Критерии за Институционална акредитация на висше училище (ВУ)Дата10.04.2018
Размер108.27 Kb.
#65766
Критерии за Институционална акредитация на висше училище (ВУ)


Сфери на дейност


Критерии

Съдържание (характеристики) на критериите

1. Образователна дейност на висшето училище

1.1. ВУ провежда обучение в съответствие със своята образователна мисия, цели и задачи

1.1.1. Има документирана мисия, цели и задачи, които са публично оповестени и на чиято основа ВУ изгражда образователната си политика, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб

1.1.2. Организира обучение в избраните образователни степени (специалист, бакалавър, магистър, доктор), форми (редовна, задочна, вечерна, дистанционна) и за повишаване на квалификацията в съответствие с поставените цели, задачи и капацитет1.2. ВУ провежда процедури за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация (квалификационни характеристики, учебни планове и програми)

1.2.1. Създадена е организация за разработване и одобрение на учебната документация за всички образователни степени и форми на обучение

1.2.2. Периодично се анализира и обновява действащата учебна документация, като се взема предвид студентското мнение и мнението на потребителите1.3. ВУ разработва и оповестява системи (правила и процедури) за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите, за натрупване и трансфер на кредити1.3.1. Създадена е организация за функционирането на системите

1.3.2. Периодично се оценяват и огласяват резултатите от действието на системите, като се взема предвид и студентското мнение


1.4. ВУ изгражда система за наблюдение, оценяване, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучение


1.4.1. Изградени са структури и са разработени вътрешно-нормативни документи (правилници, разпоредби, инструкции) за функционирането на системата - от приема на студентите включително до тяхната професионална реализация

1.4.2. Периодично се оценяват и огласяват резултатите от функционирането на системата, включително от вътрешни и външни одити, и се предприемат действия за нейното усъвършенстване1.5. ВУ създава условия за привличане и подпомагане на студентите в обучението и за професионалната им реализация


1.5.1. Поддържат се образователни контакти между ВУ (преподаватели и студенти) и средните училища (учители и ученици)

1.5.2. Създадена е организация за привличане, прием и адаптиране на българските и чуждестранни студенти и докторанти

1.5.3. Създадени са условия за информиране и ориентиране на студентите за възможностите, които ВУ предоставя за изграждането им като специалисти

1.5.4. Осигурен е свободен достъп до административното обслужване, до библиотечните фондове, до допълнителните форми на езиковото и на компютърното обучение, до базите за спортна и художественотворческа дейност

1.5.5. Създадени са условия за подпомагане на обучението и интегрирането на студентите в неравностойно социално положение

1.5.6. Поддържат се контакти с работодателите и са развити форми за подготовка на професионалната реализация на студентите /курсове, стажове, центрове за кариерно развитие и др./
2. Изследователска дейност на висшето училище2.1. ВУ организира, поддържа и развива научноизследователската (художественотворческата) дейност на академичния състав


2.1.1. Осигурява се включване на преподавателите в изпълнението на изследователски, художествено-творчески и други проекти в основните звена на ВУ и другите му изследователски структури (институти, сектори, отдели, лаборатории, групи и др.)

2.1.2. Поддържа се научноизследователска (художествено-творческа) активност на академичния състав: • за научни публикации на хартиен и електронен носител (монографии, студии, статии), за учебници и учебни помагала и участие в научни изяви у нас и в чужбина

 • за присъщи творчески, художествени, спортни и други изяви

2.1.3. Периодично се анализират и оценяват резултатите от научноизследователската и художествено-творческата дейност и се определят приоритетите

2.1.4. Осигурени са възможности и са създадени стимули за публикуване на резултатите от научноизследователската и художествено-творческата дейност (собствена издателска база, постоянни договорни отношения с външни издатели, сървъри и домейни за електронни публикации и др.), както и за реализация на присъщи творчески, художествени, спортни и други изяви


2.2. ВУ организира, поддържа и развива научноизследователската (художественотворческата) дейност на студенти и докторанти


2.2.1. Изградени са форми за включване и подпомагане на студенти и докторанти в изпълнението на изследователски и художественотворчески проекти и изяви в национални и чуждестранни научни форуми

2.2.2. Периодично се анализират и обсъждат резултатите от участието на студенти и докторанти в изпълнението на изследователски и художествено-творчески проекти


2.3. ВУ разпространява и прилага резултатите от научноизследователската (художественотворческата) дейност в науката и практиката


2.3.1.Създадени са условия (административни, организационни, финансови и др.) за разпространение в подходяща форма на научноизследователски и художественотворчески резултати от обществен, научен и приложен интерес

2.3.2. Поддържа се организирането и участието в научни и художественотворчески форуми у нас и в чужбина за представяне на резултатите от научноизследователската и художествено-творческата дейност

2.3.3.Включват се резултати от научноизследователската (художественотворческата) дейност в учебния процес

2.3.4. Поддържат се договорни отношения с външни партньори с цел прилагане на резултатите от научноизследователската (художественотворческа-та) дейност

2.3.5. Защитена е интелектуалната собственост на резултатите от научноизследователската (художественотворческа) дейност

2.3.6. Осигурени са допълнителни финансови постъпления от страната и чужбина от научноизследователски (художественотворчески) и други дейности
3. Управление на висшето училище


3.1. ВУ има изградена цялостна организация за ръководство на образованието и научната дейност


3.1.1. Изградена е организационно-функционална структура за управление; разработени, приети и публикувани са правилници за устройството и дейността на ВУ и неговите звена

3.1.2. Периодично се обсъжда ефективността на структурите и дейността им с оглед развитието на ВУ


3.1.3. Разработени са процедури и се предприемат действия във връзка и по повод на резултатите от проведени институционална и програмни акредитации, както и от други независими вътрешни и външни оценки3.2. ВУ осигурява професионалното равнище, квалификацията и развитието на академичния състав


3.2.1. Изградена е организация (структури и нормативна база) за поддържане и развиване на професионалната квалификация и академичната кариера на преподавателския състав на ОТД

3.2.2. Осигурен е нормативният минимум от хабилитирани преподаватели на ОТД

3.2.3. Осигурена е вътрешноинституционална мобилност на академичния състав с оглед поддържането на академични стандарти на преподаваните учебни дисциплини

3.2.4. Осигурена е приемственост на преподавателския състав, включително чрез обучаване на докторанти и специализанти

3.3. ВУ управлява и развива материално-техническата и информационната база, необходима за учебно-образователната, научноизсле-дователската и художествено-творческата дейност


3.3.1. Изградена е и се усъвършенства материално-техническата база за обучение и изследователска дейност в съответствие със спецификата на ВУ:

 • аудиторна и лабораторна площ за учебния процес

 • лабораторна площ и научна апаратура за изследователска дейност

 • друга специфична база за учебна и изследователска дейност (клиники, опитни полета и ферми, спортни зали и площадки, ателиета и др.)

3.3.2. Изградена е и се усъвършенства информационната база за обучение и изследователска дейност в съответствие със спецификата на ВУ: • библиотека

 • компютърна база

 • информационни центрове

 • компютърна система за управление на административната и учебна дейност

 • център за дистанционно обучение (при акредитация на дистанционни програми)


3.4. ВУ осъществява пълноценно сътрудничество с други ВУ и организации от страната и чужбина


3.4.1. Изградена е организация за поддържане и развиване на сътрудничеството с други ВУ и организации

3.4.2. Поддържа се и се разширява участието на преподавателите от ВУ в национални и международни образователни и изследователски проекти.

3.4.3. Поддържа се и се разширява обменът и сътрудничеството на преподаватели, студенти и докторанти с други ВУ и организации за преподавателска, изследователска и експертна работа, за художественотворческа дейност, за разширяване на профила на обучението за студенти и докторанти, включително и чрез съвместни проекти с чуждестранни университети и др.Приложение:Характеристики, включени в съдържанието на критериите за институционална акредитация на ВУ, за които е възможно да се набира и представя информация в количествено изражение

Характеристики на критериите


Възможни показатели1.5.6 Професионална реализация на студентите

 • Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите през последните 5 години

2.1.2. Творческа активност на академичния състав

 • Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) на 1 преподавател на ОТД през последните 5 години

 • Учебници и учебни помагала, включително и на електронен носител, на 1 преподавател на ОТД през последните 5 години

 • Относителен дял на научни публикации и учебници в чужбина на преподавателите на ОТД през последните 5 години

 • Брой на рецензии, отзиви, цитати и други на преподаватели на ОТД у нас и в чужбина през последните 5 години

2.2.2. Научни изяви на студентския състав, включително публикации

 • Относителен дял на студентите, участници в национални и международни изследователски и образователни проекти на ВУ през последните 5 години

 • Относителен дял на студентите, участници в научни форуми (конференции, симпозиуми и др.) спрямо общия брой на студентите през последните 5 години

 • Относителен дял на публикациите на студенти спрямо публикациите на ВУ
2.3.6. Финансова осигуреност на изследователската дейност

 • Относителни дялове на финансиране от договори с външни възложители от страната и чужбина през последните 5 години

 • Относителен дял на финансиране от средства на ВУ (бюджетни и други собствени приходи) пред последните 5 години

3.2.2. Хабилитирани преподаватели на ОТД

 • Относителен дял на хабилитираните преподаватели на ОТД от научно-преподавателския състав на ВУ

 • Средна възраст на хабилитираните преподаватели от научно-преподавателския състав на ВУ, в т.ч. на преподавателите на ОТД

 • Относителен дял на доктори на науките на ОТД от хабилитирания научно-преподавателски състав

3.2.4. Обучение на докторанти

 • Съотношение на обучаващи се докторанти спрямо броя на хабилитираните преподаватели във ВУ (средно през последните 5 години)

 • Съотношение на успешно завършилите докторантура спрямо броя на обучаваните докторанти през последните 5 години

3.3.1. Изграденост на материално-техническата база

 • Аудиторна и лабораторна площ за учебна заетост в кв.м. на 1 студент (средно приравнен брой)

 • Брой работни места за аудиторна и лабораторна работа на 100 студенти (средно приравнен брой)

 • Лабораторна площ за изследователска дейност в кв.м на 1 преподавател на ОТД

 • Характеристика на друга специфична учебна база

3.3.2. Информационна база

 • Брой компютри на 100 студенти (средно приравнен брой)

 • Площ кв.м. на компютърни зали за обучение на 100 студенти (средно приравнен брой)

 • Брой места в библиотеката на 100 студенти (средно приравнен брой)

 • Брой места в информационните центрове (компютърни и интернет зали и др.) на 100 студенти (средно приравнен брой)

 • Наличие на софтуер с учебни и други информационни материали, достъпни за студентите и преподавателите

 • Скорост на използваната интернет връзка

 • Относителен дял на новопостъпилите библиотечни единици на хартиен и електронен носител през последните 5 години

3.4.2. Участие на преподаватели от ВУ на ОТД в национални и международни образователни и изследователски проекти


 • Относителен дял на преподавателите във ВУ, участвали в национални проекти за последните 5 години

 • Относителен дял на преподавателите във ВУ, участвали в международни проекти за последните 5 години3.4.3 Обмен на преподаватели, студенти и докторанти с други ВУ и организации в чужбина


 • Брой творчески командировки и специализации в чужбина през последните 5 години на 1 преподавател

 • Относителен дял на студенти (бакалаври и магистри), обучаващи се по европейските програми за обмен на студенти

 • Относителен дял на докторанти, обучаващи се по съвместни проекти с чуждестранни университети и организацииКаталог: archive -> akreditacia 2005 -> forms
akreditacia 2005 -> Данни катедра: Радиофизика и електроника (рфе)
akreditacia 2005 -> Данни катедра: Ядрена техника и ядрена енергетика (ятяе)
akreditacia 2005 -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
akreditacia 2005 -> Данни катедра: Обща физика
akreditacia 2005 -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
akreditacia 2005 -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
forms -> Данни студент (докторант): 2) Списък на публикации (чужбина)
forms -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница