Масивна двуетажна сграда „ дом на рибовъда “Дата28.10.2018
Размер34 Kb.
#103094
ОБЯВА

„Северозападно държавно предприятие”ДП, гр.Враца, на основание заповед № РД 13-30/18.01.2017 г. на директора на предприятието, обявява търг с тайно наддаване отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – публична държавна собственост.

Предмет на търга: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА - „ ДОМ НА РИБОВЪДА “ със застроена площ от 112 кв.м., построена през 1991г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 14773.534.4, с площ от 3907 кв. м., в землището на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана по КККР, одобрени със заповед № РД – 18-25/21.05.2010 г. на изпълнителен директор на АГКК, в местност „Помеждинска бара“, актуван с Акт за публична държавна собственост № 584/08.07.2002 г. от Областен управител на Област Монтана.

Начална месечна наемна цена за обекта, под която участниците в търга не могат да оферират, в размер на 190.00 /сто и деветдесет/ лева без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната цена за обекта – в размер на 19.00 /деветнадесет/ лева, върху който не се начислява ДДС, вносим по банкова сметка на ”Северозападно държавно предприятие” ДП: IBAN – BG 02 FINV 9150 1016 410516, BIC код – FINVBGSF, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - клон Враца, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга. Цена за закупуване на тръжната документация в размер на 60,00 лв. без ДДС – невъзстановими, вносими по банкова сметка на СЗДП ДП. Тръжни документи се получават от деловодството на предприятието, на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3.

Оглед на обекта може да се извършва в присъствие на представител на ТП ДГС „Говежда”, всеки работен ден от 8,30 часа до 16.00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.Търгът ще се проведе на 07.03.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на СЗДП ДП в гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2, ет.2. Повторен търг ще се проведе на 22.03.2017 г. от 10,00 часа на същото място. Закупуване на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в търга всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа на 06.03.2017 г. вкл., а при повторен търг – 8,30 до 16,00 часа на 21.03.2017 г. вкл., в деловодството на СЗДП ДП или се приемат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Информация на тел. 092/ 62-00-32.Лица за контакти: Светлана Монова и Петрана Петрова –юристи в СЗДП ДП.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница