Мария Антонова СпасоваДата26.09.2017
Размер200.16 Kb.Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Мария Антонова Спасова

Адрес
ул. „Тодосий Търновски:” № 25, вх. Г,

гр. Велико Търново 5003, България

Телефон
дом. тел.: (062) 63 34 16; служ. тел.: (062) 618 292; 618 357;

GSM: 0886561519

ФаксE-mail
spasovam@mail.ru
Националност
българскаДата на раждане
[ ден, месец, година ] 17.11.1947
Трудов стаж• Дати (от-до)
[ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ]

От 20.02.1973 г. и в момента – преподавател по старобългарски език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

От 2004 г - Ръководител на Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” от 2004 до 2009 г.;

От 1999 до 2002 г. – Ръководител на Катедрата за класически и източни езици при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;

От 2000 до 2004 г. – лектор по български език, литература и култура в Катедрата за славянски езици при Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”;

От 1998 г. - доцент по старобългарски език

1989 г. – гост-лектор по български език в Катедрата по славянска филология при Филологическия факултет на Лвовския държавен университет „Иван Франко”, гр. Лвов, Украйна;

От 1988 до 1998 г. – главен асистент по старобългарски език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;

От 1979 до 1988г. – старши асистент по старобългарски език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;

От 1976 до 1977 г. – лектор по български език, литература и култура в Катедрата по славянска филология при Филологическия факултет на Лвовския държавен университет „Иван Франко”, гр. Лвов, Украйна;

От 1973 до 1978 г. - асистент по старобългарски език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методиий”;

От 1966-1967 г. - лаборант-химик в ТИХ „Асен Златаров”, гр. Свищов
• Име и адрес на работодателя
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател по старобългарски език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;

• Заемана длъжност
Доцент по старобългарски език и ръководител на Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика от 2004 до 2009 г.;


• Основни дейности и отговорности
Основна дейност – преподавателска и научно-изследователска в областта на българистиката (палеославистиката); ръководна дейност – ръководител на Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика от 2005 до 2009 г.;

Образование и обучение
• Дати (от-до)
[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с последния.]

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
1992 г. – летен семинар за изучаване на гръцки език в гр. Солун, Гърция;

1983 г. – двумесечна специализация по славистика с научен ръководител проф. Р. М. Цейтлин в Института по славянознание и балканистика към Руската академия на науките – гр. Москва;

01.11.1986 – 01.09.1987 г. – полуинтензивен курс за изучаване на английски език в ИЧС „Г. А. Насър” – Център за изучаване на чужди езици;

1980 г. – летен семинар за изучаване на чешки език в гр. Прага, Чехия;• Основни предмети/застъпени професионални умения
От 1968 до 1972 г. – студентка във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – основна специалност Българска филология; втора специалност – История;

• Наименование на придобитата квалификацияБакалавър – специалист по Българска филология и преподавател в средните училища;


• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

Научна квалификация в областта на лексикологията (семантика и словообразуване), морфосинтаксиса, палеографията, кодикологията, лингвистичната текстология, описание на славянски ръкописи и научно разчитане и подготовка на славянски текстове за печат; преподаване на български език на чужденци; преподаване на изворознание и културологични аспекти на палеославистиката на студенти от специалността История и Археология; работа с компютър и печатане на старобългарски и гръцки текстове.


Майчин език
Български;Други езици

[Руски]

• Четене
[Определете нива: отлично, добро, основно]

• Писане
[Определете нива: отлично, добро, основно]

• Разговор
[Определете нива: отлично, добро, основно]

[Френски] – добро, основно, основно;

[Английски] – основно, основно, основно;

[Чешки] – основно, основно, основно;

[Сръбски] – основно, основно, основно;

[Гръцки] – основно, основно, основно


Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Компютърна грамотност, набор на текст (в това число старобългарски и гръцки), техническо редактиране на текст.


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Опит в разчитане на славянски ръкописи, редактиране и коригиране на текстове; преводи от старобългарски на съвременен български език.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Допълнителна специалност: „Среден химик-технолог по целулоза и изкуствени влакна”; стаж като лаборант-химик в лаборатория по Обща и Органична химия.


Свидетелство за управление на МПС
не
Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]

1. Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3, С., 2003, с. 720-723. Попова Т. Спасова, Мария Антонова. (включва и научната библиография на Спасова до 1999 г.).
2. Scripta & e-Scripta. The Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies. Volume 6. Sofia, 2008, pp. 389-394. Miltenova, A. (на английски език) Personalia. Maria Spasova at 60. (включва избрана научна библиография на Спасова до 2007 г.).


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
МОНОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Сложните думи в съчиненията на Григорий Цамблак. Велико Търново, 1999. 167 стр. ISBN 954 524 212 4

2. (съавторство) Калоянов А., М. Спасова, Т. Моллов. Сказание за железния кръсти епохата на цар Симеон. Велико Търново, 2007. 223 стр. Частта на М. Спасова в изследването е 88 стр. ISBN-10: 954-775-686-9; ISBN-13: 978-954-775-686-1

3. (съавторство) Петков Г., М. Спасова. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. І, месец септември. Пловдив, 2008. 448 стр. ISBN 978-954-423-460-7.4. (съавторство) Петков Г., М. Спасова. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. ІI, месец октомври. Плпвдив, 2009. 498 стр. ISBN 978-954-423-527-7

5. (съавторство) Петков Г., М. Спасова. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. ІII, месец ноември. Пловдив, 2009. 482 стр. ISBN 978-954-423-557-4

6. (съавторство) Петков Г., М. Спасова. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. IV, месец декември. Пловдив, 20010. 592 стр. ISBN 978-954-423-603-8.

7. (съавторство) Петков Г., М. Спасова. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. V, месец януари. Пловдив, 20010. 452 стр. ISBN 978-954-423-638-0.
СТУДИИ И СТАТИИ

1. Свищовски сборник от XVI в. – В: Студентски изследвания. 1. Велико Търново, 1972, 7-28.

2. Похвальне слово Григория Цамблака на соборi в Констанцi i традицiï Тирновськоï лiтературноï школи (Проблеми стилю i мови). – В: Проблеми слов’янознавства. 17. Львiв, 1978, 70-89. ISBN 70202-056 453-78

3. Об одном имтересном моменте в неисследованном списке сочинения Черноризца Храбра О писменьхъ. - Palaeobulgarica, 2, 1978, 3, 80-87.

4. Синонимична образност в „Жертвени клади” на Асен Разцветников. – ЕЛ, 1980, 1, 63-69.

5. Аналогични моменти в развоя на бъдеще време в български и английски език (в съавторство с Хр. Грънчаров). – БЕ, 31, 1981, 452-457.

6. Български преписи в Лвовските ръкописни фондове. – В: Историко-филологически изследвания. Велико Търново, 1983, 183-192.

7. Към въпроса за местоположението на Теодосиевия манастир. – В: Търновска книжовна школа. Т. 4, София, 1985, 334-340. ISBN 28: 953 517 261-1

8. Scriptio continua и ролята на един предлог. – В: Palaeobulgarica, 13, 1989, 3, 55-70.

9. Към лексикалната характеристика на старобългарския и среднобългарския превод на хомилията за Петдесетница от Григорий Богослов. – В: Съвременни проблеми на българската езикова история. Велико Търново, 1992, 77-95. ISBN 954-524-021-0

10. Османската експанзия на Балканите, отразена в книжовните паметници от XIV – XV в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в историческите и литературните паметници от XIVXVIII в. Велико Търново, 1992, 467-472.

11. Към въпроса за славянския превод на Лэтописьць въ кратцэ на патриарх Никифор. – В: Die slawischen Sprachen, 33, 1993, 81-91.

12. Към въпроса за възникването на членната форма в българския език. – В: Лингвистични студии. Велико Търново, 1994, 89-99. ISBN 954-524-072-5

13. Към въпроса за значението на храбръ, чрьта и прэложение кънигъ в препис от преславския превод на словата на Григорий Богослов. – В: Проглас, 3, 1994, 2, 13-23.

14. Лексикални промени в книжовния български език през периода Х-ХІV в. (Въз основа на съпоставката между старобългарския и среднобългарския превод на Oratio I от Григорий Назиански). – В: Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 237-254. ISBN 954 524 076-8

15. Старобългарският и среднобългарският превод на словата на Григорий Богослов. Археографски бележки. – В: Търновска книжовна школа. Т. 5, Велико Търново, 1994, 305-319. ISBN 954 524 090-3

16. Славянският превод на 16-те слова на Григорий Богослов (Текстологични и лексикални проблеми). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Кандидат на филологическите науки”. Велико Търново, 1994, 29 стр.

17. Откъсите от слова на Григорий Богослов от Симеоновия сборник (по преписа от 1073 г.). Текстологични и лексикални проблеми. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Велико Търново, 1995, 43-78. ISBN 954-524-121-7

18. Слово за Григорий Нисийски от Григорий Богослов (Текстологически и лексикални проблеми). – В: Проглас, 4, 1995, 2, 3-19.

19. Моят Ботев (Лингво-стилистичен анализ на стихотворението „Хаджи Димитър”) – В: Майстори на българското художествено слово. 9 клас. Велико Търново, 1995, 259-266. ISBN 954-426-121-4

20. Към въпроса за първоначалния текст и авторството на Похвално слово за Кирил и Методий. – В: Palaeobulgarica, 20, 1996, 3, 55-75.

21. Химнографските части в Слово на Успение Богородично от Григорий Цамблак. – В: Българистични проучвания. Велико Търново, 1996, 73-91. ISBN 954 8258 70 6

22. Влияние на говоримия български език от ХІV в. върху лексиката на Цамблаковите проповеди. – В: Българистични проучвания. 2. В. Търново, 1997, 161-180. ISBN 954 8258 86 2

23. Още веднъж за Цамблаковото въсэ древнэа ¹празнивь от „Похвално слово за Евтимий”. – В: Проглас, 6, 1997, 3-4, 36-50.

24. За значениета на житьница от Крепчанския недатиран надпис – В: Епохи, 1-2, 1997, 120-129.

25. Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Иван Рилски?. – В: Palaeobulgarica, 22, 1998, 4, 50-74.

26. Към въпроса за годината, през която е роден Григорий Цамблак. – В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, 69-86. ISBN 954 736 005 1

27. Към въпроса за преводаческата практика на българските книжовници през ХІV в. (Върху материал от превода на Слово за Тoмина неделя от Григорий Богослов). – В: Патриарх Евтимий Търновски и неговото време. Велико Търново, 1998, 105-114.

28. Още веднъж за похвалата на цар Симеон. – В: Българистични проучвания. 3. Велико Търново, 1998, 29-50. ISBN 954-524-192-6

29. Производни съществителни за означаване на лица в старобългарския превод на Oratio XXXVIII (Слово за Рождество Христово) от Григорий Богослов.- В: Търновска книжовна школа. Т. 6. Велико Търново, 1999, 231-253. ISBN 954-524-214-0

30. Три фразеологични калки от гръцки и развитието им в българския език. – В: Изследвания по български език. Сборник с материали от националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин. Велико Търново, 1999, 358-366. ISBN 954-524-201-9

31. За значението на вύтии в историята на българския език. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, 2001, 79-85. ISBN 954-524-284-1

32. Производните съществителни за лица в проповедите на Григорий Цамблак. – В: Материали от научната конференция на тема “Професор Беньо Цонев и българският език”. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Книга 2. Езикознание. Том 33, 1997. Велико Търново, 2002, 45-58. ISBN 0204 6369

33. Дефинитивните позиции на литературната наука – азбука на знанието или ограничение за ново познание. – В: Българистични проучвания. Т. 8. Велико Търново, 2002, 30-64. ISBN 954-775-130-1

34. Евангелските цитати в среднобългарското Учително евангелие и проблемът за редакциите на славянския превод на Евангелието. – В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. дфн Румяна Павлова. София, 2003, 367-379. ISBN 954-07-1798-1

35. Кога се е състояла Клокотнишката битка – В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, 435-444. ISBN 954-9942-55-4

36. Лексикални особености на славянския евангелски превод в Учителното евангелие от 1343 г. – В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов по случай 70-годишнината му. - Велико Търново, 2004, 109-127. ISBN 954 524 410 0

37. Руски препис от ранния превод на поучението за блудния син и проблемът за състава на Учителното евангелие на Константин Преславски – МГУ, Филологический факультет. Славянский вестник. Выпуск 2. К 70-летию от В.П. Гудкова. Москва, 2004, 339-359. ISBN 5-317-01024-4

38. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. – В: Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26-28 юни 2003. София, 2004, 71-127. ISBN 954-616-132-2

39. Оксфордското евангелие от 1429 г. и въпросът за кодификацията на славянския евангелски превод при Патриарх Евтимий Търновски. - В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи. IV. Текстове в архитектура и образи. София, 2005, 240-245. ISBN 954-07-2147-4

40. Редки и диалектни думи в Среднобългарското учително евангелие от 1343 г. – В: Сборник Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. ВеликоТърново, 2005, 173-184. ISBN 954-524-485-2

41. Исторически и квазиисторически подход при тълкуването на сведенията за преводаческата дейност на славянските първоучители по време на моравско-панонската им мисия. – В: ...нύсть ¹ченикъ надъ ¹чителемь своимъ Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София, 2005, 106-144. ISBN 954-07-2222-5

42. На коя дата и през кой месец се е провел Преславският събор от 893 година. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8. Изследвания в чест на доц. д-р Мария Тихова. Шумен, 2005, 84-101. ISBN 954-577-321-9

43. Поучения за неделите на Великия пост (Зогр. № 134) и проблемът за формирането на Хомилиар II в славянската книжовна практика. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново, 2006, 397-408. ISBN 10: 954-775-500-5; ISBN 13: 978-954-775-500-0

44. За старобългарския превод на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий. – (съавторство: Мария Спасова, Пламен Павлов). в. Литературен форум, 1998, бр. 38, с. 1, 10; online: www.litera.bg/publish 13/ 06.09.2006/, № 9 (82).

45. Изповедна молитва в Учителното евангелие от 1343 г. – В: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново, 2006, 149-161. ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5

46. Проф. Харалампиев – на шейсет години. – Проглас, кн. 2 (XV), с. 196-201.

47. Преписване, поправяне, редактиране и сверка на славянския превод на три Златоустови великопостни слова (съавторство Уйлям Федер, Мария Спасова). – В: Преславска книжовна школа. Т. 9, Шумен, 2007, 53-107. ISBN 10: 954-577-401-0; ISBN 13: 978-954-577-401-0

48. Приписката за стареца Йоан и проблемът за Атонската редакция на старобългарските книги. – В: Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Велико Търново, 2007, 211-229. ISBN 954-524-339-2

49. Замена глаголицы кириллицей – дело книжника или государственный акт культурного правителя? – В: Кириллица и глобализирующийся мир. София, 2007, 9-22. ISBN 978-954-91742-2-9

50. Кое Учително евангелие е преведено от Константин Преславски (За формалната логика и за логиката на фактите). – В: Кирило-Методиевски студии. Книга 17. Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX-X век. София, 2007, 638-663. ISBN 0205-2253

51. Текстологичната история на славянския превод на “Надгробно слово за Василий Велики” от Григорий Богослов (В търсене на типология при лексикалната характеристика на основен превод, редактиран превод, втори превод). – В: Преславска книжовна школа. Т. 10, Шумен, 2008, 125-164. ISBN 978-954-577-492-8

52. “Къде са отишли...” или “Откъде са дошли парорийските ръкописи?” – В: Киприанови четения. Велико Търново, 2008, 399-406. ISBN 978-954-524-641-8.

53. Няколко редки и диалектни думи в славянския превод на Стишния пролог (върху материал от проложните текстове за месец септември). – В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново, 2009, 298-308. ISBN 978-954-524-693-7.54. Клонки от “родословното дърво” на някои старобългарски съчинения. – Старобългарска литература. Кн. 39-40. 2009, 132-142.

55. Приписка с името на книжовника Дионисий в български ръкопис от 1355/1365 г. – В: “България, земя на блажени…” In memoriam Professoris Iordani Andreevi. Международна конференция в памет на проф. дин Йорадан Андреев. Велико Търново, 2009, 423-433. ISBN 978-954-8387-55-2.56. Архаичен превод на кратък вариант на поучението за Неделята на блудния син. – В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново, 2010, 153-167. ISBN 978-954-524-724-8.

57. Езикови особености на превода в откъс от българско ръкописно евангелие от XIII век. – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Велко Търново, 2010, 73-92. ISBN 978-954-400-266-4.58. Славянският превод на Слово за Връбница (Цветница) от Йоан Златоуст и проблемът за късните славянски преписи като достоверно свидетелство за архетипа на превода. – В: Пэние мало Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София, 2010, 400-417. ISBN 978-954-91538-8-0.

59. Maria Spasova (Veliko Tărnovo), William R. Veder (Deerfield, IL). Copying, Copy Editing, Editing and Recollating Three Chrysostomian Lenten Homilies in Slavonic Polata knigopisnaia. Vol. 38 (2010), 97-145.

60. триглýнъ – SENSUS IGNOTUS? – Език и литература, LXIII (2010), 1-2, 184-189.

61. Преславски етап от формирането на старобългарския хомилиар. (Беседата за Неделя сиропустна) – В: Преславска книжовна школа. Т. 11, Шумен, 2010, 108-123. ISBN 978-954-400-440-8.

62. “Поучение за четвъртата неделя на Великия пост” от Йоан Златоуст (Езикът на превода като показател за времето на превеждане). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. Велико Търново, 2010, 654-664. ISBN 978-954-524-762-0

63. Търновската редакция на Стишния пролог и езиковите среднобългарски иновации на граматично и лексикално равнище. – В: Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернщейна. Тезисы докладовмеждународной научной конференции, посвященной 100-летиюсо дня рождения выдающегосяотечественного слависта д.ф.н. проф. С.Б. Бернщейна 15-17 марта 2011 г. Москва, 2011, 308-309. ISBN 5-7576-0225-2.

64. Слово и образ (Реалии между словесното описания на някои светци в житията им от Стишния пролог и техните образи върху иконите). – В: Паисий Христов – една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов. Велико Търново, 2011, 343-353. ISBN 978-954-400-472-9.

65. Исторически свидетелства в текстове от XIV-XVI век за избитите след 1393 г. сто и десет търновски първенци. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VI. Научна конференция 29-31 октомври 2009. Велико Търново, 2011, 300-308. ISBN 978-954-400-524-776-7.

УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА (СЪАВТОРСТВО)


1. Да говорим български език [Байчев, Б., М. Дамянова (=Спасова), К. Цанков]. Велико Търново, 1980, 300 стр. (офсет).

2. Български език за чуждестранни слависти и българисти [Байчев, Б., М. Дамянова (=Спасова), К. Цанков]. София, 1985, 254 стр.

3. История на българския език. Текстове, анализи и речник [ Давидов, А., П. Ковачева, М. Дамянова, Ив. Харалампиев]. Велико Търново, 1982, 216 стр.

4. Христоматия по история на българския език [Давидов, А., Ив. Харалампиев, М. Дамянова (=Спасова)]. София, 1983, 317 стр.

5. Български език за чуждестранни българисти [Цанков, К., Б. Байчев, М. Спасова]. Велико Търново, 1999, 224 стр.

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРИ


1. А. Давидов. Речник-индекс на Презвитер Козма. София, 1976. [Дам’янова М. А. (=Спасова), Г. П. Тиртова]. – В: Проблеми слов’янознавства. 17. Львiв, 1978, 136-138.

2. Традициите на българистиката в Лвовския университет. – В: Октомври и съвременността. В. Търново, 1978, 469-473.

3. Научна сесия за българо-украинските връзки през вековете [М. Дамянова (= Спасова), К. Пенчиков]. – Исторически преглед, XXXIX, 1983, 1, 166-169.

4. Капитален лексикографски труд. Старославянский словарь (по рукописям X – XI веков) – Проглас, 1996, 1, 99-102.ПРЕВОДИ ОТ СТАРОБЪЛГАРСКИ НА СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ


1. Пространно житие на Ромил Видински от Григорий Доброписец [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 89-108.

2. Пространно житие на Иларион Мъгленски от Патриарх Евтимий [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 308-376.

3. Мъчение на Юлиания [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 415-423.

4. Пространно житие на Яков Черноризец [М. Спасова, Кл. Иванова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 429-439.

5. Пространно житие на Теодосий Търновски от патриарх Калист [Кл. Иванова, М. Спасова] – В: Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, 443-467.

6. Козма Индикоплевс. Из „Християнска топография”. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, с. 59-67; с. 118-136; 202-207.

7. Слово за светите имена в Ерусалим. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, 155-158.

8. Арсений Солунски. Описание на светите места в Палестина. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, 159-161.

9. Слово за божествените тайни от Григорий Цамблак. – Духовна култура, 1994, 8, 1-12.

10. Похвално слово за отците от Констанцкия събор от Григорий Цамблак. – Епохи, 1995, 1, 79-82.

11. Слово за пресветлото Рождество на Иисуса Христа от Григорий Богослов. – Тържество на словото. Златният век на българската книжнина. София, 1995, 119-128.

12. Григорий Цамблак. Похвално слово за светите и върховни апостоли Петър и Павел от Григорий, монах и презвитер. – сп. Слово и образ, 1/2009, 81-89.

13. Григорий Цамблак. Похвално слово за преподобните отци. – сп. Език и литература. Брой 1-2/2009, 9-12.

14. Григорий Цамблак. Похвално слово за отците в Констанцкия събор. – В: Григорий Цамблак. Избрани съчинения. Съставителство Донка Петканова. Велико Търново, 2010, 136-140.

15. Св. Григорий Богослов. Слово на Пасха. – сп. Слово и образ, 2/2010, 3-4.стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: userinfo -> 129 -> doc
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Научни публикации монографични изследвания
doc -> Мария Антонова Спасова
129 -> Русин Асенов Коцев
129 -> Списък на трудовете на Русин Асенов Коцев Степенуване на съществителни имена


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница