Филологически факултет магистърски програми 2008-2009Дата07.08.2018
Размер289.57 Kb.ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Магистърски програми 2008-2009Актуална българистика – задочно обучение

Международни балканистични студии – редовно обучение

Културни и социални дейности в туризма

Превод и интеркултурна комуникация

Европейска магистратура по превод

Кино и литература

Английска филология - лингвистика и превод редовно обучение

Немски език и методика за ранно чуждоезиково обучение - задочно обучение

Методика на обучението по български език и литература - редовно обучение

Методика на обучението по български език и литература - задочно обучение

Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение - задочно обучение

Разширена магистърска програма английски език и методика 6 семестъра - задочно обучение

Филологически факултет (такси)Актуална българистика – задочно обучение

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: Филолог

Магистърска програма: Актуална българистика

Образователно-квалификационна степен: Магистър по филология

Срок на обучение: Три семестъра Форма на обучение: Задочно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Срокът на обучение: 1,5 години (3 семестъра)

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информации


Магистърската програма предоставя допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобили висше образование “бакалавър” или “магистър” по друга специалност от и извън Филологическия факултет.

Учебният план включва задължителни и избираеми дисциплини, които застъпват модерна езиковедска и литературоведска проблематика.

Особен акцент в програмата е положен върху организацията на самостоятелната работа по задание на специалист преподавател и консултирането на етапи от изготвянето на работата.

Общият хорариум по учебен план е 700 часа, от които 350 са присъствени, разпределени в два семестъра.

Формите на заключителен контрол са изпит и текуща оценка.

Успешно завършилите се явяват на защита на дипломна работа (магистърска теза).

Програмата е естествено продължение на бакалавърската степен и осигурява специализация в модерното познание за човека, езика, литературата и обществото. Програмата е изградена от екипи, съставени от специалисти не само от Пловдивския университет, но и от други хуманитарни университети в страната, както и с участието на специалисти от институтите на БАН.

Актуална българистика се базира на модули, съобразно европейските стандарти; гарантира високо равнище на теоретични и практически занимания; осигурява екип от преподаватели с утвърдени имена в българската наука – университетски преподаватели, изследователи и изявени професионалисти в практиката.

Програмата предлага достъпна форма на обучение: интензивна и модулна (петък – неделя); увеличава професионалната конкурентноспособност на филолога българист, дава знания и създава умения за работа в истинска професионална среда, за участие в изследвания; подготвя за продължаване в образователната и научна степен доктор.

Обучението е съсредоточено върху формиране на следните професионални качества и умения: • задълбочена езикова или литературоведска (съобразно специализацията), редакторска и информационна култура;

 • култура на работа с модерни филологически технологии и ползването на съвременни филологически знания;

 • умения за ориентация в хуманитарната проблематика на дианмичния днешен свят.

Специалистът “магистър по филология” може да се реализира в цялата социална и хуманитарна сфера, образованието, масовите комуникации, държавния аппарат, администрация, издателския, в литературни и рекламни агенции и други сходни сфери на обществения и стопанския живот.

Съгласно Единния класификатор на професиите дипломираният магистър-филолог може да заема най-високите нива в отрасъла – ръководен служител (мениджър), аналитичен или приложен специалист.

По време на обучението магистирите имат реалната възможност за едносеместриално обучение в европейски университет по програма „Еразъм” или по една от програмите на „Ceepus”, чийто главен координатор е Филологическият факултет.

След придобитата степен “Магистър” образованието може да продължи до получаване на образователна и научна степен “Доктор”, а също и с научно-изследователска и преподавателска дейност във всички български и европейски висши училища.


Контакт


Ръководител на програмата: доц. д-р Живко Иванов, Контакт: zhivanov@uni-plovdiv.bg

Цар Асен 24, Ректорат, Кабинет 347, Ет.3.

Секретар на програмата: Димитринка Димитрова Контакт: poetics@uni-plovdiv.bg,

Цар Асен 24, Ректорат, Стая 250А, Ет.3, тел.: 261-292


Международни балканистични студии – редовно обучение

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: Филолог

Образователно-квалификационна степен: Магистър по балканистика

Срок на обучение: Четири семестъра Форма на обучение: Редовно

Форма на прием: интервю

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


Програмата се провежда на английски език.

Тя е четирисеместриална, двугодишна. Първата година обучението се провежда в Европейския колеж, Гнезно Полша, а за втората година магистрите избират едногодишна програма в България, Македония или Албания.

Български студенти могатда кандидатства до 30 септември 2008, като подават молба в свободен текст в Деканата на Филологическия факултет (Пловдив, ул. Цар Асен 24, етаж 3, кабинет 325). Към молбата кандидатите подават диплома за завършена бакалавърска степен в професионални направления с хуманитаристичен профил и документ за владеене на английски език.

Филологическият факултет има квота за 4 (четирима) магистри, които няма да плащат никакви такси за обучение (извън тази квота таксата за записване е 200 евро, а таксата за обучение през първата година е 2000 евро). Приетите магистри в програмата поемат разходите по пътуването, пребиваването и дневните разходи по време на обучението си в Европейския колеж (Познански университет „Адам Мицкевич), Гнезно, Република Полша.

Повече информация може да получите на адрес: http://www.amu.edu.pl/nowa-eng.php?linkid=3364 както и от директора на програмата за полската страна д-р Марек Кажмерчак (Marek Kaźmierczak, Ph.D. E-mail: semaion@hotmail.com Phone: +48 61 423 7050, + 48 61 423 7000 Fax: +48 61 423 7002 Address: Adam Mickiewicz University, European College, Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, Poland.)

Контакт


Ръководител на програмата за българската страна: доц. д-р Живко Иванов Контакт: zhivanov@uni-plovdiv.bg

Цар Асен 24, Ректорат, Кабинет 347, Ет.3. (или кабинет 325).


Допълнителни сведения (на англ. език)

International Balkan Studies

The European College in Gniezno of Adam Mickiewicz University brings students into International Balkan Studies M.A. which are conducted in cooperation with:

Paisij Chilendarski University in Plovdiv (Bulgaria),

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia),

Girokastra University (Albania).

The language of instruction of the studies is English. There is also a possibility of choosing a specific language course in Bulgarian, Macedonian or Albanian.Organization of the studies

Recruitment to the studies begins in academic year 2008/2009.

Graduates of all humanistic studies of the first grade (bachelor and licentiate) are welcomed to enroll.

The studies last for four semesters (October - January and February - June). The first two semesters are in the European College in Gniezno and the place of the other two semesters is chosen by the students individually in accordance to their specialization in Plovdiv, Skopja or Girokastra.

The course of studies finishes with a diploma thesis and master's exam.

In the course of studies we provide:

excellent professors from Poland, Macedonia and Albania,

student-friendly atmosphere,

up-to-date syllabus that results from contemporary needs,

innovative teaching methods,

modem didactic base, comfortable and reasonably priced dormitories, canteen that caters for international tastes.The syllabus

The Balkan countries have been integrating with the European Union. This fact has resulted in the need of educating European communicators who have the following competences in interdisciplinary areas of knowledge:The science of culture, nations and the history of Balkan countries

Influences of Civilizations in South and East Europe,

History of Nations and States in South and East Europe,

Ethnic Background of Contemporary Ideas and Social and Political Movements in the Balkans,

Contemporary Ethnical Cultures on the Balkans.

Linguistics, specialization in the Balkan languages:

Linguistic Diversity on the Balkans

Balkan Language Course (Bulgarian, Macedonian, Albanian, Neo-Greek).

Law and social studies:

Law and Policy Systems on the Balkans,

internal and External Factors of Social and Economic Changes in the Balkans.

Qualifications of a graduate of International Balkan Studies:

a communicative command of a chosen Balkan language,

knowledge of culture and history of the Balkan countries,

knowledge of political, social, cultural and economic changes of contemporary Balkans,

law and negotiation competence necessary

to hold a position of an expert in the area of integration of the Balkan countries with the European Union,

specific knowledge in the area of religious and ethnic problems and issues crucial in governmental, nongovernmental and humanitarian organizations, also in medias dealing with Balkan issues,

proficiency in applying for European grants with participation of partners from the Balkan countries,

ability of making trade, business and cultural contacts with natural and legal persons from Bulgaria, Macedonia and Albania,

experience in international cooperation in the framework of contact network established during the studies in Poland and the Balkan countries.


Културни и социални дейности в туризма


(със специализация по руски / немски / английски / френски език)

Данни


Професионално направление: Туризъм Специалност: Мениджър в туризма

Образователно-квалификационна степен: Магистър по туризъм

Срок на обучение: Три семестъра Форма на обучение: редовно, задочно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


А) за кандидати, завършили специалностите Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език, Немска филология, Български език и немски език, Френска филология, Български език и френски език, Английска филология, Български език и английски език, Приложна лингвистика (с руски/немски/френски/английски език) – бакалавърска или магистърска степен;

Б) за кандидати, завършили филологически, хуманитарни, икономически и други специалности и притежаващи диплом за средно образование от езикова гимназия или международно признат сертификат за владеене на руски/немски/английски/френски език.

Успех от дипломата: добър 4,00.

С конкурсен тест по руски (немски, английски, френски) език: за кандидати с филологическо, хуманитарно, икономическо или друго висше образование (бакалавърска или магистърска степен).

Среден успех от дипломата: добър 4,00.

Програмата е предназначена за широк кръг специалисти, владеещи руски, немски, английски или френски език, които проявяват интерес към сферата на все по-динамично развиващия се туристически бизнес и по-конкретно - към културните и социалните дейности в международния туризъм и анимационното обслужване на туристи от България и чужбина.

Завършилите получават квалификация магистър по туризъм и биха могли да намерят реализация като сътрудници в туроператорски фирми, туристически агенции и информационни центрове, а също така като екскурзоводи, ръководители на туристически групи, секретар-референти и организатори анимационно обслужване на туристите.

Контакт


Ръководител на програмата: доц. д-р Стефка Георгиева; секретар: Радка Чобанова, Катедра по руска филология, кабинет 1, тел.: 261-451; Е-mail: rada.chobanova@gmail.com


Превод и интеркултурна комуникация

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: филолог

Образователно-квалификационна степен: Магистър по превод и интеркултурна комуникация

Срок на обучение: Три семестъра Форма на обучение: редовно, задочно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


Магистърската програма по превод и интеркултурна комуникация е ориентирана към най-широк специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в сферата на хуманитарните, обществените, техническите и естествените науки.

Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифицирани преводачи и специалисти, които притежават базови знания в областта на процесите на комуникация и интеграция в европейски контекст.

Изисквания към кандидатите:

Познаване на всички аспекти и стилистични равнища на българския език

Владеене на (най-малко) един европейски език: английски, френски, немски, италиански и руски на равнище С1 според Общата европейска езикова рамка).

Всички кандидати се подлагат на изпит по чуждия език, който се състои от следните три части:

Лексико-граматичен тест

Четене с разбиране на текст от обществено-политически характер на чужд език за определено време

Писмен превод от чуждия език на български.

Учебният план на програмата включва задължителни и избираеми учебни дисциплини. Завършили нефилологически специалности ще имат възможност да придобият базови филологически знания.

Практикумът по превод (английски/ италиански/немски/руски/френски) е разпределен в 3 части. Всяка част включва превод на текстове от специализирани области, съответно: Част 1: Общество, политика, право, масови комуникации, образование, изкуство, култура; Част 2: Икономика, селско стопанство, строителство и архитектура; Част 3: Наука, техника, екология и медицина.

През всеки учебен семестър кандидатите ще трябва да избират 3 от предложени 5 модула за специализиран превод (юридически, технически, медицински, обществено-политически, икономически).

Лектори в програмата ще бъдат професионални преводачи на Европейските институции, както и висококвалифицирани преподаватели от Пловдивския университет и други висши училища. Обучението включва запознаване с възможностите за превод с помощта на съвременните информационни технологии.

Обучението завършва със защита на магистърска дипломна работа.

Завършилите биха могли да намерят реализация като преводачи и сътрудници в международни организации, а също като преподаватели, изследователи, социални работници.

Магистрите по превод и интеркултурна комуникация ще имат възможност да получат диплома «Европейска магистратура по превод» при условие, че завършат модул по втори европейски език, изучаван в рамките на специалността.


Контакт


Ръководител на програмата: доц. д-р Ирина Чонгарова, секретар: Светла Попчева, spoptcheva@abv.bg Мобилен: 0888160615

Примерен тест може да се вземе от кабинет 343, Светла Попчева.

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 343, телефон за справки: 032/261-217

Европейска магистратура по превод

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: филолог

Образователно-квалификационна степен: Магистър по превод

Срок на обучение: Три семестъра Форма на обучение: редовно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


Програмата ЕМП е съобразена с препоръките на Европейската комисия и е с продължителност 3 семестъра. Акцентът на програмата пада върху компонента «превод», а не върху придобиване на езикови умения - задача, която се решава от програми на бакалавърско равнище.

ЕМП е ориентирана към най-широк специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в сферата на хуманитарните, обществените, техническите и естествените науки.

Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифицирани преводачи, които притежават основните умения, необходими за справянето с отговорностите на преводаческата професия, и които отговарят на високите изисквания на Европейската комисия и на другите европейски институции.

Изисквания към кандидатите:

Познаване на всички аспекти и стилистични равнища на българския език

Владеене на (най-малко) два от следните европейски езици: английски, френски, италиански или немски (равнище С1 според Общата европейска езикова рамка).

Всички кандидати за специалността се подлагат на изпит по двата чужди езика, който се състои от следните три части:

Лексико-граматичен тест

Четене с разбиране на текст от обществено-политически характер за определено време

Писмен превод от чуждия език на български.

Учебният план на програмата включва задължителни и избираеми учебни дисциплини. Завършилите нефилологически специалности ще имат възможност да придобият базови лингвистични и културологични знания.

Практикумът по превод (английски/немски/френски/италиански) е разпределен в 3 части. Всяка част включва превод на текстове от специализирани области, съответно: Част 1: Общество, политика, право, масови комуникации, образование, изкуство, култура; Част 2: Икономика, селско стопанство, строителство и архитектура; Част 3: Наука, техника, екология и медицина.

Лектори в ЕМП ще бъдат професионални преводачи на Европейските институции, както и висококвалифицирани преподаватели от Пловдивския университет и други висши училища. Обучението включва запознаване с възможностите за превод с помощта на съвременните информационни технологии.

Магистрите ще имат възможност да участват в преводаческите стажове на европейските институции.

Обучението завършва със защита на магистърска дипломна работа.

Контакт


Ръководител на програмата: доц. д-р Ирина Чонгарова, секретар: Светла Попчева, spoptcheva@abv.bg Мобилен: 0888160615

Примерен тест може да се вземе от кабинет 343, Светла Попчева.

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 343, телефон за справки: 032/261-217

Кино и литература

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: филолог

Образователно-квалификационна степен: Магистър по кино и литературознание

Срок на обучение: Три семестъра Форма на обучение: задочно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,50

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


Магистърската програма по кино и литература предлага пакет теоретически и практически дисциплини, предназначени за осигуряването на специализирана подготовка в областта на киноизкуството и киноиндустрията като надстройка към висше образование (бакалавърска или магистърска степен) с хуманитарна насоченост – предимно филологическо, но също така и за специалности като история, етнология, културология, журналистика. Програмата е съобразена с изискванията на ЗВО и ще се води от преподаватели на Пловдивския университет, Софийския университет и НАТФИЗ.

Условията за прием са: завършено висше образование с успех от дипломата и две релевантни на програмата дисциплини по избор над мн.добър 4.50 (За специалисти с нефилологическа подготовка ще се изисква допълнително заверка на два едносеместриални курса по литература - руска, западноевропейска, съвременна българска или детска, като ще бъде осигурена възможност за посещаването им).

Програмата е ориентирана към специалисти, които желаят да задълбочат или да преориентират квалификацията си чрез натрупване на знания и опитности от сферата на киното. Форматът й е в съответствие с методологията на културните изследвания, което предполага съчетаването и успоредяването на киноведските дисциплини, с такива, посветени на теорията и историята на други естетически практики.

Завършилите програмата ще имат квалификация, позволяваща им да работят като редактори, рецензенти или рекламни агенти в системата на медиите, културните институции и киноразпространението. Същата квалификация предлага добър старт за по-нататъшни специализации (следваща магистърска или докторантска програма) с широкоспектърно приложение.

Програмата се предлага в задочна форма. Това дава възможност на участниците в нея да продължат с вече започнати служебни ангажименти или да ги установят по време на обучението и същевременно я прави финансово по-облекчена.

Срокът на обучение е година и половина (три семестъра, от които третият – неприсъствен, е предвиден за подготовка на дипломна теза).


Контакт


Ръководител на програмата: Проф. дфн Клео Протохристова, секретар: Светла Попчева, spoptcheva@abv.bg

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 343, телефон за справки: 032/261-217


Английска филология - лингвистика и превод редовно обучение

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: Филолог

Образователно-квалификационна степен: Магистър по английска филология

Срок на обучение: Три семестъра Форма на обучение: редовно, задочно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


Приемът се осъществява чрез класиране по бал. За да бъдат записани в програмата, студентите трябва да имат минимален бал добър 4.00

Балообразуващи оценки:

Среден успех от следването

Успех от държавните изпити

Програмата е трисеместриална, като в последния трети семестър се провеждат консултации и практика по симултантен и консекутивен превод и се подготвя дипломната работа. Общият хорариум е в размер на 700 часа. Някои от курсовете се изнасят само на модулен принцип. Всеки курс завършва с писмен изпит, текуща оценка или зачот

Учебният план застъпва паралелно традиционни и най-нови лингвистични дисциплини и практическото им приложение във всички области на превода – художествен, технически, филмов, синхронен, консекутивен и др. Материята се разглежда по проблеми и в дълбочина, като се цели развитие на научно-изследователски умения у студентите, както и практически умения за работа във всички области на превода. Подборът на дисциплините дава възможност за осъществяване на интердисциплинарни връзки, като се задълбочават уменията за аналитичен и критически анализ

При интерес от страна на студентите може да се разкрие допълнителен профил към програмата „Лингвистика, превод и книгоиздаване”.

Контакт


Ръководител на програмата: Гл. ас. Веселина Койнакова, секретар: Жаклин Коен, молба по образец се подава в Катедрата по Анлийска филология- каб.353 от 15.09.. до 15.10., тел. 261-239

Немски език и методика за ранно чуждоезиково обучение - задочно обучение

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: Филолог

Образователно-квалификационна степен: Магистър по немска филология

Срок на обучение: Три семестъра Форма на обучение: задочно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


Програмата е предназначена за завършили бакалавърска степен НУПЧЕ с немски език, или бакалавърска и/или магистърска степен НУП, ПУП, НУП и ПУП, Педагогика, Специална педагогика, Дефектология.

Програмата е съобразена с учебния план по немски език за специалности НУПЧЕ и ПУПЧЕ в ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПРИЕМ В ПРОГРАМАТА:


 1. За завършилите специалности НУПЧЕ и ПУПЧЕ – средноаритметична оценка 4.50 от дисциплините по немски език

(Записване с копие от диплома)

 1. За завършилите специалности НУП, ПУП, НУП и ПУП, Педагогика,

Специална педагогика, Дефектология – ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК (Ниво М1, по Европейска рамка В1а)

ЗАБЕЛЕЖКА: За приетите по т.2 студенти в учебния план се предвиждат допълнителни модули по практическа фонетика и детска литература за изравняване с дисциплините на специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ – бакалавър, тъй като те не са включени в приложения учебен план.

Курсът на обучение завършва или със защита на дипломна работа, или с писмен държавен изпит.

КОМПЕТЕНЦИИ:

Завършилите програмата притежават:


 • добри познания по немски език,

 • много добри познания по методиката на преподаване на немски език в начален курс,

 • набор от професионални умения в областта на РЧЕО,

 • увереност в знанията си и самочувствие на добре подготвени специалисти,

 • престижна диплома, даваща възможност да поемат часовете по немски език в начален курс.

Контакт


Ръководител на програмата: Гл. ас. Олга Делева, секретар: Елена Щерева, e-mail: shtereva@uni-plovdiv.bg

Срокове за подаване: 15.IX – 30.Х, кабинет 222 (Ректорат), тел.: 032/261- 233.

По т.2 – копие от диплома + адрес и телефон за уведомяване за датата на изпита.

Методика на обучението по български език и литература - редовно обучение

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: филолог

Образователно-квалификационна степен: Магистър по българска филология

Срок на обучение: Три семестъра Форма на обучение: редовно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


Магистърската програма е предназначена за завършилите бакалавърска степен по специалностите: българска филология, славянска филология, български език и история, български език и английски език, български език и немски език, български език и руски език, български език и новогръцки език, български език и испански език, етнология.

Приемът се осъществява чрез класиране по бал. За да бъдат записани, бъдещите участници в магистратурата трябва да имат минимален бал Добър (4).

Балообразуващи оценки:


 • Среден успех от следването

 • Успех от държавните изпити.

Записване – с копие от дипломата за висше образование.

Учебната програма е за три семестъра. Лекционните курсове и семинарите се осъществяват главно от щатни преподаватели от Филологическия факултет и хонорувани преподаватели. Програмата е в пълно съответствие с държавните изисквания за специалността. Курсът на обучение завършва със защита на дипломна работа.

Целта на настоящата програма е да се дадат знания за актуално значими иновационни по характер проблеми на езиковото и литературното образование в средните училища и да се развият и усъвършенстват важни професионални практически умения.

Лекционните курсове, включени в програмата, осигуряват възможност за интеграция на методически, лингвистични, теоретиколитературни и историколитературни проблеми. По този начин генералните идеи в съвременната хуманитаристика стават основа за качествени промени в образованието по български език и литература. За това ще съдейства и представянето на обновени дидактически технологии, използвани в учебния процес по български език и литература.

Магистърската образователна и квалификационна степен осигурява бъдеща реализация на студентите предимно като учители, а също и като държавни служители в системата на Министерството на образованието и науката.

Контакт


Ръководител на програмата: доц. д-р Пенка Гарушева, секретар: Светла Попчева, е-mail: spoptcheva@abv.bg; мобилен телефон: 0888160615

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 369, телефон за справки: 032/261-238


Методика на обучението по български език и литература - задочно обучение

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: Филолог

Образователно-квалификационна степен: Магистър по българска филология

Срок на обучение: Три семестъра Форма на обучение: задочно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


Магистърската програма е предназначена за завършилите бакалавърска степен по специалностите: българска филология, славянска филология, български език и история, български език и английски език, български език и немски език, български език и руски език, български език и новогръцки език, български език и испански език, етнология.

Приемът се осъществява чрез класиране по бал. За да бъдат записани, бъдещите магистри трябва да имат минимален бал Добър (4).

Балообразуващи оценки:


 • Среден успех от следването

 • Успех от държавните изпити.

Записване – с копие от дипломата за висше образование.

Учебната програма е за три семестъра. Лекционните курсове и семинарите се осъществяват главно от щатни преподаватели от Филологическия факултет и хонорувани преподаватели. Програмата е в пълно съответствие с държавните изисквания за специалността. Курсът на обучение завършва със защита на дипломна работа. Целта на настоящата програма е да се дадат знания за актуално значими иновационни по характер проблеми на езиковото и литературното образование в средните училища и да се развият и усъвършенстват важни професионални практически умения.

Лекционните курсове, включени в програмата, осигуряват възможност за интеграция на методически, лингвистични, теоретиколитературни и историколитературни проблеми. По този начин генералните идеи в съвременната хуманитаристика стават основа за качествени промени в образованието по български език и литература. За това ще съдейства и представянето на обновени дидактически технологии, използвани в учебния процес по български език и литература.

Магистърската образователна и квалификационна степен осигурява бъдеща реализация на студентите предимно като учители, а също и като държавни служители в системата на Министерството на образованието и науката.


Контакт


Ръководител на програмата: доц. д-р Пенка Гарушева, секретар: Светла Попчева, e-mail: spoptcheva@abv.bg; мобилен телефон: 0888160615

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 369, телефон за справки: 032/261-238
Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение - задочно обучение

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: филолог

Образователно-квалификационна степен: Магистър по английска филология

Срок на обучение: Три семестъра Форма на обучение: редовно, задочно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


Програмата е предназначена за завършили бакалавърска степен НУПЧЕ с английски език, ПУПЧЕ с английски език, или бакалавърска и/или магистърска степен НУП, ПУП, НУП и ПУП, Педагогика, Специална педагогика, Дефектология. Могат да кандидатстват завършили горните специалности със среден успех от следването и държавни изпити над 4.00.

Програмата е съобразена с учебния план по английски език за специалности НУПЧЕ и ПУПЧЕ в ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”.

За завършилите специалности НУПЧЕ и ПУПЧЕ- средноаритметична оценка 4.00 от дисциплините по английски език (Записване с копие от диплома)

За завършилите специалности НУП, ПУП, НУП и ПУП, Педагогика, Специална педагогика, Дефектология - ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (Тестови Формат – Intermediate Level). Примерен вариант на изпитния формат може да се получи в Катедра Английска Филология, 353 каб. – Ректорат.

Програмата е трисеместриална и обучението се извършва на модулен принцип – съботно-неделен и ваканционен, съобразен с ваканциите на преподавателите в СОУ. Лекционните курсове и семинари се изнасят от щатни и хонорувани преподаватели от Филологически факултет, които обезпечават и редовното обучение. Програмата е в пълно съответствие с единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение завършва или със защита на дипломна работа, или с писмен държавен изпит съгласно единните държавни изисквания за придобиване на образователната степен “Магистър”.

Завършилите програмата притежават: • много добри познания по английски език;

 • много добри познания по методиката на преподаване на английски език в начален курс;

 • набор от професионални умения в областта на РЧЕО;

 • увереност в знанията си и самочувствие на добре подготвени специалисти;

 • престижна диплома, даваща им възможност да поемат часовете по английски език в начален курс.

Контакт


Ръководител на програмата: Гл. ас. Сашко Павлов, секретар: Жаклин Коен, каб. 353, тел.: (032) 261-239

Молба по образец за кандидатстване се подава в 353 каб. – Ректорат, ул. Цар Асен 24, Пловдив, от 15 септември до 15 октомври. Кандидатите ще получат уведомително писмо след тези срокове за датата на провеждане на изпита.


Разширена магистърска програма английски език и методика 6 семестъра - задочно обучение

Данни


Професионално направление: Филология Специалност: Филолог

Образователно-квалификационна степен: Магистър по английска филология

Срок на обучение: шест семестъра Форма на обучение: задочно

Форма на прием: по документи, среден успех от следването не по-малък от Добър 4,00

Форма на завършване на програмата: Защита на дипломна магистърска теза

Информация


Условия за кандидатстване и прием в програмата.

Разширената задочна магистърска програма е предназначена за завършили бакалавърска и/или магистърска степен - неспециалисти по английски език. Могат да кандидатстват завършили степен Бакалавър или Магистър със среден успех от следването и държавни изпити над 4.00. Кандидатите полагат изпит по английски език, състоящ се от два компонента: диктовка и лексико-граматичен тест. За успешно класиране е необходимо кандидатите да владеят английски език на ниво “напреднал” (upper intermediate). Примерен вариант на изпитния формат може да се получи в Катедра Английска Филология, 353 каб. – Ректорат. Издадена е и книжка с 5 примерни тестови варианта, която може да се закупи от книжарницата пред Ректората..

Програмата е насочена към придобиване на учителска и методическа квалификация.

В програмата могат да кандидастват завършили бакалавърска степен по специалности Английска филология, Български и английски език, Руски и английски език и приложна лингвистика с английски език. Тези кандидати се обучават по съкратен учебен план, който включва 4, 5 и 6 семестър.

Програмата е шест-семестриална и обучението се извършва на модулен принцип – съботно-неделен и ваканционен, съобразен с ваканциите на преподавателите в СОУ. Лекционните курсове и семинари се изнасят от щатни и хонорувани преподаватели от Филологически факултет, които обезпечават и редовното обучение. Програмата е в пълно съответствие с единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение завършва или със защита на дипломна работа, или с писмен държавен изпит съгласно единните държавни изисквания за придобиване на образователната степен“Магистър”.

Контакт


Ръководител на програмата: Гл. ас. Сашко Павлов, секретар: Жаклин Коен, каб. 353, тел.: (032) 261-239

Молба по образец за кандидатстване се подава в 353 каб. – Ректорат, ул. Цар Асен 24, Пловдив, от 15 септември до 15 октомври. Кандидатите ще получат уведомително писмо след тези срокове за датата на провеждане на изпита.


Филологически факултет (такси)

Магистърска програма

1 семестър

2 семестър

3 семестър

Актуална българистика (з.о.)

360,00 лв

360,00 лв

180,00 лв

Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение (з.о.)

250,00 лв

250,00 лв

250,00 лв

Европейска магистратура по превод (р.о.)

500,00 лв

500,00 лв

500,00 лв

Кино и литература (з.о.)

300,00 лв

300,00 лв

150,00 лв

Културни и социални дейности в туризма (р.о.)

420,00 лв

420,00 лв

420,00 лв

Лингвистика и превод (р.о.)

420,00 лв

420,00 лв

150,00 лв

Методика на обучението по български език и литература (з.о.)

360,00 лв

360,00 лв

180,00 лв

Методика на обучението по български език и литература (р.о.)

420,00 лв

420,00 лв

210,00 лв

Немски език и методика за ранно чуждоезиково обучение (з.о.)

250,00 лв

250,00 лв

250,00 лв

Превод и интеркултурна комуникация (р.о.)

450,00 лв

450,00 лв

450,00 лв

Английски език и методика (з.о.) – шест семестъра

250,00 лв

250,00 лв

250,00 лв
250,00 лв

250,00 лв

250,00 лв
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница