Книга за героя и антигероя. Пенчо Славейков. Жизнен и творчески път. Поемата „РалицаДата20.09.2016
Размер89.06 Kb.
ТипКнига

КОПСПЕКТИ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – 11 КЛАС


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП
Български език


 1. Тестове – документи. Задължителност и избор на езикови средства.

 2. Общуване в гражданската, интелектуалната и стопанска сфера.

 3. Извличане на информация от текст.

 4. Текстове в медийната сфера.

 5. Дебат и дискусия.

 6. Публично изказване по граждански проблем.

 7. Интерпретация на разказа „Косачи”.

 8. Разследваща журналистика. Репортаж. Жълта преса.

 9. Как се пише репортаж?


Литература


 1. Ботев – поетът, публицистът, гражданинът.

 2. Мотивът за саможертва в поезията на Ботев.

 3. Иван Вазов „Епопея на забравените” – творческа история.

 4. „Чичовци” – строеж, проблематика, персонажи.

 5. „Под игото” – епично повествование за историческия и духовен живот на нацията в епохата преди Освобождението.

 6. Вазовите разкази – портрети на една епоха.

 7. Алеко Константинов – фейлетони „Разни хора – разни идеали”.

 8. „Бай Ганьо”. Книга за героя и антигероя.

 9. Пенчо Славейков. Жизнен и творчески път. Поемата „Ралица”

 10. П. К. Яворов. Проблемът за страданието в стихотворението „Градушка” и „На нивата”.

 11. Елин Пелин. Разказите „Ветрена мелница”, „Задушница” и „На оня свят”.

 12. „Гераците” – повест за тревожните трансформации на човешките ценности.

 13. Димчо Дебелянов. Теми и мотиви в поезията му „Да се завърнеш…”, „Помвиш ли…”.

 14. Завръщане в смъртта. „Един убит”.

 15. Отсъстващото нреме в „Пловдив”.


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП
Български език


 1. Българският език като индоевропейски език. Връзка с другите индоевропейски езици.

 2. Разновидност на литературно-критическа статия. Отзив и рецензия.

 3. Разновидности на есето с оглед на предмета на общуване.

 4. Общуването в гражданската и интелектуалната сфера.

 5. Публицистични изисквания.

 6. Особеностите на фонетичната и граматичната система на българския език.

 7. Особености на лексикалната система на българския език.

 8. Разновидности на литературно-критимеската статия. Анотация.

 9. Превод. Буквален превод. Свободен превод.

 10. Интерпретация на „Тихият пролетен дъжд” на Николай Лелиев.

 11. Композиция на интерпретативното съчинение.

 12. Използване на реторични стратегии в публистично изказване.


Литература


 1. Сатиричните образи в поезията на Ботев. „Гергьовден”, „Патриот”.

 2. Христо Ботев. Стихотворението „Делба”. Прозренията на узналата своята мисия личност.

 3. Ботевата публицистика. Теми и проблеми.

 4. Родината – център на Вазовия поетически свят.
 1. Вазов. Повестта „Немили-недраги”. Един свят от….

 2. Захари Стоянов. „Записки по българските въстания”

 3. Алеко Константинов. „До Чикаго и назад” – на прага на чуждия свят.

 4. Кръгът „Мисъл”. Идейно-естетическа платформа.

 5. Пенчо Славейков. „На острова на блажените”. Поетика.

 6. Елин Пелин. Повестта „Земя”. Разрушаването на човешкия свят.

 7. П. К. Яворов. „В полите на Витоша”.

 8. Разказите на Елин Пелин „Пролетна измама”, „Изкушение”.


МАТЕМАТИКА - ЗП


 1. Аритметична прогресия.

 2. Геометрична прогресия.

 3. Сходящи редици. Действия със сходящи редици.

 4. Монотонни редици.

 5. Показателна функция.

 6. Логаритмична функция.

 7. Тригонометрична функция.

 8. Показателни уравнения.

 9. Логаритмични уравнения.

 10. Тригонометрични уравнения.

 11. Успоредни равнини.

 12. Перпендикулярни равнини.

 13. Двустенен ъгъл.

 14. Вектори. Векторна база в равнината и пространството.

 15. Пресечна пирамида – приложена.

 16. Многостенен ъгъл. Правилни многостени.

 17. Сечение на многостен с равнина.


МАТЕМАТИКА - ЗИП


 1. Числови редици.

 2. Сходящи редици. Действия със сходящи редици, свойства на сходящите редици.

 3. Показателна и логаритмична функция. Свойства на логаритмите.

 4. Показателни уравнения и неравенства.

 5. Логаритмични уравнения и неравенства.

 6. Тригонометрични уравнения и неравенства.

 7. Стериометрия. Аксиоми в стериометрията.

 8. Взаимно положение на: а) две прави; б) права и равнина; в) равнини.

 9. Вектори. Векторна база в равнината и пространството.

 10. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра.

 11. Двустенен ъгъл.

 12. Многостен. Призма.

 13. Пирамида Пресечна пирамида.


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ЗИП


 1. Атомно равнище на организация на живата материя – структура на атома, елементарен състав на материята.

 2. Неорганични съединения – връзка между неживата и живата материя, механични свойства на водата.

 3. Органични съединения. Големи органични молекули.

 4. Белтъци. Белтъци в клетъчната мембрана.

 5. Рибонуклеинови киселини.

 6. Дезоксирибонуклеинова киселина – строеж, структура.
 1. Вирусите – нуклеопротеидни комплекси, ретровируси.

 2. Клетката – най-малка жива система, морфология, форма на клетките.

 3. Генетичен код, генетични процеси.

 4. Транскрипция.

 5. Транслация.

 6. Органичните молекули – източник на енергия. Гликолиза, ферментации, аеробно разграждане на глюкозата.

 7. Фотосинтеза.

 8. Клетката – самовъзпроизвеждаща се система, клетъчен цикъл, видове клетъчно делене, видове митоза.

 9. Тъканна организация.

 10. Метаболитна функционална система.

 11. Метаболитна функционална система при човека.

 12. Репродуктивна функционална система, еволюция, репродуктивна функционална система при човека.


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


 1. Югозападен регион – географско положение. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 2. Стопанство на Югозападен регион.

 3. Западен Тракийско-Родопски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 4. Стопанство на Западен Тракийско-Родопски регион.

 5. Източен Тракийско-Родопски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 6. Стопанство на Източен Тракийско-Родопски регион.

 7. Югоизточен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 8. Стопанство на Югоизточен регион.

 9. Североизточен Приморски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 10. Стопанство на Североизточен Приморски регион.

 11. Североизточен Придунавски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 12. Стопанство на Североизточен Придунавски регион.

 13. Северен централен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 14. Стопанство на Северен централен регион.

 15. Северозападен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 16. Стопанство на Северозападен регион.


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ -ЗП


 1. Спектър на водородния атом.

 2. Квантов атомен модел на Бор.

 3. Атомни преходи. Лазери.

 4. Атомно ядро.

 5. Радиоактивност.

 6. Алфа-, бета-,гама-разпадане.

 7. Делене на урана. Ядрени реактори.

 8. Термоядрен синтез.

 9. Елементарни частици.

 10. Кварки.

 11. Звезди.

 12. Еволюция на звездите.

 13. Светът на галактиките.

 14. Вселената.


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ -ЗИП


 1. Слънчева система.

 2. Малки тела в Слънчевата система – астероиди, комети.

 3. Звезди.

 4. Галактики.

 5. Закони за скоростта и пътя при равномерно и равнопроменливо движение.

 6. Принципи на механиката. Работа и мощност.

 7. Закон за изменение на механичната енергия за отворена и затворена система.

 8. Изопроцеси.

 9. Първи принцип на термодинамиката.

 10. Закон на Кулон.

 11. Интензитет, потенциал, напрежение на ел.статично поле.

 12. Големина на ел.ток. Закон на Ом.

 13. Електричен ток в различни среди.

 14. Съпротивление на проводник. Работа и мощност на ел.ток.

 15. Закон на Ом за последователно, успоредно и смесено свързване на резистори.

 16. Закон на Ампер.

 17. Електромагнитна индукция. Закон на Фарадей.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


 1. Създаване на славянобългарската държава.

 2. Укрепване на България през първата половина на ІХ век.

 3. Покръстването на България при княз Борис.

 4. България и делото на Кирил и Методий.

 5. Златният век при Симеон Велики.

 6. Борбата на българския народ срещу византийските завоеватели в края на Х и началото на ХІ в.

 7. Българският народ под византийската власт (1018 – 1187).

 8. Възстановяване на българската държава при Асеновци (1185 – 1207).

 9. Могъщество на България при Иван Асен ІІ (1218 – 1241).

 10. Въстанието на Ивайло (1277 – 1280).

 11. Падане на България под османска власт (1371 - 1396).

 12. Българското общество под османска власт (ХV – ХVІІІ в.).

 13. Паисий Хилендарски и начало на Българското Възраждане.

 14. Софроний Врачански – последовател на идеите на Паисий Хилендарски.

 15. Движение на новобългарската просвета.

 16. Борба за църковна независимост през ХІХ в.

 17. Георги Раковски и начало на организираното революционно движение.

 18. Васил Левски – създаване на ВРО.

 19. Априлско въстание 1876 година.

 20. Руско-турската война и Освобождението на България (1877 – 1878).

 21. Изграждане на Трета Българска държава.

 22. Национално-освободително движение на българите в Македония и Одринска Тракия.

 23. Управление на Стефан Стамболов.

 24. Войни за национално обединение (1912 – 1918).

 25. Обществено-политически живот в България след 1918 година.

 26. Управление на БЗНС (1920 – 1923).

 27. Деветоюнски преврат и управление на Сговора (1923 -1931).

 28. Българският национален въпрос между двете световни войни (1918 – 1939).

 29. Политически режим 1934 – 1938 година.

 30. България по време на Втората световна война 1939 – 1944 година.ФИЛОСОФИЯ


 1. Що е философия.

 2. Вечни философски въпроси.

 3. Категориите средство за философстване.

 4. Битие и субстанция.

 5. Истината.

 6. Природата. Вселена и дом.

 7. Бог.

 8. Човек. Тялото и душата.

 9. Екзистенцията.

 10. Човекът – индивидуалност.

 11. Самотата и избора.

 12. Самотата и страхът.

 13. Софистът.

 14. Теоретикът.

 15. Романтикът и прагматикът.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


 1. Езици за програмиране – предназначение и видове.

 2. Езикът Паскал – основни понятия.

 3. Синтактични и семантични правила.

 4. Структура на програмата Паскал.

 5. Типове данни.

 6. Деклариране на данните.

 7. Линейни алгоритми. Основни оператори.

 8. Разклонени алоритми.

 9. Циклични алгоритми.

 10. Цикъл с параметър. Вложени цикли.

 11. Масиви.

 12. Алгоритми за търсене и броене.
РУСКИ ЕЗИК – І език


 1. Московский дворник.

 2. Грачи прилетели.

 3. Девочка с персиками.

 4. Александър Бородин.

 5. Петр Чайковски.

 6. Александр Пушкин.

 7. Михаил Лермонтов.

 8. Иван Тургенев.

 9. По страницам русской молодежной прессы.

Учимся переводить – VІІІ – ІХ кл.
РУСКИ ЕЗИК – ІI език


 1. Спорт в древности.

 2. Олимпийские игры.

 3. Футбол.

 4. Визит.

 5. Чудеса на сцене.

 6. Скоморохи.

 7. Что такое балет?

 8. Майя Плисецкая.

 9. Встреча со старым знакомым.

Контакт ІІІ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
1. Present and Past tenses.

2. Appearance, clothes, personality.

3. Collocations, expressions and phrasal verbs.

4. Body language.

5. Future forms with Future Perfect and Future Continuous. Prefixes.

6. Habits and relationships. Collocations.

7. Present and past habits. Antonyms.

8. Amazing people.

9. Narrative tenses with Past Perfect Continuous; Participle clauses. Suffixes.

10. Health, diets, addictions. Phrasal verbs.

11. Gerunds and infinitives.

12. Secret societies. Books and reading.

13. Modal and related verbs.

14. За устната част на изпита: всички текстове от стр.6 до стр.71 от учебника ’’Success” Upper Intermediate, изд. LongmanНЕМСКИ ЕЗИК


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница