Програма „Развитие на човешките ресурси Министерство на образованието, младежта и наукатаДата13.01.2018
Размер315.4 Kb.
#45778Европейски социален фонд

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Министерство на образованието, младежта и наукатаТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО «ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ» ЗА V И VI КЛАС КЪМ НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ВЪВЕЖДАНЕ В БАЗАТА ДАННИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР „ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА V И VI КЛАС ЗА ДЕЦА СЪС СОП”,

финансиран по ОП „Развитие на човешки ресурси“ чрез Европейския социален фонд по сключен Договор № BG051PO001-4.1.04-0124, схема BG051PO001-4.1.04 „Подпома-гане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности “

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предмет на техническото задание – описание, цели и основни характеристики ….......2

1.1 Предмет на техническото задание....................................................................................2

1.2 Кратко описание на поръчката..........................................................................................2

1.3 Обща и специфични цели...................................................................................................3

2. Основни принципи и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.................5

Разработване на Power Point презентации...............................................................................5

Разработване на тестови задачи ..............................................................................................7


3. Специфични изисквания на Възложителя, свързани с изработване на техническо задание за участие в обществена поръчка чрез публична покана...........................................................11


3.1 Power Point презентации.................................................................................11

3.2 Тестови задачи.................................................................................................14

4. Срок за изпълнение на поръчката................................................................................16

5. Мерки за визуализация и публичност..........................................................................17

1. Предмет на техническото задание – описание, цели и основни характеристики


1.1 Предмет на техническото задание са поставените от Възложителя изисквания по отношение избора на 7 /седем/ експерта за адаптиране на учебното съдържание по «История и цивилизация» за V и VI клас към нуждите на учениците със СОП и въвеждане в базата данни на специализиран образователен софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със специални образователни потребности”. Настоящото техническо задание отразява минималните изисквания, базиращи се на заложените проектни цели и индикатори за успех, задължителни характеристики и условия за изпълнение на поръчката.
1.2 Кратко описание на поръчката
Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности” и с оглед необходимостта от надграждане с историческо съдържание на създадения специализиран образователен софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със специални образователни потребности”, ОУ „Ангел Кънчев” – Русе организира възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по чл. 14 ал. 4 т. 2 от ЗОП за избор на изпълнители за адаптиране на учебното съдържание по предмета „История и цивилизация” за V и VI клас съобразно нуждите на целевата група.

Създаденият съгласно проектна Дейност 1 Разработване на специален образователен софтуер и дидактически материали от проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”, образователен софтуер е предоставен на разположение на участниците в процедурата на сайта на Възложителя в раздел профилa на купувача www.ouangelkinchev.dir.bg.

Предпоставка за постигане на съответствие с изискванията на Възложителя е детайлно запознаване с демоверсията на продукта и натрупване на задълбочени познания относно същността, съдържащата се база от данни, предназначение и прилагане на софтуера в клас и извънучилищна среда.

Специализираният образователен софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със специални образователни потребности” представлява универсално средство за организиране на обучението на учениците със СОП и техните връстници по нов начин, допълвайки традиционно използвания инструментариум с иновативни средства и дидактическо обезпечаване в адаптирана към нуждите на учениците, педагозите и родителите подкрепяща образователна среда. Електронните помагала по история, предназначени за деца със СОП, позволяват да се получи в разнообразна форма учебна и справочна информация, да се организира процеса на усвояване на знания, съобразно диагностицираните образователни нужди на учениците със СОП, да се придобият умения и навици за самостоятелна учебна и практическа дейност, както и ефективно да се контролират резултатите от интегрираното обучение. В качеството на електронно учебно средство разработеният софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със специални образователни потребности” следва да съдържа адаптирани материали от учебната дисциплина „История и цивилизация” за V и VI клас, обезпечаващи повишаване на образователното равнище на учениците със СОП и надграждане на личните им компетентности. Поради многопластовия си характер и формулирани индикатори за успех в учебно-методически, социално-културнен, обществен и психологически план, разработеният образователен софтуер трябва да бъде допълнен с подходящ адаптиран към нуждите на целевата група модел за обучения, съдържащ детайлизирано поднасяне на учебния материал по „История и цивилизация” под формата на интересни и занимателни Power Point презентации и обективна система за проверка на натрупаните от учениците знания под формата на тестови задачи, позволяващи дефиниране на ефекта от обучението по «История и цивилизация» под формата на оценка без директно сравняване с постиженията на останалите ученици.

1.3 Обща и специфични цели

Общата цел на проект „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със СОП“ е повишаване капацитета на българското образование и адаптиране към високотехнологичните изисквания на ЕС чрез внедряване на интерактивни подходи за обучение на ученици със СОП и създаване на ефективна подкрепяща среда. На практика това се постига чрез въвеждане на иновативен образователен модел, предназначен за деца със специални образователни потребности, обединяващ изискванията и нуждите на всички ползватели – децата със СОП, техните преподаватели и родители. По този начин работим за устойчиво интегриране на учениците със СОП в общообразователните училища. Обучението с адаптирания спрямо нуждите на учените със СОП образователен софтуер и дидактически материали към „Електронните учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас“ обезпечават стимулиране на индивидуалната активност на учениците със СОП, подобряване на психическата и менталната им пригодност като в допълнение се създават условия за повишаване качеството на живот за тях и семействата им. Със създаването на устойчив модел, обезпечаващ ангажирането на учениците със СОП в клас по нов начин и пълноценното им включване в образователния процес, на практика се обединяват усилията за редуциране на дискриминативните практики и промяна на традиционното отношение за изолация на „различните“, като се изгражда институционален капацитет от подготвени професионалисти, работещи с учениците със специални образователни потребности и използващи значително по-усъвършенстван от традиционно използвания в интегрираното образование инструментариум. Чрез приобщаването на всички заинтересовани страни и привличане на външни експерти, ангажирани с учебно-възпитателна дейност, целим активизиране на действията по повишаване на ефективността и прозрачността на българското образование, създаване на условия за усъвършенстване качеството на преподаване в общообразователните училища, изграждане на персонален капацитет от личности, подготвени успешно да отговорят на нуждите и изискванията на съвременното NET-поколение, стимулиране на индивидуалната активност и мотивация за личностно развитие на всички участници.

Адаптирането на учебното съдържание по „История и цивилизация” към нуждите на учениците със СОП, допълващо създадените „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със СОП”, трябва да отчете спецификата и нуждите при обучението на децата с диагностицирано наличие на дефицит на внимание, аутизъм, различна степен на интелектуална недостатъчност, дислексия, с остатъчен слух и с практическа глухота, зрителни дефекти и т.н., по начин обезпечаващ усъвършенстване на предоставяните образователни услуги и качество на обучение в общообразователните училища. В допълнение проведените обучения за ефективно прилагане на образователния софтуер, ще обезпечат повишаване на личните компетенции на всички заинтересовани лица, работещи с децата със СОП, като се популяризира иновативната образователна практика и насърчи обществената подкрепа за възпитаване на устойчиво отношение към приобщаващото образование.

Изпълнителите на обществената поръчка следва чрез работата си да създадат необходимите условия за постигане на формулираната основна цел, а именно усъвършенстване на използвания в интегрираното обучение образователен инструментариум и създаване на подкрепяща среда за преодоляване на специфичните обучителни трудности на деца и ученици със СОП. Изпълнителите на настоящата обществената поръчка трябва активно да работят за постигане на следните заложени резултати:

- Създаване на условия за усъвършенстване на обучението в интегрирана среда за 96 деца с увреждания в 5 общообразователни училища;

- Повишаване на успеваемостта на учениците със СОП от V и VI клас, улеснявайки овладяването на учебния материал по „История и цивилизация” чрез обучение със специализиран образователен софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със СОП” ;

- Повишаване на умствената работоспособност и конгнитивна активност на обучаемите чрез разработения софтуер и дидактически материали към „Електронните учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със СОП” с 15%.

-Оптимизиране на личното ниво и педагодическа пригодност на заетите в сферата на интегрираното образование за отчитане динамиката на развитие на абстрактното мислене и езиково-говорни компетентности на децата със СОП;

- Повишаване на знанията и уменията на преподавателите и специалистите с педагогически функции за провеждане на интегрирано обучение в общообразователните училища, съобразено със спецификата на диагностицирани потребности на учениците със СОП;

- Усъвършенстване на творческия потенциал, креативно мислене и роля на учителя за създаване на интерес и мотивиране пълноценното участие на децата със СОП в обучителния процес;

- Създаване на условия за усъвършенстване на концентрацията и възможностите за възпроизвеждане на информацията от обучаемите чрез визуално представяне на учебния материал в обогатена форма, адаптирана към спецификата на интегрираното обучение;

- Измерваване и оценяване на индивидуалното интелектуално и емоционално ниво на учениците със специфични образователни потребности в количествен и качествен аспект, използвайки възможностите на специализирания образователен софтуер.

- Превенция на дискриминацията и негативните практики за изолация, предоставяне на условия за индивидуална активност и лично усъвършенстване, възможност за самоподготовка и самореализация;

- Промотиране на утвърдени европейски практики в областта на интеграция на децата с увреждания в масовите училища чрез използване на интерактивни методи за интегрирано обучение;

- Промяна на нагласата на родителите на деца с увреждания и повишаване на личните им познания за пълноценно използване на подкрепата на образователния инструментариум за подпомагане на обучителната дейност вкъщи;

- Създаване на модел на приобщаващо образование, който да отговори на реалните нужди от осъвременяване и модернизиране на интегрираното образование с цел провеждане на качествено обучение, насочено към специфичните нужди на ученика със СОП, който да се мултиплицира в общообразователните училища в цялата страна.2. Основни принципи и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:

Възложителят ще осигури експертна помощ от екипа за организация и управление на проекта и експертите-методици, както и консултации във връзка с текущото изпълнение на настоящата поръчка. На web-сайта на ОУ „Ангел Кънчев“ е предоставен линк към демоверсията на разработените „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със СОП” с цел запознаване и осмисляне в дълбочина на вложената при разработване на специализирания образователен софтуер дидактическа идея, обезпечаваща постигане на съответствие с целите на Възложителя и ефективното изпълнение на поръчката.

Изборът на експерти по история, адаптиращи учебното съдържание по «История и цивилизация» за V и VI клас към нуждите на учениците със СОП и последващото въвеждане в базата данни на специализирания образователен софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със специални образователни потребности”, включва следния обхват от дейности:

I. Адаптиране на учебното съдържание по «История и цивилизация» за V и VI клас към нуждите на целевата група, включващо:


  1. Разработване на Power Point презентации

Практическата реализация на учебния процес, включващ преподаване, оценка и самообучение в интерактивна среда чрез внедряване на специализирания образователен софтуер в клас включва адаптиране на учебното съдържание под формата на Power Point презентации, предназначени за ученици със специални образователни потребности. Задължително условие при изпълнение на поръчката е да се използват като база предоставените данни за профила, характеристиката и потребностите на целевата група, интегрирайки ги в разработваните Power Point презентации и тестови задачи.

Настоящата процедура за избор на изпълнители включва разработване и предаване на Възложителя в предложения от Изпълнителя срок на 15 /петнадесет/ теми от учебното съдържание по «История и цивилизация» за V и VI клас под формата на авторски Power Point презентации, съобразени с държавните образователни изисквания, принципи на интегрирано образование и специфични потребности на учениците със СОП.

Урокът по история като динамична и вариативна форма на педагодическо общуване между учителя и ученика може да бъде обогатен, използвайки възможностите на съвременните информационни технологии в зависимост от спецификата на ученическия състав и поставените образователни цели. В качеството на интерактивен метод за илюстриране на учебния материал в обогатена форма, комбинирайки набор от средства за представяне на различна по вид информация /текстова, графична, звукова, видео, анимация/, презентацията позволява създаването на продукти за програмирано обучение, които са еднакво подходящи за интегрирано обучение по „История и цивилизация“ и за индивидуална работа с учениците със специални образователни потребности. В този смисъл основната задача на изпълнителя е да подбере подходящо изработени, съобразно дидактическите принципи слайдове, с текст и исторически изображения от съдържанието на всеки учебен урок, показвани в предварително зададена последователност, и да синтезира ключовите моменти и изводи в последния презентационен слайд.

Спецификата на обучителния процес на деца със СОП изисква по-голяма интензивност в преподаването на учебния материал и детайлизирането му в поредица от нива на сложност. Изхождайки от характерното за учениците със СОП затруднено разграничаване на процесите на анализ, синтез, класификация, абстракция, и с цел достигане до тях и съответно преработване на излъченото послание, във всяка презентация трябва да се дефинира максимално опростено обобщение на урока под формата на финален слайд, предоставящ разгледаната историческа информацията от нов зрителен ъгъл, съобразно образователните възможности на учениците със СОП.

С цел регулиране и промяна на традиционния модел за обучение, използван в клас, отчитайки и потребностите на учениците със СОП, се налага допълнително обогатяване на урочното съдържание, активно прилагайки принципа за нагледност. Задължителен съставен елемент на всяка презентация следва да е онагледяване на урока чрез допълващи историческата тема целенасочено подбрани изображения, фотоси, исторически колажи, карти и т.н. Съзнателното фокусиране на вниманието и трениране на концентрацията чрез фонови, звукови, анимирани и др. ефекти се използва като техника за психологическа настройка и подготовка към възприемане на информацията и същевременно е метод за регулиране на мисловния процес през целия учебен час, целящ контрол върху вниманието на ученика с обучителни нарушения.

Планираните резултати от провеждане на интегрирано обучение, включващо обогатено учебно съдържание под формата на PowerPoint презентации, включват осигуряване на равни възможности и достъп до качествено образование за всички обучаеми без ограничения от социален, възрастов, етнически и всякакъв характер, натрупване на добри практики и обмен на образователен опит, мултиплициране на ползите от внедрения в практиката специализиран образователен софтуер, адаптиран към нуждите на учениците със СОП, популяризиране на ефекта от интерактивния начин за преподаване и използвани обогатени методи за визуализация на учебното съдържание по „История и цивилизация”, създаване на критерии за оценка и проследяване развитието на индивидуалното интелектуално и емоционално ниво на учениците със СОП, постигната степен на зрялост, интегриране и устойчиво социално развитие за децата със СОП и близкото им обкръжение.

Конкретните специфични изискванията към адаптиране на учебното съдържание по „История и цивилизация“ към спецификата на обучение на деца със СОП, визуализирано чрез PowerPoint презентации ще бъдат подробно разгледани в по-надолу в „Специфични изисквания на Възложителя, свързани с изработване на техническото задание за участие в обществена поръчка чрез публична покана“.
2.Разработване на тестови задачи

Проверката и оценка на усвоените знания, използвайки специализиран образователен софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със СОП” се извършва посредством тестови задачи. Разработените тестови задачи следва да постигнат пълно съответстие с регламентираните в настоящото техническо задание изисквания, поставени от Възложителя.

Настоящата процедура за избор на изпълнители включва разработване и предаване на Възложителя в предложения от Изпълнителя срок на 215 /двеста и петнадесет/ тестови задачи за проверка и оценка на получените знания по «История и цивилизация» за V и VI клас по шестобална система, включваща цифровова оценка от 2 /две/ до 6 /шест/.

Изхождайки от утвърдената образователна практика /ДОИ/, принципите на интегрирано образование и диагностицираните специфични потребности на учениците със СОП, Възложителят изисква съставяне на тестови задачи с избор на правилен отговор /броя на отговорите е различен за съответното ниво на сложност/. Планирането на процеса на тестване се подчинява на следната последователност от дидактически принципи:

- определяне на ключовите моменти от историческата тематика, обект на оценка и конструиране на въпросите, съобразно типа знания, които ще бъдат оценявани;


  • процентно разпределяне на задачите, съобразно визията на изпълнителя за относителната важност на съответната урочна единица, значимост на темата, степен на използване на исторически понятия и др., обект на оценяване;

  • задаване на типа задача за измерване постиженията на обучаемия и определяне достигнатото ниво на познания;

  • обобщаване на информацията и формулиране на изводи;

  • възпитаване на практически умения за намиране и самостоятелно използване на релевантна информация по темата.

С цел постигане на обективност, надеждност и валидност на методиката за проверка и оценка на получените знания, Възложителят залага следните задължителни изисквания за стандартизиране на създаваните тестови задачи. Всяка тестова задача трябва да включва следните допълващи състава и компоненти:

2.1 Подходящо подбрано към съответната тема историческо изображение /фотос, колаж, историческа карта, таблица, схема, диаграма/, оформено с прилежащо заглавие и представено във формат .jpg, .gif, с минимална резолюция 300 х 300.

2.2 Насочваща информация към въпроса /помощна информация по зададения въпрос, допълнително подпомагаща ученика, подсказвайки му индиректно пътя към верния отговор/.

2.3 Научна консултация /отговор на зададения въпрос и предоставяне на задълбочено историческо познание по темата/ с насочващи линкови връзки към допълнителна информация от исторически характер и/или видеофайл по съответната тема.

Изхождайки от спецификата на учениците със СОП, е необходимо да се предложи подходящ интуитивен избор на допълнителни външни източници на информация, които да обогатят знанията на ученика, препоръчвайки му тематично подбрани интернет адреси. Проектираната навигационна система на образователния софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със СОП” допуска прилагането на неограничен брой линкове към всяка от разработените тестови задачи, което насърчава творческия подход на изпълнителя в допълнително надграждане на образователния софтуер с информация. Възложителят поставя като задължително изискване избора на минимум два линка, предложени от изпълнителя към съответната тестова задача, като не го ограничава в предоставянето на по-голям брой инретнет връзки и линкове към видеофайлове.

Специализираният подход при поднасяне на историческа информация, отчитайки принципите на интегрирано образование, дефинира следните няколко нива на сложност при разработване на тестови задачи по «История и цивилизация»:  • Първо ниво на сложност – характеризира се с детайлно обхващане на цялото урочно съдържание и проверка на всички ключови моменти от урока и свързаните исторически понятия от други теми, предназначено за всички ученици в клас, включително без обучителни затруднения, и за учениците с диагностицирани различни специфични образователни трудности (СОТ), лека степен на дислексия, лека степен на хиперактивност и дефицит на вниманието.

  • Второ ниво на сложност - характеризира се с проверка на основните моменти от съдържанието на темата по съответните точки от плана на урока, предавани под формата на задача, предназначена за учениците с лека степен на умствена изостаналост, лека и средна степен на дислексия, синдром на Даун и др.

  • Третото ниво – тестовата задача включва минималните задължителни изисквания /съгласно ДОИ/ за усвояване на съответното урочно съдържание, предназначено за ученици с умерена и средна степен на умствена изостаналост, лека и средна степен на аутизъм, ученици със сензорни увреждания, дислексия, хиперактивност, ДЦП, Синдром на Аспергер и др.

Разработването на обективна система за проверка и оценка на получените знания по „История и цивилизация“ на база тестови задачи има за цел да доведе като резултат до постигане на следните въздействия:

- задаване на критерии за обективно и системно оценяване на учебно-възпитателния процес;

- повишане мотивацията на участниците в образователния процес, насърчавайки индивидуалната активност и лични усилия за самоусъвършенстване;

- усъвършенстване на педагодическия потенциал чрез добавяне на умения за използване на интерактивни подходи в преподаването, оценяване и адаптиране на учебното съдържание към нуждите на аудиторията;

- стимулиране на нестандартнения креативен подход за разработване, поднасяне и оценяване на учебния материал по „История и цивилизация”;

-насърчаване на прозрачността в преподаване и оценяване, екипната работа в малки групи и взаимопомощ в училище;


II. Въвеждане на информация /тестови задачи и PowerPoint презентации/ в разработения специализиран образователен софтуер

Специализираният образователен софтуер е разработен като програмен продукт с отворен код, което на практика обезпечава възможността за надграждане на базата данни от съответния потребител, включително персонализиране и мултиплициране на вложената информация. В разработеното приложение – модул за въвеждане на информация, изпълнителят може да добавя нова информация и доизгражда базата данни от историческо съдържание без допълнителни настройки и инсталации в „Електронните учебници по История и цивилизация за деца със СОП”. Достъпът до този модул е ограничен чрез потребителска регистрация, за да се гарантира проследяването на вида и източника на въведена информация. След извършване на необходимата предварителна регистрация в „Административния панел” потребителят е идентифициран и може да започне въвеждането на данни.

Въвеждането на информация е процес, обезпечен чрез провеждане на обучение за ефективното прилагане на софтуера „Електронни учебници по История и цивилизация за деца със СОП”. След завършване на планирания курс обучение /32 часа теория и практика/, всеки изпълнител ще придобие необходимите умения за избор на динамични менюта, файлове и приложения от вътрешни и външни източници на информация, въвеждащи в съдържанието на електронните учебници. Акцентът в обучението по използване на образователния продукт „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със СОП” от специалисти и педагози е достигане на високо лично ниво на компетенции, позволяващо максимално бързо опериране с ключова информация, администриране на данните, надграждане и усъвършенстване на вложеното в образователния софтуер историческо съдържание.

III. Вербализиране на информацията, съобразно нуждите на учениците със сензорни увреждания, хиперактивност, дислексия, дефицит на вниманието, специални обучителни трудности и др.

Специфична характеристика на обучителните затруднения на целевата група е наличието на невербални обучителни трудности - проблеми във визуалната перцепция и пространствените релации, липса на представи, бедни визуални спомени и пространствени връзки, неразпознаване, организация и синтез на визуално-пространствената информация. Често учениците се фокусират върху дейтайлите и трудно изграждат цялостна представа, поради което не могат да реализират стратегии за учене. Тъй като не изграждат визуални представи и не могат да реализират неща, които изглеждат очевидни, се нуждаят от вербализиране на информацията около тях. Бедната памет за комплексно познание и информация може да се компенсира чрез балансирано използване на визуално-аудиалните средства. Тъй като децата с подобни затруднения са зависими от вербалните роли е препоръчително представянето на информацията в звукова форма. Това предоставя усещане за комфорт у децата в резултат на по-добре развития вербален капацитет и включване на вербалната памет в процеса на обучение.

Разработеният образователен софтуер предоставя като функционалност възможност за вербализиране на информацията от III-то ниво на сложност, съобразно диагностицираните потребности на учениците с трудности в сензорната обработка, със семантично-прагматични нарушения или специфични езикови нарушения. Вербализирането обхваща всички създадени тестови задачи и отговори към тях от III-то ниво, което включва ангажиране на изпълнителите и след адаптиране и вкарване на разработените презентации и тестови задачи в софтуера.

Модулът за въвеждане на информация предвижда възможност за вербализиране чрез добавяне на записан текст в аудио файл, който в последствие се въвежда към определена тестова задача. За целта е нужно към изградените менюта за избор на дадената тестова задача да се приложи съответния аудио файл.

Вербализирането на избраната информация от учебното съдържание по „История и цивилизация” е последния заключителен етап от работата на изпълнителите по надграждане съдържанието на специализирания образователен софтуер. То ще бъде извършено едва след създаването и въвеждане на цялата база данни в „Електронните учебници по История и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със СОП”. Изпълнителите ще бъдат ангажирани в процеса на вербализиране на историческа информация след отчитане на изработените тестови задачи и PowerPoint презентации и съответното им въвеждане в специализирания софтуер, като Възложителят ще предостави допълнителни указания и инструкции за организирането и трансфера на научната информация във вербална.

3. Специфични изисквания на Възложителя, свързани с изработване на техническо задание за участие в обществена поръчка чрез публична покана:


Избраните изпълнители ще участват в обучение за ефективно използване на разработения специализиран образователен софтуер «Електронните учебници по История и цивилизация за V и VI клас за обучение на деца със СОП» в рамките на теоретико-практически модул от 32 часа, както и в допълнително надграждащо обучение /20 учебни часа/ за придобиване на компетенции за самостоятелно разработване и добавяне на историческа информация в специализирания образователен софтуер. Изпълването със съдържание на разработените функционални модули за преподаване, проверка и оценка на учебното съдържание чрез генериране на тестови задачи и Power Point презентации ще бъде подробно разяснено по време на обучението, поради което на настоящия етап Възложителя дефинира само основните насоки и препоръки, необходими за изготвяне на техническото задание за участие в откритата процедура.

3.1 Power Point презентации

За нуждите на настоящата поръчка, Възложителят изисква от всеки кандидат да създаде и представи на CD, част от техническото задание, авторска Power Point презентация, разработена на тема по избор от учебното съдържание по „История и цивилизация“ за VI-ти клас от Раздел I Възраждане.

Всяка презентация под PowerPoint следва да съдържа максимум 15 слайда, като големината на файла е не повече от 50 МB, използваният шрифт е Times New Roman с размер на шрифта не по-малък от 14.

3.1.1 Основни изисквания:

Всяка презентация следва да представлява историческо изложение по избраната тема, съдържащо обективно представена и нагледно визуализирана информация, състояща се от завладяващо начало, задълбочена същинска част и кратко заключение. Заключителният момент от презентацията е изцяло подчинен на принципите на интегрирано обучение, включвайки синтезиран слайд - обобщение на поднесеното знание, акцентирайки върху ключовите за темата моменти под формата на кратко послание.

Според принципа на сегментацията в мултимедийната теория за учене, учениците възприемат и разбират по-добре, когато информацията им се представя на малки порции (сегменти). Препоръката при подреждане на слайдовете е осигуряване на плавно логическо развитие на историческата идея, представена чрез презентация. В този смисъл предимство е разбиването на определен слайд на допълващи го 2-3 слайда, така че да се опрости процеса на възприемане на база естествена лекота и логика. С цел увеличаване на визуалната яснота и подобряване нивото на комуникация се допуска елиминиране на излишната затормозяваща информация. В допълнение се създават условия за пълноценното участие в обучителния процес на всички ученици със специални образователни потребности.


Предложеният модел за обучение на ученици със СОП чрез специализиран образователен софтуер предоставя условия за модернизиране на дидактическите основи на образованието на деца с обучителни затруднения чрез обогатяване на традиционния инструментариум за преподаване, композирайки и представяйки историческото съдържание, съобразно диагностицираните възможности на децата със СОП. В този смисъл методиката на обучение трябва да включи освен традиционно използваните методи /разказ, беседа, обсъждане/ и иновативни /интерактивни/ като визуализиране, игрови модели, проектни методи за развиване на образни навици. Изхождайки от увереността, че в съвременното интегрирано обучение трябва да преобладават методите, осигуряващи индивидуална активност на учениците, насърчаваме педагодически похвати, адаптирани към индивидуалните нужди на целевата група. Стимулирайки интензивната комуникация, обмен на дейности /“учене чрез правене“/, взаимодействие, рефлексия и самооценка се увеличават възможностите за концентрация, изгражда се психически баланс и устойчивост към стреса.


3.1.2 Специфични изисквания:

Обучението с разработените Power Point презентации от учебното съдържание по „История и цивилизация” за V и VI клас следва да резултира в активизиране на сетивността, повишаване на концентрацията, въздействие върху когнитивните процеси, свързани с абстрактното мислене, езиково-говорна компетентност и умствена работоспособност на учениците със специални образователни потребности.

При адаптиране на учебното съдържание спрямо нуждите на учениците със СОП, изпълнителите трябва точно да идентифицират и подберат подходящите методи за въздействие, отразяващи същността на интерактивния подход за електронно обучение, а именно стимулиране чрез контраст на цветове, звукови ефекти, музикален фон, анимирано представяне на информацията, стимулиращи процеса на възприемане и запомняне, включително и оптимизирани подходи за тестване и оценка на получените познания.

С цел стандартизиране на изработваните Power Point презентации, е препоръчително спазването на следните изисквания:- Избягвайте стандартните PowerPoint темплейти

За постигане на адекватна на изложението тема (темплейт), най-лесно е избирането на шаблон от включените в пакета PowerPoint Design Template. Въпросните темпейти са твърде популярни и използвани безброй пъти, което от една страна намалява шанса за уникалност на авторската презентация и от друга по-важна страна стандартният темплейт не винаги предоставя възможност да се отрази нагледно характерното излъчване на посланието с исторически характер, което превръща презентацията в нефункционална, стандартна и безлична. Стимулирайки креативността и творческия подход в представяне на учебното съдържание, удачно би било изготвянето на собствен темплейт, отразяващ личната визия на изпълнителя.-Използвайте внимателно подбрани цветови решения

Педагодическата практика доказва, че подходящата употреба на цветове може да увеличи интереса и да подобри значително степента на разбиране и запаметяване. Тъй като изборът на цвят е най-субективното решение, ще се фокусираме на препоръчителните цветови схеми и вариации, препоръчвани при комуникацията с ученици със СОП. Студените цветове са най-подходящи за фонове, тъй като те позволяват да се „отдалечаваме” от фона, фокусирайки се върху изложението. Топлите цветове обикновено са най-подходящи за обекти, разположени на преден план (например текст), тъй като те създават илюзията, че „идват” към нас. Препоръчително е избиране на вариации от цветове, комбинирайки по естествен, недразнещ възприятието начин трите основни първоначални типа /червено, синъо, жълто/. Използването на атрактивни за децата цветове създава предспоставка за повишаване на творческата, а от там и социална активност на учениците със СОП, включвайки ги целенасочено в образователния процес.- Изберете правилните шрифтове

Шрифтовете комуникират фини, едва доловими послания, което е основание да се подберат съвсем съзнателно. Необходимо е използването на един и същи шрифт в хода на цялата презентация и не повече от един допълнителен (например Arial и Arial Bold).

Поради естеството на задачата – разработване на презентация с историческа тематика, съдържаща по презумция по-голямо количество текст, е удачно използването на серифен шрифт като популярния Times New Roman.

Серифните шрифтове се характеризират с по-малки размери на буквите, улесняват четенето на информация и не дразнят възприятието поради относително по-ниската степен на натоварване на очите.


-Използвайте само подходящи графики

В зависимост от спецификата на избраната тема би могло да се определи като подходящ един или друг начин за представяне на информацията /таблици, диаграми, графики/. Като цяло се приема, че таблиците са добри за непосредствено сравнение на данни, съдържащи качествена информация. В същото време, на таблиците им липсва акцент на интуитивно ниво, особено търсен в преподаването на ученици със СОП. Изхождайки от необходимостта за структуриране на информацията и подаването и от още един зрителен ъгъл, се счита че използването на целенасочено подбрани графики подпомага процеса на възприемане и по-лесната ориентация, визуализирайки избрания модел за осмисляне на информацията.

-Използвайте висококачествени изображения, в т.ч. фотоси с препоръчителна резолюция 400 х 400. При използване на изображения от Интернет, задължително се съобразявайте с принципите за авторско право.

-За преходи между отделните слайдове, използвайте не повече от 2-3 типа ефекта за преход през цялата презентация, като е препоръчително поставянето на преход между всеки от слайдовете.

Изборът на плавен, неагресивен, балансиран преход между отделните слайдове успокоява сетивата и насочва ученика към следващото подбрано по смисъл послание без да го разсейва или изморява.
- Използване на аудио ефекти за фоново озвучаване

Използването на аудио ефекти и подходящо подбрана музика увеличава когнитивния процес по естествен интуитивен начин чрез настройване към темата, следвайки ритъма на презентацията. Необходимо е да се избягват ненужни звукови ефекти, натоварващи аудиторията и като резултат намаляващи ефекта на презентацията.


3.2 Тестови задачи

Разработените тестови задачи трябва да постигнат пълно съответстие с регламентираните в настоящото техническо задание изисквания от Възложителя. Задължително условие при изпълнението е въвеждането на действащ механизъм, чрез който да бъде определено постигането на заложените проектни цели на всички нива. За тази цел е необходимо задълбоченото познаване и спазване на държавните образователни изисквания при обучение на ученици със СОП, програмите за обучения и обучителни планове по „История и цивилизация” и предоставения на Web-сайта на Възложителя образователен софтуер.

За нуждите на настоящата поръчка, Възложителят изисква от всеки кандидат да създаде и представи към разработената авторска Power Point презентация по тема от учебното съдържание по „История и цивилизация“ за VI-ти клас, Раздел I Възраждане, и 6 /шест/ броя тестови задачи със съответните допълващи компоненти „Насочваща информация”, „Научна консултация” и линкове към подходящи интернет връзки. Тестовите задачи следва да обхванат разгледаните три нива на сложност, като Възложителят изисква създаване и записване на CD, част от техническото задание, на 2 /две/ тестови задачи от I-во ниво на сложност, 2 /две/ тестови задачи от II-ро ниво на сложност и 2 /две/ тестови задачи от III-то ниво на сложност.

Конкретната тестова задача и съпътстващите я приложения се избират от динамичното меню на специализирания образователен софтуер, поради което е от изключителна важност начина на представяне на тестовия файл. Освен спазване на изискваното количество генерирани тестови задачи е необходимо всяка от задачите да отговари на следните задължителни изисквания:

- тестовите задачи от I-во и II-во ниво на сложност трябва да включват 4 /четири/ отговора, от които само верният се задава маркиран с Bold текст.

- тестовите задачи от III -то ниво на сложност включват 2 отговора: верен и грешен, от които верният се отбелязва с Bold.3.2.1 Общи дидактически изисквания при изработване на тестови задачи:

- точно и ясно формулиране на въпроса, представляващ основа на задачата за проверка и оценка;

Всеки тестиран, дори и най-слабият ученик, трябва да е в състояние да разбере какво точно го питат още преди да е прочел зададените отговори.

- предоставяне на подробна описателна част /при необходимост от пояснение/ във формулировката на въпроса и възможно най-кратки отговори на задачата;

Тестираният трябва да бъде уверен, че неправилните отговори са еднакво правдоподобни и

приемливи, а не самоцелно подбрани.

- основата на тестовата задача следва да бъде същински въпрос, твърдение или недовършено изречение, а представените алтернативни отговори не могат да са по-малко от 4 /четири/ броя за I-во и II-во ниво на сложност и 2 /два/ за III -то ниво на сложност /верен и грешен/.

- хомогенен избор на алтернативни отговори, така че отпадащите неправилните отговори да “приличат” на верния, а не да са несвойствени за съответната тема.

- задачите не трябва да съдържат в себе си неволни насочващи “ключове” към верния отговор.

С избора на „Насочваща информация“ към съответната тестова задача, ученикът би могъл при желание да получи съответното подсказване, което ще резултира в понижаване на крайната му оценка.3.2.2 Специфични изисквания при създаването на тестови задачи:

- разработването на тестови задачи става въз основа на предварително определени и конкретизирани цели /образователни, учебно-възпитателни, психологически и социални/ постигането на които ще се диагностицира с получената от ученика оценка;

- въпросите и задачите в тестовата задача трябва да съответстват по съдържание и форма на образователните, психологически и физиологически особености на учениците, за които те са предназначени.

Това изисква от авторите на тестовите задачи не само отличното познаване на учебното съдържание по „История и цивилизация”, висока езикова култура и професионален опит, а и вътрешен, дълбоко личностен усет за подходящия начин на изразяване, за „тона" на задачата, за създавания емоционален фон, подходящ за обучението на учениците със СОП.

- необходимо е да се осигури възможно по-голямо разнообразие във формата, структурата, текстовото и визуално представяне на отделните задачи, за да се преодолеят евентуалните моменти на скука, дискомфорт, нежелание за работа, загуба на интерес, отхвърляне от учениците или недостатъчно сериозно отношение към теста като оценъчен метод.

-въпросите и отговорите трябва да покрият от съдържателна гледна точка всички страни и равнища на учебното съдържание по „История и цивилизация”, за проверка и оценка на което се създава тестовата задача.

Това изискване се удовлетворява, следвайки дефинираните държавни общообразователни

изисквания, принципи на интегрираното обучение и цели на настоящата поръчка.

- формулирането на отделните въпроси и отговори трябва да бъде безупречно от езикова, стилистична и съдържателно-историческа гледна точка, да бъдат оформени на най-високо естетическо равнище, за да изпълнят поставените учебно-възпитателни и обучителни цели.
Ефективното и ефикасно изпълнение и постигане на съответствие със зададените от Възложителя изисквания в дидактически, образователно-педагодически и корекционно-социален аспект се гарантират чрез участието на изпълнителите в обучението за ефективно използване на разработения образователен софтуер, резултирайки като пряко въздействие в удовлетворяване на следните цели:
- експертите по история да постигнат специализирани теоритични и практически знания за доразработване на модулите за преподаване и оценка на учебното съдържание в специализирания образователен софтуер чрез генериране на авторски Power Point презентации с висока естетическа и научна стойност и дидактически издържани тестови задачи, гарантиращи устойчивото прилагане на образователния софтуер в практиката.

- обучаемите да придобият самостоятелни умения за обогатяване на „Електронните учебници по История и цивилизация за деца със СОП” чрез добавяне на допълнителни мултимедийни презентации, изображения, снимки, исторически карти, аудио и визуални ефекти, абдейтване на софтуера с тестови задачи, научна консултация, хиперлинкови връзки с цел популяризиране и обмен на постигнатите добри образователни практики.

- да повишат индивидуалните си възможности и професионални компетенции за самостоятелно разработване на историческа база данни и аплоудване на софтуерното съдържание, съобразно индивидуалните потребности и предпочитания на преподавателя и специфичните образователни нужди на учениците, с цел модернизиране на интегрираното обучение.

- да се обезпечи устойчивото надграждане на разработения специализиран образователен софтуер и мултиплициране на ефекта от прилагането му в клас, обхващайки и други общообразователни училища с интегрирано образование и всички лица, заети в сферата на образованието.

4. Срок за изпълнение на поръчката:

Предвиденият срок за разработване и въвеждане на PowerPoint презентациите и тестови задачи в образователния софтуер е по предложение на участниците, но не по-късно от 50 /педесет/ календарни дни. Началото на изпълнение се регламентира чрез сключване на договор за възлагане на обществената поръчка. В условията на договора са определени начина за предаване на извършената работа на Възложителя съгласно приемо-предавателен протокол и окончателен доклад в срок от 5 /пет/ календарни дни след приемане на работата на изпълнителя.


5. Мерки за визуализация и публичност

Мерките за информация и публичност, предназначени за широка общественост, са определени в чл. 8 от Регламент (ЕО) №1828/2006 на Комисията от 8.12.2006 г., относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за определяне на общите разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Неразделна част от пълното описание на обекта на поръчката са приложимите специфични характеристики на мерките за информация и публичност” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Всички изготвяни материали трябва да съдържат:

- логото на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006, както и наименованието „Европейски съюз”;

- логото и името на ЕСФ – „Европейски социален фонд”, както и слогана му „Инвестиции в хората”;

- логото и името на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и нейния слоган „Инвестиране във вашето бъдеще”;

- името на проекта, който се изпълнява;

- изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

При изготвяне на настоящото техническо задание, изпълнителите не са длъжни да обезпечат мерки за визуализация и публичност, тъй като предоставените Power Point презентации и тестови задачи ще се използват единствено с цел подбор на офертите, удовлетворяващи в най-голяма степен изискванията на Възложителя. С подписване на договора за изпълнение на поръчката, всеки изпълнител ще се задължи да предприеме необходимите действия за информиране и публичност, осигурявайки визуализация на всеки етап от работата си.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОУ „Ангел Кънчев“- Русе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на образованието, младежта и науката.”Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница