Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържаДата13.09.2016
Размер176.69 Kb.
ТипИнструкция

/

NK-14-DCB

Детайлен списък на техническата документация, представяна от производителите при изследване на типа на везни с неавтоматично действие
 1. Декларация, че БДС EN 45501 e /не е приложен


 1. Техническо досие

 1. Инструкция за експлоатация

Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа:


 1. Описание на типа и обяснения необходими за разбиране на правилното функциониране на везната

  1. Предназначение за употреба /4.1/, вид на везната (напр. етикетираща)

  2. Основни характеристики (производител; клас, Max, Min, e, n; едно-много -интервална, температурен интервал, захранване...) /7.1/

 1. Описания и обяснения на чертежите и схемите и начина на работа на везната . Характеристики на всички устройства, вградени във везната.

  1. Мерки за защита на елементите, устройствата за управление и др. /4.1.2/

  2. Място за поставяне на СЕ маркировка и знаците от контрол /7.2/

  3. Устройства за настройване на обхвата. /4.1.2.5/

  4. Спомагателни или показващи устройства с повишена разделителна способност /3.4, 4.4.3, 4.14.7/

  5. Много функционалност на показващото устройство /4.4.4/

  6. Печатащи устройства /4.4.5/, отпечатване на резултатите от измерване /4.6.11, 4.7.3/ и други стойности /4.15.4, 4.17/

  7. Запомнящи устройства /4.4.6/

  8. Устройства за настройване на нула и устройства за следене на нула /4.5, 4.6.9, 4.14.2/

  9. Устройства за тариране /4.6, 4.10, 4.14.3/

  10. Устройства за предварително задаване на тарата /4.7, 4.14.4/

  11. Устройства за блокиране /4.8, 4.14.5/

  12. Денивелация, устройство за нивелиране и нивелир, гранична стойност на денивелация /3.9.1/

  13. Спомагателни устройства за проверка /4.9/

  14. Избор на измерителен обхват при многообхватни везни /4.10/

  15. Устройства за превключване на различните устройства за приемане, предаване и измерване на товара /4.11/

  16. Функции на везните за пряка продажба с показание за цената /4.15/

 • специални приложения на везни за пресмятане на цената /4.15.4/

 • везни за самообслужване /4.15.5/

 • етикетиращи везни/4.17/

  1. Интерфейси

 • Тип/ове, предназначение , устойчивост към външни въздействия, инструкции /5.3.6/

 • Периферни устройства, представени за свързване при провеждане на изпитванията при смущения /5.4.2/

  1. Периферни устройства, напр. принтери, дисплеи, които ще бъдат включени в сертификата за одобрен тип

  2. Други устройства или функции, напр. за употреба различна от определянето на маса (които не подлежат на оценка на съответствието)

 1. Информация, касаеща специални случаи

  1. Подразделяне на везната на отделни модули – напр. преобразуватели, механична система, индикатор, дисплей-описание на функциите на всеки модул и частичните грешки pi от мдг.

За модули, които са били вече одобрени, препратка към сертификатите от изпитване /test certificates/ или сертификата за одобрен тип - /3.5.4/


За измервателни преобразуватели - съответствие с R60 /4.12/ виж и т. 8


  1. Специални условия за експлоатация /3.9.5/

  2. Реагиране на значителни грешки /5.1.1, 5.2, 4.14.9/

  3. Функциониране на дисплея след включване /5.3.1/

  4. Друга допълнителна информация

 1. Чертежи - монтажен, чертежи и схеми на вградените устройства, елементи, електрически вериги, спецификации на елементите и т.н. поотделно за:

 • устройство за приемане на товара

 • лостова система и материали, ако не са изпълнени съгласно /6.3.2 - 6.3.4/

 • устройства за предаване на силата към измервателния преобразувател

 • електрически свързващи елементи, напр. за свързване на измервателните преобразуватели към индикатора

 • измервателни преобразуватели, ако не са представени като модули по т. 3.1

 • показващо устройство (индикатор/терминал):

  • блок диаграми и вериги, спецификации на елементите

  • чертеж на главна платка, спецификации на елементите

  • клавиатура - описание на функциите на всеки клавиш

 • примери за всички предвидени възможности за отпечатани данни- т.2.5

 • схема или снимка, на която са означени местата за поставяне на знаци от контрол и пломбиране – формат не по-голям от A 4

 1. Протоколи от изпитвания, извършени от производителя, във формата на протоколите от R 76-2, включително доказателство за компетентност.

 2. Протоколи от изпитвания от други лаборатории, както в т.5

 3. сертификати от други ЕС одобрени типове или отделни изпитвания, отнасящи се към модулите или други части отбелязани в документацията, заедно с протоколите от изпитване където е възможно – виж т. 3.1

 1. Цифрите в скоби /.../ се отнасят за БДС EN 45501.

 2. Документацията се оформя като досие със съответна идентификация и № на всички приложени документиОпреде-ление

Основни характеристики

Приложимо

Не-приложимо

Документ № Забележки


T.1.2.1

Градуирана везна

Graduated instrument
T.1.2.2

Неградуирана везна

Non-graduated instrument
T.1.2.3

Везна с автоматично уравновесяване

Self-indicating instrument
T.1.2.4

Везна с полуавтоматично уравновесяване

Semi-self-indicating instrument
T.1.2.5

Везна с неавтоматично уравновесяване

Non-self-indicating instrument
T.3.2.6

Многоинтервална везна

Multi-interval
T.3.2.7

Многообхватна везна

Multi-range
T.1.2.6

Везна електронна

Electronic instrument
T.1.2.7

Везна със скали за цена

Instrument with price scale
T.1.2.8

Везна за пресмятане на цената

Price computing instrument
T.1.2.9

Везна етикетираща

Price-labelling instrument
T.1.2.10

Везна за самообслужване

Self-service instrumentВезна за директни продажби

Instrument for direct sales to the public


Опреде-ление Def.

Устройства/функции

Devices


Да/Present

Не/ Not Pres.

Забележки/Документ Remarks/documentation chapter

T.2.1

Основни устройства

Main devices:
T.2.1.1

Устройство за приемане на товара

Load receptor
T.2.1.2

Устройство за предаване на товара

Load transmitting device
T.2.1.3

Устройство за измерване на товара

Load measuring device
T.2.4

Показващо устройство

Indicating device
T.2.4.1

Показващ елемент

Indicating component
T.2.5

Показващо устройство с повишена разделителна способност

Auxiliary indicating device:Устройство за превключване от цена/ kg към цена/100 g

Device for changing from price/kg to price/Устройство за превключване от kg към Lb

Device for changing from kg to LbУстройство за превключване (временно) от B към N

Device for (temporarily) changing from B to N
T.2.5.1

Райтер (конник)

Auxiliary indicating device with rider
T.2.5.2

Устройство за интерполиране на отчитането (нониус)

Auxiliary indicating device with interpolation
T.2.5.3

Допълнително показващо устройство

Auxiliary indicating device with complementary indicating
T.2.5.4

Показващо устройство с обособени скални деления

Auxiliary indicating device with differentiated scale interval
T.2.6

Показващо устройство с повишена разделителна способност

Extended indicating deviceУстройство за определяне стабилността на равновесието

Device to determine stability of equilibrium

Описание:T.2.7

Допълнителни устройства

Supplementary devices:
T.2.7.1

Устройство за нивелиране

Levelling deviceНивелир

Level indicator
4.5.5

Показващо устройство за нула

Zero indicating device

Обхват: %

Точност: dT.2.7.2

Устройство за настройване на нула

Zero-setting device:
T.2.7.2.1

Неавтоматично устройство за настройване на нула

Non-automatic zero-setting device

Обхват: %

Точност: dT.2.7.2.2

Полуавтоматично устройство за настройване на нула

Semi-automatic zero-setting device

Обхват: %

Точност: dT.2.7.2.3

Автоматично устройство за настройване на нула

Automatic zero-setting device

Обхват: %

Точност: dT.2.7.2.4

Устройство за начално настройване на нула

Initial zero-setting device

Обхват: %

Точност: dT.2.7.3

Устройство за следене на нула

Zero-tracking device

Обхват: %

Точност: d

Скорост: d/s


T.2.7.4

Устройство за тариране

Tare deviceПолуавтоматично устройство за тариране

Semi automatic tare device

Обхват: %

Точност: d


Неавтоматично устройство за тариране

Non-automatic tare-device

Обхват: %

Точност: d


Автоматично устройство за тариране

Automatic tare device

Обхват: %

Точност: d4.6.9.

Комбинирано устройство за настройване на нула и устройство за уравновесяване на тара

Combined zero-setting and tare-balancing device

Обхват: %

Точност: d


Прибавящо устройство за тариране Additive tare

Изваждащо устройство за тариране Subtractive tare


T.2.7.4.1

Устройство за уравновесяване на тарата

Tare balancing device
T.2.7.4.2

Устройство за измерване на тарата

Tare weighing device
T.2.7.5

Устройство за предварително задаване на тарата

Preset tare-device

Обхват: %

Точност: dT.2.7.6

Блокиращо устройство

Locking device
T.2.7.7

Спомагателно устройство за проверка

Auxiliary verification deviceИзбор на устр. За проверка

Selection verification device
T.2.7.8

Устройство за избиране на устройствата за приемане на товара и устройствата за измерване на товара

Selection device for load receptors and load measuring devices
T.2.7.9

Устройство за стабилизиране на показанията

Indication stabilizing device
4.1.2.6

Устройство за компенсация на гравитацията

Gravity compensation deviceУстройство за калибриране

Calibration device


Автоматично устройство за калибриране

Automatic calibration deviceПолуавтоматично устройство за калибриране

Semi-automatic calibration deviceНеавтоматично устройство за калибриране

Non-automatic calibration deviceУстройство за измерване при нестабилно равновесие, напр живи животни

Device of weighing unstable samples, for example, live animals.

Описание:


Сумиращо устройство

Counting device
4.4.4

Временно показване на цифрови показания, различни от основните

Temporarily display of digital indication other than primary indication.

Описание:4.15.4.5

Устройство за допълнителна информация

Device for additional information (Management)

Описание:4.14.9.

Отказ при смущения, водещи до значителна допълнителна грешка

Device that acts upon significant faults.
5.3.1

Проверка на дисплея

Device to check the display.
4.4.6

Запомнящо устройство

Memory storage device
Везни за директна продажба

Direct sales to the public:4.15.3

Везни за пресмятане на цената

Price calculation device
4.15.4.1

Неизмерени стоки

Non-weight articles function
4.15.4.2

Сумиране

Totalization function
4.15.4.2

Сумиране с обмен между няколко везни

Totalization function with exchanges between several scales
4.15.4.3

Използване на везната от повече продавачи

Multi-vendor functions
Детайлният списък на техническата документация, представяна от производителите при изследване на типа на везни с неавтоматично действие е утвърден на 01.03.2007 г.
Каталог: uploaded -> files
files -> Утвърдил весела неделчева
files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
files -> Христо Смирненски
files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
files -> Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
files -> Ръководство на потребителя модул Компенсации Съдържание
files -> Тарифа за търговия на международните капиталови пазари чрез електронна платформа, предлагана от ип „Реал Финанс” ад
files -> Club hotel grand efe 2014 all inclusive programm 10. 00 – 23. 00
files -> Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол глава първа. Общи положения
files -> Инструкция за изтегляне и инсталиране на компонент Silverlight


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница