрешителното за стопански риболов.

Чл. 28. Риболовни уреди, които не са маркирани по реда на чл. 27, ал. 2, и риболовни уреди, чието използване в определена зона или през определен период е забранено, се съхраняват в неработно състояние.

Чл. 29. (1) Стопански риболов на калкан се извършва с калкански мрежи с размер на окото не по-малък от 180 мм.

(2) През периода на забрана за улов на калкан стопански риболов на карагьоз се извършва само с едностенни мрежи с минимален размер на окото 32 мм.

Чл. 30. Стопански риболов на попчета се извършва с мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от 22 мм.

Чл. 31. Стопански риболов на есетрови риби се извършва с мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от 160 мм, с изключение на улова на чига.

Чл. 32. Стопански риболов в р. Дунав се извършва с мрежи с фани с размер на окото не по-малък от 40 мм.

Чл. 33. Стопански риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗРА се извършва с мрежени уреди с размер на окото не по-малък от 16 мм за уклейка, 36 мм за костур и 65 мм за шаран и растителноядни видове риби (толстолоб и амур).

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Други водни организми" са миди, морски охлюви, артемии, дафнии, водорасли, скариди, раци, жаби и други видове - предмет на рибностопанска дейност.

2. Риболовните уреди са в неработно състояние, когато са сгънати, покрити, поставени в подходяща опаковка и/или в такъв вид са прибрани в багажно (товарно) складово помещение, отделение на сухоземно транспортно средство или кораб. В случай че риболовен уред се състои от няколко части, той е в неработно състояние, ако е разглобен и частите му са прибрани поотделно по описания по-горе ред.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Риболовните уреди се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 2 до 31 декември 2002 г.

§ 3. Лицата, които подлежат на регистрация по реда на чл. 13, се регистрират в 3-месечен срок от влизането в сила на наредбата.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на чл. 2, ал. 3, която влиза в сила от 1 януари 2003 г.

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 35, ал. 2, чл. 52 и 79 от Закона за рибарството и аквакултурите.

§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и горите.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2002 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ/МЗГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ/ИАРАРАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ№ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ год.РАЗРЕШАВА СЕ НА: _______________________________________________________________________________________(трите имена на физическото лице или пълно наименование на юридическото лице)

снимка

Адрес: __________________________________________________________________________________________________(постоянен адрес на физ. лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице)БУЛСТАТ: Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от иметои за сметка на титуляря

__________________

_____________________________________________________________________________

//Личен подпис

(трите имена и адреса на упълномощеното лице)Л.к. № ___________, издадена на ______________ г. от ________________________________________; ЕГН: 

__________________________________________________________________________Свидетелство за правоспособност № ____________/_ _ _ _ _ _ _ _ г. от ________________________________________________ДА ИЗВЪРШВА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ:1. За календарната_ _ _ _година.2. С риболовен кораб:Външна маркировка на кораба

Собственик на кораба /адрес/

Пристанище на регистрация .......

.............................

или основанието за ползване -

Том .....; стр. .....; № .....№/изд.на/от/Размери:

Двигател № ................

Бруто тона:

Дълж......; шир.....; дълб....;

Марка...................

............................

Газене.............

Мощност ......; гориво ...........Товароподемност/капацитет:.......

Повиквателен сигнал:.........

Район на плаване:........

Човековместимост (общо):......

Навигационно оборудване

Позволително за плаване №:....изд.

Екипаж:.........

..............................

на ...........от .......

3. В рибностопански обект:Наименование на обекта и разрешените зони:

Основание за ползване на обекта:

.............................................

Вид документ; №....издаден на......от.........

Водна площ на обекта или зоната от него

Документ, удостоверяващ ползваната площ:

.............................

№ ........, издаден на..........от..........

Местоположение на обекта:

Норми за задължително минимално зарибяване на обекта:

Местност, селище, община, област................

..................................4. Използвани риболовни уреди:

1. наименование на уреда, брой, размери: дължина, широчина, размер на окото (най-често използван уред)

2. наименование на уреда, брой, размери: дължина, широчина, размер на окото

3. наименование на уреда, брой, размери: дължина, широчина, размер на окото

4. наименование на уреда, брой, размери: дължина, широчина, размер на окото

5. наименование на уреда, брой, размери: дължина, широчина, размер на окотоРАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ Е ИЗДАДЕНО

ОТ ТЕРИТОРИАЛНОТО ЗВЕНО (ТЗ) НА ИАРА:Началник на отдел /трите имена/:

гр. ______________на дата:_ _ _ _ _ _ г. __________________________________ Подпис/ПечатКаталог: dok
dok -> Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014
dok -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dok -> Асинхронни технологии
dok -> До председателя на национално бюро за правна помощ
dok -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dok -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dok -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
dok -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dok -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница