Какви са основните данни за приетия днес бюджет на ес за 2013 г.?Дата07.11.2018
Размер76.25 Kb.

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 12 декември 2012 г.Въпроси и отговори относно бюджета на ЕС за 2013 г.

Какви са основните данни за приетия днес бюджет на ЕС за 2013 г.?

Определеният размер на бюджетните кредити за задължения (БКЗ, максимална стойност на задълженията за покриване на бъдещи разходи — главно дългосрочни проекти, финансирани от ЕС) е 151 млрд. евро, а общият размер на бюджетни кредити за плащания (БКП, дължими суми за за поети в миналото задължения — предимно проекти, финансирани от ЕС и осъществени в Европа) — 132,8 млрд. евро.

Вж. таблицата в приложение (2).

Защо според комисаря Левандовски приетият бюджет на ЕС няма да бъде достатъчен за покриване на всички нужди през 2013 г.?

По отношение на плащанията бюджетът за 2013 г., договорен от Съвета и Европейския парламент, е с 5 млрд. евро по-малък от проектобюджета, изготвен от Комисията, който се основава на прогнози от 27-те държави — членки на ЕС, за 2013 г. По-голямата част от бюджета на ЕС (около 80 %) е предназначена за държавите членки; според прогнозите на тези държави членки ЕС ще се нуждае от около 156 млрд. евро в бюджета за следващата година (предимно плащания за земеделските производители, за финансирани от ЕС проекти в 27-те държави членки, за стипендии, безвъзмездни средства за МСП и др.). Тъй като опитът от миналото показва, че тези прогнози са сравнително точни, в даден момент през 2013 г. може да се очаква дефицит от 5 млрд. евро. Освен това Съветът и Европейският парламент се споразумяха да прехвърлят в бюджета за 2013 г. фактури от 2012 г. за 3 млрд. евро. И накрая, всяка година ЕС получава фактури на стойност стотици милиони евро към края на годината — твърде късно, за да ги изплати още същата година.

Като цяло бюджетът на ЕС за 2013 г. в приетия днес вид по всяка вероятност няма да стигне за дванадесет месеца. Може да се наложи да се поиска допълнително финансиране още през септември 2013 г.

По какъв начин „Проектът на коригиращ бюджет № 6“ е свързан с бюджета за 2013 г.?

„Проектът на коригиращ бюджет № 6“ бе искане на Комисията за допълнителни средства, за да се платят фактури за 9 млрд. евро, за които вече нямаше ресурси в бюджета за 2012 г. Тези фактури са свързани главно с програми за учене през целия живот като „Еразмус“, с науката и изследванията, развитието на селските райони и политиката на сближаване. Тъй като имаше възможност Съветът и Парламентът да се съгласят да отложат плащанията на някои от тези фактури за 2013 г., този проект на коригиращ бюджет оказа влияние върху преговорите за бюджета на ЕС за 2013 г.Какъв беше резултатът от преговорите относно проекта на коригиращ бюджет № 6?

Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие в бюджета за 2012 г. да се инжектират допълнително 6 млрд. евро с цел покриване на най-належащите нужди, а остатъкът (2,9 млрд. евро) да бъде изплатен през 2013 г.

За повечето бенефициери, например студентите и предприятията, това означава, че всичко, което е трябвало да бъде изплатено през 2012 г., ще бъде изплатено през 2012 г. Прехвърлените за 2013 г. 2,9 млрд. евро се отнасят до плащания към държави членки за проекти, които още не са проверени или приключени, от периода 2000—2006 г. Тези държави членки приеха да им бъде платено по-късно (в началото на 2013 г.).

Как е възможно парите в бюджета на ЕС да свършат?

Това се дължи на общ модел: от няколко години Съветът и Европейският парламент приемат годишни бюджети на ЕС, далеч по-малки в сравнение с прогнозите на Комисията, въпреки че наближава краят на текущия финансов период 2007—2013 г. и че следователно все повече финансирани от ЕС проекти, стартирани в началото на периода в цяла Европа, са пред приключване.

В миналото двата клона на бюджетния орган (Съветът и Парламентът) са постигали съгласие за прехвърляне на плащането на някои от тези фактури към следващата година. В резултат бюджетът за следващата година беше обременен с тези фактури от предходната година, макар да бе ясно, че и без тях гласуваните суми не биха покрили всички нужди за годината.

Накратко наблюдава се лавинообразен ефект, породен от недостатъчни годишни бюджети, в комбинация с отлагане на плащанията на фактурите.Но защо не може да се намали бюджетът на ЕС, щом Европа е в криза и държавите членки са принудени да приемат болезнени мерки за бюджетна дисциплина?

Главно защото за разлика от националните бюджети бюджетът на ЕС е насочен към финансирането не на бъдещи проекти, а на проекти, които вече са приключили и са платени от държавите членки. ЕС има правно задължение да плати своя дял въз основа на фактурите, изпратени от държавите членки. Ситуацията е сравнима с тази на домакинство, получаващо сметките си за електроенергия и телефон: дори в момент на строги ограничения то просто трябва да ги плати, тъй като тези сметки се отнасят за миналото, а не за бъдещото потребление.Какво се съдържа в съвместните декларации, подписани от председателите на трите институции (Европейски парламент, Съвет, Комисия)?

Съществуват три съвместни изявления, отнасящи се до бюджетите за 2012 и 2013 г. (вж. приложение 1).Първото изявление се отнася до плащанията за 2013 г. В него Съветът и Парламентът “постигат съгласие да намалят размера на бюджетните кредити за плащания за 2013 г. в сравнение с проектобюджета на Комисията. Те отправят искане към Комисията да предприеме необходимите действия в съответствие с Договора, и по-специално да поиска допълнителни бюджетни кредити за плащания в коригиращ бюджет, в случай че вписаните в бюджета за 2013 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите“. Освен това в изявлението се припомня член 323 от Договора от Лисабон, в който се посочва, че „Европейският парламент, Съветът и Комисията следят за наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява своите правни задължения спрямо трети страни“.

Във второто изявление акцентът се поставя върху потребностите от плащания за 2012 г.: то засяга „проекта на коригиращ бюджет № 6“, искането на Комисията за допълнително финансиране за 2012 г. за изплащане на фактури по редица програми, включително „Еразмус“, програми, свързани с науката и изследванията, развитието на селските райони и политиката на сближаване. В изявлението Съветът и Парламентът потвърждават, че „допълнителните бюджетни кредити за плащания, разрешени в коригиращ бюджет № 6 за 2012 г., бяха намалени с 2,9 млрд. евро спрямо предложената от Комисията сума и не могат да покрият размера на всички получени искания за плащания“. По-нататък се посочва, че Европейската комисия ще представи коригиращ бюджет в началото на 2013 г., за да се покрият преустановените плащания, веднага щом спирането им бъде отменено.

Третото изявление се отнася до административните разходи през 2013 г.

Приложение 1

Пълен текст на трите съвместни изявления

1 Съвместно изявление относно бюджетните кредити за плащания за 2013 г.

Като имат предвид усилията за фискална консолидация, полагани понастоящем от държавите членки, Европейският парламент и Съветът, отчитайки предложеното от Комисията равнище на плащанията за 2013 г., постигат съгласие за намаление на равнището на бюджетните кредити за плащания за 2013 г. в сравнение с проектобюджета на Комисията. Те отправят искане към Комисията да предприеме необходимите действия в съответствие с Договора, и по-специално да поиска допълнителни бюджетни кредити за плащания в коригиращ бюджет, в случай че вписаните в бюджета за 2013 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост), подфункция 1б (Сближаване за растеж и заетост), функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), функция 3 (Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие) и функция 4 (ЕС — фактор от световно значение).

Освен това Съветът и Европейският парламент настоятелно призовават Комисията да представи най-късно до средата на октомври 2013 г. актуализирани стойности, отразяващи състоянието към момента и прогнозите по отношение на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б (Сближаване за растеж и заетост) и тези за развитие на селските райони по функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), както и да представи, при необходимост, проект на коригиращ бюджет. Съветът и Европейският парламент съзнават, че е възможно да възникне необходимост от проект за коригиращ бюджет още в средата на 2013 г. С цел да се улесни вземането на решение относно равнището на бюджетните кредити за плащания в рамките на годишната бюджетна процедура, трите институции се споразумяват да проучат начините за установяване на по-точно съответствие между прогнозните бюджетни кредити за плащания при съвместно управление и съответните потребности.

Европейският парламент и Съветът ще заемат позиция по представен проект за коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок, за да се избегне дефицит в бюджетните кредити за плащания. Освен това Съветът и Европейският парламент се задължават да вземат бързо решение по евентуални трансфери на бюджетни кредити за плащания, включително между функции от финансовата рамка, с цел вписаните в бюджета бюджетни кредити за плащания да се използват по най-добрия възможен начин и да се привеждат в съответствие с реалното изпълнение и действителните потребности.

В съответствие с точка 18 от Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление Европейският парламент и Съветът припомнят необходимостта да се гарантира, предвид изпълнението, плавно увеличение на общия размер на бюджетните кредити за плащания по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така че да се избегне нежелана промяна на неизпълнените бюджетни задължения (RAL).

Съветът, Европейският парламент и Комисията активно ще наблюдават изпълнението на бюджета за 2013 г., през цялата година, като съсредоточават вниманието си върху изпълнението на плащанията, получените искания за възстановяване на средства и преразгледаните прогнози, въз основа на предоставяна от Комисията подробна информация.

Във всеки случай Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят общата си отговорност, както е посочено в член 323 от ДФЕС, а именно „Европейският парламент, Съветът и Комисията (да) следят за наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява своите правни задължения спрямо трети страни“.

2 Съвместно изявление относно потребностите от плащания за 2012 г.

Съветът и Европейският парламент отбелязват, че равнището на плащанията, предложено от Комисията в проектобюджета за 2013 г., се основаваше на допускането, че потребностите от плащания през 2012 г. вече ще са покрити от бюджетните кредити, налични в бюджета за 2012 г. Допълнителните бюджетни кредити за плащания, разрешени в коригиращ бюджет № 6/2012, бяха обаче намалени с 2,9 милиарда евро спрямо предложената от Комисията сума и не могат да покрият размера на всички получени искания за плащане.

Поради тази причина Комисията се задължава да представи на ранен етап през 2013 г. проект за коригиращ бюджет с единственото предназначение да покрие преустановените искания за плащания за 2012 г. — веднага щом преустановяването бъде оттеглено — както и другите неизпълнени правни задължения, без да се засяга правилното изпълнение на бюджета за 2013 г.

С цел да се осигури правилно и прецизно функциониране на бюджета на ЕС, Съветът и Европейският парламент ще заемат позиция по този проект на коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок с оглед да бъде покрит всякакъв евентуален дефицит.3 Съвместно изявление относно функция 5 и корекцията на възнагражденията и пенсиите

Съветът и Европейският парламент постигат съгласие на този етап да не включват в бюджета за 2013 г. отражението върху бюджета на корекцията на възнагражденията за 2011 г. Без да се засяга позицията на Съвета по дела c-66/12, c-63/12, c-196/12 и c-453/12, те отправят съвместно искане към Комисията, в случай че Съдът се произнесе в полза на Комисията и веднага щом стане това, тя да представи проект на коригиращ бюджет, предназначен да обезпечи финансово, според необходимостта, отражението на корекцията за 2011 г. за институциите, включително обратното ѝ действие за предходните години и евентуалните лихви за забава.

Съветът и Европейският парламент се ангажират да одобрят този проект на коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок и да предоставят необходимите допълнителни бюджетни кредити, без да излагат на риск политическите приоритети.

Приложение 2Бюджетът на ЕС за 2012 г. и 2013 г. по функции в милиони евро

(БКЗ — Бюджетни кредити за поети задължения; БКП — Бюджетни кредити за плащания)MEMO/12/975

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница