Кодекс за поведение на бизнес-организацията. Мениджърът и моралните стойности. Общоприета дистанция за бизнес-контакти в българската бизнес-средаДата10.04.2018
Размер304.03 Kb.
#66087
ТипКодекс
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
I. Увод

Бизнес-етика-нормата и моралът в нея.

II. Изложение


 1. Същност и специфични особености на бизнес-етиката.

 2. Видове отношения в бизнес пространството.

 3. Пространствени измерения на бизнес етиката.

 4. Основни етични принципи в бизнеса.

 5. Ценностни показатели за етичност в бизнеса.

 6. Декларация за мисията и ценностите на бизнес-организацията.

 7. Морално развитие на личността.

 8. Същност и особености на етичния кодекс за поведение на бизнес-организацията.

 9. Мениджърът и моралните стойности.

 10. Общоприета дистанция за бизнес-контакти в българската бизнес-среда.

11. Етичен кодекс на Технотест АД.

12. Какви са причините за етичната недостатъчност в българската бизнес-среда и какво трябва да се промени?

III.Заключение

IV. Литература
I. У В О Д
Бизнес-етиката е нова изследователска област.Като част от приложната етика тя се формира след 80-те години на ХХ век.Нейното изследователско поле представлява пресечни точки на специфичните ценности в бизнеса и човешките морални ценности.Философията на бизнес-етиката е в преодоляване на тяхното противопоставяне, успешно синхронизиране и взаимно утвърждаване.

Биснес-етиката е пространството на човешките измерения на бизнссферата.Тя е дължимото,цената на успеха, която трябва да плати за стопански проспиритет чрез повече отговорност, лоялност,конкретност,добронамереност и цивилизовани отношения.

Обектът на биснес-етиката са взаимоотношенията,които се формират в деловата среда,в бизнеса,но този обект представлява интерес и за други науки.

Бизнес-етиката анализира етичните аспекти на отношенията в бизнессферата.Има може би много хора,които смятат,че етиката има приложение само в техния личен живот,но няма място в институциите на бизнеса.Според тях бизнесът е бизнес,за да прави печалба и работещите хора в него, трябва да се занимават с производство,услуги и печалбата от тях,а не с морала.

Всяка дейност и практика може да се анализира от позициите на инструменталния хуманния подход. Инструменталният подход оценява бизнеса от гледна точка на реализацията, на печалбата. Хуманитарният подход осмисля бизнеса като при него реализацията на целите е неотделима от ценностите и културата. Бизнес-етиката анализира бизнеса от гледна точка на хуманитарния подход.Моралът поставя хората в съответни позиции. Биснес-организацията регулира ,регламентираи санкционира поведението на своите членове, като те имат възможност да се съобразяват или не с предписанията на фирмената култура или с етичните правила на поведение на групата.Моралните норми разрешават или забраняват постъпки.Те имат принудителна функция. Нормата е предписание за постъпка,еднотипна за различни и понякога твърде сложни ситуации.

Моралните норми са модели, образци на дължимото социално значимо поведение.Те внасят корекции в индивидуалните поведенчески актове в човешките отношения.Като регулиращ фактор моралните норми са естествен механизъм на вътрешната човешка самопринуда, духовен регулатор и саморегулатор на човешката дейност и поведение.

Активното отношение на субекта към бизнес-общността,към конкретния факт дори, намира израс в оценката.Чрез нея, могат и се квалифицират,подреждат,степенуват,характеризират факти,събития,явления,ситуации или отношения в динамичната и сложна бизнес-среда. Моралът дава възможност за ценностна ориентация в сложната и противоречива бизнес-среда.Моралът е форма на обществено и индивидуално съзнание и поведение.Моралът е ценностно осмисляне на действителността Той обединява, сплотява, споява хората.Неговата специфична комуникативна роля е в приобщаването на човека към ценностно-ориентирано поведение,постигането на общност, съгласие и разбиране.Общуването, в частност моралното общуване се свжда до смисъла на понятието ,,разбиране,,Комуникативната роля на морала в бизнеса намира израз в толерантността и доверието,което се показва особено ярко чрез реторични уменич, умела организация на думите и адекватното им поднасяне.

Моралът социализира човекът.Социализацията в широк смисъл е процес на усвояване и активно възпроизводство на социален опит, на отношения и взаимовръзки от страна на индивида.Биснес-организацията социализира членовете на персонала като задава определени ценности,правила на поведение и т.н.,чрез които ги приобщава, интегрира и обединява за постигане на целите.

Съвременното обучение, образование и възпитание е призвано да подготви будещите участници в бизнес-средата, мениджъри, търговци, потребители и т.н. Един от основните критерии за тяхната

бъдеща дейност е моралният. Той изисква знания за моралните стра-ни на бизнес-етиката и приложение на нейните принципи в практиката, както и познания по съвременните изисквания на бизнес-етиката.Проблемното пространство на етиката я приобщава към хуманитарното познание. Предметът на етиката е моралът. Етичното познание има ценностен и нормативен хапактер. Етиката е елемент на човешката култураи индикатор за степента на културата. Етиката има богато историческо минало. Нейният произход се свързва с различни култури на Древния свят- на индуската, китайската и гръцката цивилиза-ции.

През епохата на Новото време етиката се оформя като знание на човека,

Наука за вътрешната природа на човека, на неговите интереси и тяхното съгласуване, за неговата свобода и подчиненост за правата му в общество-

то.

През 19-век, етиката, като духовен ориентир на човешката личност за добро и извършване на добри дела, предлагаща общочовешки ценности и истини, започва да се ориентира и към по-конкретна проблематика. ТозиИнтерес към практически решения на житейски казуси продължава и през

20-век. В средата на 50-те години на 20-век в САЩ започва да се развива

т.н. приложна етика. В бизнес-пространството взаимодействат хора с раз-лични професии, където професионалното поведение може и трябва да се

подлага на морална регулация. Това се постига чрез механизмите на про-фесионалната етика. Тя има за задача да формира и развива личността на професионалиста от гледна точка на професионално-моралните знания, необходими за изпълнение на неговите професионални задължения.

Приложната бизнес-етика е система от взаимосвързани структури, кои-то след 60-те години на 20-век, непрекъснато се увеличават.Обособяват се многообразни типизирани области на приложната етика. Между тях са –екологична етика, биоетика, компютърна етика, професионална етика, бизнес-етика и др.

Бизнес-етиката е етика, преосмислена върху практическа основа в условията на съвременния етап от расвитието на обществото.II. И З Л О Ж Е Н И Е


 1. Същност и специфични особености на бизнес-етиката.

Обектът на биснес-етиката са взаимоотношенията, които се формират в деловата среда, в бизнеса.Тоси обект представлява интерес и за други нау-ки. Биснесът се изследва и изучава от менинджмънта, маркетинга, иконо-мическата социология, макроикономиката, отраслевите икономики, психо-логията, бизнес-комуникациите и т.н.

Предметът на бизнес-етиката е специфичен, конкретен ъгъл, от който се изследват взаимоотнопенията в бизнес-пространството.

Най-кратко предметът на бизнес-етиката може да се определи така-Бизнес-етиката изучава етичните аспекти на бизнеса.

Бизнес-етиката е наука, която анализира проявите на доброто и злото, морално правилното и неправилното в разнообразието от институции, дей-ности,поведение, операции и технологии, наречени, бизнес.

Бизнес-етиката е научна дисциплина, развиваща се във връзка с актуал-ните проблеми на проявлението на морала в бизнеса.Тя е насочена към ху-манизацията на отношенията в бизнес-средата.Биснес-етиката определя етичните принципи, норми и стандарти на поведение в реалното бизнес-пространство.

Бизнес-етиката е знание, подпомагащо хората, занимаващи се с бизнес,

Да вземат правилни решения, основаващи се на определени знания за ситу-ацията, в това число и етически.Хо бизнес-етиката и етичните знания в биз

нес-етиката са коренно преобразувани и се прилагат в следните насоки-


 • разкриване значението и ценностния характер на самата професия в ре-зултат и като елемент на социалното разделение на труда.

 • Ориентиране на постъпките, поведението и поведенческата реакция в нормални и екстремни ситуации.

 • Изясняване на мотивацията, вътрешния свят на бизнесмена, менинд-жъра.

Бизнесът е целесъобразна дейност.Поведението на бизнесмена,на мени-джъра следва конкретни цели и задачи,свързани с икономическата печалба,

риска,загубата,комуникацията.Няма сериозен бизнес извън определени етични стандарти.Бизнес-етиката не морализира бизнес-пространството,тя

го ориентира и насочва към по-хуманно осъществяване на бизнес-отноше-нията.

Специфичните особености на бизнес-етиката могат да се обощят в следните аспекти- • бизнес-етиката е нова теоритична област;

 • основанията на бизнес-етиката са: приложната философия и прилож-ната етика;

 • по своя характер, бизнес-етиката е интердисциплинарна;

 • бизнес-етиката е със силно изразена практическа насоченост;

 • бизнес-етиката препоръчва,насочва,ориентира,но не морализира;

 • познаването и използването на бизнес-етиката прави бизнеса цивилизован.

 • Бизнес-етиката е и делова етика;

 • Бизнес-етиката предпоставя норми на бизнес-етикет по отношение на културата на поведение и общуване.

2.Видове отношения в бизнес-пространството.

В бизнес-средата се осъществяват различни контакти и се формират,поддържат,развиват или прекъсват отношенията между участ-ниците в тях.Бизнес-етиката изучава етичната страна на взаимоотноше-нията между субектите в бизнес-пространството.

Структурата на бизнес-етиката като наука се изгражда на основата на от-ношенията между участниците в бизнес-средата.

Систематизирането на видовете отношения и тяхната характеристика са по-сочени в таблица:

Обществото --- бизнес-сферата: Отношение от най-общ характер,детер-минирано от глобалните процеси в световното стопанство и спецификите на националните стопанства.Новите реалности в областа на икономиката,

политиката,културата,науката и технологиите,формират различни групи ин

тереси,изграждат многообразието от отношения в бизнеса.

Обществото---бизнес-организацията: Отношение,което се детерминира

От стремежа на обществото да задоволява потребностите на хората,както и от социалната и етична отговорност на бизнес-организацията към общест-вото.Градациите на социално поведение на бизнес-организацията от соци-ална отзивчивост към обществото се съпътстват с различна степен на етич-ност.

Бизнес-организация---бизнес-организация: Отношение,което се свързва преди всичко с конкуренцията между обектите в бизнес-сферата.Моментът на етичност е в съвместването на конкурентния и кооперативен/сътрудни-чество и съвместно действие за постигане на желаната цел/характер на кони

Курентната дейност в бизнеса.Осъществяването на морална конкуренция.

Бизнес-организация---сътрудник на друга бизнес-организация: Отношение,разновидност на отнопението бизнес-организация---биснес-ор-ганизация.Сложността на това отношение ппроизтича от изразеността на Личностния интерес.Етичното е в прецизиране на интересите.

Бизнес-организация---потребител: Отношение, изразяващо сложността на взаимоотношенията между производител и потребител.Етичността в от-ношенията задължава изключително много бизнес-организацията,но ней-ният имидж е и във функция от отношение към потребителя.Хармонич-ността в това отношение е важна за неговите две страни,за бизнеса и за обществото като цяло.

Бизнес-организация---сътрудник: Отношение,което се определя от общата политика на бизнес-организацията за управление на човешките ресурси.Етичността е в лоялността,коректността,отговорността,загриже

Ността,всеотдайността и на двете страни при постигане на общите цели.

Ръкиводител—изпълнител: Отношение по вертикала на бизнес-органи

Зацията,което може да се разглежда по посока на нисходяща и възходяща

Комуникация.Тези отношения са свързани със структурата на бизнес-орга

Низацията,стила на управление,с типа фирмена култура,нейното разпрос-

Транение и управление и т.н.Разновидности на това отношение са: менид-жър—изпълнителски екип; отношението сътрудник—мениджърски екип и

др.,които имат свои специфични етични нюанси.

Сътрудник---сътрудник: Отношение,което е твърде разнообразно по своя характер.Това са междуличностни отношения,формиращи се преди

Всичко по хоризонтала в бизнес-организацията.Те са с непостоянен,про-менлив интензитет.Силно изразени са в децентрализираните структури,

При екипна работа,при неформални отношения.Те са с Подчертан акцент

На личната заинтересованост и се осъществяват без принуда.Етичността зависи до голяма степен от личностната характеристика на участниците в

Тях,от микроклимата в групата и биснес-органисацията като цяло.

3.Пространствени измерения на бизнес-етиката.


Етиката,може да се опише, исрази и представи с различни изменения на етичното.Това се постига най-добре чрез комплексно изследване на:

 • поведението, като комплекс от определени компоненти, които се проявява като носител на определен смисъл,значение и ценности.

 • Ценностите,свързани с културата;

 • Принципите,формулирани в етичните теории.

Бизнес-етиката не разполага с готови предписания за справяне с моралните проблеми във външната и вътрешната бизнес-среда.Тя посочва

Различни алтернативи,но не препоръчва задължителни между тях или кои

От тях да се изберат.Нейната цел е да провокира към собствен анализ на поведението и дейността и чрез предлаганите от нея правила,етични стандарти и норми,да съдейства са преодоляване на етичната недостатъч-ност в бизнес-средата.Това може да се постигне чрез анализиране на раз-личните измерения на етичното.

Измеренията на „етичното пространство” на бизнес-етиката са: • реално поведение на участниците в сферата на бизнеса;

 • ценностите,които са важни опорни точки в бизнес-пространството и

от които се ръководят участниците в бизнес-сферата;

 • принципите,формулирани в етични теории,тяхното разбиране и при-

лагане в бизнес-отнопенията.


 1. Основни етични принципи в бизнеса.

Най-общите етични принципи,обосновани от философите на бизнеса и ети

Ката могат да бъдат сведени до три: утилитарен принцип, принцип са пра-вата и принцип на правдата.

Принцип на уталитаризма-

Принципът на уталитаризма е един от най-общите принципи на етиката.

Той е обоснован от първите теоритици на либерализма-Джон Лок/1632-

-1704г./,от Джон Стюарт Мил /1806-1873г./.Негов основоположник е Дже-

Рами Бентам/1748-1832г./В основата на своята етическа теория,Бентам пос

тавя принципа на полезността.Според него,постигането на най-голямо щастие на най-много хора е единствената цел на моралната деиност.Критерий за моралното е щастието,разбрано като удоволствие, полза,изгода.

Принципът на уталитаризма гласи:

Дадено действие е правилно от етична гледна точка.ако и само ако обща-

та сума от приложените крайни резултати на това действие е по-голяма от-

колкото сумата от общите резултати на всяко друго действие,което субектът би могъл да извърши вместо него.

Основната ценност на утилитарния принцип е ефективността.

Принципът на уталитаризма изразява моралните изисквания от гледна точка на обществото или на определена група.

Принцип за правата-

Принципът на човешките права е принцип на формализма.От представа-

та за дължимото се формират моралните изисквания,представите за това,

какви постъпки хората са длъжни да извършват.От епохата на Новото вре-

ме задълженията се осмислят като вторични,а правата като изискващи съответните действия-излизат на преден план.Формира се понятието автономност на индивида,като изискване към самата личност да изисква

уважение.

Моралните права се свързват с индувидуалната автономия на волята.

Основни морални права на човека:Общественият живот изисква минимум морал,или минимум морална култура,т.е. елементарно зачитане на естстве

ните права и свободи на човека като човек.Основните морални права на лочността са правото на живот;правото на свобода и сигурност,правото на непрекосновеност на личния и цемеен живот;правото на встъпване в брак;правото на свободата на мисълта,съвестта и религията;правото на свободно мнение;правото на мирни събрания и свободно сдружение.

Оцобености на моралните права-

Те са основата както на автономността на индивида,така и на равенството между индивидите в преследването и постигането на техните интереси. • те са свързани много силно със задълженията.

 • Те осигуряват основа за оправдание на определено поведение от са-

мия човек и от другите хора,както и за неприемане или предпазване от ня-

какви действия или поведение.

Система на основните права-


 • негативни права-

 • позитивни права-

 • договорни права и задължения.

Принципът за правата изразява моралните изисквания от гледна точка на конкретния индивид.
Принцип на правдата-

Принципът на правдата е известен още като принцип на справедливостта.

Проблемът за равни права на хората и справедливостта в обществото присъства още в разсъжденията на древните философи- Платон,Аристотел.

Разпределителната справедливост е тази, при която се отчита различието

Изравнителната справедливост е унифицирана и се подразделя на размен

на,възмедителна и наказателна.Разпределителната справедливост цели по-

стигане на общото благо,а изразителната-цели индивидуалното благо.

Умението за постигане на справедливост е в съчетаване на двата принципа

така,че никой от тях да не бъде за сметка на другия.

Джон Роулз въвежда три основни принципа на справедливостта: • принцип на равната свобода- свободите на всеки човек трябва да се за-

щитават от намесата на другите и те да са равни на свободите на всички

останали. • принцип на равенството във възможностите- всяко продуктивно общество трябва да осигури равни минимални възможности за участие на всички.

 • Принцип на различаването- тъй като всяко съзидаващо нещо общество ппроизвеждс неравенство.


 1. Ценностни показатели за етичнист в бизнеса-

Ценностите са основата на бизнес-културата.Те мотивират действията на участниците в бизнес-пространството.Европейската мрежа за бизнес-етика

Извежда следните основни зенности в бизнеса: доверие, прозрачност, репутация, цялостност, грижовност, отговорност,лоялност, отвореност,дъл-

готрайни отношения.

Доверието предполага открити и честни взаимоотношения, както между бизмесмени,представители на различни бизнес-организации,така и между членовете на персонала в конкретната фирмена среда.Доверието е важен момент при осъществяване на вси1ки видове бизнес-комуникации.Откри-

Тостта,отговорността и обратната връзка са най-важните стратегии за подобряване на международните комуникации.Лоялността на членовете на персонала към бизнес-организацията и на организацията към тях,лоялността към партньори,клиенти и т.н. е друга фундаментална ценност пряко свързана с доверието.

Ценностите в бизнеса се измерват с отношението към хората и нещо повече-с грижата за тях.

В условията на глобализация, посочените основни ценности,характери-

Зираши етичното осъществяване на бизнеса,намират израз в дейността на бизнес-организациите,като основно ядро в бизнес-пространството.От тях-

ната ценностна ориентация в голяма степен зависи и осъществяването на цивилизовани отношения в бизнес-средата.

Силата на ценностите до голяма степен се състои в това, че поощрява прак

тическото новаторство и неговото по пълно разгръщане.Свободата на действия позволява да се даде хай-доброто на което е способен човек.

 1. Декларация за мицията и ценностите на бизнес-организацията.

Декларацията за мисията и ценностите на бизнес-организацията,отразяват същността на фирмената мисия и фирмените ценности,представляващи фирмена философия и етика.

Декларацията за мисията на бизнес-организацията има няколко основни

Функции:


 • да обединява членовете на бизнес-организацията за постигане на нейната основна цел;

 • да представя бизнес-организацията в бизнес-пространството;

 • да изразява по хай-кратък и съдържателен начин предназначението на бизнес-организацията,смисълът на нейното съществуване,основната и цел;

 • да представя идеите на мениджърския екип за развитието на бизнес-организацията;

 • да осигурява основата за разработка на стратегическите планове;

 • да улеснява формулирането на най-важните ценности на бизнес-орга

низацията и и ръководните принципи при тяхното утвърждаване;

 • да стои в основата на програми,насочени към развитие на бизнес-организацията.

Функциите на декларацията за мисията показват нейната важност и значимост за нормално функциониране на бизнес-организацията.То-

Ва поставя много високи изисквания към нейната подготовка,форму- лиране,разпространение и фактическо разпространение.

Декларация за ценностите на бизнес-организацията-
Декларацията за ценностита има за цел да отрази основните моменти от

ценностната система на бизнес-организацията,основните индикатори за

правилно поведение и действие във външната и вътрешна бизнес-среда.Тя е част от стратегическо планиране и изразява насочеността на усилията в

дългосрочна перспектива.Тя е тясно свързана с декларацията за мисията.

Декларацията за ценностите определя същностните ценности,примерно в следните области:грижа и внимание към хората; грижа за клиентите; конкурентноспособност; предприемчивост;усъвършенстване; гъвкавост; растежът като главна цел; новаторство; ориентация към пазара; ориентация към работата; производителност; качество; колективност.

Декларациите за ценности най-често се придружават от списък на ръко-

водните принципи,които показват основните правила на които се подчиня-

ва цялостната дейност на конкретната бизнес-организация.

За да се разработят декларациите за мисията и ценностите на бизнес-органисацията е необходимо следнотою:

*да се изведе на преден план фирменото кредо/убеждение/;

* да се очертаят ръководните принципи;

* да се определят духовните и морални ценности в няколко основни пункта.

Всяка бизнес-организация има специфична ценностна система.Въпреки това между различните ценностни системи има общи признаци, много характерни и типични за ефективните фирми.

Първо: ценностите почти винаги се изразяват с качествени измерения, а

не с количествени. Основната идея е, че печалбата не е самоцел, а е естест-

вен продукт на нещо добре свършено.

Второ: ефективната ценностна система е свързана с усилията да се моти-

вира всеки човек на всяко йерархично равнище в бизнес-организациата.

Трето: б най-общ смисъл, важността на качеството за цялостната дейност

На бизнес-организацията.

 1. Морално развитие на личността.

Индивидите не се раждат способни да разбират и прилагат моралните стан

дарти.Човек се научава да бъде морален. В процеса на интериоризацията,

външните социални норми се превръщат във вътрешни за индивида

Изследванията на А.Валон и Ж. Пиаже поставят в определена генетичес-

ка взаимовръзка биологичното, социалното и психологичното в индивида.

Според А.Валон, човешкото същество е обществено,биологично и генети-

чно. Според А.Валож и Ж.Пиаже, еволюцията на интелекта не се рзглежда

изолирано от емоционалното и морално развитие на личността. В действи-

телност същността на морала е неотделима от проблема за съзнанието. В този смисъл индивидът „израства” интелектуално и мирално.

Във филосовско- етическата и психологическа литература е общоприе-

то, че развитието на моралното съзнание на личността преминава през три последователни равнища- от по-нисше към по-висше равнище.

Деконвенционално равнище на морала,което обхваща годините през кои

то детето се ръководи от своите игоистични подбуди.Равнище на конвен-ционален морал,за което е характерна ориентация към зададени отвън нор

ми и обрзци на поведение.Равнище на следконвенциален морал.Тези равнища на морално съзнание съвпадат с културологическата типология за регулативни механизми във взаимоотношенията между „Аз” и „Другия”

Първо равнище: Основната мотивация на детето е личният интерес.На

Това равнище съответстват стадиите:


 • първи стадий- ориентация към послушание и избягване на наказанието;

 • втори стадий-ориентация към съотнасяне с другите хора,ръководена от егоитични съображения за взаимна изгода, за възнаграждение.

Второ равнище- конвенционален стадий.Индивидът е способен да отговаря на групови очаквания.Развитието преминава през следните

два стадия: • трети стадий- ориентация към мнението на другите.

 • Четвърти стадий- ориентация към поддържане на установените правила и порядък.

Трето равнище-следконвенционален стадий.Личността не приема пове-

че безкритично ценностите и нормите на групите, към които принадлежи.

Индивидуалното морално развитие преминава през следните два стадия:


 • пети стадий- утилитаризъм и представа за морала, като продукт на

обществения договор, ориентация към социалния договор.

 • шести стадий- ориентация към универсалните етични принципи.

Значението на теорията за етичното поведение на личността в бизнеса

Е в следното:

* помага да се разбере в детайли как индивидите развиват своите морал-

ни способности и ценности чрез интериоризация на етичните стандарти, преобладаващи в областите в които те се осъществяват; • показва как личността постепенно се научава да бъде критична към стандартите.

Рационалното осмисляне на приетите от индивида принципи и норми на

Поведение дава възможност за усвояване и присвояване на по-висшите рав

Нища на морално развитие:формират се морални възгледи,които изграждат

Морален светоглед. Следконвенционалното равнище на морално развитие на личността е свързано с укрепването на нейната автономия, вменяемост, която вече се основава на личната свободна воля исъвест, на чувството на

Отговорност и самоотговорност.

8. Същност и особености на етичния кодекс за поведение на бизнес-

Организацията.

Всяка бизнес-организация трябва сериозно да обмисли въпроса за създаването на етичен кодекс и да си изработи ясна самооценка за това как да бъде формулиран, за да бъде следван.

Декларациите за мисията и Декларацията за ценностите на бизнес-орга-

низацията са безсмислени, ако хяма съответствие между заявеното в тях и

фактическото поведение на мениджъра, на мениджърския екип, на цялата

бизнес-организация. В този смисъл, ръководството трябва да положи мак-

симални усилия, ценностите да се разберат, приемат и следват от всички ра

ботещи във фирмата чрез утвърждаване на определени модели на поведе-

ние.

Етичният модел на поведение представлява сбор от систематизирани етич-ни стандарти, имащи препоръчителен характер.Той се съставя за да обслуж

ва бизнес-организацията и да ориентира нейните членове в избора между различни алтеративни типове поведение.

Етичният кодекс на бизнес-организацията интегрира работещите в нея.

Той дава възможност за оценка на бизнес-организацията от гледна точка не

Само на икономическите резултати, но и начинът по който те се постигат.

Основава се на системата от споделени ценности в бизнес-организацията.Цели балансиране на становищата и поведението на участни

Ците във вътрешната бизнес-среда с външната бизнес-среда/клиенти, доста

вчици, местна общественост и др./.Чрез етичния кодекс бизнес-организа-

цията може да се защити от личните интереси на своите служители, да регу

лира вътрешноорганизационните отношехия, да предпазва външната среда от вредни, негативни последици от своята дейност.

Той се разработва от мениджърския екип и съдържа писмено изложе-

ние на ценностите,принципите, убежденията, нормите и правилата за етич

но поведение в бизнес-средата,свързани с нейните взаимоотношения и от-

говорности към различните участници в бизнес-пространството.

Особености на Етичния кодекс на бизнес-организацията:


 • ясно формулирани основни ценности, принципи и дългосрочни инте

реси, към които се придържа бизнес-организацията и очакванията от рабо-тещите в хея;

 • реалистично посочени възможни дилеми с които може да се сблъска

служителят, като му се предлагат варианти на поведение;

 • не поощрява по никакъв начин неетично поведение;

 • посочва минимум, но важни етични норми и стандарти за поведение

без да е прекалено подробен;

 • разбираем е за всички и е предварително обсъден с участието на въз-

можно най-широк кръг от служители,за да не се възприема като мениджър-

ско указание; • формулира се като очакване или като декларация,за да бъде за служи

телите вид кредо, а не наказателен кодекс.

Етичното поведение на бизнес-организацията не се изразява само в на-

чието на етичен кодекс на поведение.Той може да съществува, но да бъде неефективен и да не успее да постигне своите цели.

Ефективните етични кодекси следват многостепенна стратегия на внед-

ряване в практиката .

Най-напред те превеждат ценностите и вярванията на бизнес-организа-

Цията на специфичния език на етичните стандарти на поведение.Някои

стандарти могат да се включат в самия кодекс.

Кодексът и стандартите се съобщават на сътрудниците в писмена форма.

Най-често това става на съвместни саседания с мениджърския екип.

Етичният кодекс на поведение може да има своя кратък вариант,изразен

чрез Декларацията за мисията на бизнес-организацията.


9. Мениджъра и моралните стойности:


Моралните стойности в бизнеса се съизмерват с коректност, честност, не-

Подкупност, достойнство, отговорност, работливост, уважение, морална

Конкуренция, справедливост, търпимост, ненасилие, външно благоприли-

чие, бизнес-етикет в отношенията.

Променящата се бизнес-среда поставя на изпитание умението на мениджъра да управлява в сложни ситуации.юсистемата от ценности на ме

Ниджъра влияе върху неговото поведение при осъществяване на междулич

Ностни всаимоотношения, решенията, които взема, начинът по който въз-

Приема ситуациите разбирането му за успеха и т.н.

Вътрешна нагласа на мениджъра за етично поведение:

Коректността на мениджъра е усилието, което той полага, за да удържи на дадената дума, обещание, да бъде точен защото така проявява уважение към себе си и към другите.

Чесността-моралната чистота на мениджъра,изпълняващ задълженията си

Чрез доверие и всеотдайност, без измами в отношенията с другите участни

ци в бизнес-средата.

Достойнството обхваща коректността, честността, лоялността и дава обли

ка на борбата на мениджъра за успяване. Достойнството е съвестта, честа.

Личната отговорност е съответствието между моралната дейност на мениджъра и неговия дълг в зависимост от възможностите му.

Трудолюбието е най-морално в ценностната система на мениджъра.То е

средство за постигане на съвършенство.

Уважението е едно от най-важните исисквания на етичността, подразбиращо се отношение кум хората,в което практически се признава достойнството на човека.То предполага справедливост, доверие, отзивчивост, вежливост, деликатност.

Справедливостта е дължимото, съответстващо но определено разбиране за същносттс на човека и неговите права.

Външна изява на моралните стойности на мениджъра:

Измеренията на моралните стойности на личността на мениджъра нами-

рат израз в поведението и отношенията му с другите участници в бизнес-

средата.Този външен израз е неговото морално самосъзнание поведенчес

кото му осъществяване.Цялостната линия на поведение на мениджъра е неговата морална определеност и идентичност със смия себе си в прак-

тическата сфера.

Етикетът е външната страна на човешкото поведение, който се усвоява в първите години от живита на човека и който мениджъра продължава да

Обогатява, съобразно променящата се бизнес-среда.

Дипломатичността е най-добронамереното зачитане достойнство на дру-

гия човек.

Търпимостта изразява способността на мениджъра да отчита личностни-

те различия между хората.

Тактичността е прецизиране отношението към другия човек, намеса в неговите действия.

Мениджъра трябва да спечели доверието и симпатията на хората с кои-

то работи.”Любезният човек винаги прави добро впечатление, любезността

вдъхва доверие в подчинените”. Към подчинените мениджъра трябва да

бъде любезен а учтив- с всички хора.Осъществявайки международни кон-

такти, мениджърът трябва да се съобразява с нормите за поведение на дру-

гата култура-от езика на думите и жестовете до духовните ценности, вярвания, морал и етика.

10. Общоприетата дистанция за биснес-контакти в българската бизнес-среда.


За уместно разстояние при делово общуване в бизнес-средите се приема

Дистанция около 90 см.-1м. , на около една ръка отдалеченост.Това е общоприетата дистанция при бизнес-контакти в България.

 1. Етичен кодекс на Технотест АД

Този Кодекс има за цел да регулира правилата за вътрешния ред и поведението на служителите на ТЕХНОТЕСТ АД за предотвратяване на конфликти на интереси и на приемане на облаги с цел извършване или неизвършване на служебни действия; за спазване на задължителната конфеденциалност в работата с техническа информация; за гарантиране на висок професионализъм; за колегиалност и етичност във взаимоотношенията както между самите служители, така и към клиенти; за изграждане на лоялно поведение на служителите към самата фирма.

С настоящия Кодекс се дефинират основните правила, валидни за служителите на ТЕХНОТЕСТ АД:

I. ДЕКЛАРИРАНО СЪГЛАСИЕ

Всеки служител на ТЕХНОТЕСТ АД с подписа си декларира, че приема и ще спазва в работата си правилата, определени с този Кодекс като неразделна част от трудово-правните отношения с ТЕХНОТЕСТ АД.

II. КОНФЕДЕНЦИАЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Служителите на ТЕХНОТЕСТ АД, предимно тези на ръководни и експертни длъжности, имат определен достъп до информация с конфиденциален характер. Всяка информация и данни за клиенти на ТЕХНОТЕСТ АД, за тяхната продукция и резултатите, получени при изпитванията й, се третират като поверителни. Такава информация не може да бъде предавана по никакъв повод и по никакъв начин на трети лица.

Трябва да се има предвид от всички служители в ТЕХНОТЕСТ АД, че конфиденциална информация може да бъде получавана неправомерно и чрез индиректни и подвеждащи въпроси.

Публично достъпната информация от своя страна следва да бъде предоставяна безотказно съгласно европейската практика за осигуряване на прозрачност и граждански контрол върху институциите при спазване на определения ред за работа в ТЕХНОТЕСТ АД.

III. ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ КЪМ КОЛЕГИ И КЛИЕНТИ.


ЛОЯЛНОСТ КЪМ ФИРМАТА

Служителите на фирмата трябва да отговарят на въпроси само от тяхната компетентност и задължително да препоръчват друг служител на ТЕХНОТЕСТ АД - от по-високо ниво или с необходимата квалификация по съответния въпрос.

Недопустими са от страна на служители поведение и изказвания, уронващи престижа на ТЕХНОТЕСТ АД, както и насочени срещу други фирми или продукти, свързани с дейността им.

Недопустими са спорове между служители на ТЕХНОТЕСТ в присъствието на външни за фирмата лица, освен в случаите, когато те са професионалисти и се решава възникнал технически проблем.

Служителите на ТЕХНОТЕСТ АД трябва да бъдат винаги любезни и отзивчиви при контактите си с колеги и клиенти на фирмата. При опасност от възникване на конфликт между служител на ТЕХНОТЕСТ и клиент, служителят/лите, които са участници в този случай, да насочва/т клиента/тите към Ръководителя на Направление “Изпитвания” или служба “Маркетинг, договаряне и реализация”.

Във всеки случай на персонален контакт с колеги и клиенти да се поддържа дух на професионализъм, уважение и етичност. Всеки отказ да бъде извършена дадена дейност трябва да се обосновава спокойно и с ясни и точни аргументи.

При телефонен контакт с външни лица трябва да се започва с: “Фирма ТЕХНОТЕСТ! … фамилното име на служителя, осъществил контакта… Добър ден!”.

Служителите от ТЕХНОТЕСТ АД, на които са раздадени табелки с името и длъжността им, са задължени да ги носят винаги при изпълнение на служебните им задължения – в рамките или извън фирмата.

От всеки служител на ТЕХНОТЕСТ АД се очаква да бъде лоялен към фирмата – да действа винаги в рамките на закона респ. на утвърдените правила и норми в организацията, да проявява честност, почтеност, привързаност и преданост към фирмата.

IV. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Всеки служител следва да декларира наличието на финансови ангажименти спрямо фирми – настоящи или потенциални клиенти на ТЕХНОТЕСТ АД, конкретно касаещи следните обстоятелства:
1) притежание на акции или дялово участие в такива фирми;
2) участие в ръководни или контролни органи на такива фирми в предходните пет години преди постъпването му в ТЕХНОТЕСТ АД;
3) текуща кандидатура за стипендия или друга форма на финансиране, осигурена от такава фирма, независимо от целта, на него или на член от семейството му.

В случаите по т.3 решение в полза на служителя може да бъде взето от ръководството на ТЕХНОТЕСТ – АД.

V. ПОДАРЪЦИ И ОБЛАГИ

Неприемливо е приемането от служители на ТЕХНОТЕСТ АД на подаръци извън такива с незначителна стойност, с нетърговски характер и непредназначени за лично ползване. Употребата при изпълнение на служебните задължения на предмети, обозначени с фирмени знаци и надписи на фирми-клиенти, е недопустимо за служителите на ТЕХНОТЕСТ АД.

Покани за събития с предимно светски характер (например спортни прояви, концертни и др.) е желателно да се отклоняват учтиво. Предложения за обеди и вечери от клиенти на ТЕХНОТЕСТ АД, прекарване на почивни дни на техни разноски и др. не следва да бъдат приемани от служителите на ТЕХНОТЕСТ АД. Изключения могат да се правят, само когато се касае за протоколни прояви, като в този случай е препоръчително да присъстват поне двама служители на ТЕХНОТЕСТ АД, със знанието на ръководството.

Участия в конгреси и други прояви, изнасяне на лекции, публикуване на материали, финансирани изцяло или частично от фирми-клиенти, може да се допусне по изключение, когато те биха допринесли за утвърждаване престижа на ТЕХНОТЕСТ АД и/или в интерес на евроинтеграционните процеси в областта на изпитвателната дейност. В тези случаи решение се взима от ръководството на ТЕХНОТЕСТ АД след подробен преглед на обстоятелствата, свързани с проявата, при гарантирана прозрачност на процедурата.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

При разрешаването на всички спорове, неуредени посредством този Кодекс, се прилага действащото в страната законодатество.

12. Какви са причините за етичната недостатъчност в българската бизнес-среда и какво трябва да се промени?

Бизнес-етиката е предпоставка за всяка модерна, ефективна и устойчи-

ва пазарна икономика.

Бизнес-етиката води до повишаване на продуктивността и забогатява-

не на нацията.

Липсата на бизнес-етика води до недоверие към държавността, недо-

верие в бъдещето, краткосрочно мислене и действия и ниско участие в гражданското общество.

Липсата на бизнес-етика донесе много загуби на България.
 1. Проблеми пред малките предприятия, директно свързани с бизнес-

Етиката.

 • Обявяване в несъстоятелност.

 • Просрочени задължения и зъбирането на дългове.

 • Реинвестирането.
 1. Съдебна система

*Липса на единна статистическа информация за образуването и хода

на наказателните дела.


 • Претоварени съдилища „ допотопна” материална база.

 • Делата се бавят с години.


 1. Срещу корупцията.
 • Липсва предвидена в Закона за съдебната власт Единна информа-

ционна система за противодействие с корупцията.

 • Корупция сред магистратите.

 • Корупция в : производството, държавната администрация, митни-

ците, висшите училища, данъчните служби, приватизацията, здравеопаз-

ването, дуржавните поръчки, усвояването на Европейските фондове.


Причини за корупцията-


 • Липста на адекватно законодателство и съдебна система.

 • Значителни финансови ресурси в областите на приватизацията.

 • Не се е създала още бизнес съвестност.

 • Бъгарските бизнесмени още не са се научили да работят с пазарно

икономически категории като договорни норми и нормативи.

 • Смесване на лични и биснес връзки.

Мерки, които трябва да се вземат.
цията.

 • Национална стратегия за противодействие на корупцията.

 • Специализирани звена в отделни министерства за борба с корупция-

та.

 • Създаване на „горещи: телефонни линии, електронни адреси, кутии

За подаване на сигнали за корупция.

 • Публичен регистър на административните услуги.

 • Програми за обучение в антикорупционни практики.

 • Етичен кодекс на работниците в някои министерства.

 • Засилваща се роля на гражданското общество като участник в бор-

бата срещу корупцията.


 1. Приватизация и търгове-

Приватизационния процес в България през периода 1997г.-2004г. бе-

ше проведен непрозрачно, с множество и чести промени на правилата.Ре-

зултатът от това е загуби на милиони за държавата; безвъзвратна загуба на доверие от чужди инвеститори.

Интересите на държавата са най-добре защитени в открит търг с ясни

правила, които се спазват точно. Никога промени на правилата в последния момент не са довели до реално по-големи приходи за държавата.Изисква-

нето е максимална откритост на всички търгове и точно спазване на всич-

ки правила.Строг следприватизационен контрол. Преразглеждане на вси-

чки крупни приватизационни договори.

Обявяване в несъстоятелност-
 • Невнасяне на социални осигуровки.

 • В много случаи, изпълнителните директори на неплатежоспособни

предприятия, продължават да получават заплати и преследват лични ин-

тереси, насочвани към източване на предприятиети и неговото обезценя-

ване.


 • Няма осъден за неоткриване на производство по несъстоятелност.

Просрочени задължения-
 • Просрочени задължения в България са 7млрд. лв.-пари блокирани

от неефективни фирми.

 • Всяка година просрочените задължения нарастват от 10 до 20 %,

което е заплаха за устойчивото развитие на икономиката.

 • Основна причина е мудното принудително събиране на дългове от

държавните съдия-изпълнители.

 • От всеки 6 съдебни иска само един се изпълнява в поносими сро-

кове.

 • Съдебното решение за принудително събиране ци остава просто лист хартия и бизнесмени прибягват до черния пазар.

 • Длъжникът се крие, сменя адрес, укрива имущество си т.н.

Изисквания-
 • Да се приеме Закон за частното изпълнение и свързаните с това бър-

зи и ефективни процедури в Гражданския процесуален кодекс.

 • Да бъде исграден единен национален имотен регистър.
 1. Реинвестиране-
 • Реинвестирането е барометър на бизнес-етиката в Държавата.

 • В България често не се влагат пари в производство, а в същото време собствениците живеят в лукс.

 • Това е неетично отношение към работещите във фирмата, защото

без реинвестиции фирмата е обречена на провал.

III. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Развитието на световното стопанство през последните години се харак-

теризира с голяма динамика-глобализация на пазарите, структурни проме-

ни с тенденция към развитие на услугите, бурно технологическо развитие,

по-големи изисквания за екологична съобразеност, нарастваща потребност от квалифицирани специалисти и мениджъри,качество на живот, мобил-

ност, адекватност и отговорност на всички участници в бизнес-средата.

В съвременното динамично и ориентирано към резултати и печалби

бизнес-пространство, именно културата на поведение и общуване може

да намали напрежението, стреса, неприятните гневни, афективни състоя-

ния и конфликти.

Нормите на бизнес-етикета трябват на всички, за да се работи в атмос-

фера на коректност и тилерантност,от която зависи проспиритета на обществото.Следването на съвременните норми на поведение и общуване в

бизнеса хармонизират отношенията с колеги, партньори, клиенти, всички

участници в биснес-пространството с които се срещаме всеки ден.

Бъгария е част от Европа и ако искаме да се чувстваме действително

европейци,трябва да се държим не само като такива, но и като граждани

на света.

IV. Л И Т Е Р А Т У Р А

1.Пачър,Б.,Броуди,М. Бизнес-етикет.Изд.”Princeps”, C.,19992.Пенчева, А. Бизнес-етика. УИ: В.Априлов”, Габрово, 2007

3.www.technotest.bg\bg\ethic code. Html-14k
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница