media/filer_public/2015/04/22
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
media/filer_public/2015/04/21
  М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
  Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
media/filer_public/2015/05/13
  Име на проекта Паралелка/Клас
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
  Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
  Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №22 от 14 октомври 2008 Г. За условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия
media/filer_public/2015/04/08
  Методика за реда за субсидиране на преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие през 2005 година
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №29 от 16 септември 2005 г за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №26 от 18 ноември 2008 Г. За устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
media/filer_public/2015/04/20
  Медицинска генетика
  Наредба №37 от 20 август 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "неврохирургия"
  Наредба №14 от 20 април 2010 Г. За условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от изпълнителна агенция "медицински одит"
media/filer_public/2015/04/09
  Проект република българия министерство на здравеопазването министерство на образованието и науката
media/filer_public/2015/04/22
  Република българия министерство на здравеопазването з а п о в е д № рд 15 989
  Наредба №36 от 22 август 2007 Г. За условията и реда за вземане на проби за държавен контрол върху лекарствени продукти, извършване на изпитванията и заплащането им
  Наредба №18 от 22 октомври 2007 Г. За условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №2 от 23 януари 2008 Г. За материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
media/filer_public/2015/04/08
  Инструкция №1 от 24 октомври 2007 Г. За образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, през 2007 Г
media/filer_public/2015/04/21
  Диализно лечение
media/filer_public/64/03/640307fe-e6a6-4636-966b-a51052c3c863
  Закон за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №34 от 25 ноември 2005 Г. За реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
  Наредба №8 от 26 ноември 2007 Г. За условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "условия на труд"
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №17 от 26 септември 2000 Г. За условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
  Наредба №19 от 27 август 2008 Г. За устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №34 от 2005 Г. За реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
  Нуклеарна медицина
  Козметична (естетична) хирургия
media/filer_public/2015/04/20
  Анестезия и интензивно лечение
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №3 от 4 март 2008 Г. За критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията
  Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
  Наредба №6 от 19 юни 2008 Г. За реда за заплащане на сумите по чл. 37, Ал. 5 От закона за здравното осигуряване
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №4 от 6 април 2006 г за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия"
media/filer_public/2015/04/09
  Актуално състояние с ъ д ъ р ж а н и е
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
media/filer_public/2015/07/17
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/07/24
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/12/08
  Избор на юридическите лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за закрила на детето
media/filer_public/2015/04/08
  Приложение към Заповед № рд 09-20/15. 01. 2010 г. Методическо указание №1 от 15. 01. 2010 г за борба с Лаймската борелиоза
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №2 от 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
  Методика и показатели за оценка на офертите предмет на поръчката
media/filer_public/2015/04/21
  Специализирани болници за рехабилитация национален комплекс
  Методика за оценка на офертите показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите
media/filer_public/2015/12/21
  Закона за обществените поръчки с предмет
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №31 от 2003 Г. За норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №31 от 2003 Г. За норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните
media/filer_public/b5/f4/b5f4e5f8-b8e3-4d60-bb64-7a8101d63837
  Програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в република българия
media/filer_public/2015/12/04
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/12/22
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/08/19
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/04/20
  Кожни и венерически болести
  Ортопедия и травматология
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №21 от 2002 Г. За специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни
media/filer_public/2015/05/15
  Отправя покана до неограничен брой кандидати
media/filer_public/2015/04/20
  Обн. Дв бр. 53 от 13 Юли 2010г
media/filer_public/2015/04/17
  За изменение и допълнение на Наредба №40 от 2004 г за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
media/filer_public/47/45/4745007c-f319-42b4-8141-d6968134c537
  Лекции Семинарни упражнения
media/filer_public/2015/09/02
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/08/73/0873dda9-8b35-40f7-a150-05a3f156dca3
  Проект наредба №
media/filer_public/2015/05/28
  № по ред модел на факс апарата
media/filer_public/2015/04/08
  Фонд за асистирана репродукция
media/filer_public/2015/11/12
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/c0/f4/c0f4c6e5-6a73-487b-a990-dcf0a5a5c5e7
  Мотиви към проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение”
media/filer_public/2015/10/05
  Доклад от д-р петър москов министър на здравеопазването
media/filer_public/7d/84/7d848226-a947-41a0-a3de-c85a67f47b48
  Проект р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на здравеопазването наредба
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба №33 от 2 август 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "нервни болести"
  Пневмология и фтизиатрия
media/filer_public/2015/08/18
  Доклад от д-р петър москов министър на здравеопазването относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №4 от 25 януари 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "микробиология"
media/filer_public/2015/10/21
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/04/21
  Физикална и рехабилитационна медицина
media/filer_public/2015/09/07
  За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерство на здравеопазването за і-во полугодие на 2015 г
media/filer_public/2015/04/08
  Отчет за изпълнението на Националната здравна стратегия за 2012
media/filer_public/2015/04/20
  Клинична лаборатория
media/filer_public/2015/04/22
  Дв, бр. 91 от 15. 11. 2005 г. Глава първа общи положения
media/filer_public/c9/27/c927a887-ab2b-4870-a830-870ba5bb7d13
  За утвърждаване на медицински стандарт „Обща медицина”
media/filer_public/2015/05/20
  Закон за бюджета. В системата на Министерство на здравеопазването функционират 113 броя самостоятелни здравни и лечебни заведения, както и административни структури юридически лица на бюджетна издръжка
media/filer_public/29/bb/29bbe227-4894-46e7-b809-0cc79fcd136f
  Мотиви към проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология” в изпълнение на Дейност 5 „Актуализиране и изготвяне на основани на научни доказателства медицински стандарти”
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №32 От 7 ноември 2005 г
media/filer_public/2015/04/08
  За утвърждаване на медицински стандарт Клинична
media/filer_public/2015/05/12
  Списък на служителите от екипите за спешна медицинска помощ, участвали в оказването на спешна помощ в областите Кърджали, Смолян и Пазарджик в периода 6-10 март 2015 г
media/filer_public/a7/8b/a78b9913-f983-48ae-993b-145e55dd323e
  За утвърждаване на медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"
media/filer_public/b8/11/b8113ff6-b258-4f68-908e-a2ee3fe4f844
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на здравеопазването наредба № …/ за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент
media/filer_public/23/31/2331de58-6464-44a9-94dc-4830bda726a0
  Наредба № / г
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба №3 от 4 юни 2007 г за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
media/filer_public/64/35/643560ae-4bb4-41dc-8bcd-f43654f69582
  За утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология”
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба №22 от 25 юни 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "нефрология"
media/filer_public/2015/08/24
  Общи положения Дефиниция, основни цели и задачи на специалността Спешна медицина
media/filer_public/5d/80/5d807cb4-ee40-4388-ba76-d9f7d34d7124
  Проект наредба №
media/filer_public/05/6d/056db542-da84-4bc7-a66b-949ca9c6ed03
  Мотиви към проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната”
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба №26 от 29 юни 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "урология"
media/filer_public/2015/04/08
  Проект наредба №
media/filer_public/2015/04/20
  Анестезия и интензивно лечение
media/filer_public/2016/02/08
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/06/23
  На здравния сертификат за износ
media/filer_public/2015/04/22
  Министерство на здравеопазването наредба №5 от 6 април 2006 г за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
media/filer_public/2015/04/08
  Наредба за изискванията към храните със специално предназначение
  Проект наредба
media/filer_public/23/5a/235a4646-eef1-4d63-adb4-61f16f2260f3
  Диализно лечение
media/filer_public/dd/07/dd075f66-8b1b-4d01-a5a0-ac2d9a8966f7
  За утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести”
media/filer_public/2015/05/13
  Регистър на издадените балнеологични оценки за минерална вода
media/filer_public/2015/04/09
  Проект наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №8 от 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
  Образна диагностика
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №2 от 2008 Г. За материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
media/filer_public/2015/04/22
  І общи положения Ч
media/filer_public/50/6c/506c3a83-ea90-4224-9885-b43c6cd38036
  Проект наредба №
media/filer_public/2018/03/02
  Първа общи разпоредби чл. (1)
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба №29 от 15 юли 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "ревматология"
media/filer_public/2018/03/06
  Наредба №11 от 2 април 2015 Г. За профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои заразни болести по пчелите
media/filer_public/2015/04/08
  Доклад от д-р Таня Андреева министър на здравеопазването
media/filer_public/fd/7e/fd7eee39-7496-4ee9-aad6-12fe734f545d
  2014 г за утвърждаване на медицински стандарт "Вътрешни болести"
media/filer_public/2018/04/26
  Република българия заместник-министър на земеделието, храните и горите
media/filer_public/2018/05/09
  ГР. Смолян техническо предложение
media/filer_public/2018/05/14
  Министерство на земеделието, храните и горите
media/filer_public/2018/03/07
  Наредба №11 от 25. 04. 2002 г за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на свине
media/filer_public/2018/02/23
  Заместник министър: (д-р цветан димитров) ситуационно-перспективен анализ на мляко и млечни продукти през 2011 г и прогноза за 2012 г
media/filer_public/2018/02/20
  Уважаеми господин председател
media/filer_public/2018/03/02
  Програма по пчеларство за тригодишния период 2017 2019 г., наричана по нататък „програмата
  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102 на Комисията и одобрен доклад на заместник-министъра на земеделието и храните №93-898/19. 09. 2016 г
media/filer_public/2018/05/30
  Закон за превенция от природни бедствия и неблаго- приятни климатични събития в земеделието
media/filer_public/2018/02/20
  Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители
media/filer_public/2018/03/06
  Тенденции на развитие на пазара на яйца и птиче месо (бройлери) в ес и България през м октомври 2013 г
media/filer_public/2018/02/23
  Заместник министър: (д-р цветан димитров) ситуационно-перспективен анализ на риби и други водни организми през 2011 г и прогноза за 2012 г
media/filer_public/2018/03/06
  База данни на производители на „Филе Елена” – Храна с традиционно специфичен характер (хтсх)
media/filer_public/2018/03/01
  Внос на маслиново масло в рамките на тарифна квота Вносни лицензии
media/filer_public/2018/02/21
  Република българия заместник-министър на земеделието, храните и горите
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №15 от 2005 Г. За имунизациите в република българия
media/filer_public/2015/04/21
  Министерство на здравеопазването република българия
media/filer_public/2018/02/13
  З а п о в е д № рд 09-150 София, 12. 03. 2014 година. На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с чл. 6 и приложение ІІІ от Регламент
media/filer_public/2015/04/20
  Инфекциозни болести
media/filer_public/2018/02/21
  Заседание на комитета за наблюдение на програмата за развитие на селските райони
media/filer_public/2018/03/06
  База данни на производители на „Луканка Панагюрска” – Храна с традиционно специфичен характер (хтсх)
  База данни на производители на „Роле Трапезица” – Храна с традиционно специфичен характер (хтсх)
  Регламент за изпълнение (ЕС) №2017/1106 на ек, публикуван в Официален вестник на ес, брой L 160 от 22. 06. 2017 г.)
media/filer_public/2015/05/13
  Д о к у м е н т а ц и я за участие
media/filer_public/2018/03/02
  Наредба 12 от 22. 04. 2009 г. За условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
  За изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях
media/filer_public/2018/03/09
  Министерство на земеделието и храните с п р а в к а
media/filer_public/2018/08/31
  С п и с ъ к на 38 бр. Мпс, собственост на Министерство на земеделието и храните
media/filer_public/2018/08/09
  Република българия министър на земеделието и храните Изх. №91-124 20. 01. 2015 г. До „Мега секюрити груп”
media/filer_public/2018/03/01
  Програма Предлагаща организация Срок за изпълнение Продукти Целеви държави
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба №24 от 28 юни 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "вирусология"
media/filer_public/2018/07/20
  Чума по дребните преживни животни в България
media/filer_public/2018/08/27
  Отчет за изпълнението на програмния бюджет на министерството на земеделието и храните за 2015 Г
  Отчет за степента на изпълнение на провежданите политики и бюджетни програми по бюджета на министерство на земеделието и храните за 2015 Г
media/filer_public/2018/03/01
  Внос на зърно и зърнени продукти, Лицензия за внос
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №23 от 2001 Г. За условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
media/filer_public/2018/04/26
  Програма за развитие на Европейски земеделски фонд селските райони (2014-2020) за развитие на селските райони
media/filer_public/2018/08/30
  Съдържание хидравлични изчисления 2
media/filer_public/2018/03/02
  Публикувано законодателство на ес в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, гмо и здраве на растенията и актуални новини в областта на безопасността по хранителната верига
media/filer_public/2015/04/22
  Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на външните работи и министъра на правосъдието, обн., Дв, бр. 57 от 12. 07. 2005 г
media/filer_public/2018/08/27
  Отчет за степента на изпълнение на провежданите политики и бюджетни програми по бюджета на министерство на земеделието и храните за 2014 Г
media/filer_public/2015/05/15
  Приложение №4 изисквания за изпълнение на поръчката
media/filer_public/2015/04/20
  Вътрешни болести
media/filer_public/2018/08/09
  До заинтересованите лица
media/filer_public/2015/04/22
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №8 от 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
  Дв, бр. 91 от 15. 11. 2005 г. Раздел I общи положения
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба №17 от 30 юли 2008 Г. За условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
media/filer_public/2018/08/09
  До заинтересованите лица
media/filer_public/2018/08/29
  Техническа спецификация: Позиция №1
media/filer_public/2016/12/19
  Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на
media/filer_public/2018/03/30
  Заповед № рд-07-112 / 29. 03. 2018 г
media/filer_public/2018/08/29
  До одобрявам: министъра на министър: /п/ не се чете
media/filer_public/2016/12/19
  Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на
media/filer_public/2018/03/02
  Наредба №3 от 25. 02. 2009 Г. За специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания
media/filer_public/2018/02/20
  Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители
media/filer_public/2018/03/02
  База данни на контролиращи лица съгл чл. 51 от Наредба №16/2007 г за контрол на съответствие на згу „Горнооряховски суджук“
media/filer_public/2018/08/29
  Позиция 1: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича", язовир „Цонево", язовир „Бели Лом", язовир „Съединение" и язовир „Ястребино
media/filer_public/2015/04/22
  І общи положения
media/filer_public/2017/01/17
  Пълно описание и технически спицификации за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията”
media/filer_public/2018/08/31
  Приложение №15 технически спецификации
media/filer_public/2018/03/06
  З а п о в е д № рд 09-547 София, 22. 08. 2014 година
media/filer_public/2015/04/20
  Наредба за изменение и допълнение на наредба №15 от 2003 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "гръдна хирургия"
media/filer_public/2018/03/02
  Публикувано законодателство на ес в областта на безопасността на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, гмо и здраве на растенията и актуални новини в областта на безопасността по хранителната верига
media/filer_public/2015/04/21
  Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
  Ушно-носно-гърлени болести
media/filer_public/2018/07/27
  Политики за насърчаване на търговията със земеделски продукти в рамките на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (очис)
media/filer_public/2018/03/08
  Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на наредба №7 от 2015 Г
media/filer_public/2018/08/01
  Регламент за изпълнение (ЕС) №2017/1106 на ек, публикуван в Официален вестник на ес, брой L 160 от 22. 06. 2017 г.)
media/filer_public/2018/08/27
  Отчет на основните параметри на бюджета отчет на приходите по бюджета
media/filer_public/2018/08/13
  З а п о в е д № рд 07 26 гр. Ямбол, 13. 08. 2018г
media/filer_public/2018/08/30
  Ет „Интерфейс П
directory media filer public  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница