Катедра “маркетинг и стратегическо планиране”Дата23.02.2017
Размер255.23 Kb.
#15567

КАТЕДРА

МАРКЕТИНГ ИСТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ”ВЪПРОСНИК

за държавен изпит за придобиване на ОКС „бакалавър" по специалност

Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономическите системи"


I.

Връзката икономическа система, системен подход, прогнозиране и планиране


 1. Прогнозирането и планирането като процес на приложение на системния подход в управлението на икономическите системи {Преходът към епохата на сложните системи и необходимостта от системно мислене и системен подход; еволюцията на развитието и процесът на трансформация на стопанството и неговите елементи в икономически системи; прогнозирането и планирането на икономическите системи като приложение на системния подход в тяхното изследване и управление; прогнозирането и планирането в системата на икономическото управление; структурният анализ на икономическите системи и разграничителната линия между прогнозиране и планиране; връзката прогнозиране, планиране (програмиране), моделиране; типологията на икономическите системи и спецификата на прогнозиране и планиране на тяхното функциониране и развитие }.II.

Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на националната икономическа система


 1. Националното стопанство като сложна икономическа система {Критерии за обособяване на демографската система и на националната икономическа система и на нейните подсистеми; характеристика на отношенията на обуславяне между демографската система и подсистемите на националната икономическа система; характеристика на отношенията на обуславяне между подсистемите на националната икономическа система; особеният род причинно-следствена връзка по линия елемент-елемент в системата и по линия на елемент-системата в цялост; изискванията на трите плоскости на отношенията на обуславяне в икономическата система към нейното управление; свойства на националната икономическа система и техните изисквания към системата на прогнозиране и планиране}

 2. Мястото на националното планиране в типологията на модерната пазарна икономика {Типология на модерната пазарна икономика; трансформирането на командните стопанства в пазарни и необходимостта от прогнозиране и планиране; еволюцията на националното планиране в страните с пазарна икономика; предразсъдъците относно мястото и ролята на националното планиране; какво е и какво не е националното планиране; планирането като процес на правене възможно невъзможното; планирането като процес на развитие на възможностите за развитие; планирането като научно-изследователски процес; планирането като социологически процес – като процес на генериране на идеи, интереси и инициативи за творчество, като процес на координация на идеи, интереси и инициативи за творчество}

 3. Методология на разработване на макроикономическа стратегия {[Същност и съдържание на макроикономическата стратегия за развитие и преструктуриране; опорни точки на методологията за разработване на макроикономическа стратегия; прогнозиране на измененията в екзогенната за националната икономика среда (разработка на икономически, социално-демографски, екологически и технически прогнози); извеждане на въздействията на измененията в елементите на обкръжението върху националното стопанство (и на допълнителните благоприятни възможности за развитие на националното стопанство, и на допълнителните заплахи и трудности пред това развитие); методология на очертаване на статуса (“образа”) на икономиката в стартовия момент на стратегията; оценка на инерционността на икономическата система и на възможностите за развитие, съдържащи се в унаследения икономически пиедестал; методология на извеждане на бъдещия “образ” на икономиката, който тя трябва да получи в резултат на изпълнението на стратегията; методология на извеждане на кривата на прехода от съществуващия “образ” на икономиката в стартовия момент към нейния бъдещ “образ”; целеполагането като процес на “измисляне” на бъдещето на националното стопанство; развитието на възможностите за развитие – като процес на превръщане на необходимото и желано бъдеще и във възможно за реализация бъдеще; извеждане и обосновка на стратегическия курс и стратегическите приоритети на развитие; итеративност на процедурата по формиране на макростратегия за развитие и преструктуриране; място и роля на различните типове методи и модели в процеса на разработка на макростратегия за икономическо развитие – методи и модели за изследване типологията на потреблението, методи и модели за изследване на факторната обусловеност на растежа, методи и модели за постигане на “физическо”, “финансово”, и “общоикономическо” равновесие, модели за постигане на глобално равновесие и равновесие по отрасли, методи и модели за изследване и проектиране на взаимодействието между икономическо, екологическо и социално равновесие, модели за неравновесен икономически растеж, оптимизационни модели]}

 4. Системата на националните сметки – като информационна база за очертаване “образа” на съществуващата икономика в стартовия момент и за извеждане “образа” на бъдещата икономика. Показатели, чрез които се очертава еволюцията в развитието на едно национално стопанство. Системата показатели за оценка на продуктивността, с която е протекло едно развитие на икономиката, и показателите за оценка на технико-технологичното ниво на стопанската дейност.

 5. Леонтиевата система като инструмент за изследване и проектиране бъдещето на националната икономическа система{Леонтиевата система – адекватен инструмент за отразяване състоянието на националната икономическа система; характеристика на националната икономика, давана от всеки вектор-ред и от всяка вектор-колона на Леонтиевата система; матрица на преките и матрица на пълните разходи; матрицата на пълните разходи като инструмент за прилагане на системния подход в анализа и управлението на икономическата система; прогнозиране на вектора на крайната продукция; прогнозиране на технологичната матрица}.

 6. Динамичният модел на Фон Нойман като инструмент за изследване възможностите за развитие на едно национално стопанство {Архитектура на модела; направления на използване на модела}

 7. Оптимизационен модел за разработка на стратегическото бъдеще на една икономическа система {Архитектура на модела, икономическа интерпретация на модела; макроструктурното съотношение натрупване-потребление и оптималния режим на функциониране на икономическата система}.

 8. Производствените функции като инструмент за изследване и за проектиране на икономическото развитие {Методологическа основа на производствените функции; направления на използване на производствените функции}

 9. Типология на икономическия растеж {Типология на растежа спрямо фактора работна сила; типология на растежа спрямо фактора капитал; типология на растежа спрямо първичните природни ресурси; типология на растежа спрямо опазването, рехабилитацията и подобряването на природата среда; типология на научно-техническия прогрес и типология на икономическия растеж}

 10. Платежен баланс, външен дълг и икономически растеж {Защо и кога възниква потребност от чуждестранни инвестиции в една страна; чуждестранните инвестиции – и абсолютно благо, но и коварен капан за икономиката; условията, при които необходимия обем чуждестранни инвестиции се превръща във фактор на растежа; методиката на Швейцарската конфедерация на банките – като инструмент за оценка на кредитния рейтинг на една страна; стратегия за приспособяване}

 11. Външноикономическите връзки и стратегията за икономическо развитие {Икономическа изгода и еквивалентност на външнотърговския обмен; ефективност на външната търговия; разработване на стратегия за ефективен износ; разработване на стратегия за ефективен внос; разработване на стратегия за ефективен външнотърговски стокообмен в цялост; валутният курс като стратегическа макропроменлива; промяната в политическото приятелство и покровителство и стратегията за външноикономически връзки на страната}

 12. Функционални стратегии за развитие {Стратегия за жизнено равнище и социално развитие; стратегия за развитие на научно-техническия прогрес и за структурно обновление на икономиката; стратегия за опазване, рехабилитация, възпроизводство и подобряване на природната среда; стратегия за регионално развитие}

 13. Финансово прогнозиране и програмиране (прогнозиране на бюджета и платежния баланс), и на паричните агрегати.

 14. Необходимата икономическа политика за реализация на националната стратегия за развитие и на функционалните стратегии {Координираност между елементите на икономическата политика и координираност на политиката с целите и задачите на стратегиите; координираност на научно-техническата и инвестиционна политика, на ценовата политика, на фискалната политика, на паричната политика, на валутната политика, на социалната политика на държавата с целите на националната стратегия за развитие и на функционалните стратегии}III.

Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на териториалните (регионалните) икономически системи


 1. Специфика на прогнозирането и планирането на развитието на териториалните (регионалните) икономически системи в сравнение с прогнозирането и планирането на националното стопанство {Териториалните единици като икономическа система; териториалната инфраструктура като система; нестопанските дейности като елемент на териториалните системи}

 2. Архитектура на стратегията за регионално развитие. Елементи и взаимодействия между структурните елементи на стратегията за регионално развитие {Стратегически аспекти на развитието на регионалната икономика на национално ниво; стратегии за развитие на районите за планиране, на областите от даден район за планиране, на селищата от дадена област}.

 3. Методология на разработка на стратегическите аспекти на развитието на регионалната икономика на национално ниво {Очертаване “образа” на съществуващата регионална икономика; очертаване бъдещия “образ” на регионалната икономика; извеждане на кривата на прехода от съществуващия “образ” на регионалната икономика до нейния необходим бъдещ “образ”}

 4. Снемане статуса на икономиката на регионално ниво през филтъра на най-добрите световни практики в тази област, през филтъра на обективните тенденции на развитие на икономиката, през призмата на сравнителния анализ на икономиките на районите за планиране {[Сравнителен анализ на социално-икономическото развитие по райони на база Индекс на човешкото развитие (ИЧР); сравнителен анализ на база принос на районите в създаването и потреблението на Брутен вътрешен продукт (БВП).]} Извеждане на възловите проблеми на регионалното развитие. Разкриване на конкурентните предимства на регионите. Разкриване на изискванията на присъединителния и интеграционен процес на България в Европейския съюз към развитието на икономиката й по региони. Разкриване на основните ограничения пред развитието на регионалната икономика.

 5. Очертаване стратегическото бъдеще на регионалната икономика в България {Относно парадигмата на разработка на стратегическото бъдеще на регионалната икономика; разработка на възможните сценарии на бъдещи изменения в екзогенната за националното стопанство и регионалната икономика среда; разработка на възможните сценарии на развитие на вътрешната обстановка в България и на варианти на тяхното въздействие върху развитието на националното стопанство и икономиката на регионите; извеждане на стратегическата цел и подцели на регионалното развитие в България; извеждане и обосновка на приоритетите на развитие на регионалната икономика; извеждане на необходимите мероприятия и действия на национално ниво за реализиране на стратегията за регионално развитие; разработка на въпросите на организацията и контрола по реализацията на стратегията за регионално развитие; уточняване реда за актуализация на стратегията за регионално развитие}

 6. Архитектура на стратегията за развитие на даден район. Елементи и взаимодействия между структурните елементи на стратегията за регионално развитие {Стратегия за развитие на икономиката на района; градоустройствен план за развитие на района; стратегия за социално развитие на района; стратегия за екологическо равновесие в района; стратегия за научно-техническо развитие на района}

 7. Методология на разработка на стратегията за развитие на даден район {Очертаване “образа” на съществуващата икономика на района; очертаване “образа” на бъдещата икономика на района; очертаване кривата на прехода от съществуващата икономика на района към “образа” на неговата бъдеща икономика}

 8. Снемане статуса на социално-икономическото развитие на съответния район през Индекса на човешкото развитие, през призмата на състоянието на демографската система, през призмата на състоянието на структурата на икономиката на района {През статуса на аграрния сектор; през статуса на индустрията; през призмата на сектора на услугите; през екологическия статус на района} Разкриване възловите проблеми на социално-икономическото развитие на района. Разкриване на силните и слабите страни на района, на възможностите за развитие, както и на заплахите пред това развитие. Очертаване на конкурентните предимства на района. Разкриване и изследване на потенциала за развитие на района. Разкриване на ограниченията, при които ще протича развитието на района в бъдеще.}

 9. Формиране на стратегическото бъдеще на района. Разкриване на възможните сценарии на бъдещо развитие. Извеждане на стратегическата цел и подцели на икономиката на района. Извеждане и обосновка на приоритетите на развитие на икономиката на района. Извеждане на необходимите ресурси за реализацията на стратегията (определяне на размера на ресурсите, които може да мобилизира самия район, определяне обема на ресурсите, които трябва да бъдат привлечени отвън – от републиканския бюджет, от предприсъединителните фондове, от сътрудничество (колаборация) с други райони от страната и чужбина и т.н.). Извеждане на необходимите мероприятия и действия за реализиране стратегията за развитие на района. Извеждане на въпросите на координацията между необходимите мероприятия и действия на местно ниво и необходимите мероприятия и действия на национално ниво за реализацията на стратегията за развитие на района. Разработка на въпросите по организацията и контрола на стратегията за развитие и уточняване реда за актуализация.IV.

Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на фирмената икономическа система


 1. Различието в прогнозирането и планирането на фирмено равнище в сравнение с прогнозирането и планирането на национално и регионално равнища {Фирмата в качеството й на сложна икономическа система. Еволюцията във взаимоотношенията фирма-екзогенна среда и измененията в задачите, ролята и ендогенната структура на фирмата.}

 2. Нарастващата нестабилност на екзогенната среда и смяната на управленските парадигми на фирмено равнище {[Еволюцията в развитието на фирмените системи на прогнозиране и планиране. Преходът от парадигмата "фирмата е затворена система" към парадигмата "фирмата е отворена система" - най-същественото в еволюцията на фирмените управленски системи (в т. ч. на фирмените системи на прогнозиране и планиране)]}

 3. Единство и различие между стратегическо, тактическо и календарно планиране на фирмата.

 4. Архитектура и методология на разработка на глобалната стратегия за оцеляване, развитие и просперитет на фирмата {[Мястото на мисията, идеалите, целите и задачите в процеса на разработка на глобална стратегия за развитие на фирмата. Взаимоотношението цели - предпоставки (фирмен потенциал) при разработката на фирмена стратегия в рамките на парадигмата "фирмата е затворена система". Взаимоотношението цели - фирмен потенциал при разработката на фирмена стратегия в рамките на парадигмата "фирмата е отворена система". ]}

 5. Трите кръга от проблеми, които се разрешават във връзка с формирането на стратегическото бъдеще на фирмата при парадигмата “фирмата е отворена система”.

 6. Стратегическата сегментация на фирменото обкръжение в процеса на разработка на стратегическото бъдеще на фирмата.{Стратегическите стопански зони и стратегическите стопански центрове в процеса на разработка на фирмени стратегии. Идентификация на стратегическите бизнес зони. Определяне атрактивността на стратегическите бизнес зони. Идентификация на зоните на стратегически ресурси. Идентификация на зоните на стратегически технологии. Идентификация на обществените групи със силно влияние върху стратегическото бъдеще на фирмата.}

 7. Определяне на стратегическата позиция на фирмата в бизнеса по отношение на стратегическите бизнес зони, зоните на стратегически ресурси, зоните на стратегически технологии и групите на обществено влияние.{Портфолио анализът като инструмент за определяне на стратегическата позиция на фирмата в бизнеса. Поле на приложение на Матрицата на Бостънската консултантска група. Пътища за разширяване полето на приложение на матрицата. Определяне на бъдещия конкурентен статус на фирмата в стратегическите бизнес зони.}

 8. Формиране на портфейл от стратегически бизнес зони (преход от поединично изследване на стратегическите бизнес зони към формиране, т.е. към селекциониране на портфейл от зони) {[Направления на алтернативността, с които трябва да се справи процесът на формиране на портфейл от стратегически бизнес зони. Експлоатационните разходи и разходът на ресурси (в т. ч. и особено на стратегически ресурси) като ос на селекцията и формирането на портфейл от зони. Алтернативността по линия на пазарите и формирането на портфейл от стратегически бизнес зони. Алтернативността по линия на капитала и рентабилността и формирането на портфейл от стратегически бизнес зони.]}

 9. Стратегически аспекти на избора на направленията за формиране на капитал за финансиране на избраните позиции на фирмата в СБЗ {[Оценката на финансово-икономическия статус на фирмата и нейната жизнеспособност - като първо (т. е. като необходимо) условие за достъп до чужд капитал. Инвестиционният проект - като второ непременно (т.е. като достатъчно) условие за достъп до/и за привличане на чужд капитал. Алтернативността по линия на източниците за финансиране на фирмения бизнес и формирането на портфейл от СБЗ. Оптимизирането на капиталовата структура на фирмата и формирането на портфейл от СБЗ. Минималната цена на финансиране на фирмения бизнес и максималната пазарна цена на фирмата като израз на оптимизацията на капиталовата структура на фирмата]}

 10. Формирането на портфейл от стратегически бизнес зони – като процес на балансиране на набора от СБЗ по фази на жизнения цикъл на търсенето и технологията, като процес на оценка на набора през филтъра на синергизма, като процес на предпазване на набора от уязвимостта на екзогенната среда, като процес на селекциониране на СБЗ в условията на многокритериалност на фирмения бизнес.

 11. Функционалните фирмени стратегии като доразвитие на глобалната стратегия {[Функционални фирмени стратегии, обезпечаващи стратегическото настъпление на фирмата в бизнеса. Системи на фирмено планиране и управление, обезпечаващи стратегическата отбрана на фирмата от “агресията” на екзогенната среда. Пазарно-продуктовите стратегии на фирмата (в т.ч. външнотърговските стратегии на фирмата). Ресурсните стратегии на фирмата. Технологичните и иновационните стратегии. Стратегия за отношението на фирмата към обществото и обществените групи.]}

 12. Тактическото планиране като средство за реализация на фирмените стратегии {Тактическото планиране като първа стъпка на развитие на стратегиите в ширина.}

 13. Архитектура на тактическия план на фирмата{[Елементи и взаимодействие между структурните елементи на тактическия план. План за ръста на капитала (собствеността) на фирмата. (План за оптимизиране на капиталовата структура на фирмата). План за ръста на печалбата и рентабилността на фирмения бизнес. План за продажбите (реализацията) и приходите. План за снижение на производствените разходи и разходите по реализацията. План за производството на продукция и услуги (производствена програма). План за материално-техническото осигуряване на производствената дейност. План за осигуряване на производствената дейност с необходимата по професия и квалификация работна сила. (План за квалификацията и производителността на труда на персонала). План за технологичната и продуктова иновация във фирмата. Инвестиционна програма на фирмата. Екологическа програма на фирмата. Социална програма на фирмата. Финансова програма на фирмата.]}

 14. Методология на разработка на тактическия план на фирмата {[Етапи и итеративност на процедурата по разработка на тактическия план на фирмата. Анализ и оценка на входа на фирмата. Анализ и оценка на ендогенната среда (структура) на фирмата. Анализ и оценка на изхода на фирмата. Финансово-икономическото състояние на фирмата като синтезиран израз на състоянието на входа, ендогенната среда и изхода на фирмата. Анализ и оценка на жизнеспособността на фирмата. Анализ и оценка на степента на реализация на глобалната фирмена стратегия и на функционалните стратегии. Разработка на целите и задачите на тактическия план и неговата обосновка с необходимите условия за изпълнение – обосновка с необходимите производствени мощности, с необходимите суровини, материали, гориво, енергия, с необходимата по професия и квалификация работна сила, с необходимите технологии, с необходимите инвестиции и финансови средства]}

 15. Календарното планиране като развитие на тактическите планове в ширина и като конкретизация и координация на стопанската дейност на фирмата във времето {[Текущата координация по място и време между ресурси от всякакъв вид (материални, човешки, финансови, технически и т.н.) и мероприятия и действия от всякакъв род (икономически, социални, технически, психологически и т.н.), необходими за постигане (или решаване) на дадена цел или задача - основно съдържание на календарното планиране.]}

 16. Архитектура на календарния план на фирмата{Елементи и взаимодействие между структурните елементи на календарния план. Календарен план за печалбата и рентабилността. Календарен план на продажбите и приходите. Календарен план на технологичната и продуктова иновация. Календарен план на инвестиционната дейност на фирмата. Календарен план на вземанията и плащанията.}

 17. Методология на разработка на календарните планове{[Последователност на разработката на календарните планове и на тяхната обвързаност във времето. Показатели и нормативи, необходими за разработката на календарните планове - серия, партида и ритъм на производство; продължителност на производствения цикъл; календарни изпреварвания; запаси (складови, оперативни и гаранционни, линейни и междулинейни).]}

 18. Вътрешноцехово и междуцехово календарно планиране. Построяване на своден календарен план на бизнес дейността на фирмата {[Текуща координация на потоците унифицирани (нормализирани) елементи. Системи на текуща координация на потоците оригинални елементи, участващи в дадено финално изделие - система "циклови комплекти", система "комплектовъчни номера", система на непрекъснатото календарно планиране. Особености на построяването на сводния календарен план при различните типове производства (единичен и дребносериен, сериен, масов) и при различните типове организация на производствената дейност – производствени участъци или клетъчна организация на производството. Календарно сменно-денонощно планиране на стопанската дейност на фирмата.]}

 19. Система на оперативен контрол (диспечиране) на стопанската дейност на фирмата.

 20. Възможностите на система ПЕРТ за единно календарно построяване на плановете за печалба, реклама, продажби, иновации, инвестиции, производство, подготовка на кадри, материално-техническо снабдяване, вземанията и плащанията.

 21. Типология на прогнозирането и планирането във фирми със специфичен (спрямо индустриалната фирма) предмет на дейност{[Специфика на прогнозирането и планирането на дейностите на банка. Прогнозиране и планиране дейността на финансова къща. Прогнозиране и планиране дейността на застрахователна фирма. Прогнозиране и планиране дейността на консултантска фирма. Прогнозиране и планиране дейността на посредническа фирма. Прогнозиране и планиране дейността на дистрибуторска фирма. Прогнозиране и планиране дейността на аграрна фирма. Прогнозиране и планиране дейността на транспортна фирма. Прогнозиране и планиране дейността на строителна фирма. Прогнозиране и планиране дейността на търговска фирма. Прогнозиране и планиране дейността на здравна фирма (здравно или профилактично заведение). Прогнозиране и планиране дейността на образователна фирма (образователна организация). Прогнозиране и планиране дейността на театър. Прогнозиране и планиране дейността на спортен клуб. Прогнозиране и планиране дейността на фирма от медийния бранш. Прогнозиране и планиране дейността на рекламна агенция.


ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

1. Манов В., Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономическите системи, УИ “Стопанство”, С., 2001

2. Манов В., Уроците от прехода към пазарна икономика (за стратегията на бъдещи реформи, развитие и преструктуриране), Сиела, С., 2001

3. Манов В. и колектив., Стратегически аспекти на регионалното развитие на България, УИ “Стопанство”, С., 2004

4. Манов В. и колектив, Анатомия на икономическата криза в България, УНСС, С., 1991

5. Манов В. и колектив, Икономиката на кръстопът, изд. “Хр. Ботев”, С., 1990

6. Найденов Н., Прогнозиране и планиране, УИ ”Стопанство”, С., 2002

7. Балева В., Иванов П., Междуотраслов баланс. С., ИК "Люрен", 1998 г.

8. Балева В., Иванов П., Система на националните сметки, УИ “Стопанство”, С., 2003

9. Габровски К., К. Владимирова, Г. Киранчев, Изследване на операциите, УИ “Стопанство”, С., 1999

10. Василева Л., Регионално планиране и прогнозиране (Структурна политика и регионална икономика), изд. Тракия – М, С., 2001

11. Геров А., Фирмено планиране; ANG, 1999

12. Славова И., Бизнес план, УИ “Стопанство”, С., 2000

13. Славова И., Планиране на малкия бизнес и устойчиво развитие, УИ “Стопанство”, С., 1998

14. Младенова Г., Стратегическо маркетингово планиране; УИ ”Стопанство”, С., 1998

15. Класова Св., Цени – теория и практика, Сиела, С., 2001ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
I. ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ ПО ИКОНОМИКА

1.Бьюкенен Джеймс, Конституция зкономической политики, Таурус Альфа,

М. , 1997, 558 с. 2.Frisch, Ragnar A. K., Economie planning studies: A collection of essays (Riedel,1976) 3.Klein, L.,and Goldberger,An Econometric Model of the United States, North Holland, Amsterdam, 1965 4. Koopmans, T. C, On the Concept of Optimal Economic Grow, in "The Econometric Approach to Development Planning", Amsterdam, North Holland Publishing Co., 1965 5.Kuznets,Simon,Economic growth and structure: selected essays (W.W. Norton,1965)

6. Леонтиев, В., Исследования структури американской зкономики, Государственое статистическое издательство, М., 1958, 640 с.

7. Леонтиев, В., Есета по икономика, ИК "Хр. Ботев", С, 1994, 462 с.

8.Lewis, W. Arthur, Development planning: The Essentials of Economic planning (Allen and Unwin, 1966)

9.Lewis, W. Arthur, The principles of Economic planning(Allen and Unwin, 3rd ed. 196 9)

10.Samuelson, P. A., A Catenary Turnpike Theorem Involving Consumption and Golden Rule, American Economic Review, 55, 1965, p. 486-496

11.Solow,Robert M.,Growth theory:An Exposition (Oxford University press ,1969)

12.Stigler, George J.,The theory of Economic regulation(Bell journal of economics and management science, spring 1976) 13.Tinbergen, Jan,Development planning (Mc Graw-Hill,196 7)

14.Tobin,James, Essays in Economics:Theory and policy(MIT press,1982) 15.Стиглиц, Дж. , Икономика на държавния сектор, превод от англ., УИ "Стопанство", С. 1996, 848 с. 16.Стиглиц, Дж., Глобализацията и недоволните от нея, УИ "Стопанство", С. 2003, 324 с.
II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА СВЕТОВНО ПРИЗНАТИ АВТОРИТЕТИ

1. Матеев, Е., Структура и управление на икономическата система, изд. Наука и изкуство, С.1987, 595 с.

2. Боулдинг, К., Общая теория систем - скелет науки, перев с англ., в: Исследования по общей теории систем, изд. Прогресс, М., 1969, с.123.

3. Винер, Н. Кибернетика или управление и връзка в животното и машината, 1948

4. Гълбрайт, Дж. К., Икономическата наука в перспектива, изд. "Христо Ботев", С, 1996, 375 с.

5. Гзлбрейт, Дж., Новое индустриальное общество, перев. с англ., изд. Прогресс, М., 1969

6. Ерхард, Л. , Благоденствие за всички, УИ "Стопанство", С, 1993, 363 с.

7. Ешби, У. P., Въведение в кибернетиката, изд .Наука и изкуство, С, 1967, 388 с.

8. Тофлър, А., Прогнози и предпоставки, превод от англ., изд. на Факултета по журналистика към СУ, С.,1992, 227 с.

9. Тофлър, А., Третата вълна, изд. къща "П.К.Яворов" , C-, 1991, 576 с.

10.Фукуяма, Ф., Краят на историята и последният човек, изд. Обсидиан, С., 1993
III. ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА АВТОРИ СЪС СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ

А - НА КИРИЛИЦА

1. Акофф, P., (R. Ackoff) Планирование в больших зкономических системах (перев. с англ.), изд. Прогресс, М., 1972

2. Акофф, P., Планирование будущего корпорации (перев. с англ.), изд. Прогресс, М., 1985, 325 с.

3. Ансофф, И., Стратегическое управление, перев. с англ., изд. Зкономика, М., 1989

4. Ансофф, И., Новая корпоративная стратегия, перев с англ., изд. "ПИТЕР", Санкт Петербург", 1999,414 с.

5. Атали, Ж., Марк Гийом, Икономиката на свобода, УИ "Св. Кл. Охридски", С, 1994, 280 с.

6. Гор, Ал. , Застрашената земя, екологията и човешкия дух, УИ "Св. Кл. Охридски", С. 1997, 523 с.

7. Данцинг, Дж., Линейное програмирование его обобщения и применения, перевод с англ., изд. Прогресс, М., 1966, 599 с.

8. Дарендорф, P., Размисли върху революцията в Европа, превод от англ., изд. Център за изследване на демокрацията, С, 1993, 142 с.

9. Дарендорф, P., Съвременният социален конфликт, превод от англ., изд. Център за изследване на демокрацията, С., 1993, 293 с.

10.Дракър, П., Новите реалности, превод от англ. език, изд. "ХР. Ботев", С, 1992 г., 267 с.

11.Дракър, П., Новаторство и предприемачество (практика и принципи), превод от англ., изд. Хр.Ботев, С, 1992, 346 с.

12.Дракър, П., Мениджмънт за бъдещето, изд. "Карива", В., 1997, 288 с.

13.Йакока, Ли, Автобиография, превод от англ., изд. НИ, изд. Къща Хр. Ботев, С. 1994, 462 с.

14.Йохансен, Л. , Очерки макрозкономического планирования, перев. с англ., изд. "Прогресс", М., 1982, том I, 397с, том II, 471 с.

15.Кенеди, П., В подготовка за двадесет и първи век, превод от англ., изд. "Обсидиан", С, 1995, 548 с.

16.Кенън, П., Залезът на демокрацията, прев от англ., изд. "Обсидиан", С, 1995, 399 с.

17.Кинг, У., Д. Клиланд, Стратегическое планирование и хозяйственная политика (перев. с англ.), изд. Прогресс,М., 1982, 398 с.

18.Кинг, А., Б. Шнайдер, Първата глобална революция, превод от англ., изд. Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", С. , 1992, 221 с.

19.Корнай, Я., Трансформация след социализъм. Опитът на Унгария., превод от английски, изд. АИАП, С, 1998, 383 с.

20.Кондратиев, Н. , Дългите вълни в икономиката, УИ "Стопанство", 1995, 177 с.

21.Льюс, P., Райфа X., Игрн и решения, перев. с англ., ИЛ, М. , 1961

22.Маслоу, А., Новне рубежи человеческой природа, перев. с англ., изд. "Смиел", М., 1999, 425 с.

23.Мъсгрейв, P., А., Мъсгрейв, П., Б., Държавни финанси - теория и практика, прев. от англ. , изд. Отворено общество, С, 1999.

24.0кито Сабуро и други, Япония през 2000 година (Подготовка на Япония за века на интернационализацията, застаряващото общество и зрелостта), превод от японски език, изд. Комитет за дългосрочни перспективи, Икономически съвет, Агенция за икономческо планиране, Джапан Таймс Лтд., 1980, 187 с.

25.Печчеи, А., Человеческие качества, перев. с англ., перев. с

англ., изд. "Прогресс", М., 1977, 311 с.

26.Портър, М. , Международная конкуренция, перев. с англ., изд. МО, М., 1993, 800с.

27.Пуарье, Д., Зконометрия структурннх изменений, М., 1981,

28.Рийч, P., Трудът на нациите (как да се подготвим за капитализма на XXI век), превод от англ., УИ "Св. Кл. Охридски", С, 1992,283 с .

29.Синк, Д. Скот, Управление производительностью, перев. с англ., изд. Прогресс, М., 1989, 522 с.

З0.Столерю, Л., Равновесие и зкономический рост, перев с французкого, изд. Статистика, М., 1974, 472 с. 31.Тейл, Г., Прикладное зкономическое прогнозирование, перев. с

англ., изд. "Прогресс", М., 1970, 510 с.

32.Форд, X., Моят живот и моите успехи (превод от англ.), изд.Булард, С, 1991, 90 с.

ЗЗ.Фромм, Е., Иметь или бьггь?, перев. с англ., изд. "Прогресс", М., 1986, 239 с.

34 .Хайлбронър, P., Капитализмът на XXI век, превод от англ. език, изд. къща "Критика и хуманизъм", С, 1997, 103 с. 35.Хемпдън - Търнър, Тромпенаарс, Седемте култури на капитализма, превод от англ., изд. къща "ТедИна", Варна, 1995

36.Химелфарб, Г., За свободата и либерализма /Мил срещу Мил/, превод от англ., изд. Център за изследване на демокрацията и Institute for Contemporary Studies и Internationalal Center for Self-Governance, 199 3, 347 c. 37.Шлехт, Ото, Основи и перспективи на социалното пазарно стопанство, превод от немски, изд. Информа Интелект, С, 1997, 202 с.

З8.Шнайдер, Б. Скандал и срам (Бедност и изостаналост в края на XX век), доклад на Римския клуб, превод от англ., УИ Стопанство, С. 1996, 177 с.


Б - НА ЛАТИНИЦА

1. Ansoff, H I. R.R. Declerck and R.L.Hayes, From Strategic Planning to Strategic Management, London, John Wiley, 1976

2. Ansoff Igor H., Implanting strategic management, Prentice (Halllnternational), 1985

3. Barton, A.Weitz,Robin Wensley, Strategic marketing (Planning, implementation,and control), Kent Publishing company, A division of Wadsworth, Inc., Boston, Massachusetts,1984, (1985,1986,1987,1988) 500 p.

4. Bellman, R., Dynamic programming, Princeton, NY, Princeton university press, 1957

5. Bellman, R. and Dreyfus S., Applied dynamic programming, Princeton, NY, Princeton University press, 1962

6. Bergson, Abram, Welfare, planning and employment: Selected essays in Economic theory (MIT press, 1982)

7. Bowles, Samuel, Planning educational systems for economic growth (Harvard University press, 1969)

8. Chenery, Hollis B. and Arrow K. J., Capital - labour substitution and Economic Efficiency (Review of Economics and Statistics, August, 1961)

9. Chenery, Hollis B., Studies in development planning (Harvard University press, 1971)

10.Dieter, Hahn, Puk - Planungs und Kontrollrechung als Fuhrungsinstrumente, Betriebswirtschaftincher Verlag Dr. Th.Gabler, Wiesbaden 1974.

11.Dobb, Maurice H., An essay on Economic growth and planning, 2nd ed., 1963

12.Goldman, S. M. , Optimal growth and continual planning revision, Review of Economic studies 35, 1968, p. 45-54 13.Hamel, Gary and Prahalad, C.K., Do You really Have a Global Strategy?, Harvard Business Review, N4, July - August 1985, 139-148

14.Harrod, Roy F., Towards a dynamic Economics (Greenwood press, 1980)

15.Hansen, Alvin H., Business-Cycles theory: It's development and present status (Ginn, 1927) 16.Харод, P., 3. Хансен, Класики кейнсианства, изд. "Зкономика", М.,1997, I том, 415с, II том, 430с.

17.Hirschman, A. 0., The Strategy of Economic Development, New Haven:Yalle University Press,1958

18.1nada K., Some Structural Characteristics of Turnpike therems, Review Economic Studies, 31 / 1964, p. 45-58

19.Kenneth, Е Kendall, Julie E. Kendall, Systems Analysis and design, second edition, 1992, 759 p.

20.Knight, Frank H., Freedom and Reform: Essays in Economics and Social Philosophy

21.Kogut, Bruce, Designing Global Strategies: Comparative and Competitive Value Added Chains, Sloan Management Review, Volume 26N4, Summer 1985, 15-28

22.Kogut, Bruce, Strategic Trade policy and the New International Economist, Cambriage Mass: MIT Press, 1986

23.Kuenne, В. Е., The Theory of General Economic Equilibrium, Primceton NY, Princeton University press, 1963

24.Malinvaud, E. and Bacharach M.O.L., eds., Activity Analysis in the Theory of Growth and Planning, Macmillian and Co. Ltd., London, 1967

25.Morishima, M., Proof of a Turnpike Theorem, The "No Joint Porduction case", Review of Economic Studies, 28, 1961, p. 89-97

26.Моришима, M. , Равновесие , устойчивость, рост, перев. с англ., изд. "Наука", 1972, 280 с.

27.Pasinetti, Luidgi L., Structural Change and Economic growth (Cambridge University press, 1981)

28.Republic of Korea, Economic Planning Board, Social Indicators in Korea, 1987

29.Romer, Paul M., Capital Accumulation in the theory of Long-run Grouth, in Modern Business Cycle Theory, edited by Robert J. Barro, Cambriage: Harvard University Press, 1989

30.Sharpe, W.F., Portfolio Theory and capital Markets, New York, McGrow - Hill, 1970

31.Steiner, G A., Top Management Planning, New York, Macmillan, 1969

32.Zaltman, Gerald and Robert Duncan, Strategies for Planned Change

IV. ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ДРНГИ АВТОРИ, ПОСВЕТИЛИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ СИ НСИЛИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕН ПРОСПЕРИТЕТ
А - НА КИРИЛИЦА

1. Бочев, С., Капитализмът в България, изд. Фондация "Българска наука и култура", С, 1998, 744 с.

2. Браверман, 3., М. Левин, Неравновеснне модели зкономических систем, изд. "Наука", М., 1981, 301 с.

3. Гаврилец, Ю., Зкономический гомеостаз, в: Математика и кибернетика в зкономике, изд. Зкономика, М., 1971

4. Гайгер, Л., Макроикономическая теория и переходная .кономика, изд. "Инфра — М" (перевод с англ.), М., 1996, 559 с.

5. Гатев, К., Методи за статистически анализ на икономически и социални структури, изд. "Наука и изкуство", С, 1987, 207 с.

6. Груев, Ст., Проектът Манхатън, изд. "Отворено общество", С., 1998, 382с.

7. Давидова, С., С. Петранов, Сравнителен анализ на икономическите структури на странте членки на ЕИО, изд. "Наука и изкуство", С., 1987, 183с.

8. Дитгер, X., Планирование и контроль: концепция контроллинга, изд. "Финанс.. и статистика", перевод с немското, М. 1997, 799 с.

9. Исаев, Б., Интегрированнне балансовне системи в анализе и планировании зкономики, изд. "Наука", М., 1969, 336 с.

10.Испанският преход към демокрация. Политическият процес, изд. Център за изследване на демокрацията и Centro de Estudios Constitucionales - Madrid, C., 1992, 325 c.

11.Казинец, Л. С, Измерение структурннх сдвигов в зкономике, изд. Зкономика, М., 1969

12.Ларина, Н., Киселькикова А., Региональная политика в странах рнночной зкономики, М., 1998, 172 с. 13.Макаров, А., Мелентьев, Л. , Свойства зкономических систем и их роль в концепции оптимального планирования (тезиси доклада), Первая конференция по оптимальному планированию и управлению народннм хозяйством, секция I, вьгп. 1, М., 1971

14.Манов В. и други, Структура и ефективност на националния стопански комплекс, Партиздат, С., 1987, 277 с. 15.Манов В. и други, Индекс на престъпността в България, изд. Фондация "Отворено общество", БСУ,Агенция за маркетингови изследвания, С., 1998, 141 с.

16.Парк, Л. , Ф. Парк, Анатомия большого бизнеса, изд. "Прогресс", М. , 1964, 310 с.

17.Под. ред. Д.С. Львова, Путь в XXI век: стратегические проблеми и перспективи, изд. Зкономика, М., 1999, 800 с. 18.Проблеми применения макроикономических моделей в планировании, изд. "Прогресс", М., 1972, 383 с. 19.Стоун, P., Моделирование зкономических систем, Зкономика и математические метода, т. I, вьнт. 4,5 20.Фелдман, Г., Към теорията за икономическия растеж, ВИИ "Карл Маркс", С., 1989, 134 с.

21.Хан, Д. , Планирование и контроль: концепция контроллинга, перев. с нем., изд. "Финанси и статистика", М., 1997, 799 с.

22.Хойер, В., Как делат бизнес в Европе (перев. с англ.), изд. "Прогресс", М.1992,

23.Чарлз Улф Младши, Пазар или държавна намеса, изд. на Институт за пазарна икономика, С, 1995, 223 с.

24.Чемберлин, 3., Теория монополистической конкурении, изд. Зкономика, М. 1996, 352 с. 25.Шапиро, А., Прогнозирование капиталистической зкономики. Проблемь методологии, изд. "Мнсль", М., 1970, 448 с. 26.Япония: смена модели зкономического роста, М., Наука, 1990, 320 с .


Б - НА ЛАТИНИЦА

1. Harold, Kerzner, Project managements a systems approach to planning, scheduling, and controlling, 3-td ed. , Van Nostrand Reinhold International Company Limited, New York,1989

2. Hisrich, R.M.P.Peters, Marketing planning and control. London,1991

3. Hisrich, Robert D., Peters Michael P., Entreprenership. Starting, Developing and Managing a New Enterprise, 1989, IRWIN, Homewood

4. Privatisation And Competition, Institute Of Economic Affairs, 1989,239 p.

5. Richard, Layard and Stefen Glaister, Cost-Benefit Analysis, second edition, Cambridge University press

6. Stapleton, J., How to prepare a marketing plan, 4 th edition,Gower, 1989Декември, 2007 г. Ръководител на катедра „Маркетинг

и стратегическо планиране”:

(доц. д-р Велина Балева)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница