Н а р е ж д а м: Във връзка с организирането на Видински панаир – 2018 гДата15.10.2018
Размер112.5 Kb.

ОБЩИНА ВИДИН

Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;e-mail: kmet@vidin.bgЗ А П О В Е Д

№. РД-02-11- 553/04.06.2018г.


На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 26, във връзка с чл. 25, чл.27 и чл. 30 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Видин, Решение № 3, взето с Протокол №21/31.01.2018 г. на Общински съвет Видин и във връзка с предстоящото провеждане на Видински панаир 2018г. за периода от 24.08.2018г. до 01.09.2018г. включително
Н А Р Е Ж Д А М:
Във връзка с организирането на Видински панаир – 2018 г., който ще се проведе в периода от 24.08.2018г. до 01.09.2018г. включително на основание схема за разполагане на преместваеми обекти съгласно чл. 56 от ЗУТ и разрешение за поставяне издадени от Гл. архитект на Община Видин, в Община Видин да започне приемането на заявления за участие, както следва:

1. За разполагане на временни обекти за хранене /бирарии/;

2. За продажба на понички, захарни изделия, сладоледи, пуканки, памук, палачинки, дюнери, пици, сандвичи и др. хранителни продукти;

3. За участие в атракционния кът с люлки, стрелбища  и други увеселителни съоръжения;

4. За търговия на дребно/продажба на  нехранителни стоки и др./.

Заявленията се подават в информационния център за услуги на гражданите в Община Видин, пл. „Бдинци № 2 от 8,30 часа на 02.07.2018г.

Краен срок за подаване – до 17,00 часа на  03.08.2018г.

Приемането на заявленията става, след уточняване на местата по утвърдената схема по зони.

За кандидатите, подали заявление за участие в указания срок, Община Видин ще направи служебна справка за наличие или липса на задължения към Общината и при наличие на такива на кандидатите няма да бъдат издадени разрешителни за ползване.

Подаването на заявление за тротоарно право може да става и на посочения: e-mail:kmet@vidin.bg.ЦЕНА ЗА 1 КВ. М. ПОЛЗВАНА ПЛОЩ НА ДЕН Е, КАКТО СЛЕДВА:

1. ЗА ПРОДАЖБА НА ПОНИЧКИ, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, СЛАДОЛЕДИ, ПУКАНКИ, ПАМУК, ПАЛАЧИНКИ, ДЮНЕРИ, ПИЦИ, САНДВИЧИ И ДР. ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - 5,00 лв. НА КВ. М. НА ДЕН;

2. ЗА БИРАРИИ /ТЪРГОВСКА ПЛОЩ/– 7,00 лв. НА КВ.М. НА ДЕН;

2.1. ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ ПРЕД БИРАРИИ- 0,35 ЛВ./КВ.М.

3. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО - 4,00 лв. НА КВ. М. НА ДЕН;

4. ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА АТРАКЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ – 3,00 лв. НА КВ.М. НА ДЕН.
Настаняването на наемателите в района на панаира ще става само в присъстието на служител на Община Видин и за времето от 8,30 часа до 20,00 часа за всеки ден от 22.08.2018г. до 01.09.2018г.
Във връзка с горното:
О П Р Е Д Е Л Я М:
I. Общи условия за издаване на разрешителни за разполагане на временни обекти за хранене/бирарии/, атракционни съоръжения и продажба на понички, захарни изделия, сладоледи, пуканки и др . по време на Видински панаир – 2018 г., който ще се проведе от 24.08.2018 г. до 01.09.2018 г.- включително:
1. Разполагането на временните обекти за хранене и продажбата на понички, захарни изделия, сладоледи, пуканки и др. се извършва по схема, одобрена от главния архитект на Община Видин;
2. Кандидатите за участие във Видински панаир 2018 г., подават заявления за участие в информационния център на Община Видин. Към заявленията, съответния кандидат прилага други документи, на които търговецът се позовава. В случай, че съответния кандидат е дарител на Община Видин, същият прилага договорът за дарение.


 1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • Кандидатите да нямат задължения към Община Видин;

  • Кандидатите да са били коректни платци в минали участия на панаира.

  • Кандидатите да нямат констатирани нарушения по Наредба №1 на Общински съвет Видин, за обществения ред в населените места на Община Видин;

  • Ползвателите са длъжни да заплатят всички консумативи, свързани с ползването на имота - /ел. енергия и вода/.

4. При подаване на заявлението за разполагане на атракционни съоръжения, кандидатите прилагат : • снимков материал на съоръженията;

 • документ, удостоверяващ техническата изправност и безопасност на атракционните съоръжения, с които кандидата ще участва, заверени за 2018 г.;

 • в заявлението се посочват размерите на атракционните съоръжения, включващи и площта за укрепване на същите, адрес и телефон за връзка.

5. На одобрените кандидати се издава разрешение за срока на панаира.
6. Документи се приемат от 02.07.2018г. до 03.08.2018г. включително;
7. Заявленията на кандидатите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Видин в срок до 10.08.2018г.;
8. Срок за издаване на разрешителните за ползване на тротоарно право - 17.08.2018г.;
9. Издадените разрешителни за ползване на тротоарно право се получават на място във Видински панаир /бившето военно поделение/ на - 22.08.2018г. и 23.08.2018г.
10. Заплащането на таксата за ползване на заявената площ ще става или при /получаване на разрешителното за тротоарно право на място във Видински панаир/бившето военно поделение/, на 22.08.2018г. и 23.08.2018г или на касата в Община Видин или по банков път по сметка на Община Видин в „Търговска банка Д” клон Видин, BG 44 DEMI 92408400046021 код: 448008, копие от платежното нареждане да бъде изпратено на факс на община Видин: 094/601132 – на вниманието на отдел „ОС” за участие във Видински панаир 2018 г.
11. Таксата за продажба на стоки по време на панаира се заплаща еднократно за целия срок на панаира /9 дни/ при получаване на разрешителното, на основание оценките, изготвени от външен лицензиран оценител.
II. Специфични условия, на които трябва да отговарят кандидатите за разполагане на обектите за храненe /бирарии/ и продажбата на понички, захарни изделия, сладоледи, пуканки и др.:

 • Кандидатите сами осигуряват шатри, маси и столове или пейки в естетичен вид, отговарящи на всички изисквания на контролните органи;

 • Кандидатите се задължават да поддържат добра хигиена на заетите от тях площи в добро състояние в дните по време на панаира и след премахване на съоръженията в края на панаира;

 • Временните обекти да са оборудвани със самостоятелни ел. табла и токова защита;

 • Електрозахранването на съоръженията да става с мек, гумиран кабел ШКПТ и ШКПЛ. Участниците, неотговарящи на условията за електробезопасност няма да бъдат захранвани от временните ел.табла;

 • Свързването с ел. енергия на наемателите ще се извършва единстенно и само от служители на Община Видин, при установяване на нарушение/самостоятелно свързване към ел. мрежата, на нарушителите ще бъдат наложени административни наказания/.

 • Общата електрическа мощност  на съоръженията от временните обекти за хранене да не надвишава 10 kW;
 • Машините за понички да се захранват посредством трифазен щепсел, като мощността на съоръжението да не превишава 5 kW;


III. Специфични условия, на които трябва да отговарят кандидатите за разполагане на атракционни съоръжения по време на Видински панаир -2018 г., който ще се проведе от 24.08.2018 г. до 01.09.2018 г. в гр. Видин.
1. Подборът на кандидатите за разполагане на атракционни съоръжения се извършва по схема, одобрена от главния архитект на Община Видин;
2. Участниците, на които е издадено разрешение, стриктно да се придържат към одобрената от главния архитект схема. След монтажа на съоръженията, собствениците им изготвят протокол за всяко от тях, удостоверяващ техническата му безопасност.
3. Участниците са длъжни да изключват музикалните уредби на атракционните съоръжения по време на изявите и концертите, организирани от Община Видин.
4. С изтичане срока на провеждане на Видинския панаир, участниците в него са длъжни да демонтират съоръженията и да почистят терена, върху който са били изградени.
5. При неплащане на реалния размер на таксата за участие, както и лошо поддържане на терена около атракционните съоръжения, на участниците се отнема възможността за включване в следващи издания на панаира.
Настоящата заповед да се публикува на сайта на община Видин, в местна медия и да се постави на информационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.инж. ОГНЯН ЦЕНКОВ /п/

Кмет на община Видин
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница