Инструкция за монтаж и експлоатация нагревателите Cata-Dyne™могат да се използват във всички промишлени помещения, където е необходим източник на лъчиста топлина, като се осигури адекватна вентилацияДата22.04.2017
Размер134.65 Kb.
#19748
ТипИнструкция


ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТАНДАРТЕН НАГРЕВАТЕЛИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯНагревателите Cata-Dyne™могат да се използват във всички промишлени помещения, където е необходим източник на лъчиста топлина, като се осигури адекватна вентилация.


СЕРТИФИКАТИ
Моделът WX (Серия Х) & MKII Cata-dyne™, взривозащитени безпламъчни инфрачервени каталитични газови нагреватели е сертифициран от:

 • Канадската Стандартизираща Асоциация (CSA) за използване в рискови местоположения от Клас I, Раздел 1 и 2, Група D

 • FM одобрен за използване в рискови местоположения от Клас I, Раздел 1, Група D с температурен код Т2С при околна температура 40оС. WXS моделите са подходящи за местоположения от Клас I, Раздел I, Група D с температурен код Т2В при околна температура 40оС.

 • Моделите WX & MKII са сертифицирани от ATEX/CE за използване в газови среди, Категория 2, Зона 1 & 2, Група IIA.

Моделът ВХ (Серия G) Cata-Dyne™ нагревател е сертифициран от CSA и FM за използване в общи промишлени не-рискови местоположения.

Описаните по-долу модели са сертифицирани САМО за промишлена употреба на природен газ или пропан(-бутан). Одобрените от CSA модели са подготвени за работа при големи надморски височини (0-1370 м над морското равнище).
МОНТАЖ
За да се осигури максимална ефективност на вашия Cata-dynе™ нагревател, той трябва да е монтиран с нагревната си повърхност на плюс/минус 45о от вертикалната равнина на височина не повече от 2.44 m. Всички нагреватели трябва да са монтирани в съответствие с актуалните наредби и правилници. Преди монтажа на нагревателя, трябва внимателно да се прочете цялата информация на табелката на уреда. Тя съдържа всички изисквания към горивото или електричеството.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилен монтаж, настройка, избор на височина, силни вибрации, сервиз или обслужване могат да причинят повреда на собственост, нараняване или смърт!

Прочетете настоящата инструкция преди да монтирате или ремонтирате този уред!


Таблица 1

Таблица 2
Таблица 3


ЗАБЕЛЕЖКА: Убедете се, че нагревателят няма да работи в среда със силни вибрации, в противен случай може да се получи преждевременна повреда.
СПЕЦИФИКАЦИИ

ОТСТОЯНИЯ

По време на монтажа на Cata-dyne™ нагреватели трябва да се съблюдават подходящи отстоянияот отопляваните повърхности (виж фигура 1 и таблица 4). Спазвайте отстоянията, посочени на табелката на уреда при горими материали като дърво, текстил, хартия и т.н.
ГОРИВО

Безпламъчните Cata-dyne™ газови нагреватели са проектирани да работят с чист, сух природен газ или пропан, както е указано на табелката на уреда.


Природен газ - тези нагреватели са проектирани да използват природен газ (37 MJ/m3) при 17.3 mbar, 11.2 mbar или 8.6 mbar.
Пропан - тези нагреватели са проектирани да използват пропан (92 MJ/m3) при 27.2 mbar.


Таблица 4


ГАЗОПРОВОДИ
1. Главния спирателен вентил трябва да се монтира преди всички останали елементи по посока на газа.
2. Спирателният вентил за 100% сигурност и регулатора на налягане на уреда (само за природен газ), трябва да се монтират в хоризонтално положение.
3. Термостатичния температурен контролер трябва да се монтира в хоризонтално положение на оста на въртене на ръкохватката.
4. Максималното входно налягане на спирателния вентил за 100%-ва сигурност, термостата и регулатора на налягане на уреда е 34 kPa. Ако входното налягане е по-голямо от това, трябва да се монтира сервизен регулатор за ниско налягане преди тези компоненти.
5. Максималното входно налягане на сервизния регулатор за ниско налягане (от CCI Thermal) е 17 bar. Ако входното налягане е по-високо от това, трябва да се инсталира регулатор за високо налягане преди него.
6. Всички компоненти трябва да се монтират както е показано на фиг.2 (WX и BX моделите) или фиг.3 (само за моделите MKII).
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
1. Всички кабели да се монтират съгласно актуалните редакции на приложимите местни наредби.
2. Желателно е да се монтира индикаторна лампа на всички стартови системи. Това ще намали възможността захранването да бъде забравено включено след като нагревателя стартира, което може сериозно да намали живота на нагревателя.
3. Заземителните връзки за напрежение по-високи от 120V са задължителни, както са показани на фиг.4 и 5.
4. Броят на терминалите в присъединителната кутия могат да бъдат 2 или 4 в зависимост от броя на елементите, използвани при производството на нагревателя. Всички MKII модели съдържат единичен елемент и поради това имат само 2 терминала. Процедурата на свързване за различните комбинации е както е показана на фигура 4 и 5.
Диаграмата показва типичен монтаж за природен газ.
Регулаторът за налягане на уреда и ръчния спирателен вентил са задължителен стандартен компонент за всички одобрени нагреватели по CSA; Предлагат се като допълнителни аксесоари за всички одобрени по FM нагреватели.
Диаграмата показва типичен монтаж за природен газ.
Регулаторът за налягане на уреда и ръчния спирателен вентил са задължителен стандартен компонент за всички одобрени нагреватели по CSA; Предлагат се като допълнителни аксесоари за всички одобрени по FM нагреватели.
ВНИМАНИЕ: Монтирайте нагревателите от серия МКII с уредите за управление отстрани или в долната част на нагревателя.ВЕНТИЛАЦИЯ

Каталитичната реакция в нагревателите Cata-dyne™ се получава, когато природния газ или пропанът реагира с кислород, и в резултат се получават водна пара, въглероден диоксид и инфрачервена енергия. Необходима е вентилация, за да се осигури адекватно количество кислород за реакцията.
За всеки 1 m2 от нагревната повърхност е необходим 15.27 m3/h въздух. Например, нагревател WX 24х24 (5.857 kW) би изисквал 5.66 m3/h въздух за да се осигури нормална работа на Cata-dyne™ нагревателя.
За да се намалят концентрациите на въглероден диоксид и водни пари в сградата, могат да се инсталират вентилационни чадъри за да се осигури положителна вентилация от нагревателя (фиг.6).
РАБОТА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

Всички Cata-dyne™ нагреватели са снабдени с комплект предпазен отсекателен клапан- термодвойка (SSOV) за да се осигури безопасна работа на нагревателя. При никакви условия не трябва бутонът RESET да се задържа или застопорява в натиснато положение чрез механични ограничители. Модели на SSOV със защита от намеса са налични като опция.


СТАРТИРАНЕ

1. Убедете се, че нагревателят е инсталиран съгласно всички инструкции и изискванията на местните наредби.


2. Включете подаването на газ към системата
3. Ако нагревателят е оборудван с термостат, завъртете ръкохватката до край по посока на часовниковата стрелка до крайно отворено положение.
4. Включете захранването на електрическите елементи.
5. След 15 минути, натиснете бутона RESET, намиращ се върху отсекателния клапан. Бутонът трябва да се върне в първоначалното си положение и да се отвори клапана, като позволи на газа да достигне до нагревателя. Ако клапанът не се задържи отворен, когато бутонът RESET се отпусне, може да е необходимо да се изчака допълнително още 5 минути и да се опита отново. Това ще даде на електрическите елементи допълнително време да загреят.
6. Когато каталитичната реакция се стабилизира , изключете електрическото захранване към ел.елементите.
7. Ако нагревателят е оборудван с термостат - нагласете ръкохватката на желаната температура най-малко 1 час след като каталитичната реакция се стабилизира.
ИЗКЛЮЧВАНЕ
Спрете подаването на газ към нагревателя
СТАРТИРАНЕ НА НЯКОЛКО НАГРЕВАТЕЛЯ
Нагревателите Cata-dyne™ могат да се поръчат/монтират в сглобка за няколко нагревателя. Ако тези сглобки са за 12V, всеки нагревател трябва да се запали индивидуално. Това гарантира, че до нагревателя ще се подаде правилното напрежение и ток от източника.
МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ 12V В РИСКОВИ СРЕДИ
Повечето сгради за производство на масла или газове са с класификация както следва:
1. Клас 1, Раздел 1, вътре в сградата. Виж фиг.7 и 8.

2. Клас 1, Раздел 2, до 3 m от сградата във всяка посока. Виж фиг.7 и 8.

3. Клас 1, Раздел 2, межди 3 m и 7.6 m от сградата във всички посоки на височина 0,45 m над земята. Виж фиг.7 и 8.
Свързването на захранващите кабели трябва да е извън местата на клас 1, раздел 2 (виж фиг.9). Всички електрически апарати и окабеляване в тази зона трябва да отговарят на приложимите наредби.

ОТОПЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ
Отделни изчисления на отоплителния товар трябва да се направят за всяка сграда, в която ще се монтират нагреватели Cata-dyne™ за отоплителни цели.

С изчисленията на топлинния товар се определят топлинните загуби на сградата през структурните й елементи и инфилтрацията на въздух.

Cata-dyne™ нагревателите произвеждат нискоинтензивна инфрачервена топлина, която се поглъща от обектите в обхвата на топлинния източник. Колкото по-близко е даден обект до нагревателя, толкова повече топлина ще абсорбира. Нагревателите Cata-dyne™ трябва да се монтират близо до нивото на пода на сградата, за да топлят обектите, близки до пода.

В идеалният случай нагревателите Cata-dyne™ трябва да се монтират на 0.3-1 m от пода на равни разстояния по периметъра на отопляемото пространство.


Ако не може да се приложи нисък монтаж, може да се използва монтаж отгоре. Монтираните на високо нагреватели трябва да са наклонени на ъгъл максимум 45о от вертикала, за да насочват инфрачервената енергия директно към пода. Високият монтаж се прилага само за нагреватели от 8.8 kW (30.000 BTU.h) и по-мощни.

Ако помещението изисква само един нагревател, разположете Cata-dyne™ нагревателя възможно най-близко до центъра на най-дългата стена.

При монтаж на повече нагреватели, разположете нагревателите Cata-dyne™ възможно най-равномерно по периметъра на помещението.

Убедете се, че газопроводите имат необходимата пропускателна способност за да захранят нагревателите (при необходимост направете справка в каталога на Cata-dyne™ в раздела Оразмеряване на газопроводите).

Убедете се, че електрическата стартерна система може да осигури необходимия капацитет по ток и че отговаря на приложимите наредби и стандарти.

Препоръчително е да се монтира индикаторна лампа на електрическата мрежа, за да се намали възможността от забравяне на захранването включено, след като нагревателите се стартират.
ОТОПЛЕНИЕ НА ЗОНИ
Има няколко фактора, които трябва да се имат предвид, когато нагревателите Cata-dyne™ ще се използват за зоново отопление.

Инфрачервените лъчи се пренасят по права линия от повърхността на Cata-dyne™ нагревателя, покривайки приблизително дъга от 160о и обратно пропорционално на квадрата на разстоянието. Поради това, нагревателят трябва да се монтира практически възможно най-близо (не по-близо от 70 cm) до обекта, който се нуждае от топлина.

Изберете подходящ по форма Cata-dyne™ нагревател с формата на обекта, напр. WX/BX 6x24 за дълги и тесни обекти или WX/BX 12х12 за квадратни обекти.

Желателно е обектите, които ще се топлят да са боядисани матово, в тъмни цветове за максимална абсорбция на инфрачервената топлина, а обектите, които не се нуждаят от топлина да са в светли и отражателни цветове.

Изолирайте и защитете пластмасови, гумени и подобни материали от директно интензивно нагряване с инфрачервена топлина.ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

Безпламъчните инфрачервени каталитични газови нагреватели Cata-dyne™ не отделят вредния въглероден оксид, когато се използват с природен газ или пропан. Необходима е адекватна вентилация да се осигури във всяка сграда, за да се осигури свеж въздух (кислород) за горенето и за изхвърляне на отделения въглероден двуокис. Трябва да се използват защитни решетки при всеки монтиран нагревател, при който е възможно да има директен контакт с повърхността му.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Можете да поръчате всеки от продуктите на CCI Thermal по телефон, факс, е-майл или директно он-лайн на сайта на www.horoz-bg.com.


За да ни помогнете в бързото и ефективно обработване на вашата поръчка, моля, имайте готовност да ни предоставите следната информация:

 • Име на продукта Cata-dyne™

 • Номер на модела Cata-dyne™

 • Гориво - природен газ или пропан

 • Стартиращо напрежение - 12, 24, 120, 240, 480 или 600 V

 • Желани аксесоари:

- Защитна решетка

- Скоби за монтаж на стена

- Термостат

- Start up leads (само за 12V системи)

- Вентилационен чадър

- Друго


 • Име на фирмата и лице за контакт

 • Адрес за фактура и телефонен номер

 • Инструкции за доставка

 • Специални допълнителни инструкции

 • Желание за дата на доставка

 • Метод на плащане


ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Изисква се предварително писмено одобрение от CCI Thermal за връщане на който и да е продукт на Cata-dyne™. Ще се приложи такса от 15% от цената на продукта за връщането му. Всички стоки трябва да се върнат в завода в Edmonton с предплатен транспорт за сметка на клиента. Окончателното приемане на върнатата стока е след инспекция в нашия завод.


ГАРАНЦИЯ

CCI Thermal гарантира, че всички безпламъчни инфрачервени нагреватели Cata-dyne™ се продават без дефекти в материалите и/или изработката при нормална употреба и сервизно обслужване. Компанията ще поправи или замени всеки Cata-dyne™ нагревател, който, след изпитване се установи, че има дефект поради вложените материали и/или изработка, ако е върнат в нашия завод с предплатен от клиента транспорт в рамките на 1 (една) година от датата на покупка. Компанията не носи отговорност за щети, причинени от неупотребата на нагревателите.


Гаранцията отпада, ако Cata-dyne™ нагревателите са използвани с кисел, мръсен или влажен газ, или съдържанието на сяра е по-високо от допустимото по спецификациите за газ за употреба като гориво.

Гаранцията отпада, ако след инспекция се установи, че е правен неоторизиран опит за намеса в предпазния отсекателен клапан или термодвойката.

Нито CCI Thermal, нито търговския ни представител не може да носи отговорност за загуби на време, причинени неудобства, търговски загуби или последвали повреди, свързани с употребата на Cata-dyne™ нагреватели.
РЕМОНТ
Нагревателите Cata-dyne™ може да изискват периодично обслужване или ремонт. В нашите заводи работи технически персонал, който е квалифициран да извършва всички необходими ремонти. Процедурата, която трябва да се спази за да бъде ремонтиран нагревател е следната:
Изпратете нагревателя до нашия завод в Едмонтон. Изпратете с нагревателя следната информация:


 • Име на компанията и адрес

 • Име за контакт

 • Телефонен номер/факс/E-mail

 • Пощенски код

 • Бележка дали е необходима предварителна оценка на цената на ремонта, преди започването му

 • Подробности за искания ремонт или конверсия

 • Инструкции за обратния транспорт

БЕЛЕЖКА: По условията на нашия сертификат, всички ремонти трябва да се извършват в нашата фабрика в Едмонтон.


ПРИ НЕИЗПРАВНОСТ:
1. Убедете се, че използваното гориво съответства на отбелязаното на табелката на уреда
2. Убедете се, че ел.напрежението съответства на отбелязаното на табелката на уреда
3. Проверете за механични повреди. Всички признаци на механична повреда по каталитичната повърхност като дупки, разкъсвания или общо влошаване на повърхността показват, че е време да се ремонтира уреда. Силни вибрации могат да причинят повреда на вътрешната каталитична структура, което може да доведе до преждевременна повреда.
4. Проверете налягането на газа при нагревателя - 17.3, 11.2 или 8.6 mbar за природен газ или 27.2 mbar за пропан.
5. Проверете газовата дюза за задръствания или мръсотия и се убедете, че размерът на дюзата съответства на отбелязания на табелката на уреда. Може да е необходимо да се монтира филтър преди нагревателя или стабилизатора за налягане, ако доставяната газ е замърсена. Ако доставяната газ е постоянно замърсена и/или влажна е препоръчително да се използва бутилиран пропан.
6. Проверете положението на монтаж на нагревателя. Лицето на нагревната повърхност трябва да е за предпочитане във вертикално положение и не трябва да е наклонено на повече от 45о от вертикалното положение за максимална ефективност.
7. Проверете дали каталитичната повърхност не е навлажнена от кондензация на влага или дъжд. Ако нагревателят е изложен на вода или влага, е препоръчително да се постави нагревателя в затоплено помещение за период от няколко часа или повече, при нужда. След като влагата се премахне и повърхността се изсуши, нагревателят може да се монтира отново и да се рестартира.
8. Проверете дали съпротивлението на кабелите не е голямо, така че да намалява тока към нагревателя. Това не би позволило до нагревателя да достигне необходимата мощност към електрическите елементи, които подгряват каталитичната повърхност до активна температура. Препоръчва се да се държи двигателя на сервизния автомобил на високи обороти, когато се палят нагревателите с ток от автомобила.
9. Нагревателите Cata-dyne™ са проектирани да ползват чисто гориво и да се ползват в незамърсена среда. Серните съединения в горивото или околната среда ще отровят каталитичния слой за кратко време и ще направят нагревателя неизползваем. Ако нагревателят е бил изложен на серни съединения, трябва да се изпрати в завода за сервизно обслужване.
10. Не насочвайте струя сгъстен въздух, пара или вода към повърхността на нагревателя, тъй като това ще повреди каталитичния слой. Ако са видими механични повреди, изпратете нагревателя в завода за обслужване.
11. Убедете се, че температурния контролер е правилния за размера, горивото и налягането на модела нагревател, към който е присъединен. Ако температурния контролер е твърде нисък, нагревателят няма да има достатъчно гориво за да работи и ще спре.

Каталог: new -> images
images -> Програмата на "Сдружение Азбукари" За да станете част от "Сдружение Азбукари"
images -> Формуляр за участие в Pro Bono програмата на „Сдружение Азбукари“
images -> Наименование на продукта
images -> Населено място гр. Бобов дол кметство
images -> Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г
images -> Начални тръжни цени за отдаване под наем на недвижими имоти Общинска собственост
images -> На радиални ролкови лагери с къси цилиндрични ролки с основни метрични размери, съгласно iso 15 и гост3478
images -> Общински план за развитие на община Бобовдол община бобов дол


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница