Програма за управление на дейностите по отпадъците (нпудо) за периода 2009-2013 гстраница1/23
Дата13.10.2018
Размер2.58 Mb.
#84812
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Предварителна Екологична оценка на “Национална програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) за периода 2009-2013 г.”


СЪДЪРЖАНИЕ
ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2009-2013 Г.


Списък на съкращенията
НПУДО Националната програма за управление на дейностите по отпадъците

БДУВ Басейнова дирекция за управление на водите

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници

ЕС Европейски съюз

ЕО Екологична оценка

ОС Оценка за съвместимост

ЗООС Закон за опазване на околната среда

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда

КАВ Качество на атмосферния въздух

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МСП Малки и средни предприятия

НДНТ Най-добри налични техники

НДПВЕИ Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници

НПР Национален план за развитие

НСИ Национален статистически институт

НСОСПД Национална стратегия за околна среда и План за действие

НСРР Национална стратегическа референтна рамка

ООС Опазване на околната среда

ОП Оперативна програма

ОПОС Оперативна програма „Околна среда”

ОПК Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие”

ПД Превантивна дейност

ПП Прилагаща програма

ПУ Планове за управление

ПСОВ Пречиствателни станции за отпадни води

SWOT Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

УР Устойчиво развитие

БВП Брутен вътрешен продукт

МВР Министерство на вътрешните работи

МТ Министерство на транспорта

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства

ХЗЗ Хигиенно защитни зони

СОЗ Санитарно о охранителни зони

ЗПКМ Закон за паметниците на културата и музеите

ПХБ полихлорирани бифенили


 1. Описание на съдържанието, основните цели на НПУДО и връзката с други релевантни планове и програми.

  1. Описание на съдържанието на програмата


Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) съдържа:

 • Глава I: Преглед на изпълнението на национална програма за управление на дейностите по отпадъците (2003 – 2007 Г.)

 • Глава II. Съществуващо състояние и практики по управление на отпадъците

 • Глава III. Институционална рамка и контрол. роля на публичния и частния сектор

 • Глава IV. Законодателна рамка и политика

 • Глава V. Основни принципи и цели на програмата

 • Глава VI. План за действие

 • Глава VII. Инвестиционна програма
  1. Основни цели на програмата


Основната цел на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) е да допринесе за устойчивото развитие чрез установяване на интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до:

 • ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци;

 • подобряване на ефективността на използване на ресурсите;

 • максимална отговорност на замърсителите;

 • насърчаване на инвестициите и дейностите, свързани с управление на отпадъците.

Националната програма поставя следните 10 стратегически цели за управлението на отпадъците в периода 2009-2013 г.: 1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

 3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

 4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

 5. Правно регулиране на управлението на отпадъците, ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта

 6. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” при интегрирано управление на отпадъците

 7. Осигуряване на база данни за отпадъците

 8. Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната

 9. Участие на обществеността

 10. Развитие на устойчиви системи за управление на специфичните потоци отпадъци

За изпълнение и достигане на стратегическите цели е разработен план за действие, в който са предвидени съответни мерки (дейности) към всяка цел. Към мерките за изпълнение на цели 2, 3, 4 и 10 са предвидени 14 групи приоритетни инвестиционни проекти, както следва:

Стратегическа Цел 2 – Изграждане на допълнителни мощности за оползотворяване на отпадъци и реконструкция на съществуващите инсталации - пластмасови отпадъци, хартиени и картонени отпадъци, отпадъци от стъкло, излезли от употреба МПС, негодни за употреба оловно-кисели акумулатори, излезли от употреба пневматични гуми, отработени масла и др., за предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на дървесни и растителни отпадъци и третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради

Стратегическа Цел 3 – изграждане, разширяване и подобряване на системите за събиране и транспортиране на отпадъците в общините с обхващане на всички населени места в страната, включително изграждане на претоварни станции за битови отпадъци, както и въвеждане на системи за събиране на опасни, масово-разпространени и едрогабаритни отпадъци от домакинствата.

Стратегическа Цел 4 – Привеждане в съответствие или преустановяване експлоатацията и поетапно закриване и рекултивация на всички съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на действащите нормативни изисквания, Поетапно изграждане на системата от 55 регионални депа за битови отпадъци, Реконструкция на съществуващите депа за отпадъци в предприятията и/или изграждане на нови депа, екологосъобразно обезвреждане на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, Почистване на площи, замърсени с неопасни отпадъци и рекултивация на закрити/изоставени депа за битови отпадъци, Ограничаване на риска от стари замърсявания с отпадъци, Изграждане на Национален център за обезвреждане на опасни отпадъци.

Стратегическа Цел 10 – Създаване или подобряване на системи за управление на специфични потоци отпадъци, включващи разделно събиране транспортиране и последващо третиране на: акумулатори и батерии, излезли от употреба, моторни превозни средства, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, полихлорирани бифенили/полихлорирани терфенили, утайки от ПСОВ, опаковки и отпадъци от опаковки, отпадъци от лечебните заведения, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, биоразградими отпадъци.


От всички тези групи са идентифицирани само площадките на депата за неопасни отпадъци, като регионалните депа са 55 и за нуждите на НПУДО са разпределени в 8 групи в зависимост от фазите им на готовност - проучване, проектиране, изграждане или експлоатация. При прилагане на Програмата се очаква да има въздействие върху околната среда от тези депа, за които са разработени или са в процес на разработка проекти или само са набелязани площадки за изграждането им. Такива депа има в 4-та група (за Кърджали с осигурено финансиране и чието изграждане предстои), 6-та група (за Бургас, Добрич и Провадия, Кочериново, Пазарджик, Плевен и Видин - за които са подготвени или се подготвят документи за кандидатстване по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.) 7-ма група (Левски, Борово, Велико Търново, Варна, Стара Загора, Луковит и Костенец - за които е осигурена техническа помощ по програма ИСПА на ЕС) и 8-ма група (проект за управление на отпадъците от Столична община и за депа в Разлог и Малко Търново - в процес на подготовка).


  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница