1 курбан байрамДата11.01.2018
Размер62.68 Kb.
#43923

(1)

КУРБАН БАЙРАМبسم الله الرحمن الرحيم


В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر كبيرًا... و الحمد لله كثيرًا، و سبحان الله بـُكـْرَة ً و أَصِيلا ً الله أكبر. الله أكبر و لله الحمد.


Възхвалата и благодарността да бъде за Аллах Субханеху ве Теаля, че Той отреди отново да дочакаме дните на Хаджилъка, в които дни влизат и дните на Курбан Байрам. И нека саляту селям да бъде върху Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем), който бе изпратен, за да извести и разясни истината.

Уважаеми братя!

Всички ние, мюсюлманите сме радостни днес, поради това че посрещаме един от най-големите празници в Исляма – Курбан Байрам. За този голям ниамет нека да изкажем нашата благодарност към Аллах Аззе ве Джелле, както това правят всички мюсюлмани по земното кълбо. Този ден идва след деня на Арафат, в който хаджиите завършват една от най-важните основи на хаджилъка. Пейгамберинът (с.а.в) казва:

(( الحج عرفة ))

Хаджилъкът е (престоят) на Арафат”.Деня на Арафат е ден на опрощение и спасение от Огъня. Аллах Аззе ве Джелле опрощава на тези хора, които са престояли на Арафат, и опрощава на тези от мюсюлманите, които не са хаджии, но са направили искрено покаяние, подобрили са делата, целите и намеренията си. Поради това денят след Арафат е празник за всички мюсюлмани по всички краища на света. В днешния ден всеки мюсюлманин коли своя курбан, с цел приближаване към Всевишния Аллах, Който заповяда в Корани Керим на Пейгамберина (с.а.в):

§Затова кланяй се на своя Господар и [курбан] коли!§/Сура Кевсер/108/:2./

Курбанът е сюннет от Ибрахим и Мухаммед (а.с.). Аллах Субханеху ве Теаля подложил на изпитание Ибрахим (а.с), като му заповядал да пожертва сина си Исмаил за курбан. Мъдростта от това била да го изпита колко е предаността му към Аллах Теаля. Ибрахим (а.с) бил предан на своя Създател и се подчинил на заповедта Му. Аллах Аззе ве Джелле казва:§И когато двамата се подчиниха, и той го положи по лице§/Сура Саффат/37/:103./

В изключителния жест, който Ибрахим (а.с) направил в името на Аллах, се показала неговата искреност.

Зейт ибни Еркам (р.а) разказва,

че Пейгамберинът (с.а.в) бил попитан: “О, пратенико на Аллах! Какво е курбана?” А той (с.а.в) отговорил :(سنة إبراهيم)))

Сюннет на Ибрахим (а.с)”

После пак го попитали: “А какво печелим от това?” А той (с.а.в) отговорил:

بكل شعرة حسنة)) ((

За всеки косъм - награда”.

И Пейгамберинът (с.а.в) заклал два тлъсти и рогати овена.”/Ибну Маджех./

Някои от учените казаха, че Курбанът е ваджиб, а повечето от тях са на становище, че е сюннет. Това е най-превъзходното дело, което мюсюлманинът може да направи в този ден. Затова всеки от нас, който има възможността да приложи този суннет, нека да побърза да го изпълни.

По-превъзходно е да се заколи курбана, отколкото да се раздаде парично, на съответната му стойност, защото с коленето му се съживява суннета на Пейгамберина (с.а.в).

Най-превъзходният курбан е най-тлъстият и който няма недостатъци.

Уважаеми братя!

Днес изживяваме един от най-великите дни, които са празник за мюсюлманите. Ислямските празници винаги идват след извършване на основа от основите на Исляма, както е този празник. Той идва след извършване на петата основа на Исляма.

Байрамът не е за онзи, който се е наредил с новите си дрехи и външно изглежда спретнат. А Байрамът е за този, който се е вслушал в заповедите на Аллах и Му се е подчинил, външно и вътрешно, и се страхува от Съдния ден.

Радостта в деня на Байрама не е, затова че има ядене и пиене, а единствено радостта в този велик празник е за опрощаването на греховете и спасението от Огъня. За тези, които са успели да направят нещо добро, за тях е честит този празник. А тези, които са небрежни и далече от правене на добри дела, са далече от истината.

Хасен ел-Басри (р.а) казва:

Всеки един ден, в който не се противопоставяме на Аллах, е празник за нас. И всеки един ден, прекаран в споменаване на Аллах и изказване на благодарност към Него, също е празник за нас.”

Всички народи изобретяват и измислят най-различни празници в резултат на техните прищевки, освен мюсюлманите. Ислямските празници са определени от Аллах Субханеху ве Теаля и са след важни и големи събития, представляващи основите на Исляма.

Първият от тези празници е след завършване на Рамадана, вторият е след приключване на Хаджа.

Уважаеми братя!

Нека да се страхуваме от Аллах Субханеху ве Теаля и да Му изкажем благодарност за големия ниамет – Ислямът. Всевишният Аллах го изтамани и завърши и пожела да е религия на човечеството до края на света.

В хадис, предаден от Бухари и Муслим, се казва, че: един евреин казал на Умер ибни Хаттаб (р.а):

Ей, емирул муаминин! Във вашата книга Корана имате един айет, ако бе свален на нас евреите, ние щеше да направим деня, в който е низпослан, празник за нас. Тогава той (р.а) попитал: “Кой е този айет?” Евреинът отговорил:§...Днес направих пълна за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и пожелах Исляма за ваша религия...§/Сурата Маиде/5/:3./

Тогава Умер (р.а) казал:”Аз зная деня и мястото, на което е низпослан този айет. Той бе низпослан на Пейгамберина (с.а.в) в петък, на местността Арафат.”

С този айет Аллах Субханеху ве Теаля известява хората за пълнотата на тази религия и че тя е без недостатъци. Не се нуждае от допълване, съкращаване и промени. Намира се в оригинален вид, от самото начало до ден-днешен. Запазена е в достоверни източници Корани Керим и Суннета на Мухаммед (с.а.в). Аллах Субханеху ве Теаля обещава, че ще запази тази религия в оригиналния й вид:§Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.§/Сурата Хиджр/15/:9./

Пейгамберинът (с.а.в) казва:((إنـِّي تــَاركٌ فـِيكـُمْ مـَا إنْْ تـَمـسـَّـكـْتـُمْ بـِهِ لـَنْ تـَضـِلـُّوا كـِتـَابَ اللهِ وَ سـُنـَّتـِي)).

Аз ви оставих нещо, за което ако се захванете, никога няма да се заблудите - Книгата на Аллах и моя суннет.”

Тя е пълна религия, с универсален ред, полезна и подходяща за цялото човечество. Валидна за всяко едно време и място, предпазена от промяна, изопачаване и празни неща. Тя обхваща задълженията, отношенията, реда на цялото общество, както и отделната личност.

Молим Аллах Субханеху ве Теаля да ни отреди да бъдем от онези, които изричат от все сърце и душа ”Ля иляхе иллаллах Мухаммед Расулюллах”, знаят неговото значение и спазват изискванията му. Нека този израз бъде ключът, с който ще ни се отворят вратите на Дженнета. Амин!

Аллах Субханеху ве Теаля казва:

§Наистина Аллах и Неговите меляйкета правят саляту селям на Пейгамберина. О, вие които сте повярвали! Правете сяляту селям на него.§

Пейгамберинът (с.а.в) казва:((من صلي علي واحدة صلي الله عليه عشرا))

Който направи на мен един път саляту селям, Аллах прави на него десет пъти.”


اللهم صلي علي محمد و علي آل محمد كما صليت علي إبراهيم و علي آل إبراهيم انك حميد مجيد. و ارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن سائر الصحابة والتابعين. قال النبي صلى الله عليه و سلم: (( الله الله في أصحابي , الله الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضا بعدي, فمن أحبهم فبحبّي أحبّهم و من أبغضهم فببغضي أبغضهم.)

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معصيتك و من طاعتك ما تبلغنا به جنتك, و من اليقين ما تـهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قواتنا ما أحييتنا. واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا, و انصرنا على من عادانا, و لا تجعل مصيبتنا في ديننا, و لاتجعل الدنيا أكبر همنا و لامبلغ علمنا و لاتسلط علينا بذنوبنا من لايخافك و لايرحمنا. اللهم أعز الاسلام و المسلمين. اللهم احفظ أئمة المسلمين و قادتـهم من كل سوء و انصرهم بالحق و انصر الحق بـهـم. أيها الاخوة الكرام:فاذكروا الله يذكركم وادعوه يـستجب لكم و اشكروه علي نعمه يزدكم و لذكر الله أكبر و الله يعلم ما تصنعون. و كبروا الله تكبيرا...

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница