І. Статии в научно-педагогически списания и научни сборници: Монографии и другиДата15.08.2018
Размер43 Kb.
#79270
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2000 – 2009 Г.

І. Статии в научно-педагогически списания и научни сборници:


Монографии и други:

1. Теорията на формалните степени на Хербарт-Цилер в България – монография, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2003, с. 298.


2. Извори за историята на учебното дело в България, Книга първа – Педагоги-ческата книжнина в България от Освобождението до войните, Университетско издателство “Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с.358.

3. Извори за историята на учебното дело в България, Книга втора – Педагоги-ческата книжнина в България между двете световни войни, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 379.

4. Дидактическото наследство на д-р Васил Манов, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, с. 270.

5. Параметри и диагностика на готовността за училищно обучение, ФАБЕР, Велико Търново, 2004 г., с. 141Статии в научно-педагогически списания и научни сборници:


1.Pro domo sua – 125 години от рождението на д-р Васил Андреев Манов, Педагогически алманах - педагогическо списание на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1-2, 2000.

2. Народополезната дейност на д-р Васил Андреев Манов, Сборник “Българите в Северното Причерноморие” – изследвания и материали, том седми, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Държавна агенция за българите в чужбина, Съюз на учените в България, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000.

3. Обучението по гимнастика в първия български превод на “Специална методика” на Стефан Басаричек от 1888 година, Сборник “Физическото възпитание и спортът между два века, Велико Търново, 2000 г.

4. Реформаторският дух и реализмът в творчеството на д-р Васил Манов, сп. Педагогика, 2000, кн.10-11.

5. Едногодишните педагогически курсове в Шумен и Враца – първи педагогически училища в Княжество България (1881 – 1885), сп. Педагогика, 2001, кн.2.

6. Посланията на Коменски във “Велика дидактика” чрез първото ù издание на български език - от 1905 година, сп. Педагогика, 2002, кн.10.

7. Педагогическото наследство на д-р Васил А.Манов, сп. Педагогика, 2000, кн.3.

8. Спорното и безспорното в просветната политика на министър Иван Вазов (26.08.1897 – 18.01.1899), сп. Педагогика, 2001, кн. 4.

9. Никола Ив. Ванков като просветен деец и пръв историк на българското образование, сп. Педагогика, 2001, кн. 7.

10. Временните педагогически курсове (1879-1883) – начало на подготовката на “първоначални” учители в България след Освобождението, сп. Начално образование, 2001, кн.4.

11. Идеята на Фридрих Фрьобел за детската градина, сп. Предучилищно въз-питание, 2000, кн.2.

12. Велика дидактика на Ян Амос Коменски – първият цялостен проект на начално училище, сп. Начално образование, 2002, кн.5-6.

13. Диагностичните процедури за родноезиково обучение, сп. Предучилищно възпитание, 2001, кн.4.

14. Берлинските детски градини “Pestalozzi - Fröbel – Haus”, сп. Предучилищно възпитание, 2003, кн. 1.

15. “Майчино училище” на Ян Амос Коменски, сп. Предучилищно възпитание, 2001, кн.2.

16. Приносът на Сергей Хесен в теорията на доучилищното образование – сп. Предучилищно възпитание, 2003, кн. 8 .

17. Д-р Овид Декроли – реформаторът, сп. Начално образование, 2003, кн.6.

18. Чертици из портрета и деянията на Св. Климент – учител български, сп. Педагогика, 2003, кн.11.

19. Хербартианският образователен модел в българското училище, сп. Стратегии, 2003, кн.10.

20. Дидактическите възгледи на д-р Васил А. Манов (1875 – 1946) – студия (автореферат), С, 2000.

21. Прогностичният аспект в диагностиката на интелектуалната готовност за училищно обучение, Русенски университет “Ангел Кънчев” - Научни трудове том 38, серия 6 - Педагогика и обществознание, Русе, 2001.

22. Рецензия за “Приказни отблясъци” от доц. д-р Зл. Петрова, сп. Предучилищно възпитание, 2002, кн. 5.

23. Въображаемото в представите на децата за света и природата– сп. Предучилищно възпитание, 2004, кн.4.

24. Дидактическото художество като дидактическо творчество, сп. Педагогика, 2003

25. За влиянието на Йенската педагогическа школа върху българското образование, Юбилейна научна конференция “България-Европа, традиции и съвременност”, Съюз на учените в България, ВТУ, 7 ноември, 2003 г. Велико Търново

26. Забравеният възрожденски учител и книжовник – Аверкий п. Стоянов, Годиш-ник на Педагогически колеж “Св.Иван Рилски” - гр. Дупница, 2003 г.

27. Историческите аспекти на нравоучението в развитието на българското учили-ще,Сб. Обучение и възпитание в началното училище, детската градина и специализираните училищни заведения – Китен 2004 г., СУ”Св.Климент Охридски”.

28. Професор д-р Михаил Герасков в българското учебно дело и педагогическа книж-нина,сп.Начално образование, 2004, кн.5.

29. Характерни черти в дидактическото творчество на проф.Михаил Герасков, сб. Педагогически приноси в памет на про.д-р Михаил Герасков, Враца 2004 г.

30. Първи стъпки и пионери на предучилищното възпитание в Съединените амери-кански щати, сп. Предучилищно възпитание, 2005, кн. 7

31. Унгарският опит в изграждането на детските градини от ХІХ век, сп. Пред-училищна възпитание, 2005, кн. 10

32. Организираните занимания в детската ясла, сп. Предучилищно възпитание, кн. 1/2008 г.;

33. За книгата на проф.дпн Вера Бойчева „Неофит Рилски – създател на българското народно училище”, сп. Начално образование, кн. 3/2007 г.;

34. Към теорията и историята на Фрьобеловата детска градина като първооснова на българската детска градина, сб. „Предучилищното възпитание в област Враца – традиции и перспективи”, Враца, 2007 г. /доклад на пленарното заседание/;35. По някои концептуални въпроси на педагогическите изследвания на учителите, сб. „Добри педагогически практики в ДГ”, Враца, 2008 г.
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница