Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положенияДата22.07.2016
Размер51.61 Kb.
#252
КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И НАГРАЖДАВАНЕ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

I
Общи положения
1. С тези критерии се определят условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Елхово.

1.1.С парична сума се подпомагат граждани и организации от община Елхово при следните случаи:

1.1.1.Парична награда и поощрения за изявени и талантливи деца и юноши, показали дарби в определена област на науката, културата, изкуството и спорта.

-деца и юноши класирани на призови места на областни и национални състезания и конкурси;

-детски и юношески формации с постижения на областно и национално ниво.

1.1.2.Парична награда и поощрения за организации и граждани, постигнали резултати за популяризиране на природните, исторически и културни забележителности на Елховския край и на постижения на хората от община Елхово.

1.1.3.Помощи за граждани с редки заболявания, чиято диагностика и лечение не се поема от Националната здравно осигурителна каса.

1.1.4.Помощи за граждани, изпаднали в трудни житейски ситуации или в следствие на аварии и природни бедствия.


II
Парична награда и поощрения за изявени, талантливи деца и юноши, както и организации и граждани популяризирали община Елхово

2. Награджаване на дете с изявени дарби, както и на организации и граждани популяризирали община Елхово е за успешно представяне на регионално или национално ниво и за особена изява.

3. Общински съвет Елхово награждава изявени и талантливи деца и организации и граждани постигнали резултати и популяризирали община Елхово за участие в изяви от различен характер и постигнати резултати.
III

Условия и ред за награждаване изявени и талантливи деца, както и организации и граждани популяризирали община Елхово
4.Награди и поощрения се предоставят по искане на организации и граждани популяризирали община Елхово и изявените деца или тяхните законни представители- родител, настойник, попечител, когато децата са непълнолетни.

5 Критерии и ред за определяне на лицата, имащи право на еднократно финансово поощрение съгласно т.1.1.1 и т.1.1.2.

5.1.Право на това поощрение имат жителите на Община Елхово, които са с постоянен адрес на територията на Община

5.2.Необходими документи за отпускане на исканата помощ:

-Заявление до Председателя на Общински съвет Елхово

-Документи удостоверяващи обстоятелствата даващи основания на лицето да кандидатства за помощ.

5.3. Председателя на Общински съвет Елхово предоставя документите за разглеждане към комисията по Социална политика и обществени дейности към Общински съвет Елхово.

5.4. Комисията разглежда и проверява получените документи и излиза със становище пред Общински съвет гр.Елхово за наличието или липсата на основание за отпускане на поисканата еднократна помощ, както и за размера и.

5.5. Решението за отпускане на еднократни помощи се взема от Общински съвет Елхово.IV
Помощи за граждани с редки заболявания, чиято диагностика и лечение не се поема от Националната здравно осигурителна каса.
6. Помощите се отпускат в следните случаи:

6.1. Еднократна помощ за диагностициране на редки заболявания, непоемано от НЗОК

6.2. Еднократна помощ за оперативно лечение, чието извършване или консумативи не се поемат от НЗОК, извършено в рамките на календарната година.

6.3. Еднократна помощ за закупуване на животоспасяващи медикаменти невключени в актуалния позитивен лекарствен списък на НЗОК.

6.4. Осигуряване на еднократна помощ за покриване разходите за специализиран транспорт на болното лице и придружителя му.
V
Условия и ред за отпускане на еднократна финансова помощ за граждани с редки заболявания
7. Помощите за нуждаещите се предоставят по искане на :

7.1. Болното лице, а в случай, че същото не е в състояние да направи искането, последното се подава от родител, настойник, попечител или роднина.

7.2.Законен представител – родител, настойник, попечител / от името на непълнолетни/.

8. Критерии и ред за определяне на лицата, имащи право на еднократна финансова помощ за заболяване.

8.1. Право на тази помощ имат жителите на Община Елхово, които са с постоянен адрес на територията на Община Елхово не по-малко от 6 месеца и страдат от заболяване, лечението на което не се поема от НЗОК и пациента няма нужните средства за поемането му, доказано със съответни документи.

8.2. Необходими документи за отпускане на исканата помощ:

- Заявление до Председателя на Общински съвет ;

- Медицинска документация удостоверяваща диагнозата и проведеното лечение;

- Финансови документи, доказващи направените разходи за лечение;

8.3.Председателя на Общински съвет Елхово предоставя документите за разглеждане на комисията по Социална политика и обществени дейности към Общински съвет Елхово, две седмици преди провеждане на сесия.

8.4. Комисията разглежда и проверява получените документи и излиза със становище пред Общински съвет гр.Елхово за наличието или липсата на основание за отпускане на поисканата еднократна помощ, след като:

- проверява наличието на изискуемите документи;

- извършва проверка за потвърждаване на описаното състояние;

8.5. Решение за отпускане на еднократните помощи се взема от Общинския съвет.
VI

Отпускане на еднократна помощ на изпаднали в трудни житейски ситуации и в следствие на аварии, природни бедствия
9. Право на тази помощ има всеки жител на Община Елхово, който е с постоянен адрес на територията на Общината и не разполага със собствени средства за отстраняване на възникналите социално-битови нужди и потребности или от аварии, природни бедствия.

10.Помощта се отпуска по искане на съответното лице, жител на Общината, което трябва да представи следните документи:

10.1. Заявление до Председателя на Общински съвет Елхово;

10.2.Документи удостоверяващи наличието на обстоятелства довели до събитието.

10.3. Декларация, че лицето не е в състояние само и с лични средства да отстрани възникналите социално - битови потребности.11. Председателя на Общински съвет предоставя документите за раглеждане от комисията по Социална политика и обществени дейности към Общински съвет Елхово.

12. Комисията разглежда и проверява получените документи и излиза със становище пред Общински съвет Елхово за наличието или липсата на основание за отпускане на поисканата еднократна помощ.

13. Решението за отпускане на еднократните помощи се взема от Общински съвет.

VII
Размер и изплащане на еднократните помощи и награди
14.Еднократната финансова помощ е в размер на:

14.1. Поощрение за изявени, талантливи деца и юноши, както и организации и граждани популяризирали община Елхово до 300лв.

14.2.Помощи за граждани с редки заболявания, чиято диагностика и лечение не се поема от Националната здравно осигурителна каса до 500 лв.

14.3.Отпускане на еднократна помощ на изпаднали в трудни житейски ситуации или в следствие на аварии, природни бедствия до 1000 лв.15.При невъзможност да осигури цялата или част от нужната сума, Общински съвет съдейства за удовлетворяване на нуждите на лицето или организацията пред лица или организации имащи възможност да подпомогнат нуждаещия се.

16. Помощите и наградите се изплащат от касата на Община Елхово след влизане в сила на решението на Общински съвет
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница