„Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури" в зоната определена за аквакултури в акваторията на язовир „Голям Беглик"; и в поземлени имоти №02837. 17. 20, №02837. 17. 21 и №02837. 17Дата12.03.2018
Размер99.48 Kb.

БЕГЛИКА” ЕООД – ЕИК 201700519; гр.Батак; ул.”Васил Левски” № 18офис: гр.Пазарджик, ул.Тодор Христович” №12; e-mail: gbeglik@gmail.com

_______________________________­­­­­__________________________________________________________

И н ф о р м а ц и я

съгласно изискванията на „ Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта, на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметите и целите на опазване на защитените зони”

Обект : „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури” в зоната определена за аквакултури в акваторията на язовир „Голям Беглик”; и в поземлени имоти № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22, горска територия, местност ”Беглика”, в землището на гр.Батак, община Батак, област Пазарджик.


Инвеститор : „БЕГЛиКА” ЕООД гр.батак

БАТАК - юли 2013г.
Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2

Част Б – за инвестиционни предложения
1. Информация за контакт с възложителя:

 • Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

Беглика” ЕООД, ЕИК 201700519,

представлявано от Златко Иванов Кечев – Управител,

със седалище гр.Батак, ул. ”Васил Левски” № 18

 • Пълен пощенски адрес:

гр.Пазарджик, ул. ”Тодор Христович” № 12

 • Телефон, факс и е-mail:

GSM 0896601685, е-mail: gbeglik@gmail.com,

 • Лице за контакти:

Златко Иванов Кечев, GSM 0896601685,
2.Обща информация за предложеното инвестиционно предложение

а/ местоположение на инвестиционното предложение – област и община, землище номер на имота ;

Сухоземната част от инвестиционното намерение се предвижда да се осъществи в поземлени имоти №02837.17.20, № 02837.17.21 и №02837.17.22, горска територия, местност ”Беглика”, в землището на гр.Батак, община Батак,Област Пазарджик

Садковото стопанство е предвидено да бъде разположено в част от акваторията на язовир „Голям Беглик” определена за аквакултури със заповед № РД-404/09.06.2011г. на ИАРА, на разстояние около 1250 м от стената и следните координати на гранични точки :

Т1А-N 41°48'26.92" E 24°07'27.39" X=4504958.50 Y=8565038.60

Т2А-N 41°48'38.68" E 24°07'16.24" X=4505319.20 Y=8564778.15

Т3А-N 41°48'37.28" E 24°07'09.00" X=4505274.60 Y=8564611.40

Т6А-N 41°48'33.55" E 24°07'04.28" X=4505158.65 Y=8564503.40

Т5А-N 41°48'20.90" E 24°07'19.72" X=4504771.30 Y=8564863.00


б/ срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;

Срокът за строителството на инвестиционното предложение е между 18 и 24 месеца. Изпълнението се предвижда да бъде извършено на един етап. Срокът за експлоатация на съоръжението е 25 години.
в/ засегнати елементи на Националната екологична мрежа;

(отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.);


г/ цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и друго строителство;

Инвестиционното предложение има за цел да изгради садково стопанство в акваторията на язовира определена за аквакултури с обща производствена площ 115 дка. Водната акватория на която да бъдат разположени 20 бр. производствени клетки (садки) и 4 броя технологични садки е около 4500 м2 от зоната за аквакулутури, представляваща и зона за действие на техническите съоръжения ( включително и санитарно охранителна зона на същите ). Върху сухоземната част попадаща в горе цитираните имоти горска територия, след провеждане на процедура по одобрение и влизане в сила на ПУП и промяна на предназначението на гората, се предвижда изграждането на следните спомагателни сгради, помещения и брегови съоръжения : административни помещения, пункт за първа продажба на жива риба, битови помещения, технологично-експлоатационни помещения, складово помещение за дърва за огрев, складово помещение за фураж, складово помещение за инвентар, складово помещение за плавателни съдове, складово помещение за водолазна екипировка, резервоар за противопожарни нужди от рециркулирана вода, трансформатор на ток собственост на ЕВН, пунтонен пристан за плавателни съдове, транспортно релсово съоръжение с рампи за товаро-разстоварни дейности, вътрешна инфраструктура, водоземно съоръжение в рамките на площадката, пречиствателно съоръжение за битова вода, буферен водоплътен резервоар за пречистена отпадъчна вода и система за поливане на прилежаща горска територия;
Предмет на инвестиционото намерение са:

Параметри

Технически и конструктивни характеристики

Вид рибовъдно стопанство (ферма за аквакултури) – садково – садкова база (СБ)

Плаващи мрежени клетки - кръгли пластмасови садки

Конфигурация на мрежените клетки (садки)

Кръгли садки – вътрешен диаметър 15.95 м

Външен пръстен на садките

Съставен от тръбни пръстени, свързани конструктивно

Площ на една производствена клетка (садка)

геометрична площ – 200 м2

Дълбочина на садките

8,00 м

Активно използваема площ на клетката - редуцирана (чиста) рибностопанска площ

Производствена площ - 176 кв.м

Общ брой производствени садки Ф 15.95 м

20 бр.

Технологичен (авариен) резерв, карантинни (при необходимост се заделя от общия брой садки или се ползват спомагателните обслужващи садки)

до 4 бр.

Основен понтон

Спомагателни понтони

Брой понтонни пътеки


1 бр.

2 бр.


4 бр.

Сухоземни сгради и съоръжения :

 • административни помещения
( технолог, ветеринар, управление, счетоводство, санитарни, зали за обучение и други );

 • пункт за първа продажба на жива риба ;
Аквариуми, щендери, везни и др.

 • битови помещения

( съблекални, бани, санитарни, кухни, трапезарии, стай за охрана, почивка и др.)

 • технологично-експлоатационни помещения
( помпи, генератор, агрегати, измервания, управления, асансиор и други );

 • складово помещение за дърва за огрев ;
Авариен резерв

 • складово помещение за фураж с обем :
60 - 100 тона ;

 • складово помещение за инвентар;
( мрежи, контейнери, съдове, кепове и други)

 • складово помещение за плавателни съдове;
( лодки, двигатели, инструменти и други)

 • складово помещение за водолазна екипировка;
( костюми, бутилки, оборудване и други)
10 - 50м3

 • трансформатор на ток собственост на ЕВН
Съгласно предварителен договор с ЕВН

 • пунтонен пристан за плавателни съдове ; • транспортно релсово съоръжение с рампи за товаро-разстоварни дейности ;

Транспортна количка задвижвана от електродвигател за осъществяване на товаро разтоварни дейности от паркинга на нивото на републиканския път Батак-Доспад през складовите помещения за храна и инвентар до плаващ пристън

 • вътрешна инфраструктура

  • пътища, алей и паркинги;

  • електро-разпределителна мрежа и производство на електроенергия за собствени нужди от ВЕИ ;

  • собствено водоснабдяване, водоснабдителна мрежа, поливна мрежа от пречистена вода и противопожарни хидранти ;

  • канализационна мрежа за битова вода ;
 • водоземно съоръжение в рамките на площадката
с дебит 1.0 l/sek

N 41°48'12.79" E 24°07'30.71" X=4504523.20 Y=8565118.70 • пречиствателно съоръжение за битова вода с буферен водоплътен резервоар за пречистена отпадъчна вода и система за поливане на прилежаща горска територия;

N 41°48'17.36" E 24°07'22.24" X=4504662.60 Y=8564922.15
3.Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата и проекта.

Отговорният орган за одобряване на инвестиционното предложение, съгласно чл. 8, т. 2 на „ Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта, на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметите и целите на опазване на защитените зони” е директорът на РИОСВ гр. Пазарджик. Орган отговорен по прилагането на плана и проекта ИАРА.
4. Друга информация по преценка на възложителя.

Инвестицията ще се извършва на територията на Язовир “Голям Беглик”, община Батак, област Пазарджик и попада в обхвата на защитена територия. Акваторията на язовир „ Голям Белик” , в който ще се разположат садките , попада в гразниците на защитена зона BG 0002063 “Западни Родопи” за опазване на дивите птици (обявена със заповед № РД835/17.11.2008 г. на Министъра за Околната среда и водите (ДВ, бр.108 /2008 г.), така и в защитената зона BG00010130 “ Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна ( включена в списъка от защитени зони прието от Министерски съвет с Решение №661/2007г.( ДВ, бр. 85/2007 г.)

Настоящето инвестиционно предложение в землището на гр.Батак, яз.Голям Беглик няма връзка с други съществуващи и одобрени устройственни планове, но за него има издадено Решение №2-І-1на комисия при РДГ-Пазарджик, рег.№ 93-00-700/18.07.2012г., РДГ-Пазарджик съгласува искането на „Беглика” – ЕООД за промяна на предназначението на поземлени имоти № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22 местност ”Беглика”, горска територия в землището на гр.Батак община Батак, държавна частна собственост. Съгласно заповед №РД-404/09.06.2011г. на ИАРА садковото стопанство се разполага в зоната определена за аквакултури.

При провеждане на процедура за получаване на разрешение за водополвване чрез изграждане на водовземно съоръжение в сухоземната част, ще бъде определена санитарно охранителна зона, която изцяло ще попада в обхвата на територията подлежаща на промяна на предназначение и няма за засяга или налага тежести на други терени.

юли 2013г. Управител : ………………………………..

гр. Батак / Златко Кечев /


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2

Част Б – за инвестиционни предложения
1.Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите.

Язовир „Голям Беглик” има обща залята площ 4 126 дка и обем над 62.1 млн. м3. Надморската височина на язовира е 1527 м. с продължителност на вегетационния период 8 - 9 месеца. Температурите на водата в годишен аспект варират от 2-3 °С през зимата до 15-17 °С през горещите летни дни. Наличието на разтворим кислород варира в приемливи граници от 8-12 мг/л, като обичайно е над 9,0 мг/л. Водният обект за разполагане на садковата инсталация се намира в средата на язовира, на около 1200 м. южно от язовирната стена и заема чиста площ от 0.07% от общата площ на язовира.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на стопанство за интензивно отглеждане на аквакултури със садковата база за отглеждане на риба в язовир “ Голям Беглик ”, което ще се реализира в разрешената за аквакуртури зона на язовира. Същото се намира в част от акваторията на язовира определена за аквакултури с обща производствена площ 115 дка. Водната акватория на която да бъдат разположени 20 бр. производствени клетки (садки) и 4 броя технологични садки е около 4500 м2 от зоната за аквакулутури, представляваща и зона за действие на техническите съоръжения ( включително и санитарно охранителна зона на същите ).

Към производствената база в поземлени имоти №02837.17.20, № 02837.17.21 и №02837.17.22, горска територия, местност ”Беглика”, в землището на гр.Батак, община Батак, след изработване на ПУП-ПРЗ ще бъдат изградени спомагателни сгради, помещения и брегови съоръжения:


 1. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

Прилагаме извадка (Приложение №1) на зоната за аквакултури съгласно заповед №РД-404/09.06.2011г. на ИАРА с координатен регистър на граничните точки в координатна система WGS 1984 и 1970г., с нанесени площи на инвестиционното намерение.

Прилагаме скици (Приложение №2) на поземлени имоти № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22, горска територия, местност ”Беглика”, в землището на гр.Батак, община Батак, Област Пазарджик.
3.Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта – предмет на инвестиционното предложение, партида на имота и др. – по преценка на възложителя.

Садковото стопанство е предвидено да бъде разположено при следните граници с координати:

Т1А-N 41°48'26.92" E 24°07'27.39" X=4504958.50 Y=8565038.60

Т2А-N 41°48'38.68" E 24°07'16.24" X=4505319.20 Y=8564778.15

Т3А-N 41°48'37.28" E 24°07'09.00" X=4505274.60 Y=8564611.40

Т6А-N 41°48'33.55" E 24°07'04.28" X=4505158.65 Y=8564503.40

Т5А-N 41°48'20.90" E 24°07'19.72" X=4504771.30 Y=8564863.00

Прилагаме извадка (Приложение №1) на зоната за аквакултури съгласно заповед №РД-404/09.06.2011г. на ИАРА с координатен регистър на граничните точки в координатна система WGS 1984 и 1970г., с нанесени площи на инвестиционното намерение.

Прилагаме скици (Приложение №2) на поземлени имоти № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22, горска територия, местност ”Беглика”, в землището на гр.Батак, община Батак, Област Пазарджик.

Прилагаме координатен регистър (Приложение №3) на границите на инвестиционното намерение на сухоземната част подлржаща на процедура по прамяна на предназначението на гората.
юли 2013г. Управител : ………………………………..

гр. Батак / Златко Кечев /
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница