Инструкция за организацията и реда за извършване на контрол от структурите на Министерство на околната среда и водите върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната средастраница1/8
Дата24.10.2018
Размер0.65 Mb.
#95913
ТипИнструкция
  1   2   3   4   5   6   7   8
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Инструкция за организацията и реда за извършване на контрол от структурите на Министерство на околната среда и водите върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда
Утвърдена със Заповед на Министъра на Околната Среда и Водите № РД-200 на 06.03.2012г.
Глава първа

Общи положения
Чл. 1. С инструкцията се уреждат организацията и реда за извършване на контрол от структурите на Министерство на околната среда и водите върху работата с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия и освобождаването им в околната среда .
Чл. 2. (1) Министърът на околната среда и водите чрез дирекция „Национална служба за защита на природата” в МОСВ организира и координира контрола върху ГМО между Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), и дава методически указания за извършването му на длъжностните лица по чл. 3.

(2) Изпълнителният директор на ИАОС чрез Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” подпомага извършването на контрола върху ГМО.


Чл. 3. (1) Контролът по чл. 1 се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на околната среда и водите съгласно чл. 115, ал. 1 от ЗГМО.

(2) В състава на заповедта по ал. 1 по предложение на съответния ръководител и съобразно техните компетенции се включват експерти от всяка РИОСВ и експерти от Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” в ИАОС.


Чл. 4. Длъжностните лица по чл. 3 осъществяват правомощията си съгласно Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО), Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия (обн. ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г.) (НРГМОКУ), Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара (обн. ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г.) (НОГМООСПП), както и други актове на Министерския съвет и на министъра на околната среда и водите, като осъществяват контрол по отношение на:

 1. регистрацията на помещения за работа с ГМО в контролирани условия;

 2. работата с ГМО в контролирани условия;

 3. освобождаването на ГМО в околната среда.


Чл. 5. (1) На контрол по тази инструкция подлежат всички физически и юридически лица, включително научни или производствени институти, университети и биотехнологични компании, които работят, отглеждат, съхраняват, превозват, премахват и унищожават ГМО в контролирани условия или освобождават ГМО в околната среда.

(2) Контролът обхваща лаборатории, хладилни помещения, термостатни помещения, автоклавни помещения, фитостатни помещения, оранжерии, вивариуми и други помещения, опитни станции и опитни полета, които се използват за упражняване на дейността от лицата по ал. 1 във връзка с ГМО.Чл. 6. За целите на инструкцията:

1. „работа в контролирани условия” е всяка дейност в лаборатории, фитостатни помещения, автоклавни помещения, оранжерии, вивариуми и други помещения, при която организмите генетично се модифицират или при която тези генетично модифицирани организми се култивират, съхраняват, превозват, унищожават, премахват или се използват по друг начин и за която се използват специфични предпазни мерки, като физични прегради или комбинация от физични и химични и/или биологични прегради за ограничаване на контакта на ГМО с населението и околната среда, както и за осигуряване високо ниво на безопасност;

2. „освобождаване в околната среда” означава извършване на полеви опит, което е всяко съзнателно въвеждане в околната среда (засаждане и отглеждане за целите на полевия опит) на ГМО или комбинация от тях, за които не се използват специфични мерки за ограничаване на контакта им с околната среда и за осигуряване на високо ниво на безопасност за човешкото здраве и околната среда, с цел изпитване. Освобождаването в околната среда не представлява пускане на пазара на ГМО или комбинация от тях, включително и отглеждането им с търговска цел.

Глава втора

Организация и ред на извършване на контрола върху ГМО

Раздел І

Организация на контролната дейност
Чл. 7. (1) Контролът върху ГМО се извършва съгласно изготвена от Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” на ИАОС годишна програма за планирани проверки на територията на цялата страна.

(2) С цел изготвяне на годишната програма по ал. 1:

1. до 15 декември всяка година дирекция „НСЗП” предоставя информация на ИАОС относно вписаните в регистъра по чл. 27 от ЗГМО помещения за работа с ГМО, както и вписаните в регистъра по чл. 36 от ЗГМО издадени разрешения за работа с ГМО в контролирани условия.

2. до 15 декември всяка година длъжностните лица от всяка РИОСВ изпращат до ИАОС информация относно:

а) обектите по чл. 11, ал. 2 на територията на съответната РИОСВ, в които е известно, или има съмнение, че се извършва работа с ГМО в контролирани условия;

б) вида на ГМО, с които се работи в контролирани условия, ако е налична;

в) парцелите на територията на съответната РИОСВ, за които е известно, или има съмнение, че представляват опитни полета, които се използват за упражняване на дейността от лицата по чл. 5, ал. 1 във връзка с ГМО;

(3) Длъжностните лица от ИАОС в срок до 15 януари след обобщаване на получената по ал.2 информация изготвят проект на годишната програма за съответната календарна година, както и план-график за вземане на проби, в който залагат по преценка дати на пробонабиране и прогнозен брой проби.

(4) Годишната програма и план-графикът за вземане на проби се съгласуват от изпълнителния директор на ИАОС и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите се изпращат за сведение до дирекция „НСЗП” и дирекция „ПОС” в МОСВ, и до РИОСВ за сведение и изпълнение.

(5) Утвърдената годишната програма по ал. 4 е неразделна част от плана за контролната дейност на РИОСВ за съответната година.


Чл. 8. (1) Всяка година до 20 март дирекция „НСЗП” изпраща официално писмо с искане за предоставяне на информация от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) относно:

1. базите по чл. 19, ал. 3 от Закона за защита на растенията, в които се извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита и биологично изпитване на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, вида на насажденията и данни за лицата, извършващи изпитванията – до БАБХ;

2. парцелите, на които се извършва сортоизпитване по чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, вида на насажденията и данни за лицата, извършващи изпитванията – до ИАСАС.

(2) Получената информация по ал. 1 се обобщава в дирекция „НСЗП” и се изпраща до ИАОС в срок от 10 дни от нейното получаване за определяне на вида на културите, от които ще се вземат проби, в съответствие с изготвената годишна програма и план-графика за вземане на проби по чл. 7, ал. 3.


Чл. 9. Контролът върху ГМО се осъществява и в случаите на възникнали аварии, при настъпили или при вероятност да постъпят неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда от работата с ГМО в контролирани условия, както и при постъпили по компетентност сигнали и жалби от граждани.
Чл. 10. (1) Проверките се извършват по документи и на място от длъжностните лица по чл.3.

(2) Проверките се извършват в присъствието на лицето, което се проверява, или на упълномощен от него представител, като в случаите на чл. 12 и чл. 15 е необходимо предварително уведомление в срок до два дни преди извършване на проверката.

(3) При проверката длъжностните лица по чл. 3 по преценка вземат проби за анализ съгласно методика за пробонабиране по приложение № 1.

(4) След приключване на проверката длъжностните лица от РИОСВ съставят констативен протокол по приложение № 2.

(5) При установяване на нарушения длъжностните лица от РИОСВ могат да направят предписания в констативния протокол и да дадат срок за отстраняване на нарушенията, изпълнението на което се констатира с последваща проверка след изтичане на определения за това срок.

(6) При констатирано неизпълнение на дадените предписания с констативния протокол или при установяване на нерегистрирано помещение и/или неразрешена работа с ГМО в контролирани условия или неразрешен полеви опит, след получаване на резултатите от протоколите за анализ длъжностните лица от РИОСВ съставят акт за установяване на административно нарушение.Раздел ІІ

Контрол върху регистрацията на помещенията и върху работата с ГМО в контролирани условия
Чл. 11. (1) На контрол подлежат всички физически и юридически лица, включително научни и/или производствени институти, университети и биотехнологични компании, които извършват работа с ГМО в контролирани условия.

(2) Контролът обхваща лаборатории, хладилни помещения, термостатни помещения, автоклавни помещения, фитостатни помещения, както и прилежащи към помещението оранжерии, вивариуми и други помещения, които се използват за упражняване на дейността от лицата по ал. 1 във връзка с ГМО.


Чл. 12. (1) На първоначална инспекция подлежат всички помещения, за които има подадено заявление за регистрация по чл. 24, ал. 1 от ЗГМО, както и всички помещения, за които има подадено заявление за разрешение за работа в контролирани условия по чл. 30, ал. 1 от ЗГМО.

(2) Дирекция „НСЗП” уведомява длъжностните лица от РИОСВ, на територията на която се намира помещението, за което има подадено заявление, и длъжностните лица от ИАОС и определя дата за извършване на инспекцията не по-късно от 7 дни от постъпване на заявлението за регистрация, за което предварително информира заявителя.

(3) Длъжностните лица по чл. 3 извършват съвместна инспекция на помещенията по чл. 23, ал. 1 и чл. 30, ал. 3, 4 и 6 от ЗГМО за установяване на адекватността на предприетите предпазни мерки.

(4) Въз основа на извършената инспекция по ал. 3 длъжностните лица по чл. 3 изготвят констативен протокол по приложение № 2, в който при необходимост могат да предложат конкретни промени в предпазните мерки, както и попълват контролни листа по Приложение №3, които са неразделна част от констативния протокол.

(5) Констативният протокол и контролните листа се предоставят на дирекция „НСЗП” в МОСВ не по-късно от 5 дни от извършване на инспекцията.
Чл. 13. (1) Длъжностните лица по чл. 3 извършват последващ контрол върху работата с ГМО в контролирани условия като проверяват:

1. издадена ли е регистрация на помещението съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗГМО;

2. издадено ли е разрешение за работа с ГМО съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗГМО и спазват ли се неговите изисквания;

3. прилагат ли се предпазните и защитните мерки за съответното ниво на защита съгласно НРГМОКУ;

(2) При извършване на проверката по ал. 1 се прилагат чл. 10 от инструкцията и чл. 13-16 от НРГМОКУ.

Раздел ІІІ

Контрол върху освобождаване на ГМО в околната среда
Чл. 14. (1) На контрол подлежат всички физически и юридически лица, включително научни и/или производствени институти, университети, биотехнологични и търговски компании, които отглеждат ГМО с цел извършване на полеви опити.

(2) Контролът обхваща оранжерии, опитни станции и полета, които се използват за упражняване на дейността от лицата по ал. 1 във връзка с ГМО.

(3) Алинея 2 се прилага и за обектите по чл. 8, ал. 1.
Чл. 15. (1) Длъжностните лица по чл. 3 извършват проверката по реда на чл. 10 като:


 1. проверяват представлява ли парцелът обект по чл. 14, ал. 2 и 3;

 2. идентифицират лицето – собственик/ползвател/владелец на парцела, извършващо освобождаването на ГМО в околната среда (полевия опит);

 3. вземат проби от насажденията;

(2) При установено наличие на ГМО с протокол от лабораторен анализ, длъжностните лица от РИОСВ съставят:

 1. констативен протокол за установеното нарушение съгласно чл. 39, ал. 1 от НОГМООСПП;

 2. акт за установяване на административно нарушение;

 3. протокол за изземване и унищожаване на ГМ насажденията по реда на чл. 40 от НОГМООСПП.


Раздел ІV

Проверки по сигнали и взаимодействие с други органи
Чл. 16. (1) При постъпване на сигнал или жалба на граждани при съмнение за насаждения с ГМ култури, длъжностните лица от съответната РИОСВ идентифицират мястото на извършване на предполагаемото нарушение и преценяват на основание на наличните регистри и предварително събраната информация представлява ли парцелът, за който е подаден сигнал, обект по чл. 14, ал. 2 и 3.

(2) В случай, че парцелът представлява обект по чл. 14, ал. 2 и 3, длъжностните лица по чл. 3 от извършват проверка на място по реда на чл. 10 и вземат проби за анализ съгласно методиката по приложение № 1.

(3) В случай, че парцелът не представлява обект по чл. 14, ал. 2 и 3, съответната РИОСВ незабавно уведомява съответната Областна дирекция по безопасност на храните за предприемане на необходимите действия по компетентност.
Раздел V

Лабораторна дейност
Чл. 17. (1) Анализите на проби, взети от длъжностните лица по чл. 3 при извършване на официален контрол по раздел ІІ-ІV, за количествено и качествено определяне на генетичната модификация по смисъла на чл. 116 от ЗГМО се извършват в лабораторията за биологичен мониторинг към ИАОС, съгласно заповед № РД-813 от 7.11.2011 г. на министъра на околната среда и водите.

(2) Не по-късно от два дни от пробонабирането пробите се дават за изследване в лабораторията по ал. 1.

(3) Анализът на получените проби се извършва в срок до пет дни от датата на постъпване на пробата в лабораторията.

(4) В случаите на установено наличие на ГМО непосредствено след получаване на резултатите от лабораторния анализ ръководителят на лабораторията по ал. 1 изпраща протокола от лабораторен анализ на длъжностните лица от РИОСВ, извършили проверката, за предприемане на действията съответно по чл. 13, ал. 2 и чл. 15, ал. 2.


Чл. 18. (1) Лабораторията по чл. 17, ал. 1 съобразно своята компетентност извършва анализи за качествено определяне на генетичната модификация на проби в случаите на ГМО различни от храни и фуражи при възлагане от контролните органи на:

1. Министерство на земеделието и храните;

2. Агенция „Митници”;

3. Комисия за защита на потребителите.

(2) Лабораторията по чл. 17, ал. 1 предоставя услугата по ал. 1 при възлагане и от други физически и юридически лица.

(3) Извършените лабораторни анализи по ал. 1 и 2 се заплащат по ценоразпис, утвърден от министъра на околната среда и водите със заповед № РД-601 от 14.06.2010 г.Глава трета

Докладване и обмен на информация
Чл. 19. (1) До 31 януари всяка година длъжностните лица от РИОСВ изготвят и представят в дирекция „НСЗП” в МОСВ по официален ред и в електронен формат доклад за извършените през предходната година проверки по чл. 10 и резултатите от тях.

(2) Докладите по ал. 1 съдържат информация относно:

1. броя и вида (контролирани условия/неразрешени полеви опити) на извършените проверки;

2. проверените помещения, съответно местонахождение, площ и насаждения на проверените парцели;

3. лицата, извършващи работа с ГМО в контролирани условия, съответно идентификация на собствениците/ползвателите/владелците на парцела, извършващи полеви опити;

4. установените резултати в съставените констативни протоколи и протоколите от лабораторни анализи;

5. издадените предписания, наложените принудителни административни мерки и съставените актове за установяване на административни нарушения;

(3) Докладът по ал. 1 е неразделна част от годишния отчет за дейността на РИОСВ.

(4) Дирекция „НСЗП” обобщава информацията от получените по ал. 1 доклади и я предоставя за сведение на министъра на околната среда и водите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите.

§ 2. Ресорният заместник-министър на околната среда и водите и изпълнителният директор на ИАОС осъществяват контрол по изпълнението на инструкцията.

§ 3. Инструкцията се допълва и изменя по реда на нейното издаване.

§ 4. Инструкцията влиза в сила от датата на утвърждаването й със заповед от министъра на околната среда и водите.

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 3
РАБОТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ РАСТЕНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЕНЕТИЧНИ МОДИФИКАЦИИ


 1. ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Методът се прилага за вземане на проби от фитостатни помещения, оранжерии и опитни полета на институти, университети и биотехнологични компании с цел определяне на генетични мутации в растения. Съставната проба трябва да бъде представителна за площта подлежаща за проверка, подробно описана и документирана.


 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Площ подлежаща на проверка – означава определена територия земя на която се отглежда един вид растение в една и съща фаза на растеж

Точкова (единична) проба – проба взета от определено място на площта подлежаща на проверка.

Съставна (средна) проба – проба която обединява всички взети точкови проби и е представителна за площта подлежаща на проверка.


 1. ИЗПОЛЗВАНИ АПАРАТИ И МАТЕРИАЛИ

  1. GPS за определяне географските координати на опитното поле

  2. Полиетиленови, стерилни торбички, снабдени с метална жичка за затваряне и етикет за обозначаване на взетата проба.

3.3. Латексови ръкавици за вземане на пробата.

3.4. Водоустойчив маркер за надписване на пробата.

3.5. Хладилна чанта за съхранение и транспорт на пробите до лабораторията.


 1. МЕТОД НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

4.1. Определяне местоположението на площта и изчисляване обема на пробата

4.1.1. Вземането на проба от опитни полета трябва да се извършва след определяне координатите на площта подлежаща на проверка, посредством GPS. Стойностите им се записват в констативния протокол по приложение № 2.

4.1.2. Броят на точките от които ще се вземе проба (брой единични проби) се определя в зависимост от размера на площта подлежаща на проверка. За оранжерии и опитни полета при площ от 1 дка се взимат 100 броя точкови проби.

4.1.3. Вземането на точкови проби от фитостатни помещения се определя в зависимост от броя засяти растения.


4.2. Техника на вземане на съставна (средна) проба от растения

Всяка средна проба се взима в две повторения – работна проба и контролна проба.

Те са съставени от определения брой единични проби в две повторения – (например откъсва се едно листо и се разделя на две части, които се поставят в две отделни торби, едната е за работна проба, а другата за контролна). Единичните проби са разпределени равномерно по цялата инспектирана площ, за да се осигури представителност. За целта площта подлежаща на проверка при оранжерии и опитни полета се обхожда на зиг-заг и се вземат произволни точкови проби. Точковите проби не се събират от области, които изглеждат непредставителни.

За растения в активен растеж, се използват ръкавици за еднократна употреба, откъсват се едно или две листа от растението, които са близо до върха и се поставят в полиетиленова, стерилна торбичка. За отмиращи растения ако е възможно да се избират най-новите, най-свежи листа.

Торбата леко се надува и се запечатва. Да се отстраняват листата замърсени с почва, полен или други растителни остатъци.

В хода на вземането и подготовката на пробите се вземат предпазни мерки, с оглед избягване на промени, които биха могли да повлияят представителността на пробата.


4.3. Надписване на пробата
Торбата с взетата проба се надписва. Етикетът съдържа следната информация:

Номер на пробата

Местоположение (напр. поле или място от където е взета пробата,)

Дата на вземане на пробата

Вид растение (напр. рапица, захарно цвекло, царевица)

Името на инспектора, който е взел пробата


  1. Съхранение и транспорт на взетите проби до пристигането им в лабораторията

4.4.1. Пробите се съхраняват колкото е възможно на студено в хладилна чанта съдържаща замразени пакети или лед. При по-продължителен престой до пристигане в лабораторията, пробите трябва да се съхраняват в хладилник при температура между 1 и 4 оС, възможно най-скоро след вземането им.

4.4.2. При транспорт пробите се предпазват от преместване, повреда и смесване.

4.4.3. След пристигане в лабораторията работните растителни проби могат да бъдат съхранявани за кратък период в хладилник на 4оС, след което да се осъществи тяхната подготовка за последващ анализ. Ако това е невъзможно, пробите се замразят на -50оС. Контролната проба се замразява на -50оС.

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 4
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница