Местни избори 2015Дата31.03.2018
Размер105.28 Kb.
Проект!
ЗА ПОЛИТИКАТА НА БСП В МЕСТНАТА ВЛАСТ

"местни избори - 2015"

Социалистическата партията още със създаването си преди почти 125 години извести своя градско-общинска програма. В нея тя прокламира безплатно образование, грижи за децата и възрастните хора, почтено стопанисване на общинските имоти, борба с бедността, създаване на работни места, необходимост от производствено-потребителни кооперации. Нашите предшественици водеха тази политика в десетки комуни, особено през първите десетилетия на двайсети век.

Гражданите имат високи очаквания към местната власт. Те разчитат тя да откликне бързо на техните проблеми, защото в много случаи кметът се оказва единствен представител на държавността.С избора на кметове и общински съветници гражданите избират и личности, и политика. Представители на БСП в местната власт се утвърдиха като авторитетни личности. В редица общини те създадоха успешни практики на лява политика.

През последните години се натрупаха редица проблеми, които ограничават възможностите на местната власт да изпълнява пълноценно своите отговорности. Процесът на финансова децентрализация боксува. Намалява делът на общинските бюджети в консолидираната фискална програма. Българските общини осигуряват около 80% от всички дейности в услуга на гражданите с едва 15% от публичните финанси, докато другите европейски общини разполагат средно с 35% от тези финанси. Това кара редица общини да разпродават общинско имущество и така да допълват средствата за инвестиционната си програма. Утвърди се порочната практика държавни задължения да се прехвърлят на общините без финансов ресурс.

В същото време главно в общини, контролирани от представители на десни партии или от корпоративни групи, дълго време не се решават важни проблеми като изграждане на сметища, преработване на отпадъци и развитие на социални дейности. Държавата прехвърля имоти на общини, без те да поемат ангажименти за тяхното използване в интерес на местните общности.

Повсеместната корупция засяга и общините. Често тя е "надпартийна" и междупартийна. Освен от пряко овластени тя се практикува и от служители с "бели якички". Затова още преди изборите всеки трябва да си зададе въпроса какви хора ще упълномощи да го представляват и да управляват.

Регионалните различия - между столицата и останалите райони, между по-развитите големи общини и останалите - се задълбочават. Нова тенденция е разслоението север - юг. Затова БСП се стреми към намаляване на междурегионалните неравенства и тези между общините. Държавната и местната политика трябва да спре демографския срив, особено в най-бързо обезлюдяващите се райони.

Основна цел на БСП е да води политика, която в най-голяма степен отговаря на потребностите на мнозинството от хората и на местното развитие.

Сред най-важните задачи са повишаване на заетостта и доходите на хората, ограничаване на бедността, осигуряване на достъп до качествено образование, здравеопазване и социални грижи, повишаване на сигурността, подобряване на жизнената среда и защита на населението от бедствия.

БСП ще работи за развитие на местното самоуправление, за реално гражданско участие в местната власт. Това означава увеличаване на тежестта на общините в решаване на най-важните за хората проблеми, но и повишаване на отговорността на местната власт пред гражданите.

Стандарти за лява политика в местната власт.

Стандартите за лява политика са нашите ангажименти пред гражданите, това, което отличава нашите кандидати за кметове и общински съветници. Ние работим за:Общините трябва да съдействат за устойчива заетост и за повече доходи за гражданите:

 • Да използват общински предприятия и фирми, особено в комуналните дейности;

 • Да запазят и увеличават дела на своята собственост;

 • Да подобряват инфраструктурата към населените места и в индустриалните зони;

 • Да инвестират в дейности, които обединяват усилията на дребни производители в кооперации, особено в селското стопанство;

 • Да стимулират млади фермери, както и младежи, които излизат от социални институции да работят в земеделието;

 • Да създават общински социални предприятия, да сътрудничат с кооперации и юридически лица с нестопанска цел за осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение;

 • Да съкратят сроковете за обслужване на гражданите и бизнеса;

 • Да създадат благоприятна данъчна среда, да определят такива наеми на общински имоти, които да стимулират малкия и средния бизнес.

Кметовете на левицата ще работят за ранно професионално ориентиране и професионална подготовка на учащите се в съответствие с потребностите на местната икономика.

 • Подобряване на жизнената среда и публичните услуги

 • Общините да използват средства от Европейските програми за изпълнение на своите планове за развитие. Основни критерии за добро използване на европейските средства за нас са степента на задоволяване на потребности на местната общност и цената на бъдещите услуги;

 • Приоритет в капиталовите програми на общините ще бъде подобряване на инфраструктурата на образователните, културни, спортни и социални институции;

 • Да се осигури водоснабдяване във всяко населено място и канализация в местата с над 2 000 еквивалентни жители;

 • Да се организира събиране на битовите отпадъци от всяко населено място поне веднъж седмично;

 • Природните дадености на общините, включително в поречията на реките, да се използват за създаване на зони за отдих;

 • Да се осигури двупосочен транспорт от всяко населено място до общинския център поне няколко пъти седмично;

 • Да се преустанови тенденцията отдаването на услуги на концесия да води до източване на общинските бюджети. Общините да упражняват ефективен контрол върху поетите от частни дружества ангажименти.

Настояваме пред държавните органи да се запазят пощенските клонове в общинските центрове и пощенските станции в малките населени места с възможност там да се извършват плащания и други услуги.

 • Социално ангажирани общини

Общинските власти да предприемат енергични действия за борба с бедността на местно ниво - с проблемите на обезсърчените, трайно безработните, хората без жилища. Да увеличават вида и обхвата на социалните услуги като разработят карта на потребностите от тях.

 • Във всяка община да се създаде и поддържа социален патронаж, особено за възрастните хора, включително за ветераните от войните, и за хора с увреждания. Специално внимание отделяме на развитието на нови услуги за възрастни, предимно по домовете и за хора с ментални проблеми;

 • Да се подпомагат клубовете на пенсионерите и да се създават дневни центрове за възрастни, където те да преминават рехабилитация и да получават храна;

 • Да се разшири обхвата на услугите „Личен асистент” и „Обществена трапезария” в малките населени места;

 • Специално внимание обръщаме на намаляване на бедността сред децата, развитие на приемната грижа за изоставените деца. Оказваме помощ на децата без родителски грижи и на тези с увреждания, за да имат равен шанс за развитие.

 • Подкрепа от местната власт за осигуряване на медицински специалисти в по-големите училища;

 • Финансово подпомагане при раждане на дете и стимулиране на отговорното родителство с еднократна материална помощ;

 • Развитие на програми за жилищно осигуряване на социално слаби граждани, включително със средства от оперативните програми. Разработване на система за отдаване на общински терени за ново строителство срещу ангажимент от инвеститора да предостави на общината определен брой готови жилища. Създаване на центрове за временно настаняване на бездомни.;

 • Да се организира граждански контрол при провеждане на процедури при избор на изпълнител и при строителните дейности в процеса на саниране на жилищните сгради с публични средства.

 • Достъпно здравеопазване за всеки

 • Общините да създадат условия за разкриване на медицински центрове за 24-часово покритие с медицинска помощ;

 • Подкрепа за медицинските практики в селата чрез предоставяне на помещения с преференции за наемите на селските практики; подкрепа за транспортно осигуряване на лекарите и другите медицински специалисти;

 • Всяка община – с осигурено аптечно обслужване на населението. Всеки областен град – с денонощна аптека;

 • Да се създадат общински солидарни фондове за подпомагане на граждани, които се нуждаят от скъпоструващо лечение, със средства от общинския бюджет и дарения.

За областните болници:

 • Настояваме за реално участие на представител на общините в управлението на областните болници;

 • Прилагане на програми за кадрово укрепване, като се предоставят общински жилища за необходимите медицински специалисти, като се отпускат стипендии на студенти и специализанти и други.

За общинските болници:

 • Да се разкрият хосписи, легла за долекуване и продължително лечение, при осигуряване на финансиране от държавата;

 • Създаване на кабинети за консултации на млади семейства с репродуктивни проблеми.

 • Образование за всяко дете и юноша

Ние сме за по-добро качество на образованието в общинските училища и за подобряване на материалната база в тях.

 • Искаме да запазим поне едно училище във всяка община с осигурен транспорт до него. Ние сме против закриването на училища в малките населени места, ако в тях има минимално необходимия брой деца;

 • Да се създадат библиотечни фондове от учебници и учебни помагала за ученици над 8-ми клас, чиито семейства са социално затруднени;

 • Съдействие на общините за покритие с Интернет във всяко училище;

 • Подкрепа на талантливи ученици чрез отпускане на стипендии и годишни награди.

 • Опазване и развитие на културата

 • Опазване на националните и местни културни традиции, възпитание в патриотизъм и родолюбие ;

 • В културните календари на общините да се включат нови характерни и автентични събития; жителите от малките населени места да се насърчат да участват в местните културни събития;

 • Да се използва ясна и прозрачна методика за финансиране на творческите проекти и организации. Да се отпуснат допълнителни субсидии за културните институции;

 • Подпомагане на училищата и читалищата за кандидатстване по европейски проекти.

 • Равни възможности за младите хора

 • Да се осигури възможност на всяко дете да посещава детска градина на територията на общината. Общината да покрива поне 50% от таксата, а за семействата с малки доходи и имущество и повече.

 • Съфинансиране от общините на ученическото хранене;

 • Отпускане на стипендии, заплащане на университетски такси в държавните висши училища с цел да се подпомогне обучението по определени специалности на студенти, които желаят да се върнат в общината и да работят;

 • Да се организират платени стажове за младежи в общинската администрация;

 • Да се осигури качествена материална база и специалисти за практикуване от децата и юношите на няколко спорта, характерни за региона. Да се окаже подкрепа на дейността на спортните клубове. Децата и младежите да ползват безплатно или срещу намалено заплащане общински спортни обекти;

 • Бюджетно или проектно подпомагане на ученически и младежки клубове по интереси /образователни, спортни, фолклорни и други/.

 • Сигурност за хората и за имуществото

 • Да се установи системно взаимодействие между кметовете и РПУ;

 • Да се създадат зони за видеонаблюдение в рискови зони и в районите на училищата;

 • Съдействие от страна на общините за опазване на полските имоти;

 • Да се повиши готовността на населението за действия при кризи. Да се поддържат системите за ранно оповестяване при бедствия.

 • Да се предприемат действия за намаляване на риска от наводнения; поддържане на речните корита и отводнителните канали, на диги, язовири и защитни съоръжения с осигурени средства от държавата и общините.

 • Финансово стабилни общини

Настояваме за увеличаване на финансовите средства, с които разполагат общините. Това предполага преминаване към прогресивно облагане на високите доходи на физическите лица и на стопанската дейност, въвеждане на данък наследство върху най-големите имущества. Това би осигурило повече приходи на общините, включително чрез отстъпване на определен дял от националните приходи.

Необходимо е общините да имат по-голяма роля за развитие на стопанска дейност. Ние сме за ниски нива на патентния данък, защото той обикновено се плаща от микробизнеса и от самонаети лица.

Ние сме за прозрачност при формиране на общинските приходи и разходи, включително тези за издръжка на общинската администрация. Отделяме специално внимание върху ефективното и прозрачно управление на европроектите.

Финансираните като делегирани от държавата дейности, особено в областта на социалните дейности, здравеопазването и културата, трябва да се допълват от общините с местни приходи.


Поемаме ангажименти за гражданско участие в разработването и реализацията на местната политика чрез:

- Упражняване на част от правомощията след консултации с гражданските общности и съставните села в общините. Подкрепа за включване на граждани и граждански организации в неформални обществени инициативи за взаимодействие с местната власт и за граждански контрол върху общините;

- Създаване на квартални и обществени съвети за контрол върху провежданите обществени поръчки, изпълняваните инфраструктурни проекти и целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата;

- Създаване на граждански консултативни съвети към кметовете на общините, включително за младежка политика. Включване на гражданите в решенията за стратегическо развитие на общините. Осигуряване на финансов ресурс за подпомагане на граждански инициативи;

- Насърчаване на доброволчески инициативи с участие на общините и с привличане на повече млади хора към тях;

- Активно участие в местните медии за популяризиране на дейността на общинските органи и за диалог с населението.

Българската община и занапред ще продължи да бъде основна териториална единица в административно-териториалното устройство на Република България. Благодарение на нашите последователни усилия на предстоящите избори ще се избират районните кметове в най-големите градове и в селата с над 100 жители. Продължаваме да поддържаме позицията си за въвеждане на второ ниво на самоуправление, но това трябва да стане при съобразяване с обществените нагласи и при отчитане на формираните планови райони за развитие.

Тези наши ангажименти са насочени преди всичко към ограничаване на бедността, към повишаване на икономическата и гражданска активност и към подобряване на условията на живот в българските общини.

Всички партии говорят, че местната власт работи в интерес на хората и на местните общности. БСП е тази, която е готова да го прави!

 Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница