Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително


Използване на суровини и спомагателни материалистраница4/7
Дата09.01.2018
Размер0.77 Mb.
#42750
1   2   3   4   5   6   7

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали


Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-8.3.2.1. “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните суровини и спомагателни материали”.

Налични са ежемесечни записи за количеството суровини/спомагателни материали, използвани в Инсталацията по Прил. 4 на ЗООС. Записи през 2015 г. се водят за следните суровини/спомагателни материали:   • Алуминиеви слитъци;

   • Алуминиев скрап по Регламент 333/2011;

   • Флюс демаг;

   • Дегазиращи таблети;

   • Мантаб таблети;

   • Силиций.

През 2015 година в Инсталацията не са използвани хидратна вар, флюс детерм и флюс алфонс.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.3.2.2 „Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употреба на суровини и спомагателни материали с условията на КР”.

Стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини и спомагателни материали през 2015 година са по-ниски от годишните норми за ефективност, определени с действащото комплексно разрешително за инсталацията.

Съответствието е оценено в Таблици 3.3.1. и 3.3.2Таблица 3.3.1. – Използване на суровини

Суровини

Годишно количество, съгласно КР

т/год


Годишна норма за ефективност

, съгласно КР[t/t продукт]

Употреба годишно количество,

т/год


Годишна норма за ефективност,

[t/t продукт]


Съот-ветствие

Алуминиеви слитъци

Не е нормирано

1.04

69.0075

0.115

ДА

Алуминиев скрап, отговарящ на критериите по чл. 4 от регламент (ЕС) № 333/2011г

Не е нормирано

1.35

0

0

ДА

Таблица 3.3.2. – Използване на спомагателни материали

Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР,

т/годГодишна норма за ефективност, съгласно КР,

[t/t продукт]

Употреба годишно количество,

т/год


Годишна норма за ефективност, [t/t продукт]

Съответ-ствие

Хидратна вар

Не е нормирано

0.00005

0

0

неприложимо

Флюс Демаг

Не е нормирано

0.025

6.425

0.0108

ДА

Флюс Детерм

Не е нормирано

0.01

0

0

Неприложимо

Флюс Алфос

Не е нормирано

0.005

0

0

Неприложимо

Дегазиращи таблети

Не е нормирано

0.001

0.4605

0.0008

ДА

Мантаб таблети

Не е нормирано

0.001

0,084

0,00017

ДА

Силиций (метал)

Не е нормирано

0.06

14,910

0,03

ДА

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива


Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на определените за целта площадки, отговарящи на съответните изисквания.

Всички химични вещества и препарати, включително масла, класифицирани в една или по вече категории на опасност, съгласно ЗЗВВХВП се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. На площадката се съхраняват копия от информационните листове и се представят при поискване от компетентния орган.

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно ЗЗВВХВП, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класификация, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати. Съхраняването им се осъществява в оригинални опаковки в закрит склад на посочената в заявлението схема.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.3.4.3 „Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на КР. Установяване на несъответствия. Предприемане на коригиращи действия”.За отчетния период са извършени три проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти и товаро-разтоварните площадки, както следва:

   • 2 броя планови проверки – през м. януари и м.септември. Проверките са извършени от организатор производство или еколог и началник склад. Не са установени отклонения;

   • една извънредна проверка по преценка на организатор производство - през м. юни. Не са установени отклонения.

Всички складове, в които се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, суровини и спомагателни материали:

  • притежават бетонова основа, без връзка с канализацията;

  • притежават подова и странична изолация, не допускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада;

  • нямат гравитационна връзка с канализацията.Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-15
dokumenti-15 -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно
dokumenti-15 -> Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а “кераминженеринг” ад


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница