На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 10 и члДата11.06.2018
Размер65.95 Kb.
#73033
О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А
З А П О В Е Д

№ ____________


Стара Загора, _______________ г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 10 и чл. 12 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане и чл.22, ал.4, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора


Н А Р Е Ж Д А М:


 1. Да се организира и проведе жребий и да се определят търговците за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на места, определени по утвърдена схема от Главния архитект на Община Стара Загора, съгласно Приложение № 1, неразделна част към настоящата Заповед.

 2. Разполагането на временните преместваеми обекти /ВПО/ е за времето от:

  1. За продажба на мартеници от 16.02.2017г. до 02.03.2017г. вкл. - 145 места

  2. За продажба на цветя на 07.03. и 08.03.2017г.

  1. За продажба на „Валентинки” – 11, 12, 13 и 14.02.2017г.

2.4. Тегленето на жребия да се проведе:

- На 10.02.2017г. от 10.00 часа в Община Стара Загора – зала „Фоайе” - за местата на територията на АБ „Център”.

- На 10.02.2017г. от 14.00 часа - за останалите райони по места в Административните бюра.3. Утвърждавам конкурсна документация /приложения № 1, 2 и 3/, съдържаща:

3.1. Схема и текстова част за разполагане на временните преместваеми обекти /ВПО/, които не са трайно прикрепени към земята.

3.2. Заявление за участие – по образец.

3.3. Условия за провеждане на жребия.4. Конкурсната документация да се предоставя за закупуване на желаещите за участие в жребия от 8.30 часа на 23.01.2017г. до 17.30 часа на 27.01.2017г. по места в Административните бюра. Цената на тръжните документи е 10.00 лв.

5. Заявленията за участие в жребия се подават в административните бюра лично от кандидатите или упълномощени от тях лица от 8.30 часа на 30.01.2017г. до 17.30 часа на 03.02.2017г.

6. Определям места за разполагане на временни преместваеми съоръжения за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки“, съгласно Приложение 1 към настоящата Заповед.

7. Определям такса за ползване на общинските площи за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на квадратен метър, на ден, съгласно Приложение 1 към настоящата Заповед.

8. Разрешенията за поставяне на ВПО се издават от Кмета на Община Стара Загора или упълномощено от него лице след предварително заплащане на таксата за пълния период, определен в настоящата заповед.

9. За организацията и провеждането на жребия,
Н А З Н А Ч А В А М:
Комисия в състав- АБ „ЦЕНТЪР”:

Председател: инж. Велико Савов – Главен специалист АБ „Център”

Членове:


 1. Александър Петров – гл. експерт Отдел „ООРУК“

 2. Таня Атанасова – Старши специалист АБ „Център”

 3. Радостина Стоева– специалист АБ „Център”

Комисия в състав- АБ „ИЗТОК”:

Председател: Петър Карапенев – Главен специалист АБ „Изток”

Членове:


1. Маргарита Станимирова – Ст. юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Калина Стоянова – Старши специалист АБ „Изток”


Комисия в състав - АБ „ЗОРА”:

Председател: Цеца Делчева – Главен специалист АБ „Зора”

Членове:

1. Даниел Симеонов – мл. експерт пр. обслужване Отдел „ПНО“

2. Вера Петрова – Технически сътрудник АБ „Зора”
Комисия в състав - АБ „ЗАПАД”:

Председател: Николай Дрянков – Главен специалист АБ „Запад”

Членове:

1. Соня Николова – Ст. юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Жана Вътева – Старши специалист АБ „Запад”
Комисия в състав - АБ „ЖЕЛЕЗНИК”:

Председател: Стефка Нанковска – Главен специалист АБ „Железник”

Членове:

1. Диана Иванова – Ст. експерт пр. обслужване Звено „КЕЧ“

2. Ана Малчева – Старши специалист АБ „Железник”
Комисия в състав - АБ „КОЛЬО ГАНЧЕВ”:

Председател: Севдалина Георгиева – Главен специалист АБ „Кольо Ганчев”

Членове:

1. Добромира Вълчева – Юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Михаела Георгиева – Технически сътрудник АБ „Кольо Ганчев”
Комисиите да изготвят Протоколи за провеждане на жребия, които да бъдат утвърдени от Кмета на Община Стара Загора.

Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община Стара Загора.

Препис от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Стара Загора.

ЖИВКО ТОДОРОВ /п/
Кмет на Община Стара Загора

/ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - текстова част/

1. ОПРЕДЕЛЯМ следните места за разполагане на временни преместваеми съоръжения, съгласно схема, утвърдена от Гл. архитект на Община Стара Загора:
РАЙОНИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЪРГОВЦИ НА МАРТЕНИЦИ:
АБ „ЦЕНТЪР” – само мартеници:


 • по бул. „Цар Симеон Велики” /южната страна/ в отсечката между бул. „Руски” и ул. „Цар Иван Шишман” – 60 места

 • по бул. „Цар Симеон Велики” /южната страна/ в отсечката между ул. „П. Парчевич” и ул. „К. Ганчев” – 50 места

 • по бул. „Цар Симеон Велики” /северната страна/ в отсечката между ул. „К. Ганчев” и бул. „П. Евтимий“ – 35 места

Местата се разпределят посока запад - изток.
АБ „ИЗТОК” – мартеници и цветя:


 • тротоарната площ пред магазин „Боруй”

 • пред читалище „Св. Климент Охридски”

 • пред бившия магазин „Битова химия”


АБ „ЗОРА” – мартеници и цветя:


 • на централния площад


АБ „ЗАПАД” – мартеници и цветя:


 • паркинга пред блок № 2 на бул. „Цар Симеон Велики”

 • бул. „Цар Симеон Велики” № 28 – северната страна на блока


АБ „ЖЕЛЕЗНИК” – мартеници и цветя:


 • по ул. „Загорка” до тролейбусното обръщало

 • на ул. „Младост” пред блок № 23

 • пространството пред СОУ „Железник”


АБ „КОЛЬО ГАНЧЕВ” – мартеници и цветя:


 • пред ресторант „Тракия”


РАЙОНИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЪРГОВЦИ НА „ВАЛЕНТИНКИ” И ЦВЕТЯ:
АБ „ЦЕНТЪР”
- по бул. „Цар Симеон Велики” в отсечката между ул. „У. Гладстон” и ул. „Г. Сава Раковски” /южната страна на булеварда/
Местата се разпределят посока запад - изток.

2. ОПРЕДЕЛЯМ такса за ползване на общинските площи на квадратен метър, на ден за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки”, както следва:


 • I зона – 5.00 лв./м²

 • II зона – 4.00 лв./м²

 • III зона – 3.00 лв./м²

 • IV зона – 2.00 лв./м²

 • V зона – 2.00 лв./м²


/ПРИЛОЖЕНИЕ 3/
О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Следните условия за провеждане на жребия:
- В жребия могат да участват търговци, регистрирани по търговския закон и занаятчии.

- Отстраняват се от жребия лица, участващи в управлението или са собственици на капитал в друго дружество участващо в жребия.

- Упълномощено лице, може да представлява до двама кандидата в жребия.

- Всеки участник може да кандидатства само за едно от местата определени по схема, одобрена от Главния архитект на Община Стара Загора.

- Едно лице може да участва в жребия само като физическо лице – производител или в качеството си на управител на ЕТ или търговско дружество.

- При подаване на документите за участие в жребия декларациите, ако не са подадени лично, а от приносител следва да бъдат с нотариална заверка на подписите.

- Жребият се счита за редовно проведен и при участие само на един кандидат за съответното място по схемата.

- Срока за разполагане на ВПО е 15 /петнадесет/ дни.


2. Желаещите да участват в жребия подават следните документи:
- Заявление за участие по образец;

- Удостоверение за липса на данъчни задължения, по чл. 87 ал. 6, издадено от НАП не по-рано от 30 /тридесет/ дни от датата на подаване на Заявление за участие;

- Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора към датата на подаване на заявление за участие;

- За производители – удостоверение от Камарата на занаятчиите.

- Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за отстраняване от участие в конкурса.


6000 СТАРА ЗАГОРА, бул.”Цар Симеон Велики” 107,

тел.042/614-614, факс 042/601-103, 601-443, http://www.starazagora.bg/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница