Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставеностраница1/5
Дата23.10.2017
Размер0.64 Mb.
#33009
  1   2   3   4   5Акционерно дружество

ПРОМЕТ СТИИЛ

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д

за изпълнение на дейностите , за които е предоставено

Комплексно разрешително № 4 / 2004г.

Промет стиил ”АД, Бургас
гр.Бургас, април 2014СЪДЪРЖАНИЕ1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

2

1.1.Увод на годишния доклад

2

1.2.Система за управление на околната среда

4

1.3.Използване на ресурси

6

1.3.1.Използване на вода

6

1.3.2.Използване на енергия

8

1.3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива


9

1.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива


10

2.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

11

2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни

вещества /ЕРЕВВ/ и РRTR


11

2.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

12

2.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

13

2.4.Управление на отпадъците

19

2.5.Шум

22

2.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

23

3.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане всъответствие с условията на КР /ИППСУКР/

23

4.Прекратяване работата на инсталацията или части от нея

23

5.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

24

5.1.Аварии

24

5.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността наинсталацията, за която е издадено КР

24

6.Подписване на годишния доклад

25

Приложение 1 Таблици :

26


1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.Увод на годишния доклад

 • Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително:

“Промет стиил”АД, гр.Бургас

 • Адрес по местонахождение на инсталацията:

“Промет стиил”АД, гр.Бургас е разположено в землището на

с.Дебелт,община Средец • Регистрационен номер на КР:

Регистрационият номер на Комплексното разрешително е №4/2004

 • Дата на подписване на КР:

14.07.2004г.

 • Дата на влизане в сила на КР:

08.08.2004г.

 • Оператор на инсталацията, притежател на КР:

“Промет стиил”АД,гр.Бургас се представлява от

Виктор Юриевич Дембицький- Изпълнителн директор • Адрес, тел.номер,факс, е- mail на оператора:

8100 гр. Бургас, ПК 653; телефон:056 / 801 042; факс: 056 / 801 381;

е-mail: office @ promet.bg • Лице за контакти:

инж.Бисерка Митрева Гроздева - Еколог

 • Адрес, тел.номер, факс, е- mail на лицето за контакти:

8100 гр.Бургас, ПК 653; GSM:0887 880 622, факс:056/801 381,

е-mail: biserka.grozdeva@ promet.bg • Кратко описание на дейността, извършвана в инсталацията:

„Промет стиил“ АД е високотехнологично предприятие, специализирано в производството на широка гама горещовалцувани профилоразмери от обикновени и специални стомани.

Основната дейност на “ Промет стиил ” АД , Бургас е производство

на кръгли, периодични, ъглови, плоски, квадратни, I и U горещовалцувани профили от стоманени заготовки.

Проектният капацитет на инсталацията е 800 000 тона/годишно прокат.

За основно производство “Стан-300” се използват квадратни заготовки, с размери - напречно сечение от 120/120 mm до 200/200 mm и дължина от 6 m до 12 m.

Изходните заготовки се доставят в склада на “Стан-300” с ж.п. и автотранспорт. Разтоварването и складирането на заготовките се извършва с електромагнитни кранове с въртящи се колички. Заготовките се складират в боксове на кръстати щабели и се окачествяват по плавки и марки стомани.

Отстраняването на повърхностните дефекти се извършва чрез огнево зачистване.

Определените за валцуване заготовки посредством електромагнитен мостов кран се поставят на приемните решетки, от където чрез шлепер – дозатор, предаващо устройство и ролганг се подават към нагревателните пещи, след предварително претегляне на автоматични ролгангови везни.

Нагряването на заготовките се извършва в пещи с крачещ под, които са с едностранно сводово нагряване, странично зареждане и челно изваждане и работят на природен газ. Заготовките се нагряват в интервала от 1150°С до 1250°С в зависимост от марката стомана. Чрез специално устройство нагрятите заготовки се изваждат от пещта и се поставят на ролганга, след което се подават към първа клетка на обжимна група.

Обжимна група се състои от 2 хоризонтални и 2 вертикални клетки. Там нагретите заготовки с напречно сечение 200/200 mm се валцуват до сечение 125/125 mm, а заготовки с напречно сечение 120/120 mm се валцуват до сечение 80/80 mm .

След обжимна група металът се транспортира за следващо валцуване към двунишкова чернова група, състояща се от 6 хоризонтални клетки и две успоредни еднонишкови чистови групи от 4 хоризонтални и 4 вертикални редуващи се клетки. След 16та до чистовите групи има направляващи улеи с водно охлаждане. Между чернова и междинна група предния край на метала се обрязва с кривошипни ножици.

Готовият прокат се нарязва от ексцентрична кривошипна ножица на хладилни дължини и се транспортира с помощта на трайбапарати и ролганг към хладилника. При необходимост арматурната стомана преминава през участък за ускорено регулируемо водно охлаждане, за уякчаване и повишаване механичните показатели на стоманата.

Охладените пръти – кръгли, арматурни, ъглови се подават чрез ролганг и предаващи устройства към ножицата за студено рязане и се нарязват на търговска дължина от 4 m до 24 m.

Нарязаната продукция се подава за опаковане и връзване. Връзването се извършва от дистанционно управляващи връзващи машини и ръчни връзващи машини.

Чрез мостови кранове пакетираната продукция се подава към склада за готова продукция. За допълнително изправяне на готовата продукция в адюстажния участък е монтирана отделно стояща изправяща машина.


 • Производствен капацитет на инсталацията:

Производственият капацитет на инсталацията по КР е 300 000 т/год

горещовалцувани профили.

Количеството произведена продукция за 2013г. е: 380 854 тона.

С писмо с изходящ № 649 / 24.09.2013г. е уведомен компетентния орган, относно планираните промени по Условие № 4 на КР № 4 / 2004г. • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Управлението на околната среда се осъществява от отдел Екология-

самостоятелно звено в структурата на “Промет стиил”АД, подчинено на Изпълнителен директор.

След извършени структурни промени през 2012г., отделът включва две химически лаборатории: ПСОВ Стан 300 и В и К, с изпълнителски персонал 1 лаборант. Административно отделът се ръководи от Еколог.


 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ - гр.Бургас

 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция ” Черноморски район ” гр. Варна, сектор гр. Бургас
1.2.Система за управление на околната среда

“Промет стиил”АД, Бургас осъществява дейността си, прилагайки Системата за управление на околната среда в съответствие с условията поставени в КР: • Структура и отговорности

Със Заповед № 1183 / 11.06.2013г. са определени отговорните служители за извършване на дейности по изпълнение условията на КР.

Поддържа се списък на лицата, отговарящи за изпълнение на поставените условия в КР. Актуалния списък се съхранява от Еколога и е доведен до знанието на служителите. • Обучение

Обучени са отговорни специалисти на Дружеството по изпълнение условията на КР.

През отчетния период е изготвена годишна програма за обучение. Проведено е обучение по участъци и цехове за поддържане готовността на персонала за реагиране при аварийни и бедствени ситуации в изпълнение на Заповед № 1210 / 20.06.2013г.

Изготвени са протоколи от проведените обучения, които се съхраняват от Еколога.


 • Обмен на информация

Изготвен е списък на отговорните лица и персонала по длъжности , отговорни за изпълнение условията на КР. Списъка е доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на условията и се съхранява от Еколог - отдел ”Екология” . • Документиране

Изготвен е списък на нормативната уредба по околна среда, който периодично се актуализира. Съхранява се на електронен и хартиен носител – ФМ 07.03 / 12.11.2013г.

Инструкциите, изисквани от КР са документирани и се съхраняват от отговорните лица. От еколога се поддържа актуален списък на инструкциите и тяхното местонахождение.

Налична е и писмена информация, изготвена на 08.02.2013г. за документите, свързани с изпълнение на разрешителното, както и отговорните лица за тяхното съхранение.


 • Управление на документи

Актуалните документи, свързани с изпълнение условията в разрешителното се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат.

Изготвен е списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен. Невалидни документи не се използват, същите се изземват своевременно от лицата, които ги ползват. • Оперативно управление

Изискваните от разрешителното инструкции се съхраняват на електронен и хартиен носител. През 2013г. е актуализирана инструкция ИТ-2-42-30-01- Работа на пречиствателните съоръжения по отделните потоци – производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни води, ревизия 04.

 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Периодичната проверка на съответствието с изискванията на разрешителното се осъществява чрез извършване на вътрешни проверки от Еколога по поставените условия. Резултатите от извършените проверки се отразяват в констативни протоколи. През 2013г. са извършени 19 на брой проверки по различните условия, в които няма отразени несъответствия, поради което не са предприети коригиращи действия.

Правилата за документиране и управление на идентифицираните несъответствия, както и необходимите последващи действия с цел ограничаване на въздействието им са определени в процедура П 05 от интегрираната система за управление. • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

В обхвата на интегрираната система за управление е разработена процедура за готовността за извънредни ситуации и способността за реагиране – П 26. Процедурата определя рамката за подготовката за и в отговор на извънредни ситуации в „Промет стиил“ АД, водещи до потенциални аварии по отношение на околната среда, както и за предотвратяване и намаляване на свързаните с тях замърсявания.

По звена и цехове са разработени планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии.

Във формуляр ФМ 05 03 02 се регистрират възникналите инциденти по околна среда.

През 2013г. няма регистрирана аварийна ситуация, поради което не се е наложила актуализация на инструкциите за работа на технологичното оборудване на инсталацията. • Документиране

Данните от наблюдението на емисионни и технологични показатели се документират. В „журнал за извършен мониторинг“ се водят записи за резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в Комплексното разрешително. През отчетния период няма констатирани несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

Преразглеждането и актуализацията на инструкциите се извършва съгласно изискванията на процедура П 02 – Управление на документи, която регламентира и определя реда за управление на документацията на Интегрираната система за управление.

Записите се съхраняват от Еколога и се предоставят при поискване на контролните органи.


 • Докладване

Докладване изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително се предоставя в Годишния доклад.

На извършената годишна проверка от РИОСВ на 19 – 21.02. 2014г. е предоставена изискваната от експертите информация по отделните компоненти.


1.3.Използване на ресурси

Ежегодно се изготвя бизнес план за снижение разхода на енергоносители – електроенергия и природен газ.

През 2013г. е постигната енергийна ефективност на тон продукт по отношение разхода на електроенергия и природен газ.
1.3.1.Използване на вода

Използваната промишлена вода за охлаждане на производствени агрегати и валци е от воден обект р. Факийска, на основание Разрешително за водовземане № 200 477 / 31.08.2006г., продължено с Решение № 944 / 19.06.2012г. с лимит на ползваната вода до 400 хил.м3 / годишно.

През 2013г. не е извършено водовземане от р. Факийска за запълване на собствения водоизточник – язовир Долен изравнител.

От ПСОВ са върнати 430 572 м3 пречистени отпадъчни води за нуждите на “Стан 300“, с което е спестено използването на свежа промишлена вода от р. Факийска.

Използваната вода от язовир Долен изравнител се отчита от монтираните на вход на площадката на Стан 300 два ултразвукови разходомера. В журнал се водят записи за ползваните водни обеми.

Реда и начина на измерване и отчитане използваната свежа и оборотна вода е регламентиран в инструкция - И 18.02.

Годишното количество охлаждаща вода, изразходвано за производство на единица продукт през 2013г. от инсталация Стан 300 е докладвано в Таблица 3.1.
Таблица 3.1.

Източник на вода

Използвано

годишно

количество-

2013г.

Използвано

количество

за единица

продукт, съгл.КР

Използвано

количество

за единица

продукт

Съответствие

От язовир Долен изравнител
Повторно използвани води от ПСОВ

95 451 м3

430 572 м32,5 м31,38 м3да

Ежемесечно Ръководител Флуидно стопанство отчита използваната промишлена вода и предава справката на Главен технолог, който изготвя месечни отчети за разходите на ресурси.

Оценката на съответствието на измерените водни количества с определените в условията на разрешителното се документира в констативни протоколи от извършени вътрешни проверки. За 2013г. са извършени 4 проверки по тримесечия. Няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

За питейни нужди Дружеството използва вода от собствен водоизточник – ЕТК 2 на основание Разрешително за водовземане от подземни води № 2151 0006 / 14.05.2007г., продължено с Решение № 1093 / 23.04.2013г. с разрешено водно количество – 47 304 м3 годишно.

Потреблението на питейната вода се отчита по монтираните собствени водомери по консуматори.

Реда и начина за ежемесечното отчитане на използваната вода за питейно – битови нужди са регламентирани в инструкция - И 18.04.

Питейно – битовото водоползване на площадката, разделено на 30 консуматора се отчита ежемесечно и се представя под формата на справка. Ежедневно 24-часовия разход се въвежда като информация към разходите на енергоносителите.

За отчетната 2013г. консумацията на питейна вода е 37 790 м3 .

Действията и реда при локализация и отстраняване на течове по водопроводните и канализационни системи на площадката на Стан 300 са регламентирани в инструкция – И 18.05. Записите от извършените проверки се документират в журнал. За отчетната 2013г. не са регистрирани течове на производствената площадка.


1.3.2.Използване на енергия

Реда и начина за измерване и отчитане на използваната електроенергия в „Промет Стиил“ АД е регламентиран в инструкция – И 18.06.

В обхвата на интегрираната система на управление е разработена процедура П 22 за енергийното осигуряване на всички енергийни системи и мрежи, които пренасят и разпределят електроенергията. В процедурата са регламентирани основните задачи, организацията, управлението и експлоатацията на енергийното стопанство и енергийното обзавеждане.

В Дружеството са монтирани 51 броя електромери.

Ежедневно се докладва изразходеното количество електроенергия за основното производство Стан 300 от диспечера на смяна, в изготвените диспечерски сведения.

Главен енергетик всекидневно в края на деня докладва потребеното количество ел.енергия на оперативка.

Всеки месец се изготвят месечни справки за фактическия разход на ел.енергия по консуматори – Стан 300, помощни звена и външни потребители.

Годишната консумация на електроенергия за 2013г. за производството на единица продукт е докладвана в Таблица 3.2.Таблица 3.2.

Електроенергия


Количество за единица

продукт, съгласно КР

Използвано количество

за единица продукт

през 2013г.

Съответствие

Електроенергия-Стан 300

140 kWh/t137,35 kWh/tда

Годишната консумация на електроенергия за 2013г. е 52 312 185 kWh.

Ежемесечно отдел Финансово планиране и анализ изготвя справки за изразходеното количество електроенергия и постигнатите разходни коефициенти.

Оценката на съответствието на измерените количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното разходни норми се документира в констативни протоколи от извършени вътрешни проверки. За 2013г. са извършени 4 проверки по тримесечия. Няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

От края на 2013г. „Промет стиил“ АД излезе на свободния енергиен пазар, което стана възможно с промените в Закона за енергетиката. Тази промяна е част от стъпките за либерализиране на енергийния пазар в България.

Този пазар дава възможност за избор на доставчика на електроенергия и свободно да се договаря цената на електроенергията на база подадени почасови прогнозни количества.1.3.3.Използване на суровини,спомагателни материали и горива

Годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за производство на единица продукт през 2013г. са докладвани в Таблици: 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.Таблица 3.3.1.Суровини

Годишно

количество,

съгласно КР

Количество за единица

продукт,

съгласно

КР

Употребено

годишно

количество-

2013г.

Количиство за единица

продукт


Съответствие

Квадратна заготовка

315 000 т
(за 300 000 тона прокат )

1,05

390 060 т
(за 380 854

тона прокат)1,024

неТаблица 3.3.2.


Спомагателни

материали


Годишно

количество,

съгласно КР

Количество за единица

продукт,

съгласно КР

Употребено

годишно

количество-

2013г.

Количество за единица

продукт


Съответствие

Мин.масла
Смазочни материали

105 т
9 т

0,00035
0,00003

68,27 т
6,105 т

0,000179
0,000016

да
да


Таблица 3.3.3.


Горива


Годишно

количество,

съгласно КР

Количество за единица

продукт,

съгласно КР

Употребено

годишно

количество-

2013г.

Количиство за единица

продукт


Съответствие

Природна газ

34 500 000

Nm3115 Nm3

15 010 918

Nm339,41 Nm3

да

През 2013г. не са превишени количествата на използваните, горива и спомагателни материали, определени в Комплексното разрешително. Превишено е количеството на използваната суровина (стоманена заготовка).

С писмо с изходящ № 649 / 24.09.2013г. е уведомен компетентния орган, относно планираните промени по отношение увеличаване производствения капацитет на Дружеството.
През отчетния период не са употребявани суровини, спомагателни материали и горива, различни от представените в разрешителното.

Всеки месец отдел финансово планиране и анализ изготвя справки, в които се отчитат количествата на използваните материали и постигнатите разходни коефициенти за производство на тон продукт.

При извършване на оценка на съответствието не са регистрирани отклонения от разходните норми и не са предприети коригиращи действия.

Мероприятията по доставката на свежи масла, отчета, разпределението и реализацията на отработените масла в Стан 300 са регламентирани в действащата инструкция – И 21.04.

Дружеството е газифицирано. Горивните режими са максимално оптимизирани с компютър. Компютърната програма дава моментен, часов, сменен и денонощен разход. Разхода на природен газ се отчита дистанционно от Диспечер Стан 300 на всеки час. Отчетения разход се записва в сменното сведение. Разработен е регламент за отчитане разхода на природен газ.

След изтичане на всеки календарен месец, от доставчика се предоставя месечен акт за доставка на природен газ, в който са отразени по дни максимално дневно, договорено дневно и реално прието дневно количество природен газ.

Всеки месец от Главен енергетик се изготвят месечни справки за фактическия разход на природен газ по консуматори – основно производство Стан 300, помощни звена и външни потребители.
1.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива


 • Резултати от проверките на площадките за съхранение:

Съхранението на суровината за производството – стоманени заготовки, се извършва на определената в разрешителното площадка, участък Подготовка на метала. През 2013г. са извършени две вътрешни проверки за оценка на съответствието – на 18.02.2013г. и 25.06.2013г., при които не са установени несъответствия.

Съхранението на готовата продукция се осъществява в определения за целта закрит склад, в участък Хладилник и адюстаж.

От РИОСВ гр. Бургас е извършена проверка на 26.06.2013г. относно съхранението на суровини, готова продукция и дизелово гориво. Резултатите от проверката са отразени в чек-лист. Условия № 8.3.3.1., 8.3.3.2. и 8.3.3.3. са отчетени като изпълнени, няма установени несъответствия.


 • Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни спомагателни материали:

През отчетния период са извършени две вътрешни проверки на маслоподвалите, съвместно с инженер Хидравлика и смазки, относно спазване технологичните инструкции за поддръжка линиите за свежи и употребени масла, техническите уплътнения и съоръженията, използващи масла, за предотвратяване на възможно изтичане – на 13.03.2013г. и 20.08.2013г. В проверените маслоподвали линиите и техническите уплътнения са в изправност, течове и разливи не са налични, няма установени несъответствия. Спазват се технологичните инструкции на Стан 300 и за поддръжка на инсталацията.

От РИОСВ гр. Бургас е извършена проверка на 26.06.2013г., като резултатите от проверката са отразени в чек – лист. Не са установени нарушения.
 • Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти:

След закриване на отдел „Автотранспорт“ дизелово гориво не се съхранява на площадката.

Периодично се извършват проверки за оценка целостта на двата резервоара и обваловката.

През 2013г са извършени две вътрешни проверки - на 24.04.2013г. и 10.10.2013г., при които не са установени несъответствия и няма предприети коригиращи действия.

От РИОСВ гр. Бургас е извършена проверка на 26.06.2013г., при която Условие 8.3.3.4. е отчетено като изпълнено и не са регистрирани несъответствия


2.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/ и РRTR

Организираните неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, определени с Комплексното разрешително са Пещ с крачещ под № 1, Пещ с крачещ под № 2, Ролкова пещ (не се експлоатира), Пробна пещ и Горивна инсталация ВК-7.5 на Парокотелна станция (спряна от експлоатация).

Собствения мониторинг на отпадъчните газове, извършен през 2013г. е съобразно изискванията на разрешителното – Таблица 9.6.3.1.

През цялата година работи Пещ с крачещ под № 2 (извършен собствен мониторинг – 2012г.), Пещ с крачещ под № 1 е в резерв. През отчетния период е извършен собствен мониторинг на Пробна пещ.

Таблица 1 на Приложение 1 е попълнена, като са отразени параметрите за отпадъчните газове от неподвижните горивни източници – Пещ с крачещ под № 2 и Пробна пещ.

Отчетените годишни количества на замърсителите във въздуха (Таблица 1, кол.1а ) са изчислени на база “ горещо време ” за работата на Стан 300, респективно за ПКП № 2 и Пробна пещ. Замерените стойности на замърсителите във въздуха, от протокола за изпитване са отразени като годишни, на база времето, в часове, на работа на Стан 300 (3673:30:42 часа).

Емисиите на замърсителите не превишават праговете, посочени в колона 1а, те са маркирани в колоната с тире, а в скоби са посочени реалните стойности.
Отчетените годишни количества на замърсителите от пречистените отпадъчни води , заустени в повърхностен воден обект - р.Средецка са изчислени на база усреднена стойност от двете измервания на 15.03.2013г и 16.05.2013г. отнесено към годишното количество на заустени води: 127 244 м3.

Собственият мониторинг и извършеният контрол на пречистените отпадъчни води , заустени в повърхностен воден обект - р.Средецка показват ,че емисиите на замърсителите не надвишават посочените прагове, поради което в Таблица 1, колона 1b са маркирани с тирета, а в скоби са посочени реалните стойности.

Чрез отпадъците – за пренос на замърсители ( Таблица 1, кол.2 извън площадката) не се извършва. Посочените замърсители в Таблица 1, кол.3 –не се използват, обработват и употребяват в производствения процес, поради което колона 3 не е попълнена.
2.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

2.2.1.Емисии от точкови източници

За 2013г. в Таблица 2.1. са отразени резултатите от собствения мониторинг на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комина на неподвижен източник: Пробна пещ.

През отчетния период работи Пещ с крачещ под № 2. В Таблица 2.2. са отразени резултатите от собствения мониторинг на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комина на ПКП № 2, извършен през 2012г.

Собственият мониторинг се възлага и изпълнява от акредитирана изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към “ЕКОЕКСПЕРТ 6 “ЕООД, гр. Варна, със Сертификат за акредитация № 40 – ЛИ/21.06.2013г., валиден до 31.03.2016г.

Използваните методи за изпитване са: БДС EN 13284-1:2004 – Определяне на ниски масови концентрации на прах и ВВЛМ 1/2013 – Определяне на обемните концентрации на газови емисии от стационарни източници.

При провеждане на измерването са спазени изискванията на Наредба № 6 на МОСВ. Измерванията са проведени при установен технологичен режим на експлоатация, постоянни параметри на изпусканите газове и натоварване над 70%.

Получените резултати за прах, азотни оксиди и серен диоксид са под емисионните норми, поставени в КР №4/2004г.

Извършена е една планова проверка от РИОСВ - на 27.06.2013г. във връзка с изпълнението на условия от Условие № 9 на КР№ 4/2004г. - Емисии в атмосферата. Констатациите от проверката са регистрирани в чек лист. Условията са отчетени като изпълнени. Няма установени несъответствия.
2.2.2.Неорганизирани източници

„Промет стиил“ АД не изпуска неорганизирано емисии. В Стан 300 за отвеждането в атмосферния въздух на отпадъчни газове са изградени четири изпускащи устройства и окалинопровод, което прави отвеждането на отпадъчните газове в атмосферния въздух – организирано, а окалината образувана в производствения процес с вода се отвежда в окалинопровода, с което се предотвратява разпространяването й.

В Дружеството няма неорганизирани източници на емисии, замърсяващи атмосферния въздух: площадки за товаро - разтоварна дейност, открити складове за прахообразни вещества (не се използват).

Технологичните съоръжения се поддържат в изправност.2.2.3.Миризми

В Дружеството не се употребяват силно летливи органични съединения, в т.ч.разтворители, както и не се генерират от производствения процес интензивно миришещи вещества.

През отчетния период не са постъпвали сигнали и жалби за разпространение на миризми от дейността на обекта.

Не е констатирано наличие на интензивно миришещи вещества, изпускани от неподвижни източници.

Извършена е една планова проверка от РИОСВ на 27.06.2013г., при която не са установени несъответствия.

2.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Изпълнението на условията в КР свързани с контрола на пречиствателните

съоръжения за отделните потоци отпадъчни води и емисии са както следва:

- Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

2.3.1.Работа на пречиствателните съоръжения:

Във връзка с изпълнение на условие 10.1.1. “Промет стиил”АД спазва документирана технологична инструкция за експлоатация на всяко едно от пречиствателните съоръжения по поток производствени отпадъчни води съгласно технологичната схема, в резултат на което е осигурено за отчетния период спазването на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Таблица 10.1.2.1.

Резултатите от прилагането на инструкцията относно редовното техническо поддържане на съоръженията показват, че те се поддържат в необходимата степен осигуряваща оптималната им работа. Не се е налагало да се действа по Авариен план за отчетния период.

По Условие 10.1.1.1.

Резултатите от оценката на стойностите на контролираните параметри за всяко от пречиствателните съоръжения съгласно Табл.10.1.1.1.1 са документирани в специална тетрадка. Същата се проверява регулярно от контролния орган РИОСВ-Бургас.

Извършените анализи на отделните технологични съоръжения на ПСОВ съгласно Таблица 10.1.1.1.1. от КР показват средни стойности , които са далеч под пределно допустимите (за нефтопродукти).

Наименование

на съоръжението

Контролирани

параметри

Пределна стойност

mg/l

Резултат от измерва-

нето/усред.контроли/

mg/l

Напорни флотатори

НВ

масла


30

15


9,2

0,3


Напорни пясъчни филтри

НВ

масла


-

5


5,9

0,2


Филтри с активен въглен

НВ

масла


<20

<0,1

2,1

0,1


Измерванията на контролираните параметри извършвани от обектовата химическа лаборатория ПСОВ, контролирана от отдел “Екология” към Дружеството, показват ниски стойности на контролираните параметри (неразтворени вещества и масла) по отделните технологични степени. Извършвани са ежедневни анализи, при работа на производството, по показатели: нефтопродукти и неразтворени вещества на вход и изход филтри активен въглен. Анализи са възлагани при технологична необходимост за напорни флотатори и пясъчни филтри.

За отчетния период няма отклонение от оптималния технологичен режим и отклонения в стойностите на контролираните параметри.

От месечните отчети за извършените измервания по контролираните параметри документирани в специална тетрадка в ПСОВ, за отчетния период 2013г. могат да се направят следните изводи:

- продължава постъпването на производствени води в ПСОВ с ниско /под проектното/съдържание на нефтопродукти и неразтворени вещества. Средногодишните концентрации на неразтворени вещества и особено на масла са по-ниски от изискуемите концентрации (по КР за заустване в р.Средецка).

2011г. 2012г. 2013г.

Смасла ср.год. 0,45 mg/l 0,6 mg/l 0,6 mg/l

Вход Снв ср.год. 25 mg/l 17 mg/l 18 mg/l

станция Qср.дн. 488 m3/d 205 m3/d 358 m3/d

водни колич. Qср.h 20 m3/h 8,5 m3/h 14,9 m3/h

Qгод. 178100 m3/y 74768 m3/y 130576 m3/y

Постъпващите водни количества представляват 24% от хидравличното натоварване на съоръженията по този поток-усредненото средночасово водно количество е : Qср. h = 14,9 m3/h, при проектен капацитет 62 m3/h.

-предвид ниската замърсеност на водите на вход станция не се е налагало предприемане на корективни действия по отделните пречиствателни съоръжения и като цяло за ПСОВ.По Условие 10.1.1.2.

През отчетния период са извършени 18 броя вътрешни проверки за целостта на трите броя разделочни резервоари за съхранение на масла с обем 22м3 и един брой резервоар за сурови масла с обем 50 м3 съгласно инструкцията.

Не са констатирани течове от резервоарите вследствие нарушаването им, поради което не са предприети корективни действия.

През изтеклата година не са постъпвали груби масла на вход станция и не се е налагало тяхното отбиване и препращане за съхранение в резервоарите.

Извършени са две проверки по изпълнение на Условие 10.1.1.2. от РИОСВ - Бургас на 27.06.2013г. и 21.11.2013г.Резултатите от проверките показват, че условието се изпълнява и няма несъответствие.

По Условие 10.1.2.Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

По Условие 10.1.2.1.

През 2013г. по поток производствени отпадъчни води са постъпили за пречистване водни количества - 130 576 м3 , от които по-голямата част са върнати за нуждите на оборотното водоснабдяване и една част са заустени в р.Средецка, при спазване на условията посочени в Табл.10.1.2.1По Условие 10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемник р.Средецка

Към водоприемник р.Средецка през 2013г. принос на вредни и опасни вещества се емитира от смесен поток: пречистени производствени, битови и дъждовни отпадъчни води.Общият принос на замърсителите (изчислен товар от пречистени отпадни води) в смесения поток е по- нисък от разрешените емисионни прагове (Табл.1).По Условие 10.1.4.Собствен мониторинг

Извършен е мониторинг на отпадъчните води, съгласно табл. 10.1.4.1.

През изтеклия период са извършени два броя пробовземания (на 15.03.2013г. и 16.05.2013г.) за физико-химичен анализ на пречистени отпадъчните води след преливно-мерно съоръжение, преди заустване в р.Средецка. Анализите са възложени от “Промет стиил”АД на акредитирана лаборатория - “Еко консулт инженеринг”, гр. Бургас.

По Условие 10.1.4.3.

“Промет стиил”АД прилага инструкция за регистриране и отчитане данните от измервателното устройство за измерване дебита на заустваните в р.Средецка води. Резултатите са документирани в специална тетрадка, която се съхранява от Н-к ПСОВ.

Съгласно отчетените данни за 2013г. в р.Средецка са заустени 127 244 м3 като смесен поток от всички пречистени отпадъчни води, минимална част от които са пречистени производствените отпадъчни води.

РИОСВ - Бургас е извършил два броя планови проверки по КР, на оператора „Промет стиил”АД на 27.06.2013г. и 21.11.2013г. Контролният орган е установил, че в момента на проверките разходомерът работи и са отчетени натрупаните водни количества. Съгласно Констативни протоколи за проверка № 005049/К-18-18 от 27.06.2013г. и № 005838/ К-18-39 от 21.11.2013г. условието се изпълнява, като резултатите се документират и съхраняват в отделен дневник, същият е проверен.По Условие 10.1.4.4.

Предвид на изложеното по-горе поток производствени отпадъчни води са част от заустените пречистени води и се докладват за емисии по Табл.1 и Табл.3, като смесен поток.

В Табл.3.1 и Табл.3.2 на Приложение 1, са отразени резултатите от извършените изследвания на два броя проби, взети на 15.03.2013г. и 16.05.2013г. съответно за период на заустването през I и II тримесечие на 2013г. С писма изх. № 669/03.10.2013г. и изх.№ 5/08.01.2014г. е уведомен РИОСВ, Бургас- относно III и IV тримесечие 2013г.: няма заустване в р.Средецка, поради което не е извършен мониторинг на пречистените отпадъчни води от Дружеството.

Процедурата за собствен мониторинг е изпълнена, като е извършен пълен физико-химичен контрол на отпадъчните води по Условие 10.1.4.1.( вкл. и тежки метали).

Несъответствие с ИЕО определени в КР № 4/ 2004г. не са отчетени.

През отчетния период при извършените два броя проверки, по част води от РИОСВ-гр.Бургас (съответно на 27.06.2013г. и 21.11.2013г.). При проверките е констатирано, че няма преливане и изтичане на пречистени отпадъчни води в р.Средецка, поради което не е взета водна проба за физико-химичен анализ.-Условие 10.2. Охлаждащи води

Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi -> documenti-2013
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-2013 -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2013 год
documenti-2013 -> Решение №382-Н0-И0-А1/2011г влязло в сила на 07. 07. 2011 ) (за периода 01. 01. 2013 31. 12. 2013 г.) Съдържание Увод
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
documenti-2013 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
documenti-2013 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №113/2006 год
documenti-2013 -> Доклад за 2013 год за изпълнение на дейностите за които е предoставено Комплексно разрешително №370-H0 / 2008 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница