И н ф о р м а ц и я от Физически факултетДата02.06.2018
Размер55.01 Kb.
#71162
И Н Ф О Р М А Ц И Я

от Физически факултет

в отговор на писмо от г-н Ректора №70-53-45 / 23.04.2011г.,

във връзка с институционалната акредитация на СУ
1. Участие на преподаватели от Физически факултет в обучаването на докторанти от други научни организации.

1.1. Доц. д-р Стоян Русев е съръководител на г-жа Василка Миронова, докторант в ХТМУ, София.

1.2. В учебно-научната лаборатория по „Технология на материалите” са ползвали апаратура докторант Антоанета Маринова от ГГФ-СУ и докторант Силвия Иванова от Исторически факултет на СУ.

1.3. Проф. дфн Иванка Йорданова е участвала в обучението на докторантите:

– Марина Ратова – PhD student, Manchester Metropolitan University, UK

– Justyna Kulczyk – PhD student, Manchester Metropolitan University, UK

– Nick Farahani – PhD student, Manchester Metropolitan University, UK

– John Freeman – PhD student, Manchester Metropolitan University, UK

– Heing Li – PhD student, Manchester Metropolitan University, UK1.4. Проф. дфн Юлия Веселинова е участвала в обучението на докторанта:

– Thomas Michael – PhD student, Университет Хале, Германия1.5. Доц. д-р Евгения Вълчева е участвала в обучението на докторанта:

– Aranxa Vilalta-Clemente – PhD student, CIMAP, CNRS-ENSICAEN, France1.6. Доц. д-р М. Абрашев - Съвместна работа и една публикация с докторант Любомир Славов от ИЕ-БАН. Обучение в областта на Рамановата спектроскопия.

1.7. Доц. д-р А. Андреева - Подготовка и изнасяне на лекция на тема ”Приложение на Рaмановата спектроскопия в медицината и за изследване на фотосинтезата” (2 лекционни часа) по проект BG051PO001-3.3.04/42/ „Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина”, 7-ма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие.

1.8. Докторант Светозар Стойчев от ИБФБМИ-БАН – Участие в проект № 036/2011 с фонд НИ на СУ „Каротеноид-липидни взаимодействия в липозоми и антенни комплекси” с ръководител доц. д-р А. Андреева. Обучение на същия докторант в областта на Рамановата спектроскопия и участието му в общ доклад на конференция на младите учени в Пловдив, 2011 г.

1.9. Доц. Явор Шопов е ръководил четири месеца от обучението на докторанта Antonio Pagliara от катедрата по Науки за Земята и околната среда на Университета на Болоня, Италия във Физически факултет, през 2006 година, в рамките на обмена на докторанти по програмата ERASMUS.1.10. Доц. д-р Пламен Данков е ръководил 5 докторанта от ТУ – София и с тях има 8 съвместни публикации.

2. Участие на преподаватели от Физически факултет при написване на учебници за средното училище; осъществяване на експертна дейност при разработване на учебни програми за средното училище; участие в комисиите за проверка на държавните зрелостни изпити.

2.1. Голев, В., „Астрономия 11 (учебно помагало)”, 2-ро попълнено изд., Просвета,

София, България, 2011.


2.2. Попов, Х., Караиванов, В., Станев, С., Голев, В., Попов, Ц., Иванов, В., Митева,

Р., Манев, Ст., Иванова, И., “Тестове по природни науки и екология за

външно оценяване в 7 клас по новия изпитен формат“, Просвета, София,

България, 2010.


2.3. Попов, Х., Караиванов, В., Станев, С., Голев, В., Попов, Ц., Митева, Р. „Физика

и астрономия за 7 клас“, Просвета, София, България, 2008.2.4. Цанова, Н., Томова, С., Павлова, М., Голев, В., Манев, С., Митева, В., „Човекът

и природата за 5 клас (учебно помагало)”, Педагог 6, София, България, 2006.2.5. Мърваков Д., Иванов В., Недялков П, Гайдарова М., “От атома до космоса –

учебник по физика и астрономия за VII клас”, Азбуки, София, България,

2008, ISBN 978-954-360-XXX-X.

2.6. Мърваков Д., Иванов В., Гайдарова М., Физика и астрономия за осми клас, изд.

Азбуки-Просвета, София, 2009, ISBN 978-954-360-005-22.7. Мърваков Д., Гайдарова М., Теодосиева Е., Книга за учителя, Физика и

астрономия за осми клас, изд. Азбуки-Просвета, София, 2009, ISBN 978-954-

360-050-2.

2.8. Мърваков Д., Гайдарова М.,и др. Тренировъчни и изпитни тестове по човекът и

природата, 5-ти клас, изд. Азбуки-Просвета, София, 2010, ISBN 978-954-360-

063-2.

2.9. Мърваков Д., Гайдарова М.,и др. Тренировъчни и изпитни тестове по човекът и

природата, 6-ти клас, изд. Азбуки-Просвета, София, 2010, ISBN 978-954-360-

063-2.

2.10. Манев Ст., Томова Сн., Тафрова А., Гайдарова М., и др., Задачи и упражнения за

5.-8. клас по природните науки, изд. Азбуки-Просвета, София, 2011, ISBN 978-

954-360- 068-7.

2.11. Хр. Попов, В. Караиванов, Ст. Станев, В. Голев, Цв. Попов, Р. Митева, Книга за

учителя, 7. клас, изд. Просвета.2.12. Хр. Попов, В. Караиванов, Ст. Станев, В. Голев, Цв. Попов, Р. Митева, Работна тетрадка за 7. клас, изд. Просвета.
Доц. д-р В. Голев - участие в комисия на МОМН разработката на ДОИ за предмета "Физика и астрономия".

Доц. д-р М. Гайдарова - Член на експертни комисии към МОМН по провеждане и оценяване на ДЗИ по физика и астрономия –2008, 2009, 2010 г. Участие в комисиите по проверка на ДЗИ- 2008, 2009г

Доц. д-р М. Гайдарова - Член на експертни комисии към ЦКОКО –МОМН по външно оценяване по физика и астрономия, 2008,2009, 2010,2011г.Доц. д-р М. Гайдарова - Координатор на проект за вътрешно оценяване по физика и астрономия в средното училище по програма „Човешки ресурси”.

Доц. д-р Виктор Иванов, доц. д-р Максим Максимов – членове на комисията по изработване на Национални образователни стандарти по физика за гимназиалния курс – проект на МОМН, 2010 г.

Доц. д-р М. Абрашев, доц. д-р М. Гайдарова, доц. д-р В. Иванов, гл. ас. К. Тютюлков – участие в проекта „Разработване на система за оценка на качеството в средното образование”към договор BG051РО001/3/2-01 на МОМН по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси – 2007-2013”.

Доц. д-р Д. Мърваков, доц. д-р М. Максимов, доц. д-р М. Абрашев, доц. д-р В. Иванов, доц. д-р М. Гайдарова – от 2007 г. участват като автори на изпитни теми за държавните зрелостни изпити по физика, както и като членове на комисиите по оценяване.

Доц. д-р М. Абрашев е участник като експерт в проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование”, одобрен с договор № ДО1 – 672 от 13.11.2008 г.

Участие в комисиите за провека на държавните зрелостни изпити:”Доц. д-р М. Абрашев е автор на тема за държавен зрелостен изпит по физика за 2008г.

Доц. д-р М. Абрашев е рецензент на теми за държавен зрелостен изпит по физика за 2008г.–2011г.

Доц. д-р М. Абрашев е участник в комисия по проверка на държавен зрелостен изпит по физика 2008г., 2009г., 2011г.

3. Участие на преподаватели от Физически факултет в подготовката на участници в международни и национални олимпиади за ученици.
3.1.
доц. д-р В. Голев - Председател на Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия, 2009г., 2010г., заповедта за 2011г. е в процес на подготовка.

3.2. доц. д-р М. Гайдарова - Член на Комисията по организиране и провеждане

на националното състезание по ключови компетентности към МПМН 2009,

2010, 2011.3.3. доц. д-р М. Гайдарова - Член на Комисията по организиране и провеждане

на националното състезание по физика и автор на теми за 2008 и 2009г.3.4. доц. д-р М. Гайдарова - Ръководител на националния отбор на олимпиадата EUSO за 2008 -Кипър, 2009- Испания, 2010- Швеция, 2011- Чехия (златни

медали).


3.5. Доц. В. Иванов, доц. М. Абрашев, Доц. д. Мърваков – През целия период на акредитация участват в окончателната селекция и подготовка на отбора за Международната олимпиада по физика.

3.6. Доц. В. Иванов, доц. М. Абрашев– През целия период на атестация са ръководители на българския отбор за Международната олимпиада по физика.

3.7. Доц. В. Иванов, доц. М. Абрашев, доц. Д. Мърваков, доц. М. Максимов, доц. Л. Василев, доц. М. Гайдаров, гл. ас. Андон Рангелов, гл. ас. Гичка Цуцуманова – През целия период на атестация участват в разработването на конкурсни теми за националните състезания по физика и за областния и националния кръг на олимпиадата по физика.

3.8. Подготовка на експерименталните задачи и на установките към тях за националния кръг на Олимпиадата по физика за 2008г., 2009г., 2010г. (доц. д-р Стоян Русев) и за 2011 г. (гл.ас. д-р Гичка Цуцуманова, физик д-р Кирил Кирилов, доц. д-р Стоян Русев). Експерименталните установки се ползват също и за подготовка на националния отбор за Международната олимпиада по физика.

3.9. Доц. д-р М. Абрашев е председател на Националната комисия по организация и провеждане на националните състезания по физика – 2005г.-2011г.

    1. Доц. д-р М. Абрашев е участник в Националната комисия по организация и провеждане на Националната олимпиада по физика – 2003г.-2011г.

28.06.2011г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница