Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещенияДата22.07.2016
Размер53.12 Kb.
#1152
НАРЕДБА № 9 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ СТОЙНОСТИ НА ВИБРАЦИИТЕ В ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г.

Чл. 1. С тази наредба се определят максимално допустимите нива на вибрациите в жилищните помещения и редът за тяхното измерване и оценка.

Чл. 2. Нормируемите параметри на вибрациите представляват средноквадратичните стойности на виброскоростта, виброускорението и вибропреместването в октавните ленти със средногеометрични честоти: 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Hz.

Чл. 3. Максимално допустимите стойности на вибрациите по чл. 2, в произволно направление (вертикално или хоризонтално), се определят съгласно приложението.

Чл. 4. (1) Измерването на нормируемите параметри на вибрациите се провежда чрез измервателни средства, осигуряващи измерването на средноквадратичната стойност на сигнала с основна грешка, непревишаваща +/-26% (+/-2dB).

(2) Измерва се и се оценява само един от нормируемите параметри по чл. 2 - този, който се възприема директно от вибродатчика.

Чл. 5. Преди провеждането на измерванията виброизмервателната система се калибрира чрез използването на уред с еталонен сигнал.

Чл. 6. (1) Измервателните точки се разполагат на пода на жилищните помещения.

(2) При площ на пода на помещението, по-голяма или равна на 20 кв.м, измерването се провежда в три точки от пода, отдалечени една от друга, както и от стени и колони, на разстояние най-малко 1,5 м.

(3) В помещения с площ на пода, по-малка от 20 кв.м, измерването се извършва в геометричния център на пода.

Чл. 7. Вибродатчикът се закрепя неподвижно чрез резбово съединение или магнит към повърхността на стоманен лист с диаметър не по-малък от 300 мм и дебелина не по-малка от 4 мм. Стоманеният лист с вибродатчика се установява върху измервателната точка и се натоварва с маса с тегло от 60 до 80 кг.

Чл. 8. (1) Във всяка точка измерванията се провеждат в три взаимно перпендикулярни направления (вертикално и две хоризонтални). Стойностите на измервания параметър по двете хоризонтални направления се привеждат към една, равна на квадратния корен от сумата на квадратите на двете стойности.

(2) В оценяването на измервания параметър се избира максималната стойност на параметъра независимо от направлението му - хоризонтално или вертикално, за всяка октавна лента.

Чл. 9. Измерените или изчислени стойности на вибрациите се считат над допустимите стойности, ако в някое от направленията (вертикално или хоризонтално) поне един от нормируемите параметри на вибрациите превишава максимално допустимата стойност.

Чл. 10. (1) При продължителност на въздействие на вибрациите под 30 минути времето на измерване и оценката на вибрациите трябва да съвпада с времето и продължителността на въздействието им.

(2) При продължителност на въздействие на вибрациите повече от 30 минути измерването и оценката на вибрациите се извършват в продължение на 30 минути във времето, в което вибрациите са най-интензивни.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 12, буква "е" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето и отменя Наредба № 45 за норми за допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради (ДВ, бр. 4 от 1980 г.).

Приложение към чл. 3
1. Максимално допустимата стойност на вибрациите се определя по следната формула:
Vдоп = К1 . К2 . V,
където:

Vдоп е максимално допустимата стойност на вибрациите съгласно следните норми:

V - максимално допустимата стойност на вибрациите през нощта (от 23,00 до 7,00 ч.) съгласно таблица № 1;

К1 - корекционният множител за времето от денонощието съгласно таблица № 2;К2 - корекционният множител за продължителността на въздействие на вибрациите през деня и се определя по формула № 2 или фигура № 1.
2. Таблица № 1

Максимално допустими стойности на постоянните вибрации през нощта (от 23,00 до 7,00 часа)Параметър на вибрациите

Средноквадратични стойности на вибрациите в октавните ленти със средногеометрични честоти (Hz)

Коригирана стойност на виброускорението "а"1

2

4

8

16

31.5

63Виброскорост 10(-4) m/s

18

6.2

2.2

1.1

1.1

1.1

1.1

-

Виброускорение 10(-3) m/s2

11

7.8

5.5

5.5

11

22

44

14.6

Вибропреместване 10(-7) m

2800

490

87

22

11

5.6

2.8

-

3. Таблица № 2

Стойности на корекционния коефициент К1 в зависимост от времето на денонощиетоВлияещ фактор

Условия

Стойности на корекционния коефициент К1

Време от

ден от 07,00 до 23,00 ч.

К1 = 1,78

денонощието

нощ от 23,00 до 7,00 ч.

К1 = 1

4. Формула № 2

Т е продължителността на въздействие на вибрациите в минути.
5. Фигура № 1
Корекционен множител К2 в зависимост от продължителността на въздействие на вибрациите


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
2015 -> Наредба №22 от 14 октомври 2008 Г. За условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница