Логика“, „математика“ и „четене“ в специализиран софтуер за деца и ученици с дислексия, дискалкулия и хадвстраница1/9
Дата10.06.2024
Размер461 Kb.
#121404
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
6


ЛОГИКА“, „МАТЕМАТИКА“ И „ЧЕТЕНЕ“ В СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ, ДИСКАЛКУЛИЯ И ХАДВ


д-р Катерина Щерева1, Весела Зашева2
1Факултет по начална и предучилищна педагогика /ФНПП/, Катедра Специална педагогика и логопедия, СУ „Св. Кл. Охридски“, email: katerinashtereva@abv.bg
2Държавен логопедичен център, email: veselaz@abv.bg

"LOGIC", "MATHEMATICS" AND "READ" IN SPECIALIZED SOFTWARE FOR CHILDREN AND STUDENTS WITH DYSLEXIA, DYSCALCULIA AND ADHD


K. Shtereva1 , PhD; Vesela Zasheva2


1Faculty of Preschool and Primary Education /FPPE/, Department of Special Education and Speech/Language Therapy, ‘St. Kliment Ohridski’ University of Sofia, email: katerinashtereva@abv.bg
2 State Speech and Language Therapy Center, email: veselaz@abv.bg

Софтуерът в сайта www.elasnas.bg по проект „Заедно на училище“ е идейно и тематично разработен от Катерина Щерева и Весела Зашева. Създаден е за деца и ученици с дислексия, дискалкулия и ХАДВ. Може да бъде използван и при случаи с аутизъм, интелектуална недостатъчност, слухови нарушения. Има три модула - „Логика“, „Математика“ и „Четене“.
Модулите „Логика“ и „Математика“ включват над 30 игри, подпомагащи корекционния процес в зоните на очакваните дефицити при диагнози дислексия, дискалкулия и ХАДВ: пространствена и времева организация и ориентация; последователност и поредност; количествени представи и сметни операции; памет; внимание; скорост на обработка на информацията; ролята на езика, използван в математиката. Модул „Четене“ има 7 нива и въздейства върху: развитието на разбирането на прочетеното; плавността на четенето, разширяването на речника; оперативната памет; мисловните процеси; скоростта на четене; симптомите на визуален стрес - избор за промени в шрифтовия размер и фоновия цвят.
Преимуществата за специалистите и родителите на този софтуер са: дава възможност за съставяне на индивидуален план за работа с всяко дете; може да проследява прогресът в терапевтичния процес чрез данните от статистиката; родителят може да ползва програмата директно, като пести време и усилия за подбор на материали за работа вкъщи; наградите в игрите от различните модули дават възможност за поддържане на мотивацията на децата; нивата на вход и на справяне в модул „Четене“ се определят автоматично на базата на създадени средни стойности и заложена статистика.
В статията е представена информация във връзка с използването на софтуера на базата на данни от Google Analytics в периода на стартирането му.


Ключови думи: специализиран софтуер; дислексия; дискалкулия; ХАДВ
The specialized software on the site www.elasnas.bg under the project "Together at School" is conceptually and thematically developed by Katerina Shtereva and Vesela Zasheva. The software is specially designed to enhance the knowledge and support of children and students with Dyslexia, Dyscalculia and ADHD, and can be used for children with Autism, different degrees of intellectual disability, and children with residual hearing and practical deafness. The software includes three modules - "Logic", "Mathematics" and "Reading".
Through the "Logic" and "Mathematics" modules ( up to 30 games), the software impacts on short-term operational memory, long-term memory, attention, the speed of processing the information, and the role of the language used in mathematics. Module "Reading" (7 levels) affects: the development of the understanding of the reading; the fluidity of reading, the extension of the vocabulary; operative memory; thinking; the reading speed; visual stress symptoms - choice for changes in font size and background color.
The advantages for the specialists and parents using this software include useful features such as devising an individual work plan for each child, tracking the progress of the child through statistics, parent-friendly usage of the program, which saves a lot of time and effort to select materials for work at home, game awards from the various modules which motivate the child, and automatic determination of the child's reading level based on statistics.
The article presents Google Analytics information on using the software in the startup period.


Keywords: Specialized Software; Dyslexia; Dyscalculia; ADHD

    1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница