На урочната единицаДата11.02.2018
Размер326.1 Kb.
#58472

Примерно годишно тематично разпределение по интеркултурно образование за 2. клас за разширена подготовка в избираеми учебни часове

....................................................................................................................................................

(пълно наименование на училището, населено място)

УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР: ...................................

(име, фамилия, подпис, печат)
Дата: ...............................................

(Дата на утвърждаването – преди 15.09.)
ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

ЗА ВТОРИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 20........./20......... ГОДИНА

Учеб­на седми­цана урочната единица

Тема на урочната единица


Компетентностите като очаквани резултати


Контекст и дейности

Методи и форми на оценяване


Бележки


1

2

3

4

5

6

7

І учебен срок

18 учебни седмици

Първа учебна седмица1.

Аз съм …

Познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции.

Развива съзнание за своята идентичност.

Отстоява значимостта на културата на неговата общност.


Изразяване в устна и писмена форма на български език.

Ползване на графични изображения (напр. снимки), свързани с културно – специфични характеристики на етнически общности у нас. Използване на мултимедийни технологии за извличане, презентиране и обмен на информация.Устна качествена оценка.
Втора учебна седмица2.

Общувам с уважение и отговорност

Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия.

Посочва примери за прояви на дискриминация.

Формира у себе си емпатични нагласи за разбиране на чуждото поведение.

Развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи.Изразяване в устна и писмена форма на български език.

Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Дискутиране на проблеми, свързани с различия и неравенство между хората. Споделяне на лични преживявания, свързани с взаимодействието с представители на други културни общности във формална (учебна) и неформална (свободно време) среда.Устна качествена оценка.

Формиращо оценяване.


Трета учебна седмица3.

Изграждам и ценя своята културна идентичност и културната идентичност на другите

Развива съзнание за своята идентичност.

Формира у себе си емпатични нагласи за разбиране на чуждото поведение.

Идентифицира прояви на нетолерантност в отношенията между представители на различни културни общности.

Развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи.Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Споделяне на лични преживявания, свързани с взаимодействието с представители на други културни общности във формална (учебна) и неформална (свободно време) среда.Устна качествена оценка.

Формиращо оценяване.


Четвърта учебна седмица4.

Българските официални празници

6 септември и 22 септемвриОписва Република България като отечество на всички български граждани.

Дава примери за прояви на почит и уважение към българските исторически събития и паметници.

Разбира значението на празниците за съхранение на народните добродетели – родолюбие.


Изразяване в устна форма на български език.

Споделяне на преживявания от участието в честванията на 6 септември и 22 септември. Използване на мултимедийни технологии за извличане, презентиране обмен на информация.Формиращо оценяване – поощрение, работа в групи.
Пета учебна седмица

5.

Семейни празници и празници на рода


Развива съзнание за своята идентичност.

Разграничава официален празник и битов празник.

Разпознава културно – специфични характеристики на етнически общности у нас.

Участва в отбелязването на празници и обичаи на различните етнически общности.Изразяване в устна и писмена форма на български език.

Събиране на информация чрез интервю на роднини за родовата история, бит, обичаи. Изработване на план за проучване на обект.

Представяне на резултати от собствени проучвания.


Устна качествена оценка.

Формиращо оценяване.


Шеста

учебна седмица

6.

Народна приказка (напр. за Хитър Петър и Настрадин Ходжа)

Усвоява начални знания, свързани с колективната памет от областта на литературата.

Назовава основни характеристики на своята идентичност, открити при изучаване на творби от литературата, фолклора.Изразяване в устна форма на български език.

Изразително четене на художествен текст.

Разказване, водене на диалог, отговаряне на въпроси при разглеждане на приказка.


Устна качествена оценка.

Формиращо оценяване.


Седма

учебна седмица

7.

Ромска приказка

Усвоява начални знания, свързани с колективната памет от областта на литературата.

Назовава основни характеристики на своята идентичност, открити при изучаване на творби от литературата, фолклора.

Развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи.

Познава творби на различни културни общности.Изразяване в устна форма на български език.

Изразително четене на художествен текст.

Прилагане на разнообразни стратегии за учене.

Участие в групова и екипна дейност за сценично представяне на приказката.


Устна качествена оценка.

Формиращо оценяване.


Осма

учебна седмица

8.

Арменска приказка

Усвоява начални знания, свързани с колективната памет от областта на литературата.

Назовава основни характеристики на своята идентичност, открити при изучаване на творби от литературата, фолклора.

Развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи.

Познава творби на различни културни общности.Изразяване в устна форма на български език.

Изразително четене на художествен текст.Обсъждане на идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите, проекти за афиш, костюми, декори и музикално оформление при драматизация на приказка.

Формиращо оценяване – поощрение, работа в групи. Аргументирана устна оценка от учителя.

Девета

учебна седмица

9.

Турска приказка

Усвоява начални знания, свързани с колективната памет от областта на литературата.

Назовава основни характеристики на своята идентичност, открити при изучаване на творби от литературата, фолклора.

Развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи.

Познава творби на различни културни общности.Изразяване в устна форма на български език.

Изразително четене на художествен текст.Обсъждане на идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите, проекти за афиш, костюми, декори и музикално оформление при драматизация на приказка.

Формиращо оценяване – поощрение, работа в групи. Аргументирана устна оценка от учителя.


Десета

учебна седмица

10.

Музика в размер 2/4, 3/4 и 5/8. Импровизиране на танц на различни култури

Усвоява начални знания, свързани с колективната памет, от областта на музиката.

Назовава основни характеристики на своята идентичност, открити при изучаване на творби от музиката.

Формира у себе си емпатични нагласи за разбиране на чуждото поведение.


Следване на указания за музикално – изпълнителска дейност.

Демонстриране на метрума чрез движение.

Участие в групова и екипна дейност за представяне на танци на различни култури.

Формиращо оценяване: поощрение, работа в групи,

практическа дейност.Единадесета

учебна седмица

11.

Музика в размер 2/4, 3/4, 5/8 и 7/8. Импровизиране на танц на различни култури

Развива съзнание за своята идентичност.

Усвоява начални знания, свързани с колективната памет, от областта на музиката.

Назовава основни характеристики на своята идентичност, открити при изучаване на творби от музиката.

Формира у себе си емпатични нагласи за разбиране на чуждото поведение.Следване на указания за музикално – изпълнителска дейност.

Демонстриране на метрума чрез движение.

Участие в групова и екипна дейност за представяне на танци на различни култури.

Качествена устна оценка от учителя.

Дванадесета

учебна седмица

12.

Работа по проект:

Зимни битови празници и народни обичаи Цел на проекта: подготовка и участие в отбелязването на празници и обичаи на различните етнически общности.

Изобразителна дейност – афиш, костюми и декори


Развива съзнание за своята идентичност.

Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия.

Усвоява начални знания, свързани с колективната памет, от областта на литературата, изобразителното изкуство, музиката и др.

Назовава основни характеристики на своята идентичност, свързани с изобразителното изкуство. Познава отличителните белези на костюмите на различни културни общности.Участие в изработването на проекти.

Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Обсъждане на идеи за проекти за афиш, костюми и декори за отбелязване на зимни битове празници и пресъздаване на народни обичаи.

Събиране на информация чрез интервю на роднини и близки на семейството за родовата история, бит, обичаи, традиции, фолклор.Качествена устна оценка от учителя. Формиращо оценяване: поощрение, работа в групи, самооценка.
Тринадесета

учебна седмица

13.

Работа по проект:

Зимни битови празници и народни обичаи Цел на проекта: подготовка и участие в отбелязването на празници и обичаи на различните етнически общности.

Литературни или фолклорни произведения, свързани с празниците


Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия.

Участва в подготовката и отбелязването на празници и обичаи на различните етнически общности.

Разбира значението на празниците за съхранение на народните добродетели и за изразяване на уважение и толерантност към другия.

Усвоява начални знания, свързани с колективната памет, от областта на литературата, изобразителното изкуство, музиката и др.Споделяне на лични преживявания, свързани с взаимодействието с представители на други културни общности във формална (учебна) и неформална (свободното време) среда.

Участие в ролеви игри, утвърждаващи положителни модели на общуване в мултикултурна среда и свързани с конкретен празник (национален, официален, битов).

Рецитиране на стихотворения.

Изразяване в устна форма на български език.

Изразително четене на художествен текст.


Качествена устна оценка от учителя

Формиращо оценяване: поощрение,

работа в групи.

Четирина

десета

учебна седмица

14.

Работа по проект:

Зимни битови празници и народни обичаи. Цел на проекта: подготовка и участие в отбелязването на празници и обичаи на различните етнически общности.

Музика и игри


Разпознава и определя във времето битови празници на българските граждани.

Разказва за празници, свързани с отбелязването на народни традиции и обичаи през зимата. Разбира значението на празниците за съхранение на народните добродетели и обичаи и за изразяване на уважение и толерантност към другия.

Участва в подготовката и отбелязването на празници и обичаи на различните етнически общности.Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката, прилагана в часа.

Описва характера на изпълняваните песни.

Импровизира движения върху разнообразна характерна музика.

Изброява характерни елементи на коледуването и сурвакането.

Изпълнява наричания и народни песни, свързани с обреди и ритуали, изпълнявани в рода и семейството.

Изразяване в устна форма на български език.

Търсене на понятия за определяне на характера на музикалното произведение. Събиране на информация за празници на различните етнически общности и свързаните с тях символи и народни обичаи.

Пресъздаване на народни обичаи пред зрители.

Описване отразяването на семейни и битови празници. Презентиране на информация чрез използване на различни средства.Демонстриране на метрума чрез движение.

Участие в групова и екипна дейност за представяне на танци на различни култури. Ориентиране по календар. Прилагане на разнообразни стратегии за учене. Самостоятелно и в група изпълняване на танцови движения в ритъма на музиката на различни култури.

Устна качествена оценка.

Формиращо оценяване: поощрение, работа в групи.Петна

десета

учебна седмица

15.

Работа по проект:

Зимни битови празници и народни обичаи. Цел на проекта: подготовка и участие в отбелязването на празници и обичаи на различните етнически общности.

Пресъздаване на обичаи, свързани с Нова година и Василица


Изброява битови празници (напр. Коледа, Василица, Йордановден, Ивановден, Бабинден). Разбира, че Hова година е празник, при който се отбелязва краят на текущата и началото на следващата календарна година. Описва подготовката и посрещането на Новата година, като откроява обичаите на различните етнически общности. Описва характера на изпълняваните песни по време на зимните битови празници.

Импровизира движения върху разнообразна характерна музика. Проявява артистичност и лично отношение в импровизацията.

Изброява характерни елементи на коледуването и сурвакането.

Пресъздаване на народни обичаи пред зрители.

Описване отразяването на семейни и битови празници. Споделяне на лични преживявания, свързани с взаимодействието с представители на други културни общности във формална (учебна) и неформална (свободното време) среда.

Презентиране на информация чрез използване на различни средства.

Разпознаване на популярния надпис: Christmas and New Year. Самостоятелно и в група изпълняване на танцови движения в ритъма на музиката на различни култури.


Аргументи

рана качествена устна оценка от учителя.Шестна

десета

учебна седмица

16.

Игрите на моите роднини

Формира у себе си емпатични нагласи за разбиране на чуждото поведение.

Идентифицира прояви на толерантност/нетолерантност в отношенията между представители на различни културни общности.

Познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции, фолклор. Развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи.


Изразяване в устна и писмена форма на български език. Прилагане на разнообразни стратегии за учене.

Събиране на информация чрез интервю на роднини и близки на семейството за родовата история, бит, обичаи, традиции, фолклор.

Участие в дидактически и ролеви игри, отразяващи културно – специфични характеристики на етнически общности у нас.


Формиращо оценяване: поощрение,

работа в групи,

практическа дейност

Седемна

десета

учебна седмица

17.

Игрите на моите роднини

Познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции, фолклор.

Развива съзнание за своята идентичност.

Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия.

Отстоява значимостта на културата на неговата общност.Споделяне на лични преживявания, свързани с взаимодействието с представители на други културни общности във формална (учебна) и неформална (свободно време) среда. Участие в дидактически и ролеви игри, отразяващи културно – специфични характеристики на етнически общности у нас.

Формиращо оценяване: поощрение,

работа в групи,

практическа дейност.

Аргументирана устна оценка.
Осемна

десета

учебна седмица

18.

Игрите на моите роднини

Познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции, фолклор.

Развива съзнание за своята идентичност.

Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия.

Отстоява значимостта на културата на неговата общност.Споделяне на лични преживявания, свързани с взаимодействието с представители на други културни общности във формална (учебна) и неформална (свободно време) среда.

Участие в дидактически и ролеви игри, отразяващи културно – специфични характеристики на етнически общности у нас.Формиращо оценяване: поощрение,

работа в групи,

практическа дейност, самооценка.

Аргументирана устна оценка

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

14 учебни седмици


Деветнадесета

учебна седмица

19.

Народни песни, изпълнявани от моя род

Развива съзнание за своята идентичност.

Познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции, фолклор.

Осмисля текста на народната песен като фолклорно произведение.

Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката.

Развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи.


Споделяне на лични преживявания, свързани с взаимодействието с представители на други културни общности във формална (учебна) и неформална (свободно) среда. Търсене на понятия за определяне на характера на музикалното произведение. сравняване на различни музикални произведения, обобщаване, групиране по определен признак.

Аргументирана устна оценка.

Двадесета

учебна седмица

20.

Народни песни, изпълнявани от моя род

Развива съзнание за своята идентичност.

Познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции, фолклор.Осмисля текста на народната песен като фолклорно произведение.

Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката.

Развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи.Споделяне на лични преживявания, свързани с взаимодействието с представители на други културни общности във формална (учебна) и неформална (свободно) среда. Търсене на понятия за определяне на характера на музикалното произведение. сравняване на различни музикални произведения, обобщаване, групиране по определен признак.

Аргументирана устна оценка.

Двадесет и първа

учебна седмица

21.

19.02. – Ден, посветен на Васил Левски

Описва Република България като отечество на всички български граждани.

Познава българския национален герой – Васил Левски.

Дава примери за прояви на почит и уважение към българските национални герои и

историческите паметници.
Изразяване в устна и писмена форма на български език. Изразително четене на художествен текст. Интерпретиране на информация за Васил Левски и случки от живота му.

Презентиране на информация чрез използване на различни средства.

Проучване на исторически паметници в населеното място.


Аргументи

рана устна оценка.Двадесет и втора

учебна седмица

22.

Народни обичаи, свързани с 1 март

Развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи.

Формира у себе си емпатични нагласи за разбиране на чуждото поведение.Разбира значението битовия празник 1 март за съхраняването на добродетелите (проява на доброта) и уважение към другия.Изразяване в устна и писмена форма на български език. Изразително четене на художествен текст.

Разказване, водене на диалог, отговаряне на въпроси при разглеждане на фолклорни, литературни и музикални творби на различни културни общности.

Презентиране на информация чрез използване на различни средства.

Проучване на народния обичай закичване с мартеница в семейството и рода.Качествена устна оценка.

Двадесет и трета

учебна седмица

23.

Националният празник 3 март

Описва Република България като отечество на всички български граждани.

Разграничава национален празник, официален празник и битов празник.

Дава примери за прояви на почит и уважение към българските национални герои и историческите паметници.

Свързва националния празник на България (3 март) с историческото събитие, което го определя.

Разпознава националните символи на Република България.


Изразяване в устна форма на български език.

Изразително четене на художествен текст.Използване на мултимедийни технологии за извличане, презентиране обмен на информация.

Прилагане на нови знания и умения в разнообразни ситуации.Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка. проучване на исторически паметници в населеното място.

Рецитиране на стихотворения.Аргументи

рана устна оценка от учителя.


Двадесет и четвърта

учебна седмица

24.

Литературни творби, свързани с международния ден на жената – 8 март

Развива съзнание за своята идентичност.

Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия. Познава литературни творби, свързани с международния ден на жената – 8 март.Изразяване в устна и писмена форма на български език. Изразително четене на художествен текст.

Разказване, водене на диалог, отговаряне на въпроси при разглеждане на творби. Дискутиране на проблеми, свързани с различия и неравенство между хората.

Устна качествена оценка.
Двадесет и пета

учебна седмица

25.

Битови празници през пролетта. (Благовещение, Лазаровден и Цветница. Народни обичаи, свързани с празниците Благовещение, Лазаровден и Цветница)

Изброява официални и битови празници.

Разпознава културно-специфични характеристики на етнически общности у нас по отразяването им в празниците.Разказва за битови празници, свързани с отбелязването на народни традиции и обичаи на различните етнически общности.

Участва в отбелязването на празници и обичаи на различните етнически общности.

Разбира значението на празниците за съхранение на народните добродетели и за изразяване на уважение и толерантност към другия. Изпълнява наричания и благопожелания, свързани с обреди и ритуали, изпълнявани в рода и семейството.


Изразяване в устна и писмена форма на български език.

Разказване, водене на диалог, отговаряне на въпроси при разглеждане на творби на различни културни общности. Събиране на информация чрез интервю на роднини и близки на семейството за бит, обичаи, традиции, фолклор.

Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Участие в дидактически и ролеви игри, отразяващи културно – специфични характеристики на етнически общности у нас.
Аргументи

рана устна оценка. Формиращо оценяване: поощрение,

практическа дейност.

Двадесет и шеста

учебна седмица

26.

Битови празници през пролетта. Великден. Народни обичаи

Разпознава културно – специфични характеристики на етнически общности у нас по отразяването им в празниците.

Разказва за битови празници, свързани с отбелязването на народни традиции и обичаи на различните етнически общности.

Участва в отбелязването на празници и обичаи на различните етнически общности.

Разбира значението на празниците за съхранение на народните добродетели и за изразяване на уважение и толерантност към другия.


Изразяване в устна форма на български език.

Разказване, водене на диалог, отговаряне на въпроси при разглеждане на творби на различни културни общности. Събиране на информация чрез интервю на роднини и близки на семейството за бит, обичаи, традиции, фолклор.

Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Участие в дидактически и ролеви игри, отразяващи културно – специфични характеристики на етнически общности у нас.Аргументи

рана устна оценка от учителя.


Двадесет и седма

учебна седмица

27.

Международният ден на ромите (8 април)

Познава различни измерения на културата – бит, обичаи, традиции, фолклор.

Развива съзнание за своята идентичност.

Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия.

Отстоява значимостта на културата на неговата общност.Пресъздаване на народни обичаи пред зрители.

Участие в групова и екипна дейност за сценично представяне на творби на различни култури. Самостоятелно и в група изпълняване на танцови движения в ритъма на музиката на различни култури.


Формиращо оценяване: поощрение,

работа в групи,

практическа дейност.

Двадесет и осма

учебна седмица

28.

Международният ден на ромите (8 април) – ромски символи

Познава символи на етнически общности у нас.

Развива съзнание за своята идентичност.

Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия.

Формира у себе си емпатични нагласи за разбиране на чуждото поведение.

Идентифицира прояви на толерантност/нетолерантност в отношенията между представители на различни културни общности.


Пресъздаване на народни обичаи пред зрители.

Участие в групова и екипна дейност за сценично представяне на творби на различни култури. Самостоятелно и в група изпълняване на танцови движения в ритъма на музиката на различни култури. Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Участие в дидактически и ролеви игри, отразяващи културно – специфични характеристики на етнически общности у нас.Аргументи

рана устна оценка от учителя.

Формиращо оценяване: поощрение,

работа в групи,

практическа дейност, самооценка.

Двадесет и девета

учебна седмица

29.

Рамазан Байрам и Курбан Байрам

Познава символи и ритуали на етнически общности у нас. Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия.

Формира у себе си емпатични нагласи за разбиране на чуждото поведение.Изпълнява наричания, благопожелания и народни песни, свързани с обреди и ритуали, изпълнявани в рода и семейството.

Изразяване в устна форма на български език.

Разказване, водене на диалог, отговаряне на въпроси при разглеждане на творби на различни културни общности. Събиране на информация чрез интервю на роднини и близки на семейството за бит, обичаи, традиции, фолклор.

Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Участие в дидактически и ролеви игри, отразяващи културно-специфични характеристики на етнически общности у нас.Устна форма на проверка.

Формиращо оценяване: поощрение,

работа в групи,

практическа дейност.


Тридесета учебна седмица

30.

Гергьовден – обичаи и традиции

Изброява официални и битови празници.

Разпознава културно-специфични характеристики на етнически общности у нас по отразяването им в празниците.Разказва за битови празници, свързани с отбелязването на народни традиции и обичаи на различните етнически общности.

Разбира значението на празниците за съхранение на народните добродетели и за изразяване на уважение и толерантност към другия. Изпълнява наричания и благопожелания, свързани с обреди и ритуали, изпълнявани в рода и семейството.Изразяване в устна и писмена форма на български език.

Разказване, водене на диалог, отговаряне на въпроси при разглеждане на творби на различни културни общности. Събиране на информация чрез интервю на роднини и близки на семейството за бит, обичаи, традиции, фолклор.

Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Участие в дидактически и ролеви игри, отразяващи културно-специфични характеристики на етнически общности у нас.
Формиращо оценяване: поощрение,

работа в групи.Тридесет и първа учебна седмица

31.

Светите братя Кирил и Методий

Познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции, фолклор. Развива съзнание за своята идентичност.

Разграничава национален празник, официален празник и битов празник.

Дава примери за прояви на почит и уважение към българските национални герои и историческите паметници.

Идентифицира прояви на толерантност/нетолерантност в отношенията между представители на различни културни общности.Изразяване в устна форма на български език.

Изразително четене на художествен текст.Разказване, водене на диалог, отговаряне на въпрос и при разглеждане на творби. Ориентиране по календар.

Ползване на графични изображения.Използване на мултимедийни технологии за извличане, презентиране и обмен на информация.

Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Формиращо оценяване: поощрение, работа в групи, самооценка. Устна качествена оценка.

Тридесет и втора учебна седмица

32.

Гатанките, скороговорките, народните мъдрости в живота на моя род и роднините ми

Познава творби (фолклорни, литературни, музикални) на различни културни общности. Разбира значението на използването на гатанки, скороговорки и народните мъдрости за съхраняване и утвърждаване на културните различия.

Развива съзнание за своята идентичност.

Развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи.


Изразяване в устна форма на български език.

Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Проучване и представяне на гатанки, скороговорки и народните мъдрости на различни културни общности. Прилагане на разнообразни стратегии за учене.

Изразяване на лична позиция и адекватно приемане на чуждата гледна точка.

Формиращо оценяване: поощрение,

работа в групи.

Разработил: ....................................................

(име, фамилия и подпис
)
Използвани нормативни документи и източници:


  1. Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г.

  2. Учебна програма по български език и литература за II клас (общообразователна подготовка), утвърдена със заповед № РД 09 – 300 от 17.03.2016 г. на министъра на образованието и науката.

  3. Учебна програма по изобразително изкуство за II клас (общообразователна подготовка), утвърдена със заповед № РД 09 – 300 от 17.03.2016 г. на министъра на образованието и науката.

  4. Учебна програма по музика за II клас (общообразователна подготовка), утвърдена със заповед № РД 09 – 300 от 17.03.2016 г. на министъра на образованието и науката.

  5. Учебна програма по околен свят за II клас (общообразователна подготовка), утвърдена със заповед № РД 09 – 300 от 17.03.2016 г. на министъра на образованието и науката.

  6. Учебна програма по физическо възпитание и спорт за II клас (общообразователна подготовка), утвърдена със заповед № РД 09 – 300 от 17.03.2016 г. на министъра на образованието и науката.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница