Директора на рдг грДата25.07.2016
Размер30.59 Kb.
#6055
ДО 

ДИРЕКТОРА НА РДГ

гр.  ...............................................

Относно: Постъпили запитвания по прилагане разпоредбите на ЗГ.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,След обнародване в ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г. и влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ЗИДЗГ) в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) се получиха редица запитвания, свързани с прилагане разпоредбите на ЗГ - чл. 111, ал. 8 от ЗГ  и др., във връзка с което даваме следните указания:

1. Разпоредбата на чл. 111, ал. 8 от ЗГ се прилага за осъществяване на ползване на дървесина в горите, които са собственост на повече от едно физическо и юридическо лице, като изключения правят насажденията с издадени позволителни за сеч преди 07.08.2015 г. - § 51 от ЗИДЗГ.  В случаите, попадащи в тази хипотеза, ползването следва да се извършва само при писмено нотариално заверено съгласие на поне половината съсобственици на имота. Към настоящия момент в ЗГ не е регламентирано каква част от общата вещ следва да притежават съсобствениците, дали съгласие да се ползва дървесина от горите, както и по какъв начин са я придобили.

Разпоредбата не касае собствeност само на физически или само на юридически лица.

Съгласието,  в зависимост от броя на лицата, които го изразяват следва задължително да е нотариално заверено, независимо че същото лице може самостоятелно да извършва добива – в случаите по  чл. 111, ал. 2, т. 1 от ЗГ.

Съгласно чл. 186, ал. 1, т. 2 от ЗГ, когато съсобственик на гора, попадащ в хипотезата на чл. 111, ал. 8 от ЗГ избере да възложи извършването на дейности в горската територия, следва да изпълни разпоредбата на чл. 186, ал. 2 и чл. 111, ал. 8 от ЗГ – да се сключи договор и да има изразено нотариално заверено съгласие от поне половината съсобственици на имота. В този случай се допуска, в изпълнение на двете разпоредби, да се състави и един документ (съдържащ всички реквизити на изразеното съгласие и необходимите договорни клаузи), който да бъде подписан от поне половината съсобственици на имота и да бъде нотариално заверен. 

 За защита правата на съсобствениците, притежаващи повече от половината от собствеността на имота, е предвидена възможността, ако не са съгласни да се ползва дървесина - на основание  чл. 57, т. 11 от Наредба № 8/2011 г. за сечите в горите, да изискат обезсилване на издадено позволително за сеч, като отношенията между съсобствениците се уреждат по реда на Закона за собствеността (ЗС).

2. Считано от 07.08.2015 г., с влизане в сила на ЗИДЗГ, разпоредбата на § 78 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 07.08.2012 г.) е отменена.  

Съгласно чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от ЗГ за горските територии – собственост на физически и юридически лица и техните обединения, се изработват горскостопански планове и програми, които определят допустимия размер на ползване на горските ресурси. В тази връзка, за да се осъществи ползване на дървесина от горските територии (добив на дървесина и/или разпореждане с нея), следва да има разработен и утвърден горскостопански план или програма. След влизане в сила на ЗИДЗГ на 07.08.2015 г. издадените позволителни за сеч – на основание отменения § 78 противоречат на действащият ЗГ, поради което, ако за тях няма утвърдени горскостопански планове и програми, ползването в тях трябва да бъде преустановено. 

За правно основание за прекратяване ползването следва да се използват правомощията на директорите на РДГ да спират дейности в горските територии, които не са предвидени в съответните горскостопански планове и програми или когато такива планове и програми липсват – чл. 253, ал. 3,   т. 1 от ЗГ. Лицата по чл. 108, ал. 1 от ЗГ, издали позволителните за сеч, следва да предприемат действия по освидетелстване на сечищата, в изпълнение на разпоредбата на чл. 109, ал. 1 от ЗГ.

За издадените след 07.08.2015 г. на основание § 78 (отменен ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г.) позволителни за сеч следва да се предприемат действия по образуване на административно -наказателно производство - за лицата по чл. 108, ал. 1 от ЗГ.

3. С императивните разпоредби на чл. 102, ал. 1-3 и чл. 104, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗГ, считано от 07.08.2015 г. - с влизането в сила на ЗИДЗГ (ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г.), се въвеждат редица забрани за провеждане на възобновителни, в т.ч. и голи сечи, като в § 1, т. 54 от Допълнителните разпоредби на ЗГ е дадено определение за нискостъблени гори. В тази връзка, извършването на сеч по издадени позволителни за сеч преди 07.08.2015 г. противоречи на ЗГ и следва да бъде преустановено - за насаждения, попадащи в обхвата на описаните забрани.   

За правно основание за преустановяване на сечта следва да се използват правомощията на директорите на РДГ да спират дейности в горските територии, които се извършват в нарушение на ЗГ – чл. 253, ал. 3,   т. 3 от ЗГ. Лицата по чл. 108, ал. 1 от ЗГ, издали позволителните за сеч, следва да предприемат действия по освидетелстване на сечищата, в изпълнение на разпоредбата на чл. 109, ал. 1 от ЗГ.При установени случаи на извършване на сеч в нарушение на гореописаните разпоредби след 07.08.2015 г. следва да се предприемат действия по образуване на административно-наказателно производство.
Каталог: pdocs
pdocs -> Булпрофор – Предложение за изменения в Наредба 31 / м април. 2004 До Предложение за
pdocs -> Отчетно Изборно
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 01. 01. 2004 до 31. 12. 2004 г
pdocs -> Закон за туризма. Права и задължения на страните, визови услуги и застраховане
pdocs -> С такъв плам за историческите забележителности, възхитени сме. Добър професионалист и човек
pdocs -> Ta мондел травел музейни такси с информативен характер съобразно вашето свободно време и вашите интереси
pdocs -> Семинар на частнопрактикуващи лесовъди лесоустрители софия, Софроний 10 / Агролеспроект, 15. 12. 2004 г меморандум
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 27. 12. 2002 до 31. 12. 2003 г
pdocs -> Забележителности в Испания – ориентировъчни музейни такси мадрид
pdocs -> Булпрофор браншова организация на лесовъдите за частна практика в горите и околната среда


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница